Calcareous open sedge swards and stony grasslands (Seslerietalia caeruleae) on the northeren edge of the Trnosvki gozd plateau (the Dinaric mountains, western Slovenia)

Authors

  • Igor Dakskobler Institute of Biology, Scientific Research Centre of the Slovenian Acadamy of Sciences and Arts, Regional unit Tolmin, Brunov drevored 13, SI - 5220 Tolmin, Slovenia

Keywords:

Caricion firmae, Caricion austroalpinae, Caricion ferrugineae, phytogeography, phytosociology, syntaxonomy, the Trnovski gozd plateau, Slovenia

Abstract

Applying the standard Central-European phytosociological method we studied the open sedge swards and stony grasslands on the northern edge of the Trnovski gozd plateau in western Slovenia. Based on extensive comparisons with similar communities in the Southeastern Alps and in the northern part of the Dinaric mountains we classified the studied communities into the order Seslerietalia caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926. They are differentiated from similar communities in the Southeastern Alps by certain northern-Illyrian endemics (above all by Primula carniolica and Hladnikia pastinacifolia) and by some of the southern or southeastern-Alpine-Illyrian species (e.g. Phyteuma scheuchzeri subsp. columnae, Astrantia carniolica and Aquilegia bertolonii). This article describes these communites as the following new syntaxa: Primulo carniolicae-Seslerietum calcariae, Primulo carniolicae-Caricetum firmae, Caricetum mucronatae var. geogr. Primula carniolica and Caricetum ferrugineae var. Astrantia carniolica.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004 a: Flora alpina. Bd. 1: Lycopodiaceae-Apiaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1159 pp.

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004 b: Flora alpina. Bd. 3: Register. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 322 pp.

Braun-Blanquet, J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auf., Wien-New York, Springer, 865 pp.

Buffa, G. & Sburlino, G. 2001: Carex ferruginea grasslands in the south-eastern Alps. Plant Biosystems 135 (2): 195−206.

Buser, S. 1965: Geološke razmere v Trnovskem gozdu. Geografski vestnik (Ljubljana) 37: 123−135.

Buser, S. 1973 a: Tolmač lista Gorica. Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000. Zvezni geološki zavod, Beograd, 50 pp.

Buser, S. 1973 b: Osnovna geološka karta SFRJ. Gorica 1:100 000. Zvezni geološki zavod, Beograd. Buser, S. 1986: Tolmač listov Tolmin in Videm (Udine). Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100 000. Zvezni geološki zavod, Beograd, 103 pp.

Buser, S. 1987: Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmin in Videm 1: 100 000. Zvezni geološki zavod, Beograd.

Čampa, L. 1978: Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gospodarski enoti Idrija II., Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana, 88 pp.

Čušin, B., Babij, V., Bačič, T., Dakskobler, I., Frajman, B., Jogan, N., Kaligarič, M., Praprotnik, N., Seliškar, A., Surina, B., Škornik, S. & Vreš, B. 2004: Natura 2000 v Sloveniji – rastline, Založba ZRC, Ljubljana, 172 pp.

Dakskobler, I. 1998: Vegetacija gozdnega rezervata Govci na severovzhodnem robu Trnovskega gozda (zahodna Slovenija). In: Diaci, J. (ed.): Gorski gozd. Zbornik referatov. 19. gozdarski študijski dnevi, Logarska dolina 26. − 27. 3.1998. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana, pp. 269−301.

Dakskobler, I. 1999: Contribution to the knowledge of the association Fraxino orni-Pinetum nigrae Martin- Bosse 1967. Wissenschaftliche Mitt. Niederösterr. Landesmuseum (St. Pölten) 12: 25−52.

Dakskobler, I. 2003 a: Asociacija Rhododendro hirsuti- Fagetum Accetto ex Dakskobler 1998 v zahodni Sloveniji. Razprave IV. razreda SAZU (Ljubljana) 44 (2): 5−85.

Dakskobler, I. 2003 b: Floristične novosti iz Posočja in sosednjih območij v zahodni Sloveniji – III. Hladnikia (Ljubljana) 15−16: 43−71.

