Slovenski predložni glagoli z vidika leksikalizacije

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.02

Ključne besede:

glagol, predlog, prosti morfem, vezavnost, prehodnost, leksikalizacija

Povzetek

Prispevek obravnava možne statuse obglagolskega prostega morfema, ki v skladenjski vlogi predloga uvaja vezavnost. Ta vezavnost omogoča najmanj vzpostavitev vezavne družljivosti, večinsko pa izraža tudi pomensko prehodnost vsakokratne zveze glagola s predložnim prostim morfemom v povedku. S prehodnostjo in vezavnostjo pa so vzpostavljeni osnovni pogoji in posledično merila, ki zvezam glagola z vezavnim prostim morfemom omogočajo leksikalizacijo v prostomorfemski oz. predložni glagolski leksem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andreja Žele

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Literatura

Bajec 1959 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika IV: predlogi in predpone, Ljubljana: SAZU, 1959.

Hajnšek Holz 1978 = Milena Hajnšek Holz, O pomenih slovenskih predpon, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 14, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Pedagoško-znanstvena enota za slovanske jezike in književnost, 1978, 33–58.

Hopper – Traugott 1993 = Paul J. Hopper – Elizabeth C. Traugott, Grammaticalization, Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Ilc 2014 = Gašper Ilc, Gramatikalizacija prostorskih členic v angleščini in slovenščini, v: Prostor v jeziku in jezik v prostoru / Space in language and language in space, ur. Ada Vidovič Muha – Andreja Žele = Slavistična revija 62.3 (2014), 309–319.

Isačenko 1960 = Aleksander Vasiljevič Isačenko, Grammatičeskij stroj russkogo jazyka v sopo­stavlenii s slovackim II: morfologija, Bratislava: Izdatel’stvo Slovackoj akademii nauk, 1960.

[Александр Василевич Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлйении с словацким. II: морфология, Братислава: Издательство Словацкой академии наук, 1960.]

Jakopin 1966 = Franc Jakopin, K tipologiji slovenskega in ruskega glagola, Jezik in slovstvo 11.6 (1966), 176–182.

MČ 2 = Jan Petr – Miroslav Komárek – Jan Kořenský idr., Mluvnice češtiny: tvarosloví, Praha: Academia, 1986.

Merše 1995 = Majda Merše, Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Ljub­ljana: SAZU, 1995.

Nikitina 1979 = Serafima Evgen’evna Nikitina, O semantičeskom var’irovanii russkih predlogov – predmet zadači i sposob opisovanija, Semantičeskoe i formal’noe var’irovanie, ur. V. N. Jarceva, Moskva: Nauka, 1979.

[Никитина Серафима Евгеньевна, О семантическом варьировании русских предлогов – предмет задачи и способ описования, Семантическое и формальное варьирование, pед. В. Н. Ярцева, Москва: Наука, 1979.]

Piper 2001 = Predrag Piper, Jezik i prostor, Beograd: Biblioteka XX vek, 22001.

Ramovš 1952 = Fran Ramovš, Morfologija slovenskega jezika: skripta, prirejena po predavanjih prof. dr. Fr. Ramovša v l. 1947/48, 48/49, ur. B. Pogorelec – P. Merku – M. Sovre, Ljubljana: DZS, 1952.

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika: druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si.

Toporišič 1973 = Jože Toporišič, Sestavljenke in izpeljanke iz predložne/proklitične podstave v knjižni slovenščini, Slavistična revija 21.1 (1973), 105–112.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 1996 = Jože Toporišič, Glagolske »sestavljenke« iz zveze glagol + predložna zveza, Razprave razreda za filološke in literarne vede 15 (1996), 109–123.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42000.

Vidovič Muha 1988 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete – Partizanska knjiga, 1988.

Vidovič Muha 1993 = Ada Vidovič Muha, Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (Z normativnim slovensko-nemškim vidikom), Slavistična revija 41.1 (1993), 161–192.

Vidovič Muha 2009 = Ada Vidovič Muha, Skladenjska interpretacija glagolskih predponskih obrazil – vprašanje propozicije, Slavistična revija 57.3 (2009), 251–261.

Vinogradov 1947 = Viktor Vladimirovič Vinogradov, Russkij jazyk (grammatičeskoe učenie o slove), Moskva – Leningrad, 1947.

[Виктор Владимирович Виноградов, Русский язык (грамматическое учение о слове), Москва – Ленинград, 1947.]

Žele 2019 = Andreja Žele, Prostomorfemskost v slovenščini, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019 (Lingua Slovenica 15).

Prenosi

Objavljeno

29.07.2023

Kako citirati

Žele, A. (2023). Slovenski predložni glagoli z vidika leksikalizacije. Jezikoslovni Zapiski, 29(1), 35–50. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.02

Številka

Rubrike

Razprave in članki