Analiza glasoslovnih napak govorcev makedonščine pri učenju slovenščine

Avtorji

  • Nika Pavletić

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.27.2.05

Ključne besede:

glasoslovje, slovenščina kot tuji jezik, makedonščina, tuji govorci

Povzetek

V prispevku je predstavljena primerjava glasoslovnega sistema slovenščine in makedonščine, na podlagi katere je narejena analiza napak govorcev makedonščine pri učenju slovenščine kot tujega jezika na glasoslovni ravnini. V raziskavi je sodelovalo 20 študentov Univerze na Primorskem, ki so govorci makedonščine. Analiza zajema variante izgovora v in l, izgovor e in polglasnika pred r in upoštevanje premene po zvenečnosti. Rezultati so sistematično predstavljeni v preglednicah, analiza pa vključuje tudi razlago in izvor izgovornih napak.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Nika Pavletić

Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5
SI-6000 Koper/Capodistria 

Literatura

Arizankovska 2015 = Lidija Arizankovska, Slovnica slovenskega jezika kot tujega jezika za govorce makedonščine, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis 1, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Obdobja 34), 75–83.

Arizankovska 2009 = Lidija Arizankovska, Slovenščina kot tuji jezik – težave, s katerimi se srečujejo govorci makedonščine, v: Infrastruktura slovenščine in slovenistike, ur. Marko Stabej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (Obdobja 28), 27–32.

Bojkovska idr. 2008 = Stojka Bojkovska idr., Opšta gramatika na makedonskiot jazik, Skopje: Prosvetno delo, 2008.

Horjak 2019 = Luka Horjak, Akustična analiza polglasnika: ob osemdesetletnici izida Orisa slovenskega knjižnega izgovora Franceta Bezlaja, v: Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest, ur. Hotimir Tivadar, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Obdobja 38), 39–47.

Koneski 2004 = Blaže Koneski, Gramatika na makedonskiot literaturen jazik, Skopje: Prosvetno delo Ad-Skopje – Redakcija Detska radost, 2004.

Labroska 2012 = Veselinka Labroska, Od fonetsko-fonološkite osobenosti vo makedonskiot i vo slovenečkiot jazik, Context: Review for Comparative Literature and Cultural Research = Kontekst: spisanie za komparativna kniževnost i kulturološko istražuvanje 10 (2012), 81–93.

Mildner 1999 = Vesna Mildner, Odpravljanje izgovornih napak v maternem in tujem jeziku, v: Skripta 3: zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika, ur. Marja Bešter, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1999, 13–21.

Minova-Ǵurkova 2007 = Liljana Minova-Ǵurkova, Gramatika na makedonskiot standarden jazik za stranci = Grammar of the standard Macedonian language for foreign speakers, Štip: 2. Avgust S, 2007.

Panovska-Dimkova 2010 = Iskra Panovska-Dimkova, Praktikum po pravopis so pravogovor na makedonskiot literaturen jazik, Skopje: Iskra Panovska-Dimkova, 2010.

Panovska-Dimkova 2016 = Iskra Panovska-Dimkova, Za trite tipa na l vo makedonskiot jazik i nivnoto beleženje, v: XLII Meǵunarodna naučna konferencija na XLVIII Meǵunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, Skopje: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, 2016, 7–17, http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/2015-48_seminar-42_MNK.pdf (dostop 18. 11. 2020).

Pavletić 2019 = Nika Pavletić, Slovenščina kot tuji jezik pri govorcih hrvaščine, bosanščine, srbščine in makedonščine: analiza odstopanj od slovenske knjižne norme na izbranih jezikovnih ravninah: magistrsko delo, Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem, Koper, 2019.

Pirih Svetina 2003 = Nataša Pirih Svetina, Napaka v ogledalu procesa učenja tujega jezika, Jezik in slovstvo 48.2 (2003), 17–26.

Požgaj Hadži 2002 = Vesna Požgaj Hadži, Hrvaščina in slovenščina v stiku = Hrvatski i slovenski u kontaktu, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002.

Požgaj Hadži – Ferbežar 2012 = Vesna Požgaj Hadži – Ina Ferbežar, Tudi to je slovenščina, v: Izzivi kontrastivnega jezikoslovja = Izazovi kontrastivne lingivistke, ur. Vesna Požgaj Hadži, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, 139–149.

Pravopis na makedonskiot jazik 2017 = Pravopis na makedonskiot jazik: vtoro izdanie, ur. Elena Jovanova-Ǵurovska – Gordana Vojneska, Skopje: Institut za makedonski jazik Krste Misirkov – Kultura, 2017.

Sawicka – Spasov 1997 = Irena Sawicka – Ljudmil Spasov, Fonologija na sovremeniot makedonski standarden jazik, Skopje: Detska radost, 1997.

SP 1 Pravila 1994 = Slovenski pravopis 1: pravila, ur. Jože Toporišič idr., Ljubljana: DZS, 1994.

Šekli 2018 = Matej Šekli, Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov, Ljubljana: Založba ZRC, 2018.

Šeruga Prek – Antončič 2014 = Cvetka Šeruga Prek – Emica Antončič, Slovenska zborna izreka, Maribor: Aristej, 2014.

Šumenjak – Volk 2020 = Klara Šumenjak – Jana Volk, Raba izbranih samostalnikov 1. ženske sklanjatve pri tujih študentih UP, v: Mikro in makro: pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP FHŠ 2, ur. Irena Lazar – Aleksander Panjek – Jonatan Vinkler, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020, 461–479.

Tivadar 1999 = Hotimir Tivadar, Fonem /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku, Slavistična revija 47.3 (1999), 341–361.

Tivadar 2004 = Hotimir Tivadar, Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem knjižnem jeziku, Slavistična revija 52.1 (2004), 31–48.

Tivadar – Batista 2019 = Hotimir Tivadar – Urban Batista, Fonetika 1, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019.

Toporišič 2004 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42004.

Prenosi

Objavljeno

2021-11-01

Kako citirati

1.
Pavletić N. Analiza glasoslovnih napak govorcev makedonščine pri učenju slovenščine. JZ [Internet]. 1. november 2021 [citirano 25. maj 2022];27(2):85-101. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10701

Številka

Rubrike

Razprave in članki