Jezikovne kompetence v angleščini pri študentih, univerzitetnih profesorjih in podpornem osebju

  • Mojca Kompara Lukančič
Ključne besede: angleščina, visokošolske ustanove, učenje jezika, e-učenje, korespondenca

Povzetek

V prispevku se usmerjamo na pomen znanja in poučevanja tujega jezika (angleščine), in sicer pri študentih, univerzitetnih profesorjih in podpornih službah, ki so vpete v sektor terciarnega izobraževanja. Pregledno je predstavljen položaj poučevanja jezikov skozi čas, osredinjamo se na novodobne koncepte usvajanja jezika – tu mislimo na učenje na daljavo (e-učenje) in mobilno ali m-učenje – ter predstavljamo orodje za e-učenje angleškega jezika LanGuide in v okviru slednjega resurse s področja korespondence in analizo potreb. Ta je bila izvedena v okviru sodelovanja med slovensko in romunsko univerzo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mojca Kompara Lukančič

Univerza v Mariboru
Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova 8, SI-1000 Ljubljana

in

Fakulteta za turizem
Cesta prvih borcev 36, SI-8250 Brežice

Literatura

Alemi – Tavakoli 2016 = Maedeh Alemi – Ehteramsadat Tavakoli, Audio Lingual Method, 3rd International Conference on Applied Research in Language Studies 2016, 1–5, https://www.researchgate.net/profile/Maedeh_Alemi/publication/293731529_Audio_Lingual_Method/links/59c643de458515548f3268ec/Audio-Lingual-Method.pdf, dostop 3. 11. 2019.

Anderson 2008 = Ronald Anderson, Implications of the information and knowledge society for education, v: International handbook of information technology in primary and secondary education, ur. J. Voogt – G. Knezek, New York: Springer, 2008.

Brezovar 2011 = Lenka Brezovar, Razvoj didaktične igre za platformo Android, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011.

Brodnik idr. 2011 = Andrej Brodnik idr., Okolje za konstruktivistično sodelovalno učenje z rabo infrastrukture v oblaku, Splet: izobraževanje in raziskovanje za IKT: zbornik prispevkov, Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT – SIRikt 2011, Kranjska Gora 13.–16. april 2011.

Brumen 2003 = Mihaela Brumen, Pridobivanje tujega jezika v otroštvu: priročnik za učitelje, Ljubljana: DZS, 2003.

Brumen – Krušič – Zupančič 2017 = Mihaela Brumen – Helena Krušič – Tomaž Zupančič, Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju angleščine v otroštvu, Revija za elementarno izobraževanje 10.4 (2017), 427–444.

Bueno Alastuey 2018 = Camino Bueno Alastuey, WebCT Design and Users Perceptions in English for Agriculture, v: Handbook of Research on E-Learning Methodologies for Language Acquisition: Information Science reference, ur. Rita Cássia Veiga Marriott, Hershey – New York: Information Science reference, 2018, 480–496.

Canale – Swain 1980 = Michael Canale – Merrill Swain, Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing, Applied Linguistics 1980, št. 1, 1–47.

Chastain 1970 = Kenneth D. Chastain, A methodological study comparing the audio-lingual habit theory and the cognitive code-learning theory – A continuation, The Modern Language Journal, 1970, National Federation of Modern Language Teachers Associations, https://www.jstor.org/stable/323100?seq=1#page_scan_tab_contents, dostop 3. 11. 2019.

Chomsky 1959 = Noam Chomsky, Review of Skinner’s Verbal Behavior, Language (1959), št. 35, 26–58.

Crompton 2013 = Helen Crompton, A historical overview of mobile learning: toward learner-centered education: handbook of mobile learning 1 (2013), 3–14.

Čok idr. 1999 = Lucija Čok idr., Učenje in poučevanje tujega jezika: smernice za učitelje v drugem triletju osnovne šole (1999), Ljubljana: Pedagoška fakulteta – Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, 1999.

Čurk 2013 = Igor Čurk, Razvoj elektronskega učbenika za platformo Android, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013.

Donald 2011 = Merlin Donald, The mimetic origins of language, The Oxford Handbook of Language Evolution, ur. Kathleen R. Gibson – Maggie Tallerman, https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199541119.001.0001/oxfordhb-9780199541119-e-17, dostop 3. 11. 2019.

