Prispevki

Online prispevki

Ali že imate uporabniško ime/geslo za De musica disserenda?
Pojdi na vstop

Potrebujete uporabniško ime/geslo?
Pojdi na registracijo

Za oddajo prispevkov online in preverjanje statusa prispevkov je potreba registracija in prijava.

 

Navodila avtorjem

Članki morajo biti oddani na naslov Muzikološkega inštituta ZRC SAZU (p. p. 306, SI-1001 Ljubljana) ali na elektronski naslov revije (dmd@zrc-sazu.si). Oddani morajo biti v elektronski obliki (v formatu MS Word). Roka oddaje sta 20. junij in 31. december, vsakič za številko, ki izide v sledečem polletju. Okvirna dolžina prispevkov naj bo 30 000 znakov s presledki (vključno z opombami, izvlečkom, povzetkom, seznamom uporabljene literature ter morebitnimi dodatki). Prispevki so lahko napisani v slovenščini, nemščini, italijanščini, angleščini, francoščini, po dogovoru pa tudi v kakem drugem jeziku. Vsako besedilo, oddano v uredniški postopek, mora vsebovati: izvleček (do 100 besed), do pet ključnih besed, povzetek (do 600 besed), seznam uporabljene literature in seznam uporabljenih virov. Tabele, slike, notni primeri naj bodo oštevilčeni in opremljeni z naslovi. Članki, ki niso napisani v angleškem jeziku, morajo vsebovati prevod naslova, izvlečka, ključnih besed in povzetka v angleščino. Obenem z besedilom mora avtor posredovati osnovne podatke o sebi: akademski naziv, področje, s katerega ga je pridobil, ustanova, na kateri deluje, mesto, ki ga ima na njej, naslov, poštni in elektronski. Ko je članek po zaključeni recenziji sprejet v objavo, ima avtor možnost dvojih korektur: po recenziji, ko so še možni manjši vsebinski ter tipografski popravki, ter v procesu postavljanja strani, ko so možne le še tehnične izboljšave. De musica disserenda za objavljene članke ne izplačuje avtorskih honorarjev. Vsak avtor je upravičen do dveh brezplačnih izvodov številke in do PDF dokumenta svojega članka. Tehnična navodila za pripravo prispevka Besedilo razprave naj bo oddano v elektronski obliki (v formatu MS Word). Napisano naj bo v pisavi Times New Roman (priporočena velikost pisave je 12, za opombe pa 10), z medvrstičnim razmikom 1,5 in robom strani 2,5 cm. Posebni znaki (npr. črke grške abecede) naj bodo poudarjeni z rumenim označevalnikom. Celotno besedilo naj bo levo poravnano. Naslov, podnaslovi, tabele, naslovi tabel, naslovi glasbenih primerov, podnapisi slikovnega gradiva ter faksimilov ne smejo imeti opomb. Pri dobesednem navajanju se uporabljajo dvojni narekovaji. Če gre za navajanje znotraj navedka, se rabijo enojni zgornji narekovaji. V ležečem tisku so naslovi glasbenih in literarnih del, knjig ipd., ter tujejezični izrazi (npr. par excellence). Besedilo, ki ga želi avtor poudariti, naj bo razprto. Pri glasbenih primerih naj bo višina notnega črtovja do 4 mm, širina zrcala pa do 125 mm. Slikovno gradivo in glasbeni primeri naj bodo oddani v posebnih datotekah z visoko ločljivostjo (najmanj 300 dpi/150 lpi, najbolje v EPS, lahko tudi v TIF ali JPG formatu). Mesto glasbenih primerov in slik naj bo v besedilu jasno označeno. Tabele, slike, notni primeri morajo biti oštevilčeni in opremljeni z naslovi ali podnapisi. V naslovih k posameznim slikam ali faksimilom naj bo jasno navedena lokacija izvirnika. Način citiranja Avtorji naj uporabljajo sistem sprotnih opomb s končno bibliografijo, kakor ga opredeljujejo navodila v Chicago Manual of Style (The Chicago Manual of Style, 16. izdaja, 2010; osnovne informacije o sistemu so dostopne na spletni strani http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html). Ko delo citiramo prvič, navedemo vse bibliografske podatke; če se pojavi še enkrat, ga navedemo v skrajšani obliki. Avtorji naj upoštevajo, da se po Chicago Manual of Stlye literatura v opombah navaja drugača kot v seznamu uporabljene literature.

 

Obvestilo o avtorskih pravicah

Pisci besedila potrjujejo, da so avtorji oddanega prispevka, ki bo predvidoma izšel v reviji De musica disserenda v okviru Založbe ZRC, ZRC SAZU, tako da bo avtorstvo navedeno z imenom in priimkom. O likovno-grafični in tehnični opremi dela ter o pogojih njegovega trženja odloča ZRC SAZU.

Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.

Imetniki moralnih avtorskih pravic na prispevkih, objavljenih v tej publikaciji, so avtorji, imetniki materialnih avtorskih pravic pa so avtorji  in ZRC SAZU (Založba ZRC) kot založnik. Avtorji soglašajo z objavo njihovih del pod pogoji licence Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna (CC BY-NC-ND 4.0). Uporabniki lahko pod pogoji navedene licence dostopajo do vseh arhivskih številk revije in posameznih prispevkov, objavljenih v njih. To ne velja za v člankih objavljena gradiva tretjih oseb.

Avtorji lahko sklenejo dodatne ločene pogodbene dogovore za neizključno distribucijo različice dela, objavljene v reviji, (npr. oddaja v institucijski repozitorij ali objava v knjigi) z navedbo, da je bilo delo prvič objavljeno v tej reviji.

Pred postopkom pošiljanja ali med njim lahko avtorji delo objavijo na spletu (npr. v institucijski repozitorijih ali na svojih spletnih straneh), k čemur jih tudi spodbujamo, saj lahko to prispeva k plodnim izmenjavam ter k hitrejšemu in obsežnejšemu navajanju objavljenega dela.

 

Izjava o zasebnosti

Z oddajo člankov ali drugih prispevkov avtorji in recenzenti soglašajo z zbiranjem in obdelovanjem njihovih osebnih podatkov (kot so ime, priimek, elektronski naslov), kar zagotavlja učinkovitejšo komunikacijo, uredniško delo in objavo člankov in drugih prispevkov.

Imena in naslovi elektronske pošte, ki bodo vneseni v ta spletni portal, bodo uporabljeni izključno za namene tega portala in ne bodo posredovani ali razkriti tretjim osebam za druge namene.