O poskusu metodološkega pristopa k zapisovanju in analizi frazemov v napisih na nagrobnikih (epitafih)

Avtorji

  • Ivo Fabijanić

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.27.2.07

Ključne besede:

hrvaščina, nagrobni spomeniki, epitafi, frazemi, metodologija

Povzetek

Prispevek govori o novem metodološkem pristopu k identifikaciji, zapisovanju in analiziranju hrvaških frazemov v nagrobnih napisih. Zapisanih je bilo 138 frazemov s 127 nagrobnih napisov na mestnem pokopališču Pag (na otoku Pagu). Po izvedeni terenski raziskavi, postopkih in orodjih je v specifičnem metodološkem okviru opravljena razvrstitev frazemov po klasifikaciji Antice Menac iz leta 2007 na tri osnovne tipe: po izvoru, obliki in slogu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Ivo Fabijanić

Sveučilište u Zadru
Odjel za anglistiku
Obala kralja Petra Krešimira,
HR-23 000 Zadar, Hrvaška

Literatura

Bierich 1998 = Alexander Bierich, The semantic field »Death« in Czech, Russian, Croatian and Serbian phraseology, u: Europhras ’97: Phraseology and Paremiology (Liptovský Ján, 2.–5. 9. 1997), ur. Peter Ďurčo, Bratislava: Akadémia PZ, 1998,17–23.

Fink 1999 = Željka Fink, Русские и хорватские фразеологизмы со значением ‘умереть’, Studia Russica 18, ред. А. Золтан, Будапешт: Будапештский университет им. Л. Этвеша, Факультет гуманитарных наук, Кафедра восточнославянской и балтийской филологии, 1999, 268–274.

[Željka Fink, Russkie i horvatskie frazeologizmy so značeniem ‘umeret’’, Studia Russica 18, ur. A. Zoltan, Budapešt: Budapeštskij universitet im. L. Ètveša, Fakul’tet gumanitarnyh nauk, Kafedra vostočnoslavjanskoj i baltijskoj filologii, 1999, 268–274.]

Fink 2000 = Željka Fink, Tipovi frazema-fonetskih riječi, Riječki filološki dani 3, ur. Diana Stolac, Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2000, 93–98.

Fink 2001 = Željka Fink, Kakvim se frazemima obraćamo?, Drugi hrvatski slavistički kongres: zbornik radova I, ur. Dubravka Sesar – Ivana Vidović Bolt, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo – Filozofski fakultet, 2001, 385–391.

Fink 2007 = Željka Fink, Hrvatski poredbeni frazemi sa značenjem ‘spavati’ i ‘zaspati’, Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, ur. Wojciech Chlebda, Opole: Uniwersytet Opolski, 2007, 281–287.

Fink 2012 = Željka Fink, Splitska frazeologija, Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika (Zagreb) 59.4 (2012), 154–157.

Fink Arsovski – Kovačević – Hrnjak 2010 = Željka Fink Arsovski – Barbara Kovačević – Anita Hrnjak, Bibliografija hrvatske frazeologije, Zagreb: Knjigra, 2010.

Fink Arsovski – Kovačević – Hrnjak 2017 = Željka Fink Arsovski – Barbara Kovačević – Anita Hrnjak, Bibliografija hrvatske frazeologije i frazeobibliografski rječnik, Zagreb: Knjigra, 2017.

Kolenić 1992/93 = Ljiljana Kolenić, Pogled u frazeologiju Kanižlićeve »Rožalije«, Filologija (Zagreb) 20–21 (1992/93), 215–219.

Kolenić 1996 = Ljiljana Kolenić, Frazeologija u djelu Vida Došena »Aždaja sedmoglava«, u: Književnost i jezik Hrvata u Mađarskoj: priopćenje hrvatske sekcije II. međunarodnog slavističkog skupa pod naslovom Teorija i praksa nastave slavenskih jezika, Pečuh, 28.–29. travnja 1994., ur. Stjepan Blažetin ml., Pečuh: Hrvatski znanstveni zavod = Horvát tudományos kutatók egyesülete, 1996, 63–81.

Kolenić 2005 = Ljiljana Kolenić, Frazeologija u djelima hrvatskih pisaca 18. stoljeća, Književna revija: časopis za književnost i kulturu (Osijek) 45.3–4 (2005), 117–129.

Kružić 2011 = Barbara Kružić, Na vječnim lovištima love i Hrvati i Englezi: analiza hrvatskih i engleskih frazema vezanih za smrt, Hrvatistika: studentski jezikoslovni časopis (Osijek) 5 (2011), 147–162.

