Localities and sites of Pulsatilla vernalis in the Julian Alps

Authors

  • Igor Dakskobler Institute of Biology, Scientific Research Centre of the Slovenian Acadamy of Sciences and Arts, Regional unit Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin, Slovenia
  • Iztok Sinjur Slovenian Forestry Institute, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
  • Ivan Veber Zoisova 24, SI-4264 Bohinjska Bistrica, Slovenia
  • Branko Zupan Savica 6, SI-4264 Bohinjska Bistrica, Slovenia

Keywords:

Pulsatilla vernalis, Rhododendro hirsuti-Ericetalia carneae, phytosociology, syntaxonomy, frost hollows, the Fužina pasturelands (Fužinske planine), the Julian Alps, Slovenia

Abstract

Applying the standard Central-European method we phytosociologically studied the sites of Pulsatilla vernalis, a rare and protected species of Slovenian flora, in the frost hollows on mountain pastures Ovčarija and Za Grivo in the Fužina pasturelands (the Triglav mountains, the Julian Alps). We established that it grows in a unique community of swards and heaths which usually extends over small surfaces (4–10 m2) and is dominated by herbaceous perennial species (hemicryptophytes) and dwarf shrubs (chamaephytes) with mostly arcticalpine and south-European montane distribution. This community is explicitly (floristically and ecologically) different from the communities of swards and heaths described in the Julian Alps so far, so we classified it into a new association Pulsatillo vernalis-Dryadetum octopetalae ass. nova (order Rhododendro hirsuti-Ericetalia carneae) and subdivided it into two, floristically and ecologically clearly distinguished subassociations -ericetosum carneae subass. nova and -vaccinietosum subass. nova.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adler, W., Oswald, K., Fischer, R. & al. 1994: Exkursionsflora von Österreich. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, Wien, 1180 pp.

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004 a: Flora alpina. Bd. 1: Lycopodiaceae- Apiaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1159 pp.

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004 b: Flora alpina. Bd. 2: Gentianac eae−Orchidaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1188 pp.

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004 c: Flora alpina. Bd. 3: Register. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 322 pp.

Amidžić, L. & Panjković, B. 2003: Vaskularna flora. In: Amidžić, L., Janković, M. & Jakšić, P. (eds.): Metohijske Prokletije. Prirodna i kulturna baština, Beograd, pp. 149–177.

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auflage. Springer, Wien – New York, 865 pp.

Buser, S. 1986: Tolmač listov Tolmin in Videm (Udine). Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100 000. Zvezni geološki zavod, Beograd, 103 pp.

Buser, S. 1987: Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmin in Videm 1: 100 000. Zvezni geološki zavod, Beograd.

Cevc, T. 1992: Bohinj in njegove planine. Didakta, Radovljica, 152 pp.

Diklić, N. 1992: Rod Pulsatilla Miller. In: Sarić, M. R. (ed.): Flora Srbije 1 (The Flora of Serbia 1). Srpska akademija nauka i umetnost (Serbian Academy of the Sciences and the Arts), Beograd, pp. 325–331.

Exner, A. 2007: Piceetalia Pawł 1928. In: Willner, W. & Grabherr, G. (eds.): Die Wälder und Gebüsche Österreichs. Ein Bestimmungswerk mit Tabellen. 1. Textband. Spektrum Akademischer Verlag & Elsevier, Heidelberg, pp. 184–208.

Frahm, J. P. & Frey, W. 1992: Moosflora. 3. Aufl. UTB, Eugen Ulmer, Stuttgart, 522 pp.

Grabherr, G. 1993 a: Caricetea curvulae. In: Grabherr, G. & Mucina, L. (eds.): Die Pflanzengesellschaften Österreichs, Teil II: Natürliche waldfreie Vegetation, Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York, pp. 343–372.

Grabherr, G. 1993 b: Carici rupestris-Kobresietea bellardii. In: Grabherr, G. & Mucina, L. (eds.): Die Pflanzengesellschaften Österreichs, Teil II: Natürliche waldfreie Vegetation, Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York, pp. 373–381.

Grabherr, G. 1993 c: Loiseleurio-Vaccinietea. In: Grabherr, G. & Mucina, L. (eds.): Die Pflanzengesellschaften Österreichs, Teil II: Natürliche waldfreie Vegetation, Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York, pp. 447–467.

