Pod površino polnoročajnih mečev železnodobne dolenjske skupine

Avtorji

  • Peter Turk

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.71.20

Ključne besede:

dolenjska halštatska skupina, starejša železna doba, polnoročajni meči

Povzetek

V članku so predstavljeni rezultati rentgenske spektroskopije ročajev štirih polnoročajnih bronastih mečev starejše železnodobne dolenjske skupine. Rentgenski posnetek ročaja meča iz Podzemlja (8. st. pr. n. št.) dokazuje, da so ga priložili v grob po najmanj dveh popravilih. Trn antenskega meča z Vinjega vrha (8. st. pr. n. št.) je bil drugače kot pri podzemeljskem ulit skupaj z ročajem in ni ostanek zaključka rezila. Meč iz Save pri Krškem se po bimetalnosti navezuje na antenske meče iz jugovzhodne Evrope iz 9. oziroma 8. st. pr. n. št. Rentgenski posnetek nakazuje, da je bil bronast ročaj meča ulit neposredno na trnast zaključek železnega rezila. Rezilo meča z Vira pri Stični (7. st. pr. n. št.) se zaključi v spodnjem delu ročaja, kjer je pričvrščeno z zakovicama. V treh luknjicah na osrednjem delu ročaja ni več zakovic za pritrditev rezila. Prvotno rezilo so zamenjali z drugim, le plitvo vdetim v ročaj. Meč ni primeren za sekanje, temveč so ga uporabljali kot vbodni meč.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Peter Turk

Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20
SI-1000 Ljubljana

Literatura

BAUR, Ch. 2019, Tradition verpflichtet. Zur Chronologie und Entwicklung italischer Vollgriffschwerter. – V / In: S. Hye, U. Töchterle (ur. / eds.), UPIKU–TAUKE. Festschrift für Gerhard Tomedi zum 65. Geburtstag, Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie 339, 69–80.

DULAR, J. 1978, Podzemelj. – Katalogi in monografije 16. GABROVEC, S. 1964–1965, Halštatska kultura v Sloveniji. – Arheološki vestnik 15–16, 21–63.

GABROVEC, S. 1966, Zur Hallstattzeit in Slowenien. – Germania 44, 1–48.

GABROVEC, S. 1987, Dolenjska grupa. – V / In: S. Gabrovec (ur. / ed.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 5. Željezno doba, 29–119, Sarajevo.

GABROVEC, S. 2006, Stična II/1. Gomile starejše železne dobe. Katalog / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Katalog. – Katalogi in monografije 37.

GASPARI, A. 2009, Dolina spodnje Save od prazgodovine do druge svetovne vojne v luči arheoloških najdb iz rečne struge in obrežja. – V / In: J. Peternel (ur. / ed.), Ukročena lepotica, 117–134, Sevnica.

GASPARI, A. 2012, Zbirka keltskih in zgodnjerimskih predmetov iz Save med Spodnjimi Guntami in Brestanico (Collection of Celtic and Early Roman objects from the River Sava between Spodnje Gunte and Brestanica). – V / In: A. Gaspari, M. Erič (ur. / eds.), Potopljena prete- klost. Arheologija vodnih okolji in raziskovanje podvodne dediščine v Sloveniji, 329–336, Ljubljana.

GUŠTIN, M. 1974, Mahaire. Doprinos k povezavam Picena, Slovenije in Srednjega Podonavja v 7. stol. pr. n. št. (Mahaira Krummschwerter: urgeschichtliche Verbindungen Picenum – Slowenien – Basarabi). – V / In: A. Jeločnik (ur. / ed.), Opuscula Iosepho Kastelic sexagenario dicata, Situla 14/15, 77–94.

HARDING, A. 1995, Die Schwerter in ehemaligen Jugo- slawien. – Prähistorische Bronzefunde IV/14.

