Skozi vrata ven, skozi okno noter: poimenovanja za dele hiše v sestavi slovenskih in slovaških frazemov

Avtorji

  • Svetlana Kmecová

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.27.2.06

Ključne besede:

slovenska frazeologija, slovaška frazeologija, hiša, dom, deli hiše

Povzetek

Koncepta dom in hiša sta v jeziku tesno povezana in sta v vsaki kulturi v središču jezikovne slike sveta. Prispevek se v uvodu ukvarja ravno z njima, v nadaljevanju pa s primerjalnega vidika obravnava frazeološke enote v slovenskem in slovaškem jeziku, ki kot sestavino vsebujejo izbrana poimenovanja za dele hiše. Ti večinoma večpomenski leksemi vstopajo v stalne besedne zveze ne samo s svojo semantično, ampak tudi simbolno vrednostjo. Obsežnost preučevanega pomenskega polja dokazuje dojemanje doma kot ene od osnovnih vrednot človekovega življenja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Svetlana Kmecová

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra slovanských filológií
Gondova 2, SK-811 02 Bratislava 1, Slovaška

Literatura

Avramova 2007 = Валентина Аврамова, Лингвокультурология, Шумен: Университетско издателство »Епископ Константин Преславски«, 2007.

[Valentina Avramova, Lingvokul’turologija, Šumen: Universitetsko izdatelstvo »Episkop Konstantin Preslavski«, 2007.]

Bajburin 2005 = Альберт Кашфуллович Байбурин, Жилище в обрядах и представлениях во­сточных славян, Москва: Языки славянской культуры, 2005.

[Al’bert Kašfullovič Bajburin, Žilište v obrjadah i predstavlenijah vo­stočnyh slavjan, Moskva: Jazyki slavjanskoj kul’tury, 2005.]

Bartmiński 2008 = Jerzy Bartmiński, Dom i świat – opozycja i komplementarność, Postscriptum Polonistyczne 1.1 (2008), 55–68.

Biedermann 1992 = Hans Biedermann, Lexikón symbolov, Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, 1992.

Bojc 1974 = Etbin Bojc, Pregovori in reki, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1974.

Botík – Ruttkay – Šalkovský 1998 = Ján Botík – Matej Ruttkay – Peter Šalkovský, Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku, Bratislava: Academic Electronic Press, 1998.

Eliade 1994 = Mircea Eliade, Posvátné a profánní, Praha: Křesťanská akademie, 1994.

EĽKS 1–2 = Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1–2, ur. Ján Botík idr., Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo SAV, 1995.

Horváthová 1977 = Emília Horváthová, Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu, v: Prednášky XIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry, ur. Jozef Mistrík, Bratislava: ALFA, 1977, 161–176.

HSSJ 1995 = Historický slovník slovenského jazyka: poihrať sa – pytlovať, ur. Milan Majtán, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 1995.

Juvanec 2011 = Borut Juvanec, Arhitektura Slovenije 3: vernakularna arhitektura: osrednji pas, Ljubljana: Založba i2 – Fakulteta za arhitekturo, 2011.

Kavalir 2015 = Monika Kavalir, House nad Home across Cultures, ELOPE (Ljubljana) 12.1 (2015), 29–47.

KGF 2.0 = Korpus pisne standardne slovenščine Gigafida 2.0, https://viri.cjvt.si/gigafida/ (1. 9. 2021).

Kmecová 2020 = Svetlana Kmecová, Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať: obraz domu a domova v slovenskom a slovinskom jazyku, v: Etnolingvistický výskum na Slovensku: súčasný stav a perspektívy, ur. Katarína Žeňuchová, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, 63–76.

Kocbek – Šašelj 1934 = Fran Kocbek – Ivan Šašelj, Slovenski pregovori, reki in prilike, Celje: Družba svetega Mohorja, 1934.

KSSJ 2003 = Krátky slovník slovenského jazyka, ur. Ján Kačala – Mária Pisárčíková, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2003.

Ledinek Lozej 2015 = Špela Ledinek Lozej, Od hiše do niše: razvoj kuhinje v Vipavski dolini, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.

