Prispevki

Revija trenutno ne sprejema prispevkov.

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med postopkom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
  • Pisci besedila potrjujejo, da so avtorji oddanega prispevka, ki bo predvidoma izšel v reviji De musica disserenda v okviru Založbe ZRC, ZRC SAZU.
  • Vsi avtorji so videli in odobrili zadnjo različico oddanega članka.
  • Prispevek še ni bil nikjer objavljen, niti ni v procesu objavljanja v kakšni drugi reviji (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
  • Avtorji se strinjajo s tem, da ob objavi oddanega članka v reviji na ZRC SAZU (Založbo ZRC) prenesejo neizključne avtorske pravice: obdržijo avtorske pravice v obsegu, ki jim omogoča, da z avtorskim delom lahko še naprej razpolagajo, tudi tako, da ga še pred izidom članka v reviji objavijo v katerem od osebnih ali institucijskih repozitorijev.
  • Avtorji soglašajo z objavo njihovih del pod pogoji licence Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna (CC BY-NC-ND 4.0).
  • Za vse v članek vključeno avtorsko gradivo tretjih oseb, tudi spletno, so avtorji pridobili ustrezna dovoljenja za objavo v tiskani in elektronski obliki. Omejitve glede prenosa avtorskih pravic na tem gradivu bodo jasno označene.
  • V s člankom povezanimi raziskavami so bila pridobljena vsa potrebna dovoljenja za delo z ljudmi (v skladu z veljavnimi zakoni in institucionalnimi smernicami ter odobrene s strani ustrezne ustanov).
  • Besedilo ustreza stilskim in bibliotehničnim zahtevam navodilih za avtorje, navedenih v poglavju Navodila za avtorje (v meniju O reviji).

Smernice za avtorje

Članki morajo biti oddani na naslov Muzikološkega inštituta ZRC SAZU (p. p. 306, SI-1001 Ljubljana) ali na elektronski naslov revije (dmd@zrc-sazu.si). Oddani morajo biti v elektronski obliki (v formatu MS Word). Roka oddaje sta 20. junij in 31. december, vsakič za številko, ki izide v sledečem polletju. Okvirna dolžina prispevkov naj bo 30 000 znakov s presledki (vključno z opombami, izvlečkom, povzetkom, seznamom uporabljene literature ter morebitnimi dodatki). Prispevki so lahko napisani v slovenščini, angleščini, nemščini, italijanščini, francoščini, po dogovoru pa tudi v kakem drugem jeziku. Vsako besedilo, oddano v uredniški postopek, mora vsebovati: izvleček (30-50 besed), tri do pet ključnih besed, seznam uporabljene literature, seznam uporabljenih virov in povzetek (400-500 besed). Tabele, slike, notni primeri naj bodo oštevilčeni in opremljeni z naslovi. Članki, ki niso napisani v angleškem jeziku, morajo vsebovati prevod naslova, izvlečka, ključnih besed in povzetka v angleščino. Obenem z besedilom mora avtor posredovati osnovne podatke o sebi: akademski naziv, področje, s katerega ga je pridobil, ustanova, na kateri deluje, mesto, ki ga ima na njej, naslov, poštni in elektronski. Ko je članek po zaključeni recenziji sprejet v objavo, ima avtor možnost dvojih korektur: po recenziji, ko so še možni manjši vsebinski ter tipografski popravki, ter v procesu postavljanja strani, ko so možne le še tehnične izboljšave. De musica disserenda za objavljene članke ne izplačuje avtorskih honorarjev. Vsak avtor je upravičen do brezplačnega izvoda številke in do PDF dokumenta svojega članka.

Tehnična navodila za pripravo prispevka

Besedilo razprave naj bo oddano v elektronski obliki (v formatu MS Word). Napisano naj bo v pisavi Times New Roman (priporočena velikost pisave je 12, za opombe pa 10), z medvrstičnim razmikom 1 in robom strani 2 cm. Posebni znaki (npr. črke grške abecede) naj bodo poudarjeni z rumenim označevalnikom. Celotno besedilo naj bo levo poravnano. Naslov, podnaslovi, tabele, naslovi tabel, naslovi glasbenih primerov, podnapisi slikovnega gradiva ter faksimilov ne smejo imeti opomb. Pri dobesednem navajanju se uporabljajo dvojni narekovaji. Če gre za navajanje znotraj navedka, se rabijo enojni zgornji narekovaji. V ležečem tisku so naslovi glasbenih in literarnih del, knjig ipd., ter tujejezični izrazi (npr. par excellence). Besedilo, ki ga želi avtor poudariti, naj bo razprto. Pri glasbenih primerih naj bo višina notnega črtovja do 4 mm, širina zrcala pa do 125 mm. Slikovno gradivo in glasbeni primeri naj bodo oddani v posebnih datotekah z visoko ločljivostjo (najmanj 300 dpi/150 lpi, najbolje v EPS, lahko tudi v TIF ali JPG formatu, z vključenimi pisavami). Mesto glasbenih primerov in slik naj bo v besedilu jasno označeno. Tabele, slike, notni primeri morajo biti oštevilčeni in opremljeni z naslovi ali podnapisi. V naslovih k posameznim slikam ali faksimilom naj bo jasno navedena lokacija izvirnika. Avtorji naj za način citiranja uporabljajo sistem sprotnih opomb s končno bibliografijo, kakor ga opredeljujejo navodila v Chicago Manual of Style (The Chicago Manual of Style, 17. izdaja, 2017; osnovne informacije o sistemu so dostopne na spletni strani The Chicago Manual of Style Online). Ko delo citiramo, navedemo bibliografske podatke v skrajšani obliki. Avtorji naj upoštevajo, da se po Chicago Manual of Stlye literatura v opombah navaja drugača kot v seznamu uporabljene literature.

Izjava o zasebnosti

Z oddajo člankov ali drugih prispevkov avtorji in recenzenti soglašajo z zbiranjem in obdelovanjem njihovih osebnih podatkov (kot so ime, priimek, elektronski naslov), kar zagotavlja učinkovitejšo komunikacijo, uredniško delo in objavo člankov in drugih prispevkov.

Imena in naslovi elektronske pošte, ki bodo vneseni v ta spletni portal, bodo uporabljeni izključno za namene tega portala in ne bodo posredovani ali razkriti tretjim osebam za druge namene.