V iskanju inovativnih pristopov pri interdisciplinarnem raziskovanju libretov glasbenogledaliških del

  • Benjamin Virc
Ključne besede: libreto, multimodalnost, Vokalurlinie, glasbeno gledališče, prevajanje

Povzetek

Z namenom implementacije interdisciplinarnega teoretskega aparata za proučevanje libretov v multimodalnih umetniških konfiguracijah v polju glasbenega gledališča avtor članka predstavi lastno inovacijo – analitično orodje Vokalurlinie. Ta nam kot zanesljiv metajezikovni zapis bimodalne kongruence besedne in glasbene prozodije omogoča pertinentno reševanje problemov, povezanih s prevajanjem in adaptacijo libreta, z namenom zagotavljanja karseda optimalnih pogojev pevske izvedbe in percepcije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Benjamin Virc

Slovensko narodno gledališče Maribor

Literatura

Händel, Georg Friedrich. Julius Cäsar: Oper in drei akten. Uredil Oskar Hagen. Frankfurt: C. F. Peters, 1951.

Agawu, Victor Kofi. Music as Discourse: Semiotic Adventures in Romantic Music. Oxford: Oxford University Press, 2009. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195370249.001.0001.

Agawu, Victor Kofi. Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classic Music. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. https://doi.org/10.1515/9781400861835.

Bachmann-Medick, Doris. Cultural Turns: New Orientations in the Study of Culture. Prevedel Adam Blauhut. Berlin: Walter de Gruyter, 2016. https://doi.org/10.1515/9783110402988.

Badiou, Alain. Mali priročnik o inestetiki. Prevedla Suzana Koncut. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2004.

Barthes, Roland. Mythologies. Prevedla Annette Lavers. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1972.

Barthes, Roland. Užitek v tekstu: variacije o pisavi. Prevedla Špela Žakelj. Ljubljana: Študentska založba, 2013.

Benjamin, Walter. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit: drei Studien zur Kunstsoziologie. Edition Suhrkamp 28. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003.

Bennett, William Ralph, Jr. The Science of Musical Sound. Zv. 1, Stringed Instruments, Pipe Organs, and the Human Voice. Uredil Andrew C. H. Morrison. Springer: Cham, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92796-1.

Bonds, Mark Evan. Absolute Music: The History of an Idea. New York: Oxford University Press, 2014. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199343638.001.0001.

Bourdieu, Pierre. Praktični čut. Zv. 1. Prevedla Jelka Kernev Štrajn. Studia humanitatis. Ljubljana: Studia humanitatis, 2002.

Bujić, Bojan. »An Early Croat Translation of Rinuccini’s Euridice«. Muzikološki zbornik 12 (1976): 16–30. https://doi.org/10.4312/mz.12.1.16-30.

Catford, John Cunnison. A Practical Introduction to Phonetics. 2. izd. Oxford: Oxford University Press, 2001. https://doi.org/10.1017/S0025100303211178.

Cigoj Krstulović, Nataša. »Odkritje Linhartovega prevoda italijanskega opernega besedila La frascatana (1782)«. Slavistična revija 64, št. 4 (2016): 475–488.

Dolar, Mladen, in Slavoj Žižek. Filozofija v operi. Problemi 7–8, Razprave 3–4, Analecta. Ljubljana: LDS, 1993.

Foucault, Michel. Arheologija vednosti. Prevedel Uroš Grilc. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.

Golomb, Harai. »Music-Linked Translation [MLT] and Mozart’s Operas: Theoretical, Textual and Practical Perspectives«. V: Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation, uredila Dinda L. Gorlée, 121–161. Approaches to Translation Studies 25. Amsterdam: Rodopi, 2005.

Grdina, Igor. »Funtkov libreto Teharski plemiči«. Jezik in slovstvo 36, št. 5–6 (1991): 148–157.

Grdina, Igor. »Prevajanje libretov in njegovi začetki med Slovenci«. V: Prevod uglasbenih besedil: prevod trubadurske lirike; 24. prevajalski zbornik, uredil Tone Smolej, 30–37. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1999.

Helm, Everett. »Libreto in kriza opere nekdaj in danes«. Muzikološki zbornik 3 (1967): 105–112.

Hermann, Ludimar. »Phonophotographische Untersuchungen«. Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere 58, št. 5 (1894): 264–279. https://doi.org/10.1007/BF01662480.

Hilson, Jeffrey. »Homophonic Translation: Sense and Sound«. V: Music, Text and Translation, uredila Helen Julia Minors, 95–105. Bloomsbury Advances in Translation. London: Bloomsbury Academic, 2013. https://doi.org/10.5040/9781472541994.ch-008.

Iser, Wolfgang. Bralno dejanje: teorija estetskega učinka. Prevedel Alfred Leskovec. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Jakobson, Roman. Lingvistični in drugi spisi. Studia humanitatis 4. Ljubljana: ŠKUC in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1989.

Jauss, Hans Robert. Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Prevedel Tomo Virk. Labirinti. Ljubljana: LUD Literatura, 1998.

