Narodno blago iz Roža 1936/37: dialektološka in etnološka zakladnica v rožanskem narečju

Avtorji

  • Herta Maurer-Lausegger

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.06

Ključne besede:

etnološka monografija, Josip Šašel, snovna in nesnovna kulturna dediščina, rožansko narečje, lokalni govor, Slovenji Plajberk, jezikovne spremembe

Povzetek

Prispevek prikazuje vsebino in jezikovne značilnosti Narodnega blaga iz Roža (ŠR 1936/37). Gre za narečno etnološko monografijo o življenju, delu in kulturi kmečkega stanu v medvojnem času. Vsebuje besedila iz ljudskega izročila, prikaz šeg in navad v živ­ljenjskem krogu ter noš, podroben opis kmečke domačije, izrazje za staro kmečko orodje, opis kmečkih in obrednih jedi ter dejavnosti skozi letne čase, narečni slovar idr. Primerjava besedilnih primerov iz monografije z njihovo transkripcijo v današnji podobi govora kaže precejšne spremembe plajberškega govora v zadnjih nekaj manj kot sto letih. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Herta Maurer-Lausegger

Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik / Univerza v Celovcu, Inštitut za slavistiko, Avstrija

Literatura

F. K. 1938 = F.[ranz] K.[otnik], J. Šašel – F. Ramovš, Narodno blago iz Roža (Volksgut aus dem Rosental), Carinthia I 128 (1938), 200–201.

Feinig 1985 = Tatjana Feinig, Govor vasi Sveče v Rožu s težiščem na morfologiji, Diplomarbeit, Universität Klagenfurt, 1985.

Kropej 2012 = Monika Kropej, O življenju in delu Josipa Šašla, v: Josip Šašel, Spomini II: Josip Šašel in njegov pomen za kulturno zgodovino koroških Slovencev: zbornik simpozija o Josipu Šašlu, ur. Monika Kropej – Avguštin Malle – Martina Piko-Rustia, Celovec: Mohorjeva, 2012, 81–101.

Ložar-Podlogar 2012 = Helena Ložar-Podlogar, Po sledeh Šašlovega gradiva o šegah in navadah, v: Josip Šašel, Spomini II: Josip Šašel in njegov pomen za kulturno zgodovino koroških Slovencev: zbornik simpozija o Josipu Šašlu, ur. Monika Kropej – Avguštin Malle – Martina Piko-Rustia, Celovec: Mohorjeva, 2012, 149–184.

Maurer-Lausegger 1994 = Herta Maurer-Lausegger, Zur soziolinguistischen Situation in der zweisprachigen Altgemeinde Windisch Bleiberg/Slovenji Plajberk in Kärnten, Wiener Slawistischer Almanach 33 (1994), 219–230.

Maurer-Lausegger 2003 = Herta Maurer-Lausegger, Umiranje plajberškega govora, v: Glasoslovje, besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Riglerja, ur. Zinka Zorko – Mihaela Koletnik, Mariborː Slavistično društvo, 2003 (Zora 25), 233–260.

Piko-Rustia 2012 = Martina Piko-Rustia, Prispevek Josipa Šašla k raziskovanju pripovednega izročila na Koroškem, v: Josip Šašel, Spomini II: Josip Šašel in njegov pomen za kulturno zgodovino koroških Slovencev: zbornik simpozija o Josipu Šašlu, ur. Monika Kropej – Avguštin Malle – Martina Piko-Rustia, Celovec: Mohorjeva, 2012, 223–233.

Samec 2012 = Drago Samec, Na poti do bibliografije dr. Josipa Šašla, v: Josip Šašel, Spomini II: Josip Šašel in njegov pomen za kulturno zgodovino koroških Slovencev: zbornik simpozija o Josipu Šašlu, ur. Monika Kropej – Avguštin Malle – Martina Piko-Rustia, Celovec: Mohorjeva, 2012, 269–287.

Šašel 1959 = Josip Šašel, Kako so nastali zapiski za »Narodno blago iz Roža«, Slovenski etnograf 12 (1959), 212–221.

Šašel 1963–1967 = Josip Šašel, Et meminisse juvabit ... = Da se ne bo pozabilo: pripravil in z opombami opremil Julij Felaher, Koroški koledar 1963, 43–53; 1965, 87–97; 1966, 106–113; 1967, 59–69.

Šašel 2007 = Josip Šašel, Spomini, ur. Monika Kropej – Avguštin Malle, Celovec: Slovenski narodopisni inštitut in društvo Urban Jarnik – Dunaj: Slovenski znanstveni inštitut – Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (izd.), Celovec – Ljubljana – Dunaj: Mohorjeva založba (zal.), 2007.

Šašel 2012 = Josip Šašel, Spomini II: Josip Šašel in njegov pomen za kulturno zgodovino koroških Slovencev: zbornik simpozija o Josipu Šašlu, ur. Monika Kropej – Avguštin Malle – Martina Piko-Rustia, Celovec: Mohorjeva, 2012.

ŠR 1936/37 = Josip Šašel – Fran Ramovš, Narodno blago iz Roža, Mariborː Zgodovinsko društvo, 1936/37 (Arhiv za zgodovino in narodopisje 2).

Weiss 2012 = Peter Weiss, Priprava rokopisa Rožanskega narečnega besednjaka Josipa Šašla, v: Josip Šašel, Spomini II: Josip Šašel in njegov pomen za kulturno zgodovino koroških Slovencev: zbornik simpozija o Josipu Šašlu, ur. Monika Kropej – Avguštin Malle – Martina Piko-Rustia, Celovec: Mohorjeva, 2012, 247–253.

Prenosi

Objavljeno

29.07.2023

Kako citirati

Maurer-Lausegger, H. (2023). Narodno blago iz Roža 1936/37: dialektološka in etnološka zakladnica v rožanskem narečju. Jezikoslovni Zapiski, 29(1), 107–125. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.06

Številka

Rubrike

Razprave in članki