Dakskobler, I. 2004: Posebnosti rastja in rastlinstva ovcev na severnem robu Trnovskega gozda nad dolino Trebuše. Gozdarski vestnik (Ljubljana) 62 (5−6): 270−280.

Dakskobler, I., Urbančič, M. & Wraber, A. 2000: Gozd bukve in jelke z dlakavim slečem (Omphalodo- Fagetum rhododendretosum hirsuti) v Trnovskem gozdu (zahodna Slovenija). Zbornik gozdarstva in lesarstva (Ljubljana) 62: 5−52.

Frahm, J. P. & Frey, W. 1992: Moosflora. 3. Aufl. UTB, Eugen Ulmer, Stuttgart, 528 pp.

Grabherr, G., Greimler, J. & Mucina, L. 1993: Seslerietea albicantis. In: Grabherr, G. & Mucina L. (eds.): Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil II: Natürliche waldfreie Vegetation, Gustav Fischer Verlag, Jena − Stuttgart − New York, pp. 402–446.

Habič, P. 1968: Kraški svet med Idrijco in Vipavo. Prispevek k poznavanju razvoja kraškega reliefa. Dela IV. razreda SAZU 21, Ljubljana, 243 pp.

Hočevar, S., Batič, F., Piskernik, M. & Martinčič, A. 1995: Glive v pragozdovih Slovenije III. Dinarski gorski pragozdovi na Kočevskem in v Trnovskem gozdu. Strokovna in znanstvena dela 117, Ljubljana, 320 pp.

Janež, J., Čar, J., Habič, P. & Podobnik, R. 1997: Vodno bogastvo visokega krasa. Geologija d.o.o., Idrija, 167 pp.

Kaligarič, M. 1997: Rastlinstvo Primorskega krasa in Slovenske Istre: travniki in pašniki. Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije Koper (Annales majora), Koper, 111 pp.

Kaligarič, M. & Poldini L. 1997: Nuovi contributi per una tipologia fitosociologica delle praterie magre (Scorzoneretalia villosae H-ić 1975) del Carso nordadriatico. Gortania (Udine) 19: 119−148.

Košir, P. 2004: Sinsistematski pregled šuma plemenitih listača ilirske florne provincije s posebnim osvrtom na zajednice u Sloveniji. Doktorska disertacija. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb, 164 pp. + priloge).

Košir, P. 2005: Maple forests of the montane belt in the western part of the Illyrian floral province. Hacquetia (Ljubljana) 4 (2): 37−82.

Kozorog, E. & al. 1998: Skozi Trnovski gozd. Gozdovi v Posočju 2. Izdalo Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Posočja v sodelovanju z Regionalnim centrom za okolje. Branko, Nova Gorica, 30 pp.

Lausi, D., Gerdol, R. & Piccoli, F. 1982: Dynamics of Ostrya carpinifolia woods in the Southern Alps (N-Italy). Vegetatio 48 (2): 123−131.

Maarel van der, E. 1979: Transformation of coverabundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39 (2): 97–114.

Marinček, L. 1996: Subalpine Buchenwälder in den Westlichen Dinariden (Polysticho lonchitis- Fagetum var. geogr. Allium victorialis var. geogr. nova). Atti del 24o Simposio della Societa Estalpino-Dinarica di Fitosociologia. Ann. Mus. Civ. Rovereto. Sez.: Arch., St., Sc. nat. Suppl. II, vol. 11 (1995), pp. 197–208.

Marinček, L. 1998: Hochmontane Buchenwälder Illyriens. Annales (Koper) 13: 103–108.

Marinček, L., Puncer, I. & Zupančič, M. 1977: Vegetacijska in rastiščna analiza za gozdnogospodarsko enoto Trnovo. Elaborat, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Ljubljana, 105 pp. + priloge.

Martinčič, A. 1958: Fitogeografske razmere vzhodnega dela Trnovskega gozda. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljani, 33 pp. + priloga.

Martinčič, A. 1961: Prispevek k poznavanju flore slovenskega ozemlja. Biološki vestnik (Ljubljana) 8: 3–8.

Martinčič, A. 1977: Prispevek k poznavanju ekologije mrazišč v Sloveniji. Razprave IV. Razreda SAZU (Ljubljana) 20 (5): 230–317.

