Pionirsko smrekovje nad sedanjo (antropogeno) zgornjo gozdno mejo v južnih Julijskih Alpah (primer iz zgornje Baške doline)

Authors

  • Igor Dakskobler ZRC SAZU, Institute of Biology, Ljubljana, Slovenia

Keywords:

secondary succession, subalpine grasslands, pioneer spruce stands, southern Julian Alps, Slovenia

Abstract

Applying the standard Central-European method (Braun-Blanquet 1964) we phytosociologically studied the former meadows and pioneer spruce stands on the sunny slopes of Mt. Črna prst, the peaks of šoštar and Kobla, as well as those on the Slatnik and the Lajnar ridge in the southern Julian Alps. We determined two stages in the secondary successional sere on sites of the subalpine beech forest (Polysticho lonchitis-Fagetum): grasslands rich in species are classified into the provisionally described association Centaureo julici-Laserpitietum nom. Prov.m (alliance Caricion austoalpinae Sutter 1962), and pioneer spruce stands into the initial subassociation Adenostylo glabrae-Piceetum M. Wraber ex Zukrigl 1973 corr. Zupančič 1993 betonicetosum alopecuri subass. nova.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Accetto, M. (1978): Dinarski jelovo-bukov gozd z gorsko krpačo (Abieti-Fagetum dinaricum Treg. thelypteretosum limbospermae subass. nova). Poročila Vzhodnoalpsko-dinarskega društva za proučevanje vegetacije (Spominski zbornik Maksa Wraberja), 14: 105-113.

Accetto, M. (1998 a): Dinarsko jelovo bukovje z gorsko bilnico v Kočevskem Rogu. Zbornik gozdarstva in lesarstva 56: 5-31.

Accetto, M. (1998 b): Nova spoznanja o rastlinstvu in rastju Kočevske. Gozdarski vestnik 56 (3): 157-167.

Accetto, M. (1999): Floristična in vegetacijska opazovanja v ostenjih severovzhodne Kostelske. Gozdarski vestnik 57 (1): 3—22.

Barkman, J. J., Moravec, J. & Rauschert, S. (1986): Code der Pflanzensoziologischen Nomenklatur. 2. Auflage. Vegetatio, 67: 145-195.

Borhidi, A. (1963): Die Zonologie des Verbandes Fagion llyricum. 1. Allgemeiner Teil. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 9: 259-297.

Braun-Blanguet, ]. (1964): Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. 3. Auflage. Springer, Wien-New York, 865 pp.

Buser, S. (1986): Tolmač listov Tolmin in Videm (Udine). Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000. Zvezni geološki zavod, Beograd, 103 pp.

Buser, S. (1987): Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmin in Videm 1: 100 000. Zvezni geološki zavod, Beograd.

Dakskobler, I. (1986): Abieti-Fagetum dinaricum na Nanosu. Elaborat. SGG Tolmin, Tolmin, 16 pp.

Dakskobler, I. et al. (1989): Gozdnogospodarski načrt g. g. e. Baška grapa 1988-1997. Elaborat. Soško gozdno gospodarstvo Tolmin.

Dakskobler, I. (1991): Gozd bukve in jesenske vilovine — Seslerio autumnalis-Fagetum (Ht. 1950) M. Wraber (1957) 1960 v submediteransko-predalpskem območju Slovenije. Scopolia 24: 1-53.

Dakskobler, I. (1996 a): Razvoj gozda na erozijskem območju na severnih pobočjih Porezna (Julijske Alpe). Razprave IV. razreda SAZU, 37 (7): 147-188.

Dakskobler, I. (1996 b): Comparison between beech forests of suballiances Ostryo-Fagenion Borhidi 1963 and Cephalanthero-Fagenion Tx. 1955 ex Tx. et Oberd. 1958. Atti del 24"? Simposio della Societa Estalpino-Dinarica di Fitosociologia — Flora e vegetazione dell' Insubria. Ann. Mus. Civ. Rovereto. Sez.: Arch., St., Sc. nat. Suppl. II, vol. 11 (1995), pp. 175-196.

Dakskobler, I. (1996 c): Bukovi gozdovi Srednjega Posočja. Scopolia (Ljubljana) 35: 1—78.