KNEZ, T. 1993, Novo mesto III. Kapiteljska njiva, Knežja gomila / Fürstengrabhügel. – Carniola Archaeologica 3. LAHARNAR, B., P. TURK 2017, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov (katalog razstave). – Ljubljana. LAHARNAR, B., P. TURK 2018, Iron Age stories from the crossroads (exhibition catalogue). – Ljubljana. MÜLLER-KARPE , H. 1961, Die Vollgriffschwerter der Urnenfelderzeit aus Bayern. – Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 6.

NEUMANN, J. 2015, Das Bronzeschwert aus Tumulus II. Beobachtungen zur Herstellungstechnik. – V / In: Die Hallstattfürsten vom Falkenberg. Die Region Murtal erforscht ihre Geschichte, 60–67, Judenburg.

QUILLFELDT, I. von 1995, Die Vollgriffschwerter in Süddeutschland. – Prähistorische Bronzefunde IV/11.

RANT et al. 2005 = Rant, J., Z. Milić, P. Turk, I. Lengar 2005, Neutron radiography as a NDT method in ar- chaeology. – V / In: The 8th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing, 181–188, Portorož.

STARE, V. 1973, Prazgodovina Šmarjete. – Katalogi in monografije 10.

STOCKHAMMER, Ph. 2004, Zur Chronologie, Verbreitung und Interpretation urnenfelderzeitlicher Vollgriffschwerter. – Tübinger Texte. Materialien zur Ur- und Frühgeschi- chtlichen Archäologie 5.

ŠINKOVEC, I. 1995, Katalog posameznih kovinskih najdb bakrene in bronaste dobe / Catalogue of individual metal finds from the Eneolithic and Bronze Ages. – V / In: B. Teržan (ur. / ed.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I / Hoards and individual metal finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia I, Katalogi in monografije 29, 29–127.

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26.

TERŽAN, B. 1985, Poskus rekonstrukcije halštatske družbene strukture v dolenjskem kulturnem krogu / Ein Rekonstruktionsversuch der Gesellschaftstruktur im Dolenjsko – Kreis der Hallstattkultur. – Arheološki vestnik 36, 77–106.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 2010, Stiške skice / Stična – Skizzen. – V / In: S. Gabrovec, B. Teržan, Stična II/2. Gomile starejše železne dobe. Razprave / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Studien. – Katalogi in monografije 38, 2008 (2010), 189–325.

TERŽAN, B. 2014a, Prvi med prvimi – o centralnem grobu gomile I na Kapiteljski njivi v Novem mestu / First among firsts – the central grave of tumulus I at the Kapiteljska njiva in Novo mesto. – S. Tecco Hvala (ur.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 251–270.

TERŽAN, B. 2014b, Bemerkungen zu einem bimetallenen Vollgriffschwert aus der hallstattzeitlichen Dolenjsko– Gruppe (SO Slowenien). – Apulum. Series Archaeologica et Anthropologica 51, 445–456.

TERŽAN, B. 2015, Zgodnje latenske prvine v poznem ob- dobju halštatske kulture na območju Slovenije – kazalci »diplomatskih stikov« v 5.–4. stol. pr. Kr.? – V / In: P. Štih, B. Teržan, S. Splichal (ur. / eds.), Zbornik ob stolet- -nici akad. Antona Vratuše, Razprave SAZU 31, 59–87.

TIEFENGRABER, G. 2015, Die »Fürstengräber« von Stret- tweg und Waltersdorf. – V / In: Die Hallstattfürsten vom Falkenberg. Die Region Murtal erforscht ihre Geschichte, 25–51, Judenburg.

TURK, P. 2014, Bronastodobna polnoročajna meča iz Lju- bljanice / Two Bronze Age solid-hilted swords from the River Ljubljanica. – V / In: S. Tecco Hvala (ur. / ed.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 123–136.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-02

Kako citirati

Turk, P. (2020). Pod površino polnoročajnih mečev železnodobne dolenjske skupine. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.20

Številka

Rubrike

Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije