Izvor pripon -ar, -lj-ar in -n-ar v slovenščini

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.05

Ključne besede:

besedotvorje, izposojenka, pripone -ar, -lj-ar, -n-ar, praslovanščina, slovenščina, gotščina, (bavarska) visoka nemščina.

Povzetek

V prispevku je obravnavan izvor pripon -ar (kajžar, gruntar, kočar, bajtar), -lj-ar (kajžljar, kočljar, bajtljar) in -n-ar (gruntnar, kočnar, bajtnar) v narečni in knjižni slovenščini. Pripona -ar je bila namreč v slovenščino podedovana iz praslovanščine in skozi zgodovino slovenščine dodatno prevzemana iz (bavarske) stare, srednje in nove visoke nemščine, zloženi priponi -lj-ar in -n-ar pa sta v (narečno) slovenščino prišli iz (bavarske) visoke nemščine. Nadalje je na osnovi spoznanj germansko-slovanskega nadomestnega
glasoslovja podana natančnejša interpretacija starogermanskega vira praslovanske prevzete pripone *-aŕь.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec 1950, 1952, 1952, 1959 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika I: izpeljava samostalnikov; II: izpeljava slovenskih pridevnikov; III: zloženke; IV: predlogi in predpone, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede – Državna založba Slovenije, 1950, 1952, 1952, 1959.

Balles 2008 = Irene Balles, Nominale Wortbildung des Indogermanischen in Grundzügen. Die Wortbildungsmuster ausgewählter indogermanischer Einzelsprachen 1: Latein, Altgriechisch, ur. Rosemarie Lühr, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2008.

Bezlaj 1976, 1982, 1995, 2005, 2007 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I–V, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 1976, 1982, 1995, 2005, 2007.

Braune 2018 = Wilhelm Braune, Althochdeutsche Grammatik, 16. Auflage. Neu bearbeitet von Frank Heidermanns, Berlin – Boston: Walter de Gruyter, 2018 .

Casaretto 2004 = Antje Casaretto, Nominale Wortbildung der gotischen Sprache. Die Derivation der Substantive, Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2004.

Čepar 2017 = Metod Čepar, Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017.

Fleischer – Barz 2012 = Wolfgang Fleischer – Irmhild Barz, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Berlin – Boston: Walter de Gruyter, 2012.

Furlan 2013 = Metka Furlan, Novi etimološki slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU – Založba ZRC, 2013.

Goršič 1929 = France Goršič, Župani in knezi v jugoslovanski pravni zgodovini, Časopis za zgodovino in narodopisje 24.1 (1929), 16–49.

Hock 2021 = Hans Henrich Hock, Principles of Historical Linguistics, Berlin – Boston: Walter de Gruyter, 2021.

Holzer 2007 = Georg Holzer, Zu den Slavica in der Kremsmünsterer Urkunde von 777, v: Wort – Geist – Kultur. Gedenkschrift für Sergej S. Averincev, ur. J. Besters-Dilger – H. Miklas – G. Neweklowsky – F. B. Poljakov, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York

– Oxford – Wien: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2007 (Russkaja kuľtura v Evrope / Russian Culture in Europe 2), 27–46. Ponatis v Holzer 2008: 232–250. [Strani so citirane po Holzer 2008.]

Holzer 2008 = Georg Holzer, Namenkundliche Aufsätze, Wien: Praesens Verlag, 2008 (Innsbrucker Beiträge zur Onomastik 4).

Holzer 2020 = Georg Holzer, Untersuchungen zum Urslavischen: einleitende Kapitel, Lautlehre, Morphematik, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang, 2020 (Schriften über Sprachen und Texte 13).

Kluge 2011 = Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin – Boston: Walter de Gruyter, 2011.

Kos 1902 = Franc Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku 1: 501–800, Ljubljana: Leonova družba, 1902.

Krahe – Meid 1967 = Hans Krahe – Wolfgang Meid, Germanische Sprachwissenschaft III: Wortbildungslehre, Berlin: Walter de Gruyter, 1967.

Kranzmayer 1956 = Eberhard Kranzmayer, Historische Lautgeographie des gesamtbairischen Dialektraumes, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1956.

Lexer 1992 = Matthias Lexer, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 1992.

Matasović 2014 = Ranko Matasović, Slavic Nominal Word-Formation: Proto-Indoeuropean Origins and Historical Development, Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2014.

Miklosich 1875 = Franz Miklosich, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen II: Stammbildungslehre, Wien: Wilhelm Braumüller, 1875.

Miller 2018 = D. Gary Miller, The Oxford Gothic Grammar, Oxford: Oxford University Press, 2018.

Meillet 1965 = Antoine Meillet, Le slave commun, Paris: Librairie Honoré Champion, Éditeur, 1965.

ÖW = Herbert Fussy – Ulrike Steiner (ur.), Österreichisches Wörterbuch, Wien: Österreichischer Bundesverlag Schulbuch, 2012.

Paul 1901 = Hermann Paul, Grundriss der germanischen Philologie I, Straßburg: Karl J. Trübner, 1901.

Paul 1998 = Hermann Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik, überarbeitet von Peter Wiehl – Siegfried Grosse, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1998.

Pleteršnik 1894–95 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar I–II, ur. Metka Furlan, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2006. [Izvirna izdaja 1894–1895.]

Pronk-Tiethoff 2013 = Saskia Pronk-Tiethoff, The Germanic loanwords in Proto-Slavic: origin and accentuation, Amsterdam – Atlanta: Rodopi, 2013.

Ramovš 1924 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika II: konzonantizem, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924.

Schmidt 2007 = Wilhelm Schmidt, Geschichte der deutschen Sprache: ein Lehrbuch für das germanistische Studium, Stuttgart: S. Hirzel Verlag, 2007.

Schützeichel 1995 = Rudolf Schützeichel, Althochdeutsches Wörterbuch, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1995.

Shevelov 1964 = George Y. Shevelov, A Prehistory of Slavic: the Historical Phonology of Common Slavic, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1964.

SLA 3 = Jožica Škofic – Matej Šekli – Nina Pahor (ur.), Slovenski lingvistični atlas 3: kmetovanje: 3.2: komentarji, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2023 (Zbirka Jezikovni atlasi).

OSTSO = France Bezlaj (ur.), Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika, Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 1983.

Sławski 1976 = Franciszek Sławski, Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego, v: Słownik prasłowiański I–III, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej akademii nauk, 1974, 43–141; 1976, 13–60; 1979, 11–19.

Snoj 2009 = Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana: Založba Modrijan, Založba ZRC, 2009.

Snoj 2016 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 1970–1991.

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika I–II, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2014.

SSLT = Alois Jedklička (ur.), Slovník slovanské lingvistické terminologie, Praha: Academia, 1977.

Striedter-Temps 1963 = Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1963.

Šekli 2014 = Matej Šekli, Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1: od praindoevropščine do praslovanščine, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014.

Šekli 2020 = Matej Šekli, Relativna in absolutna kronologija (bavarsko)staro- in srednjevisokonemških izposojenk v slovenščini, Jezikoslovni zapiski 26.1 (2020), 7–25.

Šekli 2021 = Matej Šekli, Besedotvorni vzorec tipa vinar – vinarstvo oz. strojar – strojarstvo v slovenščini v kontekstu srednjeevropskega jezikovnega areala, Slavistična revija 69.1 (2021), 141–155.

Štih 2016 = Peter Štih, Od 6. do konca 15. stoletja, v: Peter Štih – Vasko Simoniti – Peter Vodopivec, Slovenska zgodovina I–II, Ljubljana: Modrijan, 2016, 35–221.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2000.

Vaillant 1974 = André Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves IV: la formation des noms, Paris: Éditions Klincksieck, 1974.

Vidovič Muha 2011 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011.

Prenosi

Objavljeno

08.12.2023

Kako citirati

Šekli, M. (2023). Izvor pripon -ar, -lj-ar in -n-ar v slovenščini. Jezikoslovni Zapiski, 29(2), 149–162. https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.05

Številka

Rubrike

Razprave in članki