Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.71.18

Ključne besede:

Kovk nad Hrastnikom, dolenjska skupina halštatske kulture, utrjene višinske naselbine, plana grobišča, negovske čelade, pasne oprave

Povzetek

Leta 2015 je bila v Vrtači pod vrhom hriba Kovk nad Hrastnikom naključno odkrita skupina kovinskih predmetov, ki vključuje negovsko čelado, kavljasto pasno spono in druge dele pasne oprave ter tulasto sekiro. Predmete je pridobil Pokrajinski muzej Celje, ki je avgusta 2016 izvedel kontrolno izkopavanje. Odkrit je bil skeletni grob bojevnika z dodatnimi deli pasne oprave, odlomkoma fibule in sulične osti ter stekleno jagodo. Tik ob njem je bil izkopan skeletni grob dekleta z ogrlico iz steklenih jagod, zapestnicama in nanožnicama ter nožičkom.

Med predmeti izstopata negovska čelada različice Vače slovenske vrste in pasna oprava vrste Kovk z izjemno kavljasto spono. Najmlajši grobni pridatki določajo čas pokopa obeh oseb v starejšem delu negovske stopnje.

Grobova pripadata planemu grobišču pod manjšo utrjeno naselbino na vrhu Kovka. Skupaj s skupino gomil na ledini Grobišče pri Kovku dopolnjujeta vedenje o železnodobni poselitvi Zasavja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Dragan Božič

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Andrej Gaspari

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za arheologijo
Zavetiška 5
SI-1000 Ljubljana

Darja Pirkmajer

Klanc 78
3204 Dobrna

Literatura

GUŠTIN, M. 1991, Posočje. Posočje in der jüngeren Ei- senzeit (Posočje v mlajši železni dobi). – Katalogi in monografije 27.

GUŠTIN, M. 2019, Zu den alpinen Negauer Helmen aus Reutte (Tirol) und Nesactium (Istrien). Mit einem Beitrag von Kristina Mihovilić. – V: H. Baitinger, M. Schönfelder (ur.), Hallstatt und Italien. Festschrift für Markus Egg, Römisch-Germanisches Zentralmuseum / Monographien 154, 365–388.

HENCKEN, H. 1978, The Iron Age Cemetery of Magdalen- ska gora in Slovenia. – American School of Prehistoric Research / Bulletin 32.

HOFBAUER, L. 1955, Iz Hrastnika. – Zasavski tednik 8, št. 23, 11. 6. 1955, 7.

KILIAN-DIRLMEIER, I. 1979, Hallstattzeitliche Gürtelbleche aus Tirol. – Bayerische Vorgeschichtsblätter 44, 13–25. KNEZ, T. 1986, Novo mesto 1. Halštatski grobovi / Hall-

stattzeitliche Gräber. – Carniola Archaeologica 1. KOZUBOVÁ, A. 2012, Vreckový nožík alebo britva? K interpretácii niektorých predmetov z kosti a parohoviny z pohrebísk vekerzugskej kultúry (Ein Taschen- oder ein Rasiermesser? Zur Interpretation einiger Kno- chen- und Geweihgegenstände aus Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur). – Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia 22, 59–77.

KRIŽ, B. 2012, Odsevi prazgodovine v bronu. Situlska umetnost Novega mesta / Reflections of Prehistory in Bronze. The Situla Art of Novo mesto. – Novo mesto. KRIŽ, B. 2019, Kapiteljska njiva. Način pokopa v starejši železni dobi (Burial rite in the Early Iron Age). – Carniola Archaeologica 8.

KRIŽ, B., P. STIPANČIĆ, A. ŠKEDELJ PETRIČ 2009, Arheološka podoba Dolenjske / The Archaeological Image of Dolenjska. – Novo mesto.

KROMER, K. 1959, Brezje. Halštatske gomile z Brezij pri Trebelnem / Hallstättische Hügelgräber aus Brezje bei Trebelno. – Arheološki katalogi Slovenije 2.

MARCHESETTI, C. 1993 (reprint), Scritti sulla necropoli di S. Lucia di Tolmino (scavi 1884-1902). – Trieste.

NASCIMBENE, A. 1999, Caverzano di Belluno. Aspetti e problemi di un centro dell'età del Ferro nella media valle del Piave. – Trieste.

PRELOŽNIK, A., M. GUŠTIN 2012, Cinturoni da parata: esempi di contatti tra l’area veneta e la Dolenjska nell’età del ferro. – V: Giulia Fogolari e il suo “repertorio ... pre- diletto e gustosissimo”. Aspetti di cultura figurativa nel Veneto antico, Archeologia Veneta 35, 118–127.

SALZANI, L. 1985, Preistoria e Protostoria nella media pianura veronese. – Oppeano.

SALZANI, L. 2018, Necropoli dei Veneti antichi a Ca’ del Ferro di Oppeano (Verona). – Documenti di Archeologia 60. SARIA, B. 1937, Novi napisi (Neue Inschriften). – Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 18, 132–135.

STARE, F. 1955, Vače. – Arheološki katalogi Slovenije 1.

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26.

TECCO HVALA, S. 2017, Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36.

TECCO HVALA, S., J. DULAR, E. KOCUVAN 2004, Železnodobne gomile na Magdalenski gori (Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora). – Katalogi in monografije 36.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 27, 317–536.

TURK, P. 2009, Kavljasta pasna spona. – V: P. Turk et al. (ur.), Ljubljanica – kulturna dediščina reke, 218–219, kat. št. 27, Ljubljana.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-02

Kako citirati

Božič D., Gaspari, A., & Pirkmajer, D. (2020). Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.18

Številka

Rubrike

Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije