Terske in druge slovenske sekundarne oksitoneze

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.04

Ključne besede:

oksitoneza, naglas, naglasni pomik, inovacija, arhaizem, tersko narečje, dialektologija, slovenščina

Povzetek

V prispevku se poskuša pokazati, da v govorih terskega narečja posamezni nepričakovani oksitonirani primeri tipa ziˈma ap B in C v slovenščini niso osamljeni, ampak jih je mogoče prepoznati celo v drugih, od terskega narečja tudi arealno oddaljenih govorih, in da ne predstavljajo arhaizmov, ki bi kazali, da akcentski umik na prednaglasno dolžino *zim > *zīmȁ > *zíːma ne bi bil splošnoslovenski oziroma praslovenski, ampak da te oksitoneze odražajo jezikovno dogajanje iz časa po splošnoslovenskem akcentskem umiku na prednaglasno dolžino *zīmȁ > *zíːma, ki je zajelo precej širše slovensko jezikovno območje od terskega.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Metka Furlan

ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana

Literatura

Ahačič 2022 = Kozma Ahačič, Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, Sebastijan Krelj in bohoričica, v: Novi pogledi na Adama Bohoriča, ur. Marko Jesenšek, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2022 (Razprave razreda za filološke in literarne vede 26), 83–110.

Antić 1991 = Vladimir Antić, Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb: Novi Liber, 1991.

ARj = Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 1–23, Zagreb: JAZU, 1880–1976.

Bajzek Lukač 2009 = Marija Bajzek Lukač, Slovar Gornjega Senika: A–L, Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2009.

Benedik 1999 = Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1999.

Bezlaj ESSJ = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I (1976), Etimološki slovar slovenskega jezika II (1982), Etimološki slovar slovenskega jezika III (1995), dopolnila in uredila Marko Snoj – Metka Furlan, Etimološki slovar slovenskega jezika IV (2005), avtorji gesel France Bezlaj – Marko Snoj – Metka Furlan, uredila Marko Snoj – Metka Furlan, Etimološki slovar slovenskega jezika V = Kazala (2007), izdelala Marko Snoj – Simona Klemenčič, Ljubljana: Mladinska knjiga, Založba ZRC, 1976–2007 .

Breznik 1982 = Anton Breznik, Jezikoslovne razprave, ur. Jože Toporišič, Ljubljana: Slovenska matica, 1982.

Derksen 2008 = Rick Derksen, Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon, Leiden – Boston: Brill, 2008.

Dybo 1981 = Vladimir A. Dybo, Slavjanskaja akcentologija: opyt rekonstrukcii sistemy akcentnyh paradigm v praslavjanskom, Moskva: Nauka, 1981.

Erjavec 1880 = Fran Erjavec, Iz pótne torbe, Letopis Matice slovenske za leto 1880, 156–223.

Freyer 1842 = Heinrich Freyer, Fauna der in Krain bekannten Säugethiere, Vögel, Reptilien und Fische. Nach Cuvier’s System geordnet, mit Abbildungs-Citaten und Angabe des Vorkommens, Laibach: Gedruckt in der Eger’schen Gubernial-Buchdruckerei, 1842.

Furlan 2021 = Metka Furlan, Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017–: dodatek 2021 (sinonimi za postrv in brancina), Jezikoslovni zapiski 27.2 (2021), 23–47.

Furlan 2022 = Metka Furlan, Ta svetla zvejzda ta je zašla (Alasia da Sommaripa), v: Kontaktna dialektologija na območju med Alpami in Jadranom: v spomin akademiku Goranu Filipiju, ur. Suzana Todorović – Barbara Baloh, Koper: Libris, 2022, 61–78.

Gutsman 1789 = Oswald Gutsmann, Deutſch=windiſches Wörterbuch mit einer Sammlung der verdeutſchten windiſchen Stammwörter, und einiger vorzüglichern abſtammenden Wörter, Klagenfurt 1789. [Obrnjeno izdajo slovarja je izdelal Ludwig Karničar in je leta 1999 v Gradcu izšla kot 3. zvezek serije Slowenistische Forschungsberichte.]

Houtzagers 1985 = H. Peter Houtzagers, The Čakavian dialect of Orlec on the island of Cres, Amsterdam: Rodopi, 1985 (Studies in Slavic and General Linguistics 5).

Ježovnik 2020 = Janoš Ježovnik, A further look at the progressive acute-accent shift in the Tersko dialect of Slovene, v: Vacamsi misra krnavamahai: proceedings of the International Conference of the Society for Indo-European Studies and IWoBA XII, Ljubljana 4-7 June 2019, celebrating one hundred years of Indo-European comparative linguistics at the University of Ljubljana = Akten der Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft und des IWoBA XII vom 4. bis 7. Juni 2019 in Ljubljana aus Anlass der Hundertjahrfeier der dortigen Indogermanistik, ur. Luka Repanšek – Harald Bichlmeier – Velizar Sadovski, Hamburg: Baar, 2020 (Studien zur histo­risch-vergleichenden Sprachwissenschaft 17), 665–677.

Ježovnik 2022 = Janoš Ježovnik, Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja, Ljubljana: Založba ZRC, 2022.

Jurančič 1986 = Janko Jurančič, Srbskohrvatsko-slovenski slovar: tretja, znatno razširjena izdaja, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1986.

Jurišić 1973 = Blaž Jurišić, Rječnik govora otoka Vrgade 2: rječnik, Zagreb: JAZU, 1973.

Kalsbeek 1998 = Janneke Kalsbeek, The Čakavian Dialect of Orbanići near Žminj in Istria, Amsterdam – Atlanta: Rodopi, 1998 (Studies in Slavic and General Linguistics 25).

Kapović 2015 = Mate Kapović, Povijest hrvatske akcentuacije: fonetika, Zagreb: Matica Hrvatska, 2015.

Kastelec-Vorenc = Jože Stabej, Slovensko-latinski slovar, po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1997.

Kattnig 2017 = Marnvam po domače: živi narečni besednjak slovenskega govora v zgornjem Rožu od Huma pri Rožeku do Mute pri Svečah, ur. Franc Kattnig, pd. Prosenov Francej, Celovec – Ljubljana – Dunaj: Mohorjeva družba, 2017.

Lenček 1999 = Rado L. Lenček, Čakavizmi v zahodnih slovenskih narečjih, v: Rado L. Lenček, Izbrane razprave in eseji, ur. Marta Pirnat-Greenberg, Ljubljana: Slovenska matica, 1996, 199–211.

Lipljin 2002 = Tomislav Lipljin, Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora, Varaždin: Garestin, 2002.

Lukežić – Zubčić 2007 = Iva Lukežić – Sanja Zubčić, Grobnički govor XX. stoljeća, Rijeka: Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, 2007.

Murko 1833 = Anton Johann Murko, Deutsch-Slowenisches und Slowenisch-Deutsches Handwörterbuch: Deutsch-Slowenischer Theil, Grätz: Verlag der Franz Ferstl’schen Buchhandlung, 1833.

Novak 1996 = Franc Novak, Slovar beltinskega prekmurskega govora, ur. Vilko Novak, Murska Sobota: Pomurska založba, 21996 (11985).

Novak 2006 = Vilko Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006.

Pleteršnik = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar 1894–1895, elektronski vir, ur. Metka Furlan – Helena Dobrovoljc – Helena Jazbec, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU – Amebis, 2006.

Ramovš 1935 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika VII: dialekti, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1935.

Ramovš 1950 = Fran Ramovš, Relativna kronologija slovenskih akcentskih pojavov, Slavistična revija 3 (1950), 16–23.

Rigler 1963 = Jakob Rigler, Južnonotranjski govori. Akcent in glasoslovje govorov med Snežnikom in Slavnikom, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1963.

Rigler 1986 = Jakob Rigler, Razprave o slovenskem jeziku, ur. Franc Jakopin, Ljubljana: Slovenska matica, 1986.

Rigler 2001 = Jakob Rigler, Zbrani spisi 1: jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave, ur. Vera Smole, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Rigoni-Salvino 1999 = Simona Rigoni, Stefania Salvino, Vocabolarietto italiano – natisoniano, San Leonardo: Editore Comitato Pro Clastra O.N.L.U.S., 1999.

SKI = Slovenska krajevna imena, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985.

SLA = Gradivo za Slovenski lingvistični atlas [hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani].

Spinozzi Monai 2009 = Liliana Spinozzi Monai, Il Glossario del dialetto del Torre di Jan Baudouin de Courtenay, Udine: Consorzio Universitario del Friuli, 2009.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970–1991.

Šekli 2006 = Matej Šekli, Tersko narečje v kraju Subid, v: Terska dolina/Alta Val Torre/Val de Tor: terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa, ur. Milena Kožuh, Celje: Celjska Mohorjeva družba – Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2006, 161–173.

Šekli 2008a = Matej Šekli, Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Linguistica et philologica 22).

Šekli 2008b = Matej Šekli, Naglasni sestav govora Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine v luči relativne kronologije slovenskih naglasnih pojavov, v: Škrabčeva misel VI, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 19–36.

Šekli 2018 = Matej Šekli, Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov, Ljubljana: Založba ZRC, 2018.

Šimunović 2006 = Petar Šimunović, Rječnik bračkih čakavskih govora, Supetar: Brevijar, 2006.

Škofic 2019 = Jožica Škofic, Krajevni govor Krope, Ljubljana: ZRC SAZU, 2019.

Špehonja 2012a = Nino Špehonja, Nediška Gramatika, [s. l.: s. n.], 2012.

Špehonja 2012b = Nino Špehonja, Besednjak Nediško-Taljansko, Cormons: Poligrafiche San Marco, 2012.

Špehonja 2012c = Nino Špehonja, Vocabolario Italiano-Nediško, Cormons: Poligrafiche San Marco, 2012.

Toporišič 1981 = Jože Toporišič, Mostec (OLA 17), v: Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981, 147–163.

Valjavec 1878 = Matija Valjavec, Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku: naglas u ženskih riečih na a, Zagreb: Tisak Dioničke tiskare, 1878.

Prenosi

Objavljeno

29.07.2023

Kako citirati

Furlan, M. (2023). Terske in druge slovenske sekundarne oksitoneze. Jezikoslovni Zapiski, 29(1), 65–89. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.04

Številka

Rubrike

Razprave in članki