Soglasniški odrazi v novomeškem govoru in okolici

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.07

Ključne besede:

soglasniki, novomeški govor, vzhodnodolenjsko podnarečje, dialektologija

Povzetek

Prispevek obravnava odraze soglasnikov in glasovnih skupin v novomeškem govoru, ki govor približujejo glasovnemu sestavu knjižnega jezika. Stanje je primerjano z odrazi v okoliških govorih, ki so del mreže točk za Slovenski lingvistični atlas, in s starejšim zapisom novomeškega govora.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Dular 1983 = Janez Dular, Vavta vas, 1983 [T269, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, rokopis; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Goričar 1959 = Malči Goričar, Novo mesto, 1959 [T273, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, listkovno gradivo; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Škofic 1989/90 = Jožica Guzej [Škofic], Vpliv migracij na jezik in govor posameznika, Jezik in slovstvo 35.3 (1989/90), 52–57.

Jan 2009 = Zoltan Jan, Narečje pri pouku slovenskega jezika, v: Slovenska narečja med sistemom in rabo, ur. Vera Smole, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2009 (Obdobja 26), 497–506.

Jevnikar 1983 = Jožefa Jevnikar, Uršna sela, 1983 [T271, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, rokopis; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Kenda-Jež 2004 = Karmen Kenda Jež, Narečje kot jezikovnozvrstna kategorija v sodobnem jezikoslovju, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2004 (Obdobja 22), 263–276.

Makarova 2004 = Irina Makarova, Mehanizem jezikovnega prilagajanja in variantnost sodobne ljub­ljanščine, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2004 (Obdobja 22), 287–296.

Orel 2010 = Irena Orel, Kranjski jezik v besedilih 16. in začetka 17. stoletja, v: Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva), ur. Aleksander Bjelčevič, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2010 (Obdobja 27), 401–415.

Orožen 1990 = Martina Orožen, Konzonantski sklopi v slovenskem jeziku, Zbornik Matice srpske za filolofiju i lingvistiku 33 (1990), 345–350.

Pogorelec 1977 = Breda Pogorelec, Družbeni vidiki slovenskega jezika, Teorija in praksa 14.9 (1977), 1009–1022.

Poklač 2011 = Saša Poklač, Glasoslovje in frazeologija dolenjskih govorov med Krko in Gorjanci, doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2011.

Poklač – Smole 2006 = Saša Poklač – Vera Smole, Koroška vas, 2006 [T272, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, delni zapis; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Poklač – Smole 2011 = Saša Poklač – Vera Smole, Gabrje, 2011 [T275, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, delni zapis; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Prešeren 1961 = Jože Prešeren, Smolenja vas, 1961 [T274, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, listkovno gradivo; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenki jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Pulko – Zemljak Jontes 2009 = Simona Pulko – Melita Zemljak Jontes, Raba zemljepisnih različ­kov slovenskega jezika glede na stopnjo izobraževanja in različne govorne položaje, v: Slovenska narečja med sistemom in rabo, ur. Vera Smole, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2009 (Obdobja 26), 353–369.

Smole 1990 = Vera Smole, Govor vasi Šentrupert in okolice, Razprave II. razreda SAZU 13 (1990), 257–273.

Smole 1998 = Vera Smole, Fonološki opis govora vasi Šentrupert (SLA 262), Jezikoslovni zapiski 4 (1998), 73–88.

Smole 1999 = Vera Smole, Šentjernejski govor, v: Zbornik župnije Šentjernej, ur. Marinka Dražumerič – Stane Granda, Ljubljana: Družina, 1999, 451–463.

Smole 2003 = Vera Smole, Govor Kostanjevice na Krki in okoliških vasi, v: Vekov tek: Kostanjevica na Krki 1252–2002: zbornik ob 750. obletnici prve listinske omembe mesta, ur. Andrej Smrekar, Kostanjevica na Krki: Krajevna skupnost – Organizacijski odbor za praznovanje 750. obletnice prve listinske omembe, 2003, 583–593.

Smole 2004 = Vera Smole, Nekaj resnic in zmot o narečjih v Sloveniji danes, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2004 (Obdobja 22), 321–330.

Smole 2015 = Vera Smole, Ko narečje v družini zamre, v: Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi = Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 51, ur. Hotimir Tivadar, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2015, 18–26.

Smole 2018 = Vera Smole, Glasoslovje in naglas mirnopeškega govora, v: Beseda premosti čas in prostor: posvečeno Vladimirju Osolniku, ur. Đurđa Strsoglavec, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 51–63.

Smole – Žibred 2021 = Vera Smole – Maruša Žibred, Glasovne značilnosti novomeškega govora, v: Narečno besedje slovenskega jezika: v spomin na akademikinjo Zinko Zorko, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Univerza v Mariboru – Univerzitetna založba, 2022 (Mednarodna knjižna zbirka Zora 148), 109–131.

Šekli 2004 = Matej Šekli, Jezik, knjižni jezik, pokrajinski oz. krajevni knjižni jezik: genetskojezikoslovni in družbenostnojezikoslovni pristop k členjenju jezikovne stvarnosti (na primeru slovenščine), v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2004 (Obdobja 22), 41–58.

Štampohar 1990 = Anton Štampohar, Iz novejše zgodovine Novega mesta, v: Novo mesto skozi čas, ur. Zdenko Picelj, Novo mesto: Dolenjski muzej, 1990, 72–86.

Toporišič 2004 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42004.

Žibred 2020 = Maruša Žibred, Novomeški govor, diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2021.

Prenosi

Objavljeno

29.07.2023

Kako citirati

Žibred M. (2023). Soglasniški odrazi v novomeškem govoru in okolici. Jezikoslovni Zapiski, 29(1), 127–147. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.07

Številka

Rubrike

Razprave in članki