O kognitivnim temeljima distribucije i alternacije prijedloga u i na u hrvatskome jeziku

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.04

Ključne besede:

predlog u ‘v’, predlog na ‘na’, distribucija, alternacija, shematski pomen, hrvaški jezik

Povzetek

V prispevku z metodološkim aparatom teorije konceptualne metafore in metonimije ter kognitivne slovnice analiziramo kognitivne temelje distribucije in alternacije predlogov u ‘v’ in na ‘na’ v hrvaških predložnih zvezah, v katerih predložna dopolnila označujejo prevozna sredstva, kraje, ustanove ter lokacije in dogodke. Prispevek izhaja iz predpostavke, da vsak konkretnejši pomen obeh predlogov predstavlja elaboracijo njihovih shematskih pomenov intralokalnosti in supralokalnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ban Matovac – Matovac 2020 = Lidija Ban Matovac – Darko Matovac, Varijacija u upotrebi prijedloga u i na uz imena država (s naglaskom na poučavanje hrvatskoga kao drugog i stranog jezika), v: HINIZ – Hrvatski inojezični, ur. Zrinka Jelaska – Igor Marko Gligorić, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet u Zagrebu – Klagenfurt: Institut za slavistiku Sveučilišta u Klagenfurtu, 2020, 65–84.

Belaj 2023 = Branimir Belaj, Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik, Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2023.

Belaj – Buljan 2016 = Branimir Belaj – Gabrijela Buljan, The polysemy of the Croatian verbal prefix od-, Review of Cognitive Linguistics 14.2 (2016), 337–384.

Belaj – Tanacković Faletar 2014 = Branimir Belaj – Goran Tanacković Faletar, Kognitivna gramatika hrvatskog jezika 1: imenska sintagma i sintaksa padeža, Zagreb: Disput, 2014.

Brugman 1981 = Claudia Brugman, The story of over, MA Thesis, University of California, 1981.

Hampe – Grady 2005 = Beate Hampe – Joseph E. Grady (ur.), From Perception to Meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 2005.

Janda 1986 = Laura A. Janda, A semantic analysis of the Russian verbal prefixes ZA-, PERE-, DO-, and OT-, München: Otto Sagner, 1986 (Slavistische Beiträge 192).

Krivoruchko 2008 = Julia G. Krivoruchko, Prepositional wars: when ideology defines preposition, v: Adpositions: pragmatic, semantic and syntactic perspectives, ur. Dennis Kurzon – Silvia Adler, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2008, 191–208.

Lakoff 1987 = George Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, Chicago: The University of Chicago Press, 1987.

Lakoff – Johnson 1980 = George Lakoff – Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago – London: The University of Chicago Press, 1980.

Langacker 1987 = Ronald W. Langacker, Foundations of Cognitive Grammar, Stanford: Stanford University Press, 1987.

Langacker 1991 = Ronald W. Langacker, Foundations of Cognitive Grammar: Descriptive Application, Stanford: Stanford University Press, 1991.

Langacker 1993 = Ronald W. Langacker, Reference-point constructions, Cognitive Linguistics 4.1 (1993), 1–38.

Langacker 2008 = Ronald W. Langacker, Cognitive Grammar: a Basic Introduction, New York: Oxford University Press, Inc., 2008.

Langacker 2009 = Ronald W. Langacker, Metonymic grammar, v: Metonymy and Metaphor in Grammar, ur. Klaus-Uwe Panther – Linda L. Thornburg – Antonio Barcelona, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 2009 (Human Cognitive Processing 25), 45–71.

Lindner 1981 = Susan Jean Lindner, A Lexico-Semantic Analysis of English Verb-Particle Constructions with UP and OUT, PhD dissertation, University of California, 1981.

Matovac 2017 = Darko Matovac, Prijedlozi u hrvatskome jeziku: značenje, prostorni odnosi i konceptualizacija, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2017.

Panther 2005 = Klaus-Uwe Panther, The role of conceptual metonymy in meaning construction, v: Cognitive Linguistics, Internal Dynamics and Interdisciplinary Interaction, ur. Francisco J. Ruiz de Mendoza Ibáñez – M. Sandra Peña Cervel, New York: De Gruyter Mouton, 2005, 353–386.

Stevanović 1979 = Mihailo Stevanović, Savremeni srpskohrvatski jezik 2, Beograd: Naučna knjiga, 1979.

Šarić 2008 = Ljiljana Šarić, Spatial concepts in Slavic: a cognitive linguistic study of prepositions and cases, Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 2008.

Šarić 2014 = Ljiljana Šarić, Prostor u jeziku i metafora: kongnitivnolingvističke studije o prefiksima i prijedlozima, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2014.

Taylor 1995 = John R. Taylor, Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory, Oxford: Clarendon Press, 1995.

Tyler – Evans 2003 = Andrea Tyler – Vyvyan Evans, The Semantic of English Prepositions: Spatial Scenes, Embodied Meaning and Cognition, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Objavljeno

08.06.2024

Kako citirati

Belaj, B., & Matovac, D. (2024). O kognitivnim temeljima distribucije i alternacije prijedloga u i na u hrvatskome jeziku. Jezikoslovni Zapiski, 30(1), 85–107. https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.04

Številka

Rubrike

Razprave in članki