Nova spoznanja o poselitvi Dolenjske v starejši železni dobi

Avtorji

  • Janez Dular

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.71.13

Ključne besede:

jugovzhodna Slovenija, starejša železna doba, tipi naselij, fortifikacije, hierarhija naselij, poselitvena dinamika, komunikacije

Povzetek

Članek obravnava poselitev jugovzhodne Slovenije v starejši železni dobi. Ker je bila problematika že predstavljena v samostojni publikaciji, smo v pričujoči razpravi na kratko povzeli znane ugotovitve in jih soočili z novimi podatki. Na ta način je bilo mogoče preveriti uporabnost metod in napovednih modelov, uporabljenih pred poldrugim desetletjem.

The available evidence on the settlement of south-eastern Slovenia in the Early Iron Age was comprehensively discussed in a book published more than a decade ago. This contribution re-examines the topic in light of new discoveries and also with the aim of assessing the reliability of the methods and predictive modelling used in the past.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Janez Dular

ZRC SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ČREŠNAR, M., M. VINAZZA 2019, Nove raziskave višinskih naselij na vzhodnih obronkih Pohorja in v severnih Slovenskih goricah / New research of hilltop settlements on the eastern fringes of Pohorje and the northern Slovenske gorice (NE Slovenia). – Arheološki vestnik 70, 437−472.

ČREŠNAR, M., M. VINAZZA, J. BURJA 2017, Nove arheološke raziskave na Cvingerju pri Dolenjskih To- plicah in njihov doprinos k poznavanju železarstva v jugovzhodni Sloveniji v starejši železni dobi / Recent archaeological investigations at Cvinger near Dolenjske Toplice and their importance for the research of the Early Iron Age ironworking in south-eastern Slovenia. − Arheo 34, 79–93.

DULAR, J. 1985, Topografsko področje XI (Bela krajina). – Arheološka topografija Slovenije, Ljubljana.

DULAR, J. 2001, Neolitska in eneolitska višinska naselja v osrednji Sloveniji / Neolithische und äneolithische Höhensiedlungen in Zentralslowenien. – Arheološki vestnik 52, 89–106.

DULAR, J. 2003, Halštatske nekropole Dolenjske / Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6.

DULAR, J. 2007, K problematiki prostorskega umeščanja in poimenovanja arheoloških najdišč / Spatial positioning and naming of the archaeological sites reconsidered. − Arheološki vestnik 58, 435−44.

DULAR, J. 2008, Prazgodovinske lesne gradbene tehnike in njihova terminologija / Prehistoric building techniques and their terminology. – Annales. Anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia 18/2, 337–348.

DULAR, J. 2009, Sava v bronasti in železni dobi. – V / In: J. Peternel (ur. / ed.), Ukročena lepotica. Sava in njene zgodbe, 36–41, Sevnica.

DULAR, J. 2016, Der eisenzeitliche Zentralort Vače und seine kriegerische Elite / Železnodobno središče Vače in njegova bojevniška elita. – Arheološki vestnik 67, 73–104.

DULAR, J., B. KRIŽ 2004, Železnodobno naselje na Cvingerju pri Dolenjskih Toplicah / Eisenzeitliche Siedlung auf dem Cvinger bei Dolenjske Toplice. – Arheološki vestnik 55, 207–250.

DULAR, J., S. TECCO HVALA 2007, South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age. Settlement – economy – society / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev – gospodarstvo – družba. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 12.

DULAR et al. 1995 = J. Dular, B. Križ, D. Svoljšak, S. Tecco Hvala 1995, Prazgodovinska višinska naselja v Suhi krajini / Vorgeschichtliche Höhensiedlungen in der Suha krajina. – Arheološki vestnik 46, 89–167.

EGG, M. 1986, Italische Helme. Studien zu den ältereisen- zeitlichen Helmen Italiens und der Alpen. − Römisch- Germanisches Zentralmuseum, Monographien 11.

FRELIH, M. 2006, Arheološke raziskave lavatorija in prvi dokazi za železnodobno poselitev na območju samostana v Stični / Archaeological excavations of the lavatory and the first evidence of Iron Age settlement at Stična monastery site. – V / In: N. Polajnar Frelih (ur. / ed.), Stiški samostan v jubilejnem letu 2006 / The Stična Monastery in the anniversary year 2006, 27–39, Stična.

GABROVEC, S. 1964–1965, Halštatska kultura v Sloveniji. – Arheološki vestnik 15–16, 21–64.

GABROVEC, S. 1965, Kamniško ozemlje v prazgodovini. − Kamniški zbornik 10, 89–134.

GABROVEC, S. 1966, Zur Hallstattzeit in Slowenien. – Germania 44, 1–48.

GABROVEC, S. 1987, Jugoistočnoalpska regija sa zapa- dnom Panonijom (Uvod, Dolenjska grupa, Svetolucijska grupa, Notranjska grupa, Ljubljanska grupa). – V / In: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, Željezno doba, 25–182, Sarajevo.

GABROVEC, S. 1994, Stična I, Naselbinska izkopavanja / Stična I. Siedlungsausgrabungen. – Katalogi in mo- nografije 28.

GRAHEK, L. 2016, Stična. Železnodobna naselbinska ke- ramika / Stična. Iron Age settlement pottery. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32.

GRAHEK, L. 2017, Nova odkritja grobov iz starejše in mlajše železne dobe na Viru pri Stični / Newly disco- vered graves from the Early and Late Iron Age at Vir pri Stični. – Arheološki vestnik 68, 197–244.