Grabherr, G., Greimler, J. & Mucina, L. 1993: Seslerietea albicantis. In: Grabherr, G. & Mucina L. (eds.): Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil II: Natürliche waldfreie Vegetation, Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York, pp. 402–446.

Hartl, H., Kniely, G., Leute, G., Niklfeld, H. & Perko, M. 1992: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Kärntens. Naturwissensschaftlichen Verein für Kärnten, Klagenfurt, 451 pp.

IUSS Working Group WRB 2006: World reference base for soil resurces 2006. 2nd edition. World Soil Resources Reports No. 103, FAO, Rome, 128 pp.

Krivošej, Z. & Ranđelović, N. 1996 (1997): Prilog flori planine Đeravice (I). The University Thought. Publication in Natural Sciences 3 (2): 23–26.

Kunaver, J. 1985: Relief. In: Fabjan, I. (ed.): Triglavski narodni park. Vodnik. Triglavski narodni park, Bled, pp. 29–56.

Lausi, D., Gerdol, R. & Piccoli, F. 1982: Dynamics of Ostrya carpinifolia woods in the Southern Alps (N-Italy). Vegetatio 48 (2): 123−131.

Maarel van der, E. 1979: Transformation of coverabundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39 (2): 97–114.

Martinčič, A. 1977: Prispevek k poznavanju ekologije mrazišč v Sloveniji: botanično–ekološka skica (Beitrag zur Kenntnis der Ökologie der Kältelöcher in Slowenien: botanisch–ökologische Skizze). Razprave

razreda SAZU 20 (5): 230–317.

Martinčič, A. 2003: Seznam listnatih mahov (Bryopsida) Slovenije. Hacquetia 2 (1): 91–166.

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Podobnik, A., Turk, B., Vreš, B., Ravnik, V., Frajman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., Bačič, T., Fischer, M. A., Eler, K. & Surina, B. 2007: Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Četrta, dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 967 pp.

Mekinda − Majaron, T. 1995: Klimatografija Slovenije. Temperatura zraka 1961−1990. Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Ljubljana, 356 pp.

Melik, A. 1950: Planine v Julijskih Alpah. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za prirodoslovne in medicinske vede. Dela 1, Ljubljana, 302 pp.

Micevski, K. 1978: Retki i nepoznati vidovi za florata na Makedonija. God. Zbor. Biološki fakultet Univerziteta u Skoplju 31: 151−163.

Micevski, K. 1985: Pulsatilla vernalis (L.) Mill. In: Micevski, K.: Flora na Republika Makedonija (The Flora of the Republic of Macedonia). Vol. 1, Book 1. Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Skopje, pp. 111.

Mihelič, T. 1992: Julijske Alpe. Planinski vodnik. 4. popravljena izdaja. Planinska založba PZS, Ljubljana, 352 pp.

Niketić, M., Melovski, Lj. & Tomović, G. 2007: Pulsatilla vernalis (L.) Mill. In: Vladimirov, V., Dane, F., Matevski, V. & Tan, K. (eds.): New floristic records in the Balkans: 4. Phytologia Balcanica 13 (1): 107−122.

Nikolić, V., Sigunov, A. & Diklić, N. 1986: Dopuna Flori SR Srbije novim podacima o rasprostranjenju biljnih vrsta: In: Sarić, M. (ed.): Flora SR Srbije 10 (The Flora of Serbia 10). Dodatak (2). Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 257−336.

Novak, A. 1985: Planšarstvo in pašne planine na gorenjski strani TNP. In: Fabijan, I. (ed.): Triglavski narodni park. Vodnik. Triglavski narodni park, Bled, pp. 147−160.

Oberdorfer, E. 1983: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 5. Aufl. Eugen Ulmer, Stuttgart, 1015 pp.

Ogrin, D., 1996: Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik 68: 39–56.

Ogrin, D., Ogrin, M. & Sinjur, I. 2007: Temperaturne razmere v slovenskih mraziščih. Proteus 69 (5): 198−204.

Oriolo, G. 2001: Naked rush swards (Oxytropido- Elynion Br.-Bl. 1949) on the Alps and the Apennines and their syntaxonomical position. Fitosociologia 38 (1): 91–101.

Pignatti, S. 1982: Flora d’ Italia. Vol. 1. Edagricole, Bologna, 790 pp.

Podani, J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User’s Manual, Budapest, 53 pp.

