Prispevki

Navodila za avtorje

Članki morajo biti oddani na naslov Muzikološkega inštituta ZRC SAZU (p. p. 306, SI-1001 Ljubljana) ali na elektronski naslov revije (dmd@zrc-sazu.si). Oddani morajo biti v elektronski obliki (v formatu MS Word). Roka oddaje sta 20. junij in 31. december, vsakič za številko, ki izide v sledečem polletju. Okvirna dolžina prispevkov naj bo 30 000 znakov s presledki (vključno z opombami, izvlečkom, povzetkom, seznamom uporabljene literature ter morebitnimi dodatki). Prispevki so lahko napisani v slovenščini, angleščini, nemščini, italijanščini, francoščini, po dogovoru pa tudi v kakem drugem jeziku. Vsako besedilo, oddano v uredniški postopek, mora vsebovati: izvleček (30-50 besed), tri do pet ključnih besed, povzetek (400-500 besed), seznam uporabljene literature in seznam uporabljenih virov. Tabele, slike, notni primeri naj bodo oštevilčeni in opremljeni z naslovi. Članki, ki niso napisani v angleškem jeziku, morajo vsebovati prevod naslova, izvlečka, ključnih besed in povzetka v angleščino. Obenem z besedilom mora avtor posredovati osnovne podatke o sebi: akademski naziv, področje, s katerega ga je pridobil, ustanova, na kateri deluje, mesto, ki ga ima na njej, naslov, poštni in elektronski. Ko je članek po zaključeni recenziji sprejet v objavo, ima avtor možnost dvojih korektur: po recenziji, ko so še možni manjši vsebinski ter tipografski popravki, ter v procesu postavljanja strani, ko so možne le še tehnične izboljšave. De musica disserenda za objavljene članke ne izplačuje avtorskih honorarjev. Vsak avtor je upravičen do dveh brezplačnih izvodov številke in do PDF dokumenta svojega članka. Tehnična navodila za pripravo prispevka Besedilo razprave naj bo oddano v elektronski obliki (v formatu MS Word). Napisano naj bo v pisavi Times New Roman (priporočena velikost pisave je 12, za opombe pa 10), z medvrstičnim razmikom 1 in robom strani 2 cm. Posebni znaki (npr. črke grške abecede) naj bodo poudarjeni z rumenim označevalnikom. Celotno besedilo naj bo levo poravnano. Naslov, podnaslovi, tabele, naslovi tabel, naslovi glasbenih primerov, podnapisi slikovnega gradiva ter faksimilov ne smejo imeti opomb. Pri dobesednem navajanju se uporabljajo dvojni narekovaji. Če gre za navajanje znotraj navedka, se rabijo enojni zgornji narekovaji. V ležečem tisku so naslovi glasbenih in literarnih del, knjig ipd., ter tujejezični izrazi (npr. par excellence). Besedilo, ki ga želi avtor poudariti, naj bo razprto. Pri glasbenih primerih naj bo višina notnega črtovja do 4 mm, širina zrcala pa do 125 mm. Slikovno gradivo in glasbeni primeri naj bodo oddani v posebnih datotekah z visoko ločljivostjo (najmanj 300 dpi/150 lpi, najbolje v EPS, lahko tudi v TIF ali JPG formatu). Mesto glasbenih primerov in slik naj bo v besedilu jasno označeno. Tabele, slike, notni primeri morajo biti oštevilčeni in opremljeni z naslovi ali podnapisi. V naslovih k posameznim slikam ali faksimilom naj bo jasno navedena lokacija izvirnika. Avtorji naj za način citiranja uporabljajo sistem sprotnih opomb s končno bibliografijo, kakor ga opredeljujejo navodila v Chicago Manual of Style (The Chicago Manual of Style, 17. izdaja, 2017; osnovne informacije o sistemu so dostopne na spletni strani The Chicago Manual of Style Online). Ko delo citiramo, navedemo bibliografske podatke v skrajšani obliki. Avtorji naj upoštevajo, da se po Chicago Manual of Stlye literatura v opombah navaja drugača kot v seznamu uporabljene literature.