Đorđević 2013 = Jasmina Đorđević, Nastava engleskog jezika danas: digitalizovani prostor ili sajber-učionica, Virtuelna interakcija i kolaboracija u nastavi engleskog jezika i književnosti: tematski zbornik radova, ur. Biljana Radić-Bojanić, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013, 53–67.

Dražumerič 2017 = Borut Dražumerič, Razvoj mobilne aplikacije za sprotno učenje tujih jezikov, diplomska naloga, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, 2017.

Driscoll – van Barneveld 2015 = Margaret Driscoll – Angela van Barneveld, Applying Learning Theory to Mobile Learning, Learning Technologies 32 (2015), št. 1501.

Erben 2008 = Tony Erben, CALLing all foreign language teachers: computer assisted language learning in the classroom, NY: Eye on Education, 2008.

Evropska unija 2019 = EU: Language Policy, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/142/language-policy, dostop 30. 10. 2019.

Farooq – Javid 2012 = U. Farooq – C. Javid, Impact of E-Learning on English Language Learning at Undergraduate Level at Taif University (Ksa), Proceedings of the 4th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2–4 July 2012, Barcelona, Spain, 2012.

Farr – Murray 2016 = Fiona Farr – Liam Murray, The Routledge Handbook of Language Learning and Technology, New York: Routledge, 2016.

Garrison 2011 = D. Randy Garrison, E-Learning in the 21st Century, New York: Routledge, 2011.

Gerlič 2005 = Ivan Gerlič, Stanje in trendi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v slovenskih osnovnih šolah, poročilo o raziskovalni nalogi za leto 2005, http://www.pfmb.uni-mb.si/old/raziskave/os2005/, dostop 30. 10. 2019.

Ghofur 2016 = Abd Ghofur, The Effect of Communicative Language Teaching Method and the Audio-Lingual Method for Students’ English Speaking Skill, Academic Research International 7.5 (2016), 103–111.

Gimeno-Sanz 2002 = Anna Gimeno-Sanz, E-language learning for the airline industry, ReCALL 14.1 (2002), 47–57.

Graham 2006 = Charles R. Graham, Blended learning systems: definition, current trends, and future directions, v: The handbook of blended learning: global perspectives, local designs, ur. C. J. Bonk – C. R. Graham, San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing, 2006, 3–21.

Hashim – Ahmad – Rohiza 2010 = A. S. Hashim – W. F. W. Ahmad – A. Rohiza, A study of design principles and requirements for the m-learning application development, 2010 International Conference on User Science and Engineering (i-USEr), Shah Alam, Malaysia, 2010, 226–231.

Hwang – Fu 2018 = Gwo-Jen Hwang – Qing-Ke Fu, Trends in the research design and application of mobile language learning: a review of 2007–2016 publications in selected SSCI journals, Inter­active learning environments 27 (2018), https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10494820.2018.1486861, dostop 21. 10. 2019.

Jaekel idr. 2017 = Nils Jaekel – Michael Schurig – Merle Florian – Markus Ritter, From Early Starters to Late Finishers?: a Longitudinal Study of Early Foreign Language Learning in School, Language Learning 67.3 (2017), 631–664.

Jurkovič 2015 = Ana Jurkovič, Slovenščina za vsak žep: računalniška aplikacija za začetno učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika, magistrsko delo, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2015.

Jurkovič 2018 = Violeta Jurkovič, Spletne jezikovne dejavnosti in priložnostno učenje angleščine med slovenskimi študenti, Sodobna pedagogika 69.2 (2018), 26–40.

Kaučič – Ramšak – Krašna 2008 = Branko Kaučič – Maja Ramšak – Marjan Krašna, Improving learning environment with mobile devices, v: Proceedings: conference: savjetovanje, ur. Marina Čičin-Šain, Rijeka: MIPRO (2008), 248–252.

Kristoffersen – Ljungberg 1999 = Steinar Kristoffersen – Fredrik Ljungberg, Making place to make IT work: empirical explorations of HCI for mobile CSCW, Proceeding GROUP ’99 Proceedings of the international ACM SIGGROUP conference Supporting group work, 1999, 276–285.

Lamy 2006 = Marie-Noëlle Lamy, Multimodality in Online Language Learning Environments: looking for a methodology, Third International Conference on Multimodality, May 25–26 2006, Pavia, Italy, 237–254, https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00197411/document, dostop 22. 10. 2019.

