Letn. 10, št. 1 (2014)

Giuseppe Tartini in raziskave njegovega življenja, del in časa
Uredila Metoda Kokole in Michael Talbot

Kazalo

Metoda Kokole PDF (English) PDF
Predgovor 7-10

Sergio Durante PDF (English)
The Contribution of Pierluigi Petrobelli to Tartini Studies / Prispevek Pierluigija Petrobellija k študijam o Tartiniju 11-18

Guido Viverit PDF (English)
Giuseppe Tartini e la proprietà intellettuale della musica nel settecento / Giuseppe Tartini in intelektualna lastnina glasbe v 18. stoletju 19-30

Giulia Foladore PDF (English)
Le suppliche dei musicisti della Cappella musicale del Santo di Padova, (sec. XVIII): riordinamento archivistico e alcuni percorsi di ricerca nell’archivio della Veneranda Arca di Sant’Antonio / Prošnje glasbenikov kapele sv. Antona Padovanskega iz 18. stoletja: preureditev in možne raziskave arhiva ustanove Veneranda Arca di S. Antonio v Padovi 31-40

Margherita Canale Degrassi PDF (English)
I concerti di Giuseppe Tartini: problematiche e proposte per un nuovo catalogo tematico / Koncerti Giuseppa Tartinija: problemi in predlogi za nov tematski katalog 41-55

Candida Felici PDF (English)
La disseminazione della musica di Giuseppe Tartini in Francia: le edizioni settecentesche di sonate per violino e basso / Širjenje glasbe Giuseppa Tartinija v Franciji: izdaje sonat za violino in basso continuo iz 18. stoletja 57-75

Ivano Cavallini PDF (English)
Natura e alterità: ancora sull’Aria del Tasso di Giuseppe Tartini / Narava in drugačnost: nekaj opomb o Arii del Tasso Giuseppa Tartinija 77-94

Ada Beate Gehann PDF (English)
A Collection of Concertos by Giuseppe Tartini in the Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz / Zbirka koncertov Giuseppa Tartinija v okviru Pruske kulturne dediščine v Berlinski državni knjižnici 95-119

Michael Talbot PDF (English)
What Lists of Subscribers Can Tell Us: the Cases of Giacob Basevi Cervetto’s Opp. 1 and 2 / Kaj nam lahko pove seznam naročnikov: primera opusov 1 in 2 Giacoba Basevija Cervetta 121-139

Maruša Zupančič PDF (English)
Violinism in the Territory of Present-Day Slovenia in Tartini’s Time / Violinizem Tartinijevega časa na današnjem slovenskem ozemlju 141-157