Recenzentski postopek

Glavni in odgovorni urednik, urednik posamezne številke ali uredniški odbor ob prejemu članka pred posredovanjem besedila recenzentom presodi, ali je le-to ustrezno za objavo v reviji. Vsa besedila, ki ustrezajo osnovnim zahtevam za objavo v reviji De musica disserenda, so recenzirana. Za objavo sta potrebni dve pozitivni recenziji. Proces recenziranja je anonimen: dva recenzenta prejmeta članek brez avtorjevega imena; avtor prejme recenziji brez imen recenzentov. Urednik posamezne številke ima pravico do predlogov vsebinskih dopolnitev in tehničnih izboljšav.

Recenzentski postopek v povprečju traja osem do dvanajst tednov. Recenzentski postopek je anonimen: dva recenzenta prejmeta članek brez avtorjevega imena; avtor prejme recenziji brez imen recenzentov. Če je članek po zaključeni recenziji sprejet v objavo, ima avtor možnost dvojih korektur: po recenziji so še možni (ali s strani recenzentov predlagani) vsebinski in tehnični popravki, v procesu postavljanja strani pa so možne le še manjše tehnične izboljšave.

Odprti dostop in arhiviranje

Vsi članki so takoj po izidu revije v celoti prosto dostopni. S tem si prizadevamo, da bi bili vsi raziskovalni dosežki dostopni čim širšemu krogu ljudi, in tako podpiramo globalno izmenjavo raziskovalnih dosežkov. Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunavajo nikakršni stroški.

Digitalne izvode revije hranita repozitorij ZRC SAZU in digitalna knjižnica slovenske nacionalne knjižnice NUK, dLib.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Avtorji, ki želijo, da se njihov članek objavi v reviji, se strinjajo z naslednjimi pogoji:

Avtorji potrjujejo, da so edini avtorji oddanega prispevka, ki bo predvidoma izšel v reviji De musica disserenda v okviru ZRC SAZU, Založbe ZRC, tako da bo avtorstvo navedeno z imenom in priimkom. O likovno-grafični in tehnični opremi dela ter o pogojih njegovega trženja odloča ZRC SAZU.

Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.

Imetniki avtorskih pravic na prispevkih, objavljenih v tej publikaciji, so avtorji, ki ZRC SAZU dovoljujejo objavo, reprodukcijo in distribucijo dela v tiskani in elektronski različici in formatih ter soglašajo s tem, da se ZRC SAZU v primeru ponovne uporabe dela navaja kot izvirni izdajatelj tega dela ter da javnosti omogoči dostop do avtorjevega dela pod pogoji Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna (CC BY-NC-ND 4.0). Uporabniki lahko pod pogoji navedene licence dostopajo do vseh arhivskih številk revije in posameznih prispevkov, objavljenih v njih. To ne velja za v člankih objavljena gradiva tretjih oseb.

Enako velja tudi za nekatere (starejše) članke, kjer sta uporabljeni izjavi © avtorji in ZRC SAZU ali © ZRC SAZU: edini lastniki avtorskih pravic so avtorji.

Avtorji lahko sklenejo dodatne ločene pogodbene dogovore za neizključno distribucijo različice dela, objavljene v reviji, (npr. oddaja v institucijski repozitorij ali objava v knjigi) z navedbo, da je bilo delo prvič objavljeno v tej reviji.

Pred postopkom pošiljanja ali med njim lahko avtorji delo objavijo na spletu (npr. v institucijski repozitorijih ali na svojih spletnih straneh), k čemur jih tudi spodbujamo, saj lahko to prispeva k plodnim izmenjavam ter k hitrejšemu in obsežnejšemu navajanju objavljenega dela.