Levin-Steinmann 2009 = Anke Levin-Steinmann, Što je to – frazeologizam? = Какво е товa – фразеологизъм? oder Zum Dauerproblem der Phraseologismusdefinition und -einordnung, Südslavistik online: Zeitschrift für südslavische Sprachen, Literaturen und Kulturen, mrežno izdanje, http://www.suedslavistik-online.de/01/), 14–34, pristupljeno 29. 11. 2021.

Matešić 1982 = Josip Matešić, Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika, Zagreb: Školska knjiga, 1992.

Matešić 1996 = Josip Matešić, Frazeologija u djelu Frana Kurelca, Riječki filološki dani 1, ur. Marija Turk, Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta, 1996, 173–180.

Menac 1991 = Antica Menac, Frazeologija Hektorovićeva »Ribanja i ribarskog prigovaranja«, Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu 18, ur. Ante Glavičić, Senj: Gradski muzej – Senjsko muzejsko društvo, 1991, 101–107.

Menac 2007 = Antica Menac, Hrvatska frazeologija, Zagreb: Knjigra, 2007.

Menac – Fink-Arsovski – Venturin 2003 = Antica Menac – Željka Fink-Arsovski – Radomir Venturin, Hrvatski frazeološki rječnik, Zagreb: Naklada Ljevak, 2003.

Opašić – Gregorović 2010 = Maja Opašić – Maja Gregorović, Smrt u hrvatskoj frazeologiji, Croatica et Slavica Iadertina (Zadar) 6 (2010), 55–72.

Pintarić 2003 = Neda Pintarić, Языковая картина дома в хорватском, польском и русском языках, Filologija (Šiauliai (Litva)) 8 (2003), 86–92.

[Neda Pintarić, Jazykovaja kartina doma v horvatskom, pol’skom i russkom jazykah, Filologija (Šiauliai (Litva)) 8 (2003), 86–92.]

Pintarić 2005 = Neda Pintarić, Pragmemi i frazeopragmemi sa sastavnicom Bog, Riječ: časopis za slavensku filologiju (Rijeka) 11.2 (2005), 72–83.

Pintarić 2007 = Neda Pintarić, Pragmemy i frazopragmemy z członem Bog, u: Język religijny dawniej i dziś III: materiały z konferencji 24–26 kwietnia 2006, ur. Paweł Bortkiewicz –Stanisław Mikołajczak – Małgorzata Rybka, Poznań: Wydawnictwo »Poznańskie Studia Poloni­styczne«, 2007, 239–251.

Pintarić 2009a = Neda Pintarić, Jezična slika triju egzistencijala u poljskoj i hrvatskoj pragmalingvistici I: Bog u poljskoj i hrvatskoj pragmalingvistici, u: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I, ur. Dubravka Sesar, Zagreb: FF press, 2009, 189–198.

Pintarić 2009b = Neda Pintarić, Dom u hrvatskoj i poljskoj pragmalingvistici, u: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I, ur. Dubravka Sesar, Zagreb: FF press, 2009, 199–214.

Skračić 2011 = Vladimir Skračić, Toponomastička početnica: osnovni pojmovi i metoda terenskih istraživanja, Zadar:, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, 2011.

Tošović 2007 = Branko Tošović, Phraseologische Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, u: Kritik und Phrase: Festschrift für Wolfgang Eismann zum 65. Geburtstag, ur. Peter Deutschmann i dr., Wien: Praesens Verlag, 2007, 611–631.

Vuić – Franc 2012 = Božica Vuić – Vendi Franc, Biblijski frazemi u nastavi hrvatskoga jezika i prepoznavanje njihove semantike među studentima Učiteljskog fakulteta – odsjek u Petrinji, u: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici: zbornik, ur. Leonard Pon – Vladimir Karabalić – Sanja Cimer, Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2012, 339–352.

http://frazemi.ihjj.hr/, pristupljeno 19. 7. 2021.

http://ihjj.hr/kolokacije/, pristupljeno 19. 7. 2021.

https://cistocapag.hr/index.php/groblje, pristupljeno 31. 3. 2021.

Prenosi

Objavljeno

2021-11-01

Kako citirati

1.
Fabijanić I. O poskusu metodološkega pristopa k zapisovanju in analizi frazemov v napisih na nagrobnikih (epitafih). JZ [Internet]. 1. november 2021 [citirano 6. julij 2022];27(2):121-42. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10703

Številka

Rubrike

Razprave in članki