Jewitt, Carey, Jeff Bezemer in Kay O’Halloran. Introducing Multimodality. New York: Rutledge, 2016. https://doi.org/10.4324/9781315638027.

Kerman, Joseph. »How We Got into Analysis, and How to Get Out«. Critical Inquiry 7, št. 2 (1980): 311–331. https://doi.org/10.1086/448101.

Ladefoged, Peter, in Ian Maddieson. The Sounds of the World’s Languages. Oxford: Blackwell, 1996.

Lotman, Jurij Mihajlovič. Struktura umetniškega teksta. Prevedel Borut Kraševec. Ljubljana: LUD Literatura, 2010.

Lotman, Jurij Mihajlovič. Znotraj mislečih svetov: človek – tekst – semiosfera – zgodovina. Prevedla Urša Zabukovec. Studia humanitatis. Ljubljana: Studia humanitatis, Ljubljana, 2006.

Low, Peter. »The Pentathlon Approach to Translating Songs«. V: Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation, uredila Dinda L. Gorlée, 185–212. Approaches to Translation Studies 25. Amsterdam: Rodopi, 2005.

Lutkewitte, Claire. Multimodal Composition: A Critical Sourcebook. Bedford/St. Martin’s Series in Rhetoric and Composition. Boston: Bedford/St. Martin’s, 2014.

Miller, Richard. On the Art of Singing. New York: Oxford University Press, 1996. https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780195098259.001.0001.

Minors, Helen Julia, ur. Music, Text and Translation. New York: Bloomsbury Academic, 2013. https://doi.org/10.5040/9781472541994.

Motte, Diether de la. Gedichte sind Musik: musikalische Analysen von Gedichten aus 800 Jahren. Kassel: Bärenreiter, 2002.

Novak, Boris A. »Zgodovina rime in njena kriza v sodobni poeziji«. Primerjalna književnost 33, št. 3 (2010): 27–53.

Ogden, Richard. An Introduction to English Phonetics. Edinburgh Textbooks on the English Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.

O’Halloran, Kay. »Systemic Functional-Multimodal Discourse Analysis (SF-MDA): Constructing Ideational Meaning Using Language and Visual Imagery«. Visual Communication 7, št. 4 (2008): 443–475. https://doi.org/10.1177/1470357208096210.

Pompe, Gregor. »Semiotsko-semantična narava glasbe«. Muzikološki zbornik 43, št. 2 (2007): 233–242. https://doi.org/10.4312/mz.43.2.233-242.

Pompe, Gregor. »Stanje vednosti raziskovanja glasbeno-gledališkega dela na Slovenskem«. De musica disserenda 6, št. 1 (2010): 39–49. https://doi.org/10.3986/dmd06.1.03.

Resnick, Robert, in David Halliday. Physics. 3. izd. New York: John Wiley, 1977.

Rousseau, Jean-Jacques. Essai sur l’origine des langues, où il est parlé de la Mélodie, et de l’Imitation musicale. Uredil Daniel Banda. Les classiques des sciences sociales. Chicoutimi: Université du Quebec, 2002. http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/essai_origine_des_langues/origine_des_langues.pdf.

Salazar, Phillipe-Joseph. Idéologies de l’opéra. Pariz: Presses universitaires de France, 1980.

Schenker, Heinrich. Der Tonwille: Pamphlets in Witness of the Immutable Laws of Music. Zv. 1. Uredil William Drabkin. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Snell-Hornby, Mary. The Turns of Translation Studies: New Paradigms or Shifting Viewpoints? Benjamins Translation Library 66. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2006. https://doi.org/10.1075/btl.66.

Snoj, Jurij. »Glasba v Platonovi Državi«. Muzikološki zbornik 43, št. 2 (2007): 13–26. https://doi.org/10.4312/mz.43.2.13-26.

Špendal, Manica. »Maribor – prizorišče dogajanja v pogrešani operi ›La sorella di Mark‹ italijanskega skladatelja Giacoma Setacciolija«. Muzikološki zbornik 21, št. 1 (1985): 51–59. https://doi.org/10.4312/mz.21.1.

Vermeer, Hans Josef. »Ein Rahmen für eine allgemeine Translationstheorie«. Lebende Sprachen 23, št. 3 (1978): 99–102. https://doi.org/10.1515/les.1978.23.3.99.

Wilson-deRoze, Karen Tamara. »Translating Wagner: A Multimodal Stylistic Challenge«. Doktorska disertacija, University of Leicester, 2017.

Wilson-deRoze, Karen Tamara. »Translating Wagner’s Versmelodie: A Multimodal Challenge«. V: Opera in Translation: Unity and Diversity, uredili Adriana Şerban in Kelly Kar Yue Chan, 243–270. Benjamins Translation Library 153. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2020. https://doi.org/10.1075/btl.153.12wil.

Objavljeno
2021-09-06
Kako citirati
1.
Virc B. V iskanju inovativnih pristopov pri interdisciplinarnem raziskovanju libretov glasbenogledaliških del. DMD [Internet]. 6. september 2021. [citirano 27. oktober 2021.];17(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/10391
Rubrike
PRISPEVKI