Poldini, L. 1991: Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli-Venezia Giulia. Inventario floristico regionale. Regione Autonomo Friuli-Venezia Giulia & Università di Trieste, Udine, 898 pp.

Poldini, L. (with collaboration of G. Oriolo & M. Vidali), 2002: Nuovo Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli Venezia Giulia. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azienda Parchi e Foreste Regionali & Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Biologia, Udine. 529 pp.

Poldini, L. & Bressan, E. 2007: I boschi ad abete rosso ed abete bianco in Friuli (Italia nordorientale). Fitosociologia 44 (2): 15−54.

Rohlena, J. 1942: Conspectus Florae Montenegrinae. Preslia 20−21: 1−506.

Seliškar, T., Vreš, B. & Seliškar, A. 2003: FloVegSi 2.0. Računalniški program za urejanje in analizo bioloških podatkov. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana.

Sinjur, I. & Ogrin, M. 2006: Rekorden mraz –41,7 st. C so letošnjega 25. januarja izmerili na Komni: kje so meje ohlajanja v naših mraziščih. Delo, 18. februar 2006, 48 (38): 20.

Sinjur, I., Ogrin, M. & Ogrin, D. 2007: Na poti k mrazu. Gea 17 (1): 28−31.

Skoberne, P. 2007: Narava na dlani. Zavarovane rastline Slovenije. Žepni vodnik. Mladinska knjiga, Ljubljana, 116 pp.

Stefanović, V. 1986: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije. 2. izdanje. Svijetlost, Sarajevo, 269 pp.

Surina, B. 2004: The association Gentiano terglouensis- Caricetum firmae T. Wraber 1970 in the Krn Mountains (The Julian Alps). Annales, Series Historia Naturalis 14 (1): 99−112.

Surina, B. 2005: Subalpinska in alpinska vegetacija Krnskega pogorja v Julijskih Alpah. Scopolia 57: 1−122.

Theurillat, J.-P., Aeschimann, D., Küpfer, P. & Spichiger, R. 1995: The higher vegetation units of the Alps. Colloques Phytosociologiques 23 (Large area vegetation surveys − Bailleul 1994), J. Cramer, Berlin, Stuttgart, pp. 189−239.

Trinajstić, I. 1973: Rod Pulsatilla. In: Trinajstić, I. (ed.): Analitička flora Jugoslavije 1 (2). Inštitut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, pp. 285−292.

Urbančič, M., Simončič, P., Prus, T. & Kutnar, L. 2005: Atlas gozdnih tal. Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarski vestnik & Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 100 pp.

Veber, I. 2006: Spomladanski kosmatinec. Proteus 68 (9–10): 456.

Vukojičić, S. 2008: Glacijalni relikti u orofitskoj flori Srbije, Crne Gore i Makedonije. Doktorska disertacija. Biološki fakultet. Univerzitet u Beogradu, 282 pp.

Wirth, V. 1995: Flechtenflora. 2. Auf. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 661 pp.

Wraber, T. 1969: Nekatere nove ali redke vrste v flori Julijskih Alp (III). Varstvo narave 6: 73–84.

Wraber, T. 1983: Nekatere nove ali redke vrste v flori Julijskih Alp (V). Biološki vestnik 31 (2): 119–126.

Wraber, T. 1984: Planinec−botanik na Mangartu. Planinski vestnik 84 (9): 398–403.

Wraber, T. 1996: Združbe skalnih razpok, melišč, rečnih prodišč, snežnih dolinic, visokogorskih resav in travišč. In: Gregori, J. & al. (eds.): Narava Slovenije, stanje in perspektive. Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana, pp. 107–112.

Wraber, T. 2007: Ranunculaceae − zlatičevke. In: Martinčič, A. (ed.): Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Četrta, dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, pp. 122−151.

Zupančič, B. 1995: Klimatografija Slovenije. Padavine 1961–1990. Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Ljubljana, 366 pp.

Zupančič, M. 1999: Smrekovi gozdovi Slovenije (Spruce forests in Slovenia). Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za naravoslovne vede, Dela (Opera) 36: 1−212.

Published

2015-09-01

How to Cite

Dakskobler, I., Sinjur, I., Veber, I., & Zupan, B. (2015). Localities and sites of Pulsatilla vernalis in the Julian Alps. Hacquetia, 7(1). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/2931

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>