Asociacija Drepanoclado uncinati-Heliospermetum pusilli (Arabidetalia caeruleae, Thlaspietea rotundifolii) v Trnovskem gozdu (Slovenije, SZ Dinarsko gorstvo)

Boštjan Surina, Branko Vreš

Povzetek

Preučili smo fitocenološke in okoljske razmere vrste Heliosperma pusillum v mraziščih v Trnovskem gozdu (Slovenija, SZ Dinaridi). Vrsta uspeva na senčnih, vlažnih in hladnih ustaljenih meliščih in skalnatih blokih z dolgotrajno snežno odejo. Sestoji, v katerih uspeva vrsta Heliosperma pusillum, pripadajo združbi Drepanoclado uncinati-Heliosperetum pusilli (Salicion retusae, Arabidetalia caeruleae, Thlaspietea rotundifolii). Zaradi bližine Julijskih Alp je v sestojih prisotnih precej jugovzhodno-alpskih in severno-ilirskih vrst. Zato smo opisali novo geografsko varianto in jo poimenovali po vrsti Paederota lutea var. geogr. nova. Razlikovalne vrste za geografsko varianto so Paederota lutea, Phyteuma scheuchzeri ssp. columnae, Rhodothamnus chamaecistus, Saxifraga cuneifolia, and Valeriana saxatilis. Na manj umirjenih meliščih z drobnejšim kamenjem smo opisali novo subasociacijo salicetosum retusae subass. nova. Za razlikovalnici smo določili vrsti Salix retusa in Poa alpina. Sestoji asociacije Drepanoclado-Heliospermetum var. geogr. Paederota lutea iz Trnovskega gozda so na skrajnem severozahodnem robu areala vegetacije snežnih dolinic iz dinarske zveze Salicion retusae.

Ključne besede

Dinaridi, Trnovski gozd, fitocenologija, vegetacija snežnih dolinic, mrazišče, Sanionia uncinata, Heliosperma pusillum, Drepanoclado uncinati-Heliospermetum pusilli, Salicion retusae, Thlaspietea rotundifolii

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Beck, G. 1901: Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig, 534 pp.

Beck, G. 1906: Die Umkehrung der Pflanzenregionen in den Dolinen des Karstes. Sitzungber. d.Akad.d.Wiss.Wien, Mathem.-naturw. Kl. Bd. 115 (1–10): 3–19.

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auflage. Springer, Wien - New York, 865 pp.

Dakskobler, I. 1997: Geografske variante asociacije Seslerio autumnalis-Fagetum (Ht.) M. Wraber ex Borhidi 1963. Razprave IV. razreda SAZU 38 (8): 165–255.

Dakskobler, I. 1998: Vegetacija gozdnega rezervata Govci na severovzhodnem robu Trnovskega gozda (zahodna Slovenija). In: Diaci, J. (ed.): Zbornik referatov: XIX.gozdarski študijski dnevi. Logarska dolina, pp. 269–301.

Dakskobler, I. 1999: Contribution to the knowledge of the association Fraxino orni-Pinetum nigrae Martin-Bosse 1967. Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum 12: 25–52.

Dakskobler, I. 2002: Jelovo-bukovi gozdovi na Bovškem (Julijske Alpe, severozahodna Slovenija). Razprave IV. razreda SAZU 43 (2): 109–155.

Dakskobler, I. 2004: Posebnosti rastja in rastlinstva Govcev na severnem robu Trnovskega gozda nad dolino Trebuše. Gozdarski vestnik 62 (5–6): 270–280.

Dakskobler, I. 2006: Calcareous open sedge swards and stony grasslands (Seslerietalia caeruleae) on the northern edge of the Trnovski gozd plateau (the Dinaric mountains, western Slovenia). Hacquetia 5 (1): 73–112.

Dakskobler, I., Jogan, N. & Frajman, B. 2004: Primula carniolica Jacq. — kranjski jeglič. In: Čušin, B. (ed.): NATURA 2000 v Sloveniji. Rastline. Ljubljana, pp. 135–140.

Dakskobler, I., Urbančič, M. & Wraber, A. 2000: Gozd bukve in jelke z dlakavim slečem Omphalodo- Fagetum (Tregubov 1957) Marinček et al. 1993 rhododendretosum hirsuti (Urbančič et al. 1979 nom. nud.) subass. nova v Trnovskem gozdu (zahodna Slovenija). Zbornik gozdarstva in lesarstva 62: 5–52

Dierschke, H. 1994: Pflanzensoziologie. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 683 pp.

Hill, M. O. & Bell, N., Bruggeman-Nannenga, M. A., Brugués, M., Cano, M. J., Enroth, J., Flatberg, K. I., Frahm, J. P., Gallego, M.T., Garilleti, R., Guerra, J., Hedenäs, L., Holyoak, D. T., Hyvönen, Ignatov, M. S., Lara, F., Mazimpaka, V., Muńoz, J., Söderström, L. 2006: An annotated hecklist of the mosses of Europe and Macaronesia. Journal of Bryology 28 (3): 198–267. (DOI: 10.1179/174328206X119998)

Kaligarič, M. 1997: Rastlinstvo Primorskega krasa in Slovenske Istre – travniki in pašniki. Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper, 111 pp.