Lavrič 2010 = Miran Lavrič, Mladina: končno poročilo o rezultatih raziskave, MŠŠ, 2010.

Ledin – Samuelsson 2016 = Per Ledin – Robin Samuelsson, Play and Imitation: Multimodal Interaction and Second-Language Development in Preschool, Mind, Culture, and Activity 24.1 (2016), 18–31.

Lee 2016 = Lina Lee, Autonomous Learning through Task-based Instruction in Fully Online Language Courses, Language Learning & Technology 20.2 (2016), 81–97.

Lešnik 2014 = Sabina Lešnik, Vloga socialno-kulturnega okolja pri učenju tujih jezikov, doktorska disertacija, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 2014.

Malek idr. 2019 = Jihene Malek idr., A methodology for designing mobile, pervasive, seamless and IoT-based learning scenarios: language, process and supporting tools, International Journal of Mobile Learning and Organisation 13.3 (2019), https://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/IJMLO.2019.100402, dostop 21. 10. 2019.

Mezgec 2016 = Maja Mezgec, Življenje z več jeziki: razvoj večjezičnih govorcev s perspektive vseživ­ljenjskega učenja, Andragoška spoznanja 22.3 (2016), 77–89.

Moeller – Catalano 2015 = Aleidine Kramer Moeller – Theresa Catalano, Foreign Language Teaching and Learning, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, ur. James Wright, Amsterdam: Elsevier, 22015, 327–333.

Montoya 2009 = Maria Soledad Montoya, Recursos tecnológicos para el aprendizaje móvil (mlear­ning) y su relación con los ambientes de educación a distancia: implementaciones e investigaciones, RIED Revista iberoamericana de educación a distancia 12.2 (2009), 57–82.

Moore – Dickson-Deane – Galyen 2011 = Joi L. Moore – Camille Dickson-Deane – Krista Galyen, e-Learning, online learning, and distance learning environments: are they the same?, The Internet and Higher Education, Elsevier 14.2 (2011), 129–135.

Možič 2014 = Damjana Možič, Nekateri didaktični pristopi k aplikativnemu učenju tujega jezika stroke, IBS Newsletter 4.4 (2014), http://porocevalec.ibs.si/sl/component/content/article/56-letnik-4-t-4/199-damjana-moic-prof-nem-in-ang-jezika-nekateri-didaktini-pristopi-k-aplikativnemu-uenju-tujega-jezika-stroke, dostop 21. 10. 2019.

Munday 2016 = Pilar Munday, The case for using DUOLINGO as part of the language classroom experience, RIED Revista iberoamericana de educación a distancia 19.1 (2016), 83–101.

Nagode – Pižorn 2016 = Gabrijela Petra Nagode – Karmen Pižorn, Miti o učenju drugega tujega jezika, Vestnik za tuje jezike 8.1 (2016), 203–215.

Nunan 2014 = David Nunan, Beyond the classroom: a case for out-of-class language learning, 2014, https://nsjle.org.au/nsjle/media/2014-NSJLE-05-DAVID-NUNAN.pdf, dostop 3. 11. 2019.

Perea-Barberá – Bocanegra-Valle 2014 = Dolores Perea-Barberá – Ana Bocanegra-Valle, Promoting Specialised Vocabulary Learning Through Computer-Assisted Instruction, v: Languages for Specific Purposes in the Digital Era: educational Linguistics, ur. E. Bárcena – T. Read – J. Arús, Cham Springer International Publishing, 2014 (Educational Linguistics 19), 129–154.

Pildek 2014 = Matija Pildek, Pregled mobilnih rešitev za izobraževanje upravljanja informatike, di­plomsko delo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2014.

Pižorn 2009 = Karmen Pižorn, Dodatni tuji jezik v otroštvu: pregledna evalvacijska študija, 2009, http://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj%20jezik%20v%20prvem%20triletju/Strokovni%20 članki%20in%20prevodi/dodatni%20tuji%20jeziki%20v%20otroštvu%20 (eval.studija)_%20pizorn.pdf, dostop 4. 11. 2019.

Podgoršek 2011 = Saša Podgoršek, Spletno podprto učenje in poučevanje nemščine na sekundarni ravni, Vestnik za tuje jezike 3.1–2 (2011), 167–177.

