Aktualna raba in pomenska določljivost 200 pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov

Avtorji

  • Matej Meterc

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.03

Ključne besede:

paremiologija, pregovor, slovar, paremiografija, jezikovni korpusi

Povzetek

S pomočjo jezikovnih korpusov in anket smo analizirali 200 paremioloških izrazov iz štirih različnih virov. Zanimala nas je aktualna raba teh izrazov (in njihovih variant) ter njihova pomenska določljivost s pomočjo njihovega sobesedila. Predstavljamo seznam 200 analiziranih enot z rezultati analize in oceno kakovosti izhodiščnih virov tega paremiološkega gradiva. Enote z dokazano aktualno rabo in določenim pomenom bodo vključene v prvo izdajo rastočega spletnega Slovarja pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Matej Meterc

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Novi trg 4
SI-1000 Ljubljana

Literatura

Bojc 1987 = Etbin Bojc, Pregovori in reki na Slovenskem, Ljubljana: DZS, 1987.

Digitalna knjižnica Slovenije, http://www.dlib.si/ (25. 10. 2020).

Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, www.fran.si (8. 9. 2018).

Gigafida: korpusna besedilna zbirka, http://www.gigafida.net (25. 10. 2020).

Korpus slovenskega spleta slWaC v2.1, https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=slwac&struct_attr_stats=1 (25. 10. 2020).

Korpus slovenskih spletnih uporabniških vsebin Janes v1.0, https://www.clarin.si/noske/run.cgi/ corp_info?corpname=janes&struct_attr_stats=1 (25. 10. 2020).

Makarovič 1975 = Marija Makarovič, Pregovori, življenjske resnice, Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1975.

Pavlica 1960 = Josip Pavlica, Frazeološki slovar v petih jezikih, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1960.

Prek 1982 = Stanko Prek, Ljudska modrost, Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1982.

Radešček 1988 = Rado Radešček, Slovenske ljudske vraže, Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1988.

Wikivir, https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran (25. 10. 2020).

Babič 2010 = Saša Babič, Sodobne modifikacije pregovorov, frazemov in drugih folklornih obrazcev, Slavica Slovaca 45.2 (2010), 154–161.

Čermák 2003 = František Čermák, Paremiological Minimum of Czech: The Corpus Evidence, v: Flut von Texten – Vielfalt der Kulturen: Ascona 2001 zur Methodologie und Kulturspezifik der Phraseologie, ur. Harald Burger – Annelies Häcki Buhofer – Gertrud Greciano, Hohengehren: Schneider Verlag, 15–31.

Čermák 2007 = František Čermák, Frazeologie a idiomatika česká a obecná, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2007.

Čermák 2009 = František Čermák, Slovník české idiomatiky a frazeologie 4: výrazy větné, Praha: Leda, 2009.

Doyle – Mieder – Shapiro 2012 = Charles Clay Doyle – Wolfgang Mieder – Fred R. Shapiro, The Dictionary of Modern Proverbs, New Haven: Yale University Press, 2012.

Ďurčo 2006 = Peter Ďurčo, Methoden der Sprichwortanalysen oder Auf dem Weg zum Sprichwörteroptimum, v: Phraseology in Motion: Methoden und Kritik: Akten der Internationalen Tagung zur Phraseologie (Basel, 2004), ur. Annelies Häcki Buhofer – Harald Burger, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 3–20.

Grzybek 1994 = Peter Grzybek, Wellerism, Simple Forms: an Encyclopaedia of Simple Text-Types in Lore and Literature (Bochum Publications in Evolutionary Cultural Semiotics 4), ur. Walter A. Koch, Bochum: Brockmeyer, 286–292.

Grzybek 2008 = Peter Grzybek, Fundamentals of Slovenian paremiology, Traditiones 37.1 (2008), 23–46.

Grzybek – Chlosta 1995 = Peter Grzybek – Christoph Chlosta, Empirical and Folkloristic Paremiology: Two to Quarrel or to Tango?, Proverbium 12 (1995), 67–85.

Jakop – Meterc 2016 = Nataša Jakop – Matej Meterc, Lexikografické spracovanie frazeologických variantov v novom slovníku slovinského spisovného jazyka, v: Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: sborník abstraktů z workshopu, ur. Michaela Lišková – Veronika Vodrážková – Zuzana Děngeová, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016, 55–56.

Kržišnik 1987 = Erika Kržišnik, Prenovitev kot inovacijski postopek, Slava 1.1 (1987), 49–56.

Meterc 2013 = Matej Meterc, Enote slovenskega paremiološkega minimuma v govornem korpusu GOS, Slavistična revija 63.1 (2015), 1–16.

Meterc 2014 = Matej Meterc, Je prihodnost slovenskih antipregovorov (le) pregovorna?, v: Prihod­nost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, ur. Hotimir Tivadar, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2016 (50. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture), 113–116.

Meterc 2017 = Matej Meterc, Paremiološki optimum: najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017.

Meterc 2019 = Matej Meterc, Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju, Jezikoslovni zapiski 25.2 (2019), 33–45.

Meterc – Pallay 2019 = Matej Meterc – Jozef Pallay, Unconventional replies: a special type of phraseme and a paremiological genre, Proverbium 36 (2019), 165–181.

Meterc – Pallay 2019a = Matej Meterc – Jozef Pallay, Nekonvenčné repliky ako osobitný typ frazém a paremiologický žáner: definícia a pilotný anketový výskum, Slovenská reč 84.1 (2009), 47–71.

Meterc – Pallay 2020 = Matej Meterc – Jozef Pallay, Nekonvencionalne replike v slovenščini z anketno raziskavo med slovenskimi govorci, Slavistična revija 68.2 (2020), 211–227.

Mieder 2004 = Wolfgang Mieder, Proverbs: a handbook, Westport: Greenwood Press, 2004.

Prenosi

Objavljeno

06.05.2021

Kako citirati

Meterc, M. (2021). Aktualna raba in pomenska določljivost 200 pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Jezikoslovni Zapiski, 27(1), 45–58. https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.03

Številka

Rubrike

Razprave in članki