Kaligarič, M. & Poldini, L. 1997: Nuovi contributi per una tipologia fitosociologica delle praterie magre (Scorzoneretalia villosae H-ić 1975) del Carso nordadriatico. Gortania 19: 119–148.

Krašan, F. 1880: Vergleichende Übersicht der Vegetationsverhältnisse der Grafschaften Görz und Gradisca. Österreichische Botanische Zeitschrift 30 (9): 281–286.

Lausi, D., Gerdol, R. & Piccoli, F. 1982: Syntaxonomy of the Ostrya carpinifolia woods in the southern Alps (N-Italy) based on numerical methods. Studia Geobotanica 2: 41–58.

Martinčič, A. 1977: Prispevek k poznavanju ekologije mrazišč v Sloveniji. Botanično-ekološka skica. Razprave IV. razreda SAZU 20: 231–316.

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Podobnik, A., Turk, B., Vreš, B. Ravnik, V, Frajman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., Bačič, T., Fischer, M. A., Eler, K. & Surina, B. 2007: Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Četrta dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 967 pp.

Piskernik, M. 1973: Vegetacijske razmere v smrekovih mraziščih Slovenije. Zbornik gozdarstva in lesarstva 11 (1): 37–48.

Podani, J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer programs for data analysis in ecology and systematics. Budapest, 53 pp.

Poldini, L. 1978: La vegetazione petrofila dei territori carsici nordadriatici. Poročila Vzhodnoalpsko- dinarskega društva za proučevanje vegetacije 14 (Spominski zbornik Maksa Wraberja): 297–324.

Poldini, L. 1991: Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli- Venezia Giulia. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Direzione regionale delle foreste e dei parchi & Universita degli studi di Trieste, Dipartimento di biologia, Udine, 899 pp.

Surina, B. 2001: Phytosociological researches of the fir-beech forest (Omphalodo-Fagetum s. lat.) at the western part of the Illyrian floral province. M.Sc Thesis. Biotechnical Faculty, Department of Biology, University of Ljubljana, Ljjubljana, 99 pp.

Surina, B. 2002: Phytogeographical differentiation in the Dinaric fir-beech forest (Omphalodo-Fagetum s. lat.) of the western part of the

Illyrian floral province. Acta Botanica Croatica 61 (2): 145–178.

Surina, B. 2005a: Phytogeography and syntaxonomy of snow-bed vegetation on calcareous soils in the South-eastern Alps: a numerical approach. Annales, Series historia naturalis 15 (2): 223–238.

Surina, B. 2005b: Subalpinska in alpinska vegetacija Krnskega pogorja v julijskih Alpah. Scopolia 57: 1–222.

Surina, B. & Dakskobler, I. 2005: Delimitation of the alliances Caricion firmae (Seslerietalia albicantis) and Seslerion juncifoliae (Seslerietalia juncifoliae) in the southeastern Alps and Dinaric mountains. Plant Biosystems 139 (3): 399–410.

Surina, B. & Modrić, Ž. 2006: Snow-bed vegetation (Arabidetalia caeruleae) in the Liburnian karst (NW Dinaric Mts). In: Arko-Pijevac, M., Kružić, B., Kovačić, M. (eds.): Natural history researches of the Rijeka region. 2nd Scientific Symposium with international participation. Rijeka, 14th – 17th June 2006. Abstracts. Rijeka, pp. 69–70.

Surina, B. & Vreš, B. 2004: Phytsociological characteristics of sites of Heliosperma pusillum (=Silene pusilla, Caryophyllaceae) in the freezing ravines on the Snežnik Plateau (SW Slovenia). Razprave IV. razreda SAZU 45 (2): 147–183.

Surina, B. & Wraber, T. 2005: Phytosociology and ecology of Carex mucronata on the Mt. Snežnik (SW Slovenia, Liburnian Karst). Wulfenia 12: 97–112.

Weber, H. E., Moravec, J. & Theurillat, J.-P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd edition. Journal of Vegetation Science 11 (5): 739–768.

Westhoff, V. & van der Maarel, E. 1973: The Braun-Blanquet approach. In: Whittaker, R. H. (ed.): Ordination and Classification of Communities. Handbook of Vegetation Science 5. The Hague, pp. 619–726.

Wraber, T. 2004a: Kraška zgodba o alpskem glavincu. Proteus 67 (4): 148–155.

Wraber, T. 2004b: Rastlinstvo goriške okolice in njegovi raziskovalci. Goriški letnik 30–31: 171–192.

Zupančič, M. 1978: Die Vegetation der Frostmulde Smrečje (Trnovski gozd). Poročila Vzhodnoalpsko- dinarskega društva za proučevanje vegetacije 14 (Spominski zbornik Maksa Wraberja): 91–101.

Zupančič, M. 1980: Smrekovi gozdovi v mraziščih dinarskega gorstva Slovenije. Dela IV. razreda SAZU 24: 1–262.

Zupančič, M. 1999: Smrekovi gozdovi Slovenije (Spruce forests in Slovenia). Dela IV. razreda SAZU 36: 7–222.




Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.