Obleka perunikove barve: nazwy kolorów w słoweńskim przekładzie powieści „Rodzina Połanieckich” Henryka Sienkiewicza

  • Agnieszka Zatorska
Ključne besede: leksikalna semantika, poimenovanja barv, prevajalstvo, poljščina, slovenščina

Povzetek

V prispevku so obravnavana poimenovanja barv v romanu Rodzina Połanieckich Henryka Sienkiewicza v primerjavi z njihovimi ustrezniki v slovenskem prevodu Petra Miklavca (Podravskega) iz leta 1904. Analiza se nanaša na pogosta poimenovanja, kot so biały, czarny, ciemny, jasny in czerwony, sln. bel, črn, temen, jasen, svetel in rdeč ter tudi na izredna poimenovanja, kot je suknia koloru irys, sln. obleka perunikove barve. Predstavljamo pomenske in formalne prevajalske transformacije obravnavanih poimenovanj barv.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Agnieszka Zatorska

Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 171/173, PL-91-404 Łódź, Poljska

Literatura

Ampel-Rudolf 1994 = Mirosława Ampel-Rudolf, Kolory: z badań leksykalnych i składniowo-semantycznych języka polskiego, Rzeszów: Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, 1994.

Evans 2019 = Gavin Evans, Historia kolorów: tajemniczy świat barw, przeł. W. Jeżewski, Warszawa: Bellona, 2019.

Handke 2007 = Kwiryna Handke, Henryk Sienkiewicz i Stefan Żeromski jako koloryści, [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik – T. Bujnicki, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007 (Obrazy kultury polskiej), 319–336.

Kreisberg 2001 = Alina Kreisberg, Le storie colorate, Pescara: Edizioni Tracce, 2001.

Kržišnik 2018 = Erika Kržišnik, Črno-belo v slovenski frazeologiji, Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského: philologica 77 (2018), 152–161.

Lewicki 2017 = Roman Lewicki, Zagadnienia lingwistyki przekładu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.

MI = Henryk Sienkiewicz, Rodbina Polaneških I, po poljskem izvirniku poslovenil Podravski, Ljub­ljana: Kleinmayr & Bamberg, 1904.

MII = Henryk Sienkiewicz, Rodbina Polaneških II, po poljskem izvirniku poslovenil Podravski, Ljub­ljana: Kleinmayr & Bamberg, 1904.

MIII = Henryk Sienkiewicz, Rodbina Polaneških III, po poljskem izvirniku poslovenil Podravski, Ljubljana: Kleinmayr & Bamberg, 1904.

Mariak 2014 = Leonarda Mariak, Funkcje barw w listach Henryka Sienkiewicza do członków rodziny, Studia językoznawcze: synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 13 (2014), 127–155.

Ostromęcka-Frączak 1994 = Bożena Ostromęcka-Frączak, Transformacje translatorskie polskich przydawek na język słoweński (na podstawie przekładu Kroniki wypadków miłosnych T. Konwickiego), Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 39 (1994), 81–87.

Ostromęcka-Frączak – Pretnar 1996 = Bożena Ostromęcka-Frączak – Tone Pretnar, Slovensko­‑poljski slovar = Słownik słoweńsko-polski, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1996.

Pietrzak 2004 = Magdalena Pietrzak, Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004.

SI = Henryk Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich 1, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016.

SII = Henryk Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016.

Seiffert 2009 = Irena Seiffert, Barwy Afryki w utworach Henryka Sienkiewicza, [w:] Język pisarzy jako problem lingwistyki 2, red. Tomasz Korpysz – Anna Kozłowska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009, 265–285.

Siekierska 1988a = Krystyna Siekierska, Nazwy barw w Trylogii Henryka Sienkiewicza, Poradnik Językowy 1988, z. 2, 106–119.

Siekierska 1988b = Krystyna Siekierska, Kolorystyczna charakterystyka postaci Trylogii Henryka Sienkiewicza, Poradnik Językowy 1988, z. 3, 177–193.

Siekierska 1988c = Krystyna Siekierska, Barwy przyrody w Trylogii Henryka Sienkiewicza, Poradnik Językowy 1988, z. 5, 324–331.

Szargot 2013 = Barbara Szargot, Wiek klęski. Studia o Rodzinie Połanieckich Henryka Sienkiewicza, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013.

Szczaus 2004 = Agnieszka Szczaus, Pole barw w Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza, Studia językoznawcze 2004, z. 3, 375–386.

Tokarski 2004 = Ryszard Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 22004.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja 2000.

Zatorska 2013 = Agnieszka Zatorska, Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

Zatorska 2019 = Agnieszka Zatorska, Z lingwistycznych zagadnień słoweńskiego przekładu Pana Wołodyjowskiego Henryka Sienkiewicza, [w:] Henryk Sienkiewicz: język – semantyka, red. M. Pietrzak – A. Zalewska, Seria: Sienkiewicz — nowe odczytania 9, red. serii J. Axer – T. Bujnicki, Warszawa: DiG, 2019, 315–338.

Objavljeno
2021-05-06
Kako citirati
1.
Zatorska A. Obleka perunikove barve: nazwy kolorów w słoweńskim przekładzie powieści „Rodzina Połanieckich” Henryka Sienkiewicza. JZ [Internet]. 6. maj 2021. [citirano 18. januar 2022.];27(1):103-20. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10062
Rubrike
Razprave in članki