Makarovič 1975 = Marija Makarovič, Pregovori – življenjske resnice, Ljubljana: Kmečki glas, 1975.

Medvešček 1998 = Pavel Medvešček, Obrusnice, Nova Gorica: Založba Branko, 1998.

Možina 2000 = Zofija Možina, Zbiralna akcija pri tedniku Družina (pobudnika Bogdan Dolenc – Marija Stanonik), Črnomelj, 2000.

Nowakowska-Kempna – Będkowska-Kopczyk 1999 = Irena Nowakowska-Kempna – Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Między sacrum i profanum: o drzwiach i progu domu w frazeologii i przysłowiach polskich i słoweńskich, v: W kręgu kultury Słowian, ur. Emil Tokarz, Katowice: Wydawnictvo Uniwersytetu Śląskiego, 233–238.

NS 1944 = Narodopisje Slovencev I, ur. Rajko Ložar, Ljubljana: Založba Klas, 1944.

Prek 1974 = Stanko Prek, Ljudska modrost trden je most: pregovori, domislice in reki, Ljubljana: Kmečki glas, 1974.

Puškár idr. 2003 = Anton Puškár idr., Okna, dveře, prosklené stěny, Bratislava: Jaga group, 2003.

SEL 2011 = Slovenski etnološki leksikon, ur. Angelos Baš, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.

SES 1997 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997.

SESS 2015 = Ľubor Králik, Stručný etymologický slovník slovenčiny, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2015.

SGZD 1998 = Peter Weiss, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: poskusni zvezek (A–H), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1998.

Sirk 2009 = Darinka Sirk, Ivanov venec: briške šege in navade, Dobrovo: samozaložba, 2009.

Sketelj 2014 = Polona Sketelj, Vrata: prostorski in simbolni prehodi življenja, Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2014.

SNK = Slovenský národný korpus – prim-7.0-public-all, http://korpus.juls.savba.sk (1. 9. 2021).

SP 2020 = Matej Meterc, Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov, 2020–, www.fran.si (4. 11. 2021).

SSF 2011 = Janez Keber, Slovar slovenskih frazemov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

SSJ 1960 = Slovník slovenského jazyka II: L–O, ur. Štefan Peciar, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960.

SSJ 1963 = Slovník slovenského jazyka III: P–R, ur. Štefan Peciar, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964.

SSJ 1964 = Slovník slovenského jazyka IV: S–U, ur. Štefan Peciar, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964.

SSJ 1965 = Slovník slovenského jazyka V: V–Ž, ur. Štefan Peciar, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1965.

SSKJ 1994 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: DZS, 1994.

SSN 2006 = Slovník slovenských nárečí II: L–P, ur. Adriana Ferenčíková – Ivor Ripka, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2006.

SSS 2000 = Synonymický slovník slovenčiny, ur. Mária Pisárčiková, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2000.

SSSJ 2006 = Slovník súčasného slovenského jazyka: A–G, ur. Klára Buzássyová – Alexandra Jarošová, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2006.

SSSJ 2011 = Slovník súčasného slovenského jazyka: H–L, ur. Alexandra Jarošová – Klára Bu­zássyová, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2011.

SSSJ 2016 = Sinonimni slovar slovenskega jezika, ur. Jerica Snoj, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Trdina 1987 = Janez Trdina, Podobe prednikov 1–3, Ljubljana: Univerzitetna konferenca ZSMS, 1987.

Vaňko 2003 = Juraj Vaňko, Slovaško-slovenska homonimija, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003.

Záturecký 2005 = Adolf Peter Záturecký, Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky, Bratislava: Slovenský Tatran, 2005.

Zbirka pregovorov in rekov Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana.

Prenosi

Objavljeno

2021-11-01

Kako citirati

1.
Kmecová S. Skozi vrata ven, skozi okno noter: poimenovanja za dele hiše v sestavi slovenskih in slovaških frazemov. JZ [Internet]. 1. november 2021 [citirano 25. maj 2022];27(2):103-20. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10702

Številka

Rubrike

Razprave in članki