Dakskobler, I. (1996 d): Združba Seslerio autumnalis-Fagetum (Ht.) M. Wraber ex Borhidi 1963 v Koprskem gričevju. Annales 9: 181-200.

Dakskobler, I. (1997): Geografske variante asociacije Seslerso autumnalis-Fagetum (Ht.) M. Wraber ex Borhidi 1963. Razprave IV, razreda SAZU 38 (8): 165-255.

Dakskobler, I. (1998): Vegetacija gozdnega rezervata Govci na severovzhodnem robu Trnovskega gozda (zahodna Slovenija). In: Diaci, J. (ed.): Gorski gozd. Zbornik referatov. 19. gozdarski študijski dnevi, Logarska dolina 26. — 27. 3. 1998, Ljubljana, pp. 269-301.

Dakskobler, I. (2001): Jelovo-bukovi gozdovi v Posočju (Julijske Alpe, zahodna Slovenija). Fir-beech forests in the Soča Valley (the Julian Alps, western Slovenia). In: Čarni, A. (ed.): Vegetacija Slovenije in sosednjih območij 2001, Botanično društvo Slovenije 8 Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, pp. 31533.

Dakskobler, I. (2002 a): Jelovo-bukovi gozdovi na Bovškem (Julijske Alpe, severozahodna Slovenija). Razprave IV. razreda SAZU 43-1 (v pripravi).

Dakskobler, I. (2002 b): Jelovo-bukovi gozdovi v dolinah Kneže, Zadlaščice in Tolminke (južne Julijske Alpe, zahodna Slovenija). Razprave IV. razreda SAZU (Ljubljana) 43-2 (v pripravi).

Dakskobler, I., Urbančič, M. & Wraber, A. (2000): Gozd bukve in jelke z dlakavim slečem (Omphalodo-Fagetum rhododendretosum hirsuti) v Trnovskem gozdu (zahodna Slovenija). Zbornik gozdarstva in lesarstva (Ljubljana) 62:

Dakskobler, I., Bavcon, J., Čušin, B., Košir, P. & Vreš, B. (2001): Notulae ad floram Sloveniae: 45. Scopolta carniolica Jacg. Hladnikia 11: 31—38.

Dierschke, H. (1994): Pflanzensoziologie. Grundlagen und Methoden. Eugen Ulmer, Stuttgart, 683 pp.

Dull, R. (1991): Zeigewerte von Laub- und Lebermoosen. Scripta Geobotanica 18: 175—214.

Frahm, J. P. šc Frey, W. (1987): Moosflora. 2. Aufl. UTB, Eugen Ulmer, Stuttgart, 525 pp.

Fukarek, P. (1978): Verbreitungsgebiete einigerCharakterarten der slowenischen und kroatischen Buchenwalder und ihre Bedeutung fur die regionale Gliederung des dinarischen Florengebietes. Poročila Vzhodnoalpsko-dinarskega društva za proučevanje vegetacije (Spominski zbornik Maksa Wraberja), Ljubljana, 14: 147-157.

Gaži - Baskova, V. (1973): Das Areal der illyrischen Florenelemente Omphalodes verna und Lamium orvala. Acta Biologica Jugoslavica, Ser. D. Ekologija 8 (1): 63—68.

Granda, S. (1994): Zgornja Baška dolina v prvi polovici 19. stoletja. Kronika, 42 (1): 52-58.

Hrvatin, M. & Dakskobler, I. (1994): Geomorfološke in vegetacijske raziskave zgornje Baške doline. In: Božič, D. (ed.): 8. Alpski mladinski raziskovalni tabor Podbrdo '93. Osnovna šola Simona Kosa, Podbrdo, pp. 8-20.

jogan, N., Bačič, T., Frajman, B., Leskovar, I., Naglič, D., Podobnik, A., Rozman, B., Strgulc – Krajšek S. & Trčak, B. (2001): Gradivo za Atlas flore Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 443 pp.

Kenda, M., Kovačič, M., Ličer, F., Obid, E. 8 Pavšič, M. (1999): Zaraščanje Baške grape. Kmetovalec (Slovenj Gradec), 67, junij 1999, pp. 33—35.