Martinčič, A. 2003: Seznam listnatih mahov (Bryopsida) Slovenije. Hacquetia (Ljubljana) 2 (1): 91–166.

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Ravnik, V., Podobnik, A., Turk, B. & Vreš, B. 1999: Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 845 pp.

Mekinda-Majaron, T. 1995: Klimatografija Slovenije. Temperatura zraka 1961-1990. Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Ljubljana, 356 pp.

Mikuletič, V. 1953: Nekaj o zgodovini Trnovskega gozda. Gozdarski vestnik (Ljubljana) 11 (5): 147–150.

Mikuletič, V. 1985: Gozdnogospodarski načrti kot zgodovinski viri. In: Anko, B. (ed.): Pomen zgodovinske perspektive v gozdarstvu. Gozdarski študijski dnevi 1985. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo, Ljubljana, pp. 187–194.

Moravec, J. 1994: Syntaxa subordinated to association – their system and nomenclature. Ann. Bot. 52: 167–173.

Piskernik, M. 1954: Združba gorskega javora in bresta (Acereto-Ulmetum) v Snežniku, Javorniku in Trnovskem gozdu. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana, 20 pp. + priloge.

Piskernik, M. 1973. Vegetacijske razmere v smrekovih mraziščih Slovenije. Zbornik gozdarstva in lesarstva (Ljubljana) 11 (1): 37–47 + priloge.

Piskernik, M. 1991: Gozdna, travniška in pleveliščna vegetacija Primorske. Strokovna in znanstvena dela 106, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, Ljubljana, 241 pp.

Podani, J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User's Manual, Budapest. 53 pp.

Podani, J. 2005: Multivariate exploratory analysis of ordinal data in ecology. Pitfalls, problems and solutions. Journal of Vegetation Science 16 (5): 497–510.

Poldini, L. 1978: La vegetazione petrofila dei territori carsici nordadriatici. Poročila Vzhodnoalpsko- dinarskega društva za proučevanje vegetacije 14: 297–324, Ljubljana.

Puncer, I. 1979. Ekološke in floristične značilnosti združbe Abieti-Fagetum na Trnovskem gozdu. In: Rauš, Dj. (ed.): Drugi kongres ekologa Jugoslavije II. Savez društava ekologa Jugoslavije, Zagreb, pp. 925–938.

Seliškar, T., Vreš, B. & Seliškar, A. 2003: FloVegSi 2.0. Računalniški program za urejanje in analizo bioloških podatkov. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana. Strgar, V. 1990: Der Nordwestteil des Areals des Komplexes Sesleria Juncifolia, 2 Posočje, Trnovski gozd. Biološki vestnik

(Ljubljana) 38 (3): 81–96.

Surina, B. 2001: Fitocenološke raziskave jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum s. lat.) v zahodnem delu ilirske florne province. Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana, 99 pp.

Surina, B. 2002: Phytogeographycal Differentiation of Dinaric Fir-Beech Forest (Omphalodo-Fagetum s. lat.) in the Western Part of the Illyrian Floral Province. Acta Botanica Croatica (Zagreb) 62 (2): 145–178.

Surina, B. 2004: Subalpinska in alpinska vegetacija Krnskega pogorja v Julijskih Alpah. Doktorska disertacija. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 167 pp. + priloge.

Surina, B., Dakskobler, I. , Kaligarič, M. & Seliškar, A. 2004: Seznam sintaksonov. In: Čušin, B. (ed.) & al.: Natura 2000 v Sloveniji. Rastline. Založba ZRC, Ljubljana, pp. 168–172.

Surina, B. 2005 a: Subalpinska in alpinska vegetacija Krnskega pogorja v Julijskih Alpah. Scopolia (Ljubljana) 57: 1–122.

Surina, B. 2005 b: Some novelites in the flora and vegetation of Mt. Snežnik (SW Slovenia, Liburnian karst). Acta Bot. Croat. (Zagreb) 64 (2): 341–356.