KNEZ, T. 1986, Novo mesto 1. Halštatski grobovi / Novo mesto 1. Hallstattzeitliche Gräber. – Carniola archaeologica 1. KRIŽ, B. 1982, Vinji vrh. – Varstvo spomenikov 24, 157–158. KRIŽ, B. 2003, Bela Cerkev-Pod Vovkom. – V / In: B. Djurić et al. (ur. / eds.), Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih, 93–94, Ljubljana.

KRIŽ, B. 2004, Bela Cerkev-Pod Vovkom. – V / In: B. Djurić et al. (ur. / eds.), The Earth Beneath Your Feet. Archaeology on the Motorways in Slovenia. Guide to Sites, 97–98, Ljubljana.

KRIŽ, B. 2007, Veliki Vinji vrh. − Varstvo spomenikov. Poročila 43, 230−231.

MASON, Ph. 2014, Kučar near Podzemelj: an Iron Age hillfort complex and its environs in the light of archa- eological fieldwork since 1979 (Kučar pri Podzemlju: železnodobni kompleks gradišča in njegovo zaledje v luči arheoloških raziskav po letu 1979). – V / In: S. Tecco Hvala (ur. / ed.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 213−224.

MASON, Ph., D. MLEKUŽ 2016, Negotiating space in the Early iron Age landscape of south-eastern Slovenia: the case of Veliki Vinji vrh. – V / In: I. Armit et al. (ur. / eds.), Cultural encounters in Iron Age Europe, Archaeo- lingua. Series Minor 38, 95–120.

MASON, Ph., I.-É. PINTÉR 2013, Vinji Vrh, Gradenje, Bela Cerkev, Družinska vas. − Varstvo spomenikov. Poročila 48, 285−286.

MASON, Ph., K. UDOVČ, D. MLEKUŽ 2018, Dokumentiranje in preverjanje stanja ter odkrivanje novih arheoloških najdišč v gozdnatem in hribovitem terenu − primeri iz Bele krajine / Documentation and monitoring of state of archaeological sites and detection of new sites in forested hilly terrain − examples from Bela krajina. − Varstvo spomenikov 50, 176−198.

MILEUSNIĆ, Z., A. JOVANOVIĆ 2018, Čateški grič. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 78 [https:// www.zvkds.si/sl/knjiznica/cateski-gric].

MLEKUŽ, D. 2014, Na poti nikamor? Razpletanje prepletov ugreznjenih poti / Roads to nowhere? Disentangling meshworks of holloways. − Arheo 31, 7–18.

MURKO, M., I. CIGLAR 2012, Dolenje Kronovo pri Beli Cerkvi. − Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 25 [https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/dolenje-kronovo- pri-beli-cerkvi].

MUŠIČ et al. 2015 = B. Mušič, M. Vinazza, M. Črešnar, I. Medarič 2015, Integrirane neinvazivne raziskave in terensko preverjanje. Izkušnje s prazgodovinskih najdišč severovzhodne Slovenije / Integrated non-invasive rese- arch and ground truthing. Experiences from prehistoric sites in north-eastern Slovenia. − Arheo 32, 37–64.

PARZINGER, H., S. STEGMANN-RAJTÁR 1988, Smo- lenice-Molpír und der Beginn skythischer Sachkultur in der Südwestslowakei. – Praehistorische Zeitschrift 63, 162–178.

PERGAR, M. 2014, Vir pri Stični – arheološko najdišče Kojina. − Varstvo spomenikov 47, 288.

PLESTENJAK, A., I. BEKLJANOV ZIDANŠEK, P. VOJA- KOVIĆ 2010, Ivančna Gorica. − Varstvo spomenikov. Poročila 46, 96−99.

PETERLE UDOVIČ, P. 2014, Vinji Vrh. − Varstvo spome- nikov. Poročila 49, 270.

PINGEL, V. 1994, Sonde 15, 20, 21 in 22 / Schnitte 15, 20, 21 und 22. – V / In: S. Gabrovec, Stična I, Naselbinska izkopavanja / Stična I. Siedlungsausgrabungen, Katalogi in monografije 28, 54–73.

PINGEL, V., R. PINGEL 1994, Untersuchungen am No- rdwall der hallstattzeitlichen Befestigung von Stična (Slowenien) in den Jahren 1969−1974. − V / In: C. Dobiat (ur. / ed.), Festschrift für Otto-Herman Frey zum 65. Geburtstag, Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 16, 445−456.

PODOBNIKAR, T., S. TECCO HVALA, J. DULAR 2004, Iterative approach to ancient paths modelling in the Iron Age study of the Dolenjska region (Slovenia). – V / In: K. Fischer Ausserer (ur. / ed.), Enter the past: the e-way into the four dimensions of cultural heritage. Proceedings of the 30th conference, BAR, International Series 1227, 254−257.

SVOLJŠAK, D. 2003, Studenec pri Stični. – V / In: B. Djurić et al. (ur. / ed.), Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih, 251−252, Ljubljana.

SVOLJŠAK, D. 2004, Studenec pri Stični. – V / In: B. Djurić et al. (ur. / eds.), The Earth Beneath Your Feet. Archaeology on the Motorways in Slovenia. Guide to Sites, 259-260, Ljubljana.

SVOLJŠAK, D. 2008, Studenec. − V / In: D. Svoljšak et al., Mrzlo Polje pri Ivančni Gorici. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 5, 82−85 [https://www.zvkds.si/sl/ knjiznica/mrzlo-polje