Kenda, M. šč Gartner, R. (2001): Spontano zaraščanje opuščene senožeti s smreko (Picea abies (L.) Karsten) na Kavačinovi senožeti nad vasjo Porezen. Višješolsko diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 77 pp. + priloge.

Košir, Ž., & Zorn, M. (1968): Gozdne združbe gospodarske enote Jelendol. Elaborat, Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana.

Kozorog, E. & Žigon, J. (1997): Flameckov načrt za državne gozdove na Tolminskem. Tolminski zbornik 1997, pp. 145-151.

Kozorog, E. & Vuga, M. (1998): Načrt deželno-knežjih gozdov na Goriškem in Gradiščanskem. Gozdarski vestnik 56 (5—6): 291-294.

Kozorog, E. 8 Mikuletič, V. (2002): Primerjava zakupne pogodbe za deželnoknežje gozdove na Tolminskem iz leta 1767 s koncesijsko pogodbo za državne gozdove iz leta 2001. Gozdarski vestnik 60 (1): 37—41.

Maarel, van der E. (1979): Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39 (2): 97-114.

Marinček, L. (1987): Bukovi gozdovi na Slovenskem. Delavska enotnost, Ljubljana, 153 pp.

Marinček, L. (1995): Contribution to demarcation and phytogeographic division of the Ilyrian floral province, based on vegetation and flora. Gortania — Atti Museo Friul. Storia Nat. 16 (1994): 99-124,

Marinček, L. (1998): Hochmontane Buchenwalder Illyriens. Annales (Koper) 13: 103-108.

Marinček, L. 8x Dakskobler, I. (1988): Acidofilni jelovo-bukovi gozdovi predalpskega sveta Slovenije — Luzulo-Abieti-Fagetum praealpinum var. geogr. nova. Razprave IV. razreda SAZU 29 (2): 29—67.

Marinček, L., Poldini, L. < Zupančič, M. (1989): Beitrag zur Kenntniss der Gesellschaft Anemono-Fagetum. Razprave IV. razreda SAZU 30 (1): 3—64.

Marinček, L., Mucina, L., Zupančič, M., Poldini, L., Dakskobler, I. & Accetto, M. (1993): Nomen-klatorische Revision der illyrischen Buchen-walder (Verband Aremonio-Fagion). Studia Geobotanica 12 (1992): 121—135.

Marinček, L. & Zupančič, M. (1995): Nomenklaturna revizija acidofilnih bukovih in gradnovih gozdov zahodnega območja ilirske florne province. Hladnikia 4: 29-35.

Marinček, L. & Šilc, U. (1997): A new subassociation of dinaric altimontane beech forest Ranunculo platanifolii-Fagetum Marinček et al. 1993 var. geogr. Calamintha grandiflora Marinček 1996 seslerietosum autumnalis from Mt. Snežnik. Annales 11: 25-32.

Marinček, L. & Košir, P. (1998): Dinaric Fir-beech Forests (Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) Marinček et al. 1993) on Blegoš. Hladnikia 10: 29-40.

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Ravnik, V., Podobnik, A., Turk, B. & Vreš, B. (1999): Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 845 pp.

Matuszkiewicz, W. & Matuszkiewicz, A. (1981): Das Prinzip der mehrdimensionalen Gliederung der Vegetationseinheiten, erldutet am Beispiel der Eichen-Hainbuchenwalder in Polen. In: Dierschke, H. (ed.): Syntaxonomie. Ber. Int. Symp. Int. Vereinig. Vegetationsk. Rinteln 1980, Vaduz, pp. 123—148.

Mekinda - Majaron, T. (1995): Klimatografija Slovenije. Temperatura zraka 1961-1990. Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Ljubljana, 356 pp.

Mucina, L., Grabherr, G. & Wallnofer, S. (eds.) (1993): Die Pflanzengesellschaften Osterreichs. Teil III: Walder und Gebusche. Gustav Fischer Verlag, Jena - Stuttgart - New York, 523

Oblak, D. etše al. (1998): Gozdnogospodarski načrt g. g. e. Baška grapa 1996-2005. Elaborat. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tolmin.

Podani, J. (1993): SYN-TAX-pc. Computer Programs for Multivariate data Analysis in Ecology and Systematics. Scientia Publishing, Budapest, 104 pp.