Surina, B. & Dakskobler, I. 2005: Delimitation of the alliances Caricion firmae (Seslerietalia albicantis) and Seslerion juncifoliae (Seslerietalia juncifoliae) in the southeastern Alps and Dinaric mountains. Plant Biosystems 139 (3): 399–410.

Surina, B. & Wraber, T. 2005: Phytosociology and ecology of Carex mucronata on the Mt. Snežnik (SW Slovenia, Liburnian Karst). Wulfenia (Klagenfurt) 12: 97–112.

Terpin, R. 1994: O zavarovanih in nekaterih drugih redkih rastlinah na Idrijsko-Cerkljanskem ozemlju. Idrijski razgledi (Idrija) 38/1–2 (1993): 51–59.

Urbančič, M., Azarov, E., Čampa, L. & Žgajnar, A. 1979: Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gospodarski enoti Predmeja. Elaborat. Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana, 205 pp.

Urbančič, M. & Dakskobler, I. 2001: Spremembe talnih razmer in rastlinske sestave v gozdovih črnega bora in malega jesena (Fraxino orni-Pinetum nigrae) ter bukve in dlakavega sleča (Rhododendro

hirsuti-Fagetum) po požaru. Zbornik gozdarstva in lesarstva (Ljubljana) 66: 95–137.

Velikonja, E. 2001: Rastlinstvo naših krajev. In: Černigoj, F. (ed.): Mati Gora. Zbornik o Gori, Gorjankah in Gorjancih, ob 400-letnici naselitve Gore, Društvo za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine Gora, Predmeja, pp. 27–42 in 531.

Weber, H. E., Moravec, J. & Theurillat, J. P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd. Edition. J. Veg. Sci. 11 (5): 739–766.

Wirth, V. 1995: Flechtenflora. 2. Auf. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 661 pp.

Wraber, M. 1953: Fitosociološka slika Trnovskega gozda (G. u. Trnovo, G. G. Most na Soči). Elaborat. Ljubljana, Biološki inštitut SAZU, Ljubljana, 21 pp.

Wraber, M. 1959: Fitosociološka opredelitev gozdne vegetacije na področju gozdnega obrata Predmeja v Trnovskem gozdu. Elaborat. Biološki inštitut SAZU, Ljubljana, 46 pp.

Wraber, T. 1959: Trnovski gozd v cvetju. Planinski vestnik (Ljubljana) 59: 169–174.

Wraber, T. 1990 a: Čaven, ein botanisch berühmter Berg in Slowenien. Carinthia II (Klegenfurt) 180./100. Jahrgang, pp. 195–210.

Wraber, T., 1990 b: Sto znamenitih rastlin na Slovenskem. Prešernova družba, Ljubljana, 239 pp.

Wraber, T. & M. Zupančič 1999: Flora in vegetacija Trnovskega gozda. In: Kranjc, A., Čar, J., Wraber, T., Zupančič, M., Gašperšič, F. & Ferenc, T.: Trnovski gozd. Enciklopedija Slovenije, 13 (Š–T), Ljubljana, pp. 347– 348, Ljubljana.

Zupančič, B. 1995: Klimatografija Slovenije. Padavine 1961–1990. Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Ljubljana, 366 pp.

Zupančič, M. 1980: Smrekovi gozdovi v mraziščih dinarskega gorstva Slovenije. Dela IV. razreda SAZU 24, Ljubljana, 262 pp. + priloge.

Zupančič, M. 1999: Smrekovi gozdovi Slovenije (Spruce forests in Slovenia). Dela IV. razreda SAZU 36, Ljubljana, 212 pp. + priloge.

Zupančič, M. Wraber, T. & Žagar, V. 2005: Dinarska združba ruševja Hyperico grisebachii-Pinetum mugo na Snežniku. Razprave IV. razreda SAZU (Ljubljana) 45–2: 185–261.

Žigon, J. 2003: La Selva di Tarnova: La Mecca botanica. Natura & Montagna (Bologna) 50 (1): 12–18.

Published

2015-09-02

How to Cite

Dakskobler, I. (2015). Calcareous open sedge swards and stony grasslands (Seslerietalia caeruleae) on the northeren edge of the Trnosvki gozd plateau (the Dinaric mountains, western Slovenia). Hacquetia, 5(1). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/2959

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>