Cyperus eragrostis Lam. – nova adventivna vrsta v flori Slovenije

Igor Dakskobler, Branko Vreš

Povzetek

+Cyperus eragrostis, vrsta, ki je doma v tropskih predelih Južne Amerike, se je pred približno desetimi leti naselila v izkop pri hiši Podsabotin 49 v Goriških Brdih. Od tam se je razširila na podobna okoliška ruderalna rastišča s hidromorfnimi tlemi, v obcestne jarke in na prodnate bregove Pevmice, ki je mejni potok med Slovenijo in Italijo. Po standardni srednjeevropski fitocenološki metodi smo preučili sestoje, v katerih uspeva skupaj z drugimi vlagoljubnimi in ruderalnimi vrstami. V njih prevladujejo značilnice razredov Bidentetea tripartitae, Filipendulo-Convolvuletea, Molinio-Arrhenatheretea, Stellarietea mediae in Galio-Urticetea. Cyperus eragrostis je nova adventivna vrsta v flori Slovenije. Prvič je bilo v Sloveniji zabeleženo njeno efemerno pojavljanje v Istri leta 2003 (pri Portorožu, verjetno v Sečoveljskih solinah) in kasneje še leta 2006 (Gračišče). Njena prisotnost v Podsabotinu in ob Pevmici ni zgolj prehodna (efemerna), temveč se je v okolju s toplim in razmeroma vlažnim submediteranskim podnebjem ta tujerodna vrsta že udomačila (naturalizirala).

Ključne besede

Cyperus eragrostis, Bidentetea tripartitae, Filipendulo-Convolvuletea, Potentillo-Polygonetalia, Podsabotin, Goriška Brda (Collio), Pevmica (Piumizza), Slovenija, Italija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004 a: Flora alpina. Bd. 1: Lycopodiaceae−Apiaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1159 pp.

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004 b: Flora alpina. Bd. 2: Gentianaceae–Orchidaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1188 pp.

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004 c: Flora alpina. Bd. 3: Register. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 322 pp.

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auflage. Springer,. Wien – New York, 865 pp.

DeFilipps, R. A. 1980: Cyperus L. In: Tutin, T. G. & al.: Flora Europaea. Vol. 5, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 284–288.

Ehrendorfer, F. & Hamann, U. 1965: Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 78: 35–50.

Fischer M. A., Adler, W. & Oswald, K. 2008: Exkursionsflora von Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Land Oberösterreich, Biologiezentrum der OÖ Landesmuseen, Linz, 1391 pp.

Jalas, J. & Suominen, J. 1967: Mapping the distribution of Europaean vascular plants. Memoranda Soc. pro Fauna Flora Fennica 43: 60–72.

Lauber, K. & Wagner, G. 1998: Flora Helvetica. 2. Aufl. Verlag Haupt, Bern – Stuttgart – Wien, 1614 pp.

Martinčič, A. 2007: Cyperaceae – lisičjakovke. In: Martinčič, A. (ed.): Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, pp. 793–821.

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Podobnik, A., Turk, B., Vreš, B., Ravnik, V., Frajman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., Bačič, T., Fischer, M. A., Eler, K. & Surina, B. 2007: Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Četrta, dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 967 pp.

Mekinda − Majaron, T. 1995: Klimatografija Slovenije. Temperatura zraka 1961−1990. Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Ljubljana, 356 pp.

Mucina, L., Grabherr, G. & Ellmauer, T. (eds.) 1993: Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil I. Anthropogene Vegetation. Gustav Fischer Verlag, Jena, 578 pp.

Ogrin, D. 1996: Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik (Ljubljana) 68: 39–56.

Pignatti, S. 1982: Flora d’Italia. Vol. 3. Edagricole, Roma, 780 pp.

Podani, J., 2001: SYN-TAX 2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User’s Manual, Budapest, 53 pp.

Poldini, L. (with collaboration of G. Oriolo & M. Vidali) 2002: Nuovo Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli Venezia Giulia. Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azienda Parchi e Foreste Regionali & Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Biologia, Udine, 529 pp.

Poldini, L., Oriolo, G. & Vidali, M. 2001: Vascular flora of Friuli Venezia Giulia. An annotated catalogue and synonimic index. La flora vascolare del Friuli Venezia Giulia. Catalogo annotato ed indice sinonimico. Studia Geobotanica (Trieste) 21: 3−227.

Richardson, D. M., Pyšek, P., Rejmánek, M., Barbour, M. G., Panetta, F. D. & West, C. J. 2000: Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity and Distributions 6: 93–107.

Schultze-Motel, W. 1980: Ordnung Cyperales. In: Hegi, G.: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd. II, Teil 1. Verlag Paul Parey, Berlin & Hamburg, pp. 2–274.

Seliškar, T., Vreš, B. & Seliškar, A. 2003: FloVegSi 2.0. Računalniški program za urejanje in analizo bioloških podatkov. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana.

Starmühler, W. 2005: Vorarbeiten zu einer “Flora von Istrien”. Teil VIII. Carinthia II 195/115 (2): 515–654.

Starmühler, W. 2006: Vorarbeiten zu einer “Flora von Istrien”. Teil IX. Carinthia II 196/116 (2): 519–610.

Starmühler, W. 2008: Vorarbeiten zu einer “Flora von Istrien”. Teil XI. Carinthia II 198/118 (2): 543–618.

Urbančič, M., Simončič, P., Prus, T. & Kutnar, L. 2005: Atlas gozdnih tal. Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarski vestnik & Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 100 pp.

Zupančič, B. 1995: Klimatografija Slovenije. Padavine 1961–1990. Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Ljubljana, 366 pp.
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.