Pukšič 2015 = Dejan Pukšič, Učenje slovenščine kot tujega jezika ob podpori mobilnih naprav s tipnim uporabniškim vmesnikom, doktorska disertacija, Univerza v Mariboru, 2015.

Pukšič – Krašna 2015 = Dejan Pukšič – Marjan Krašna, M-learning in practice: language learning mobile application, Central European Conference on Information and Intelligent Systems CECIIS, 26th international conference [and] appendix 10th International Doctoral Seminar (IDS), September 23rd–25th, 2015, Varaždin, Croatia, 105–114.

Pukšič – Zemljak Jontes – Krašna 2015 = Dejan Pukšič – Melita Zemljak Jontes – Marjan Krašna, Materials design for language m-learning = Načrtovanje gradiv za mobilno učenje jezikov, Revija za elementarno izobraževanje 8.4 (2015), 121–142.

Romaine 2013 = Suzanne Romaine, Politics and policies of promoting multilingualism in the European Union, Language Policy 12.2 (2013), 115–137.

Schenk – Schmidt 2018 = Angelika Schenk – Susanne K. Schmidt, Failing on the social dimension: judicial law-making and student mobility in the EU, Journal on European Public Policy 25.10 (2018), 1522–1540.

Schulmeister 2006 = Rolf Schulmeister, ELearning: Einsichten und Aussichten, München – Wien: Oldenbourg Verlag, 2006.

Sharples 2005 = Mike Sharples, Learning As Conversation: Transforming Education in the Mobile Age, Proceedings of Conference on Seeing, Understanding, Learning in the Mobile Age, Budapest, 2005, 147–152.

Standley 2015 = Henrietta J. Standley, International mobility placement enable students and staff in Higher Education to enhance transversal and employability-related skills, FEMS Microbiology Letters 363.19 (2015), https://academic.oup.com/femsle/article/362/19/fnv157/496364, dostop 30. 10. 2019.

Stepien idr. 2013 = Tomasz Stepien idr., Spatialisation of Education: Migrating Languages – Cultural Encounters – Technological Turn, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.

Stockwell – Hubbard 2013 = Glenn Stockwell – Philip Hubbard, Some emerging principles for mobile-assisted language learning, The International Research Foundation for English Language Education, http://www.tirfonline.org/wp-content/uploads/2013/11/TIRF_MALL_Papers_Stock­wellHubbard.pdf, dostop 21. 10. 2019.

Tarasewich 2003 = Peter Tarasewich, Designing mobile commerce applications, Communications of the ACM – Mobile computing opportunities and challenges 46.12 (2003), 57–60.

Valdman 1970 = Albert Valdman, Toward a Better Implementation of the Audio-Lingual Approach, The Modern Language Journal 54.5 (1970), 309–319.

VanPatten – Williams 2015 = Bill VanPatten – Jessica Williams, Theories in second language acquisition, New York: Routledge, 22015

Viberg – Grönlund 2012 = Olga Viberg – Åke Grönlund, Mobile Assisted Language Learning: a Literature Review, 11th World Conference on Mobile and Contextual Learning (mLearn), Helsinki, 2012, http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A549644&dswid=-4797, dostop 21. 10. 2019.

Vitez 2012 = Primož Vitez, Med fonemsko, glasovno in grafično učno zmožnostjo, Vestnik za tuje jezike 4.1–2 (2012), 141–147.

Yoo 2016 = Joseph Yoo, A Comparative Review of Audio-Lingual Methodology and Communicative Language Teaching in Second Language Instruction, Electronic International Journal of Education, Arts, and Science 2.4 (2014), 1–15.

Zalar 2012 = Ksenija Zalar, Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje, di­plomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012.

Zaphiris – Zacharia 2001 = Panayiotis Zaphiris – Giorgos Zacharia, Design Methodology of an Online Greek Language Course, Proceeding CHI EA ’01 CHI ’01 extended abstracts on Human factors in computing (2001), http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.28.7179&rep=rep1&type=pdf, dostop 22. 10. 2019.

Objavljeno
2021-05-06
Kako citirati
1.
Kompara LukančičM. Jezikovne kompetence v angleščini pri študentih, univerzitetnih profesorjih in podpornem osebju. JZ [Internet]. 6. maj 2021. [citirano 27. oktober 2021.];27(1):121-38. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10063
Rubrike
Razprave in članki