Podani, J. (1994): Multivariate Data Analysis in Ecology and Systematics. A methodological guide to the SYN-TAX 5.0 package. SPB Academic Publishing bv, The Hague, 316 pp.

Poldini, L. (1991): Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli-Venezia Giulia. Inventario floristico regionale. Regione Autonomo Friuli-Venezia Giulia e Universita di Trieste, Udine, 899 pp.

Praprotnik, N. (1987): Ilirski florni element v Sloveniji. Doktorska naloga. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana, 234 pp.

Prus, T., Vidic, N. 8 Vrščaj, B. (1985): Tla sekcije Cerkno (listi Podbrdo, Zali Log, Otalež in Idrija). 133 pp., 105 tabel in 4 listi pedološke karte l : 25.000. In: Lobnik, F. (koordinator): Ila sekcije Gorica in Cerkno. Pedološko kartiranje zemljišč SR Slovenije. Katedra za pedologijo, prehrano rastlin in ekologijo, VTOZD za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Puncer, I. (1980): Dinarski jelovo-bukovi gozdovi na Kočevskem. Razprave 4. razreda SAZU 22 (6): 407—561.

Puncer, I., Wojterski, T. & Zupančič, M. (1974): Der Urwald Kočevski Rog in Slowenien (Jugoslawien). Fragmenta Floristica et Geobotanica 20 (1): 41—87.

Robič, D. (1985): Spontano zaraščanje opuščenih košenic nad vasjo Porezen. Poročilo o delu. VTOZD za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani, Ljubljana, pp. 16-22.

Šurina, B. (2001): Fitocenološke raziskave jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum s. lat.) v zahodnem delu ilirske florne province. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 99 pp. + priloge, Ljubljana.

Šercelj, A. (1996): Začetki in razvoj gozdov v Sloveniji. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za naravoslovne vede, Dela (Opera) 35: 1-142.

Torkar, S. (1991): K zgodovini tolminske vasi Porezen. Kronika 39 (3): 5-8.

Tregubov, V. (1957 a): Gospodarski gozdovi. In: Tregubov, V. š al.: Elaborat za osnovo gojitvenega in melioracijskega načrta gozdov, Zgornje Savske doline, Okrajni ljudski odbor Kranj, Uprava za gozdarstvo, Kranj, pp. 23—45.

Tregubov, V. (1957 b): Gozdne rastlinske združbe. In: Tregubov, V. še Čokl, M. (eds.): Prebiralni gozdovi na Snežniku. Strokovna in znanstvena dela 4: 23—65.

Trinajstić, I. (1992): A contribution to the phytogeographical classification of the Ilyrian floral element. Acta Bot. Croat. (Zagreb) 51: 135-142.

Trpin, D. & Vreš, B. (1995): Register flore Slovenije. Praprotnice in cvetnice. Zbirka ZRC 7, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, 143 pp.

Trpin, D. (1994): Viri za zgodovino Tolminskega v starejših fondih in zbirkah Arhiva Slovenije do leta 1783. Kronika 42 (1): 15-20.

Valentinčič, J. (1989): Izsekavanje gozdov in spravilo lesa v podbrškem okolišu. Rokopis, Podbrdo.

Westhoff, V. 8% Maarel, E. van der (1973): The Braun-Blanguet approach. In: Whittaker, R. H. (ed.): Ordination and Classification of Communities. Handbook of Vegetation Science 5, Junk, The Hague, pp. 617-727.

Willner, W. (2001): Neue Erkenntnisse zur Synsystematik der Buchenwalder. Linzer biol. Beitr. 33 (1): 527-560.

Wirth, V. (1995): Flechtenflora. 2. Auf. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 661 pp.

Wraber, M. (1960): Fitocenološka razčlenitev gozdne vegetacije v Sloveniji. Zbornik ob 150. letnici botaničnega vrta v Ljubljani (Ad annum horti botanici Labacensis solemnem), Ljubljana, pp. 49-94.

Downloads

Published

2016-02-16

How to Cite

Dakskobler, I. (2016). Pionirsko smrekovje nad sedanjo (antropogeno) zgornjo gozdno mejo v južnih Julijskih Alpah (primer iz zgornje Baške doline). Hacquetia, 2(1), 19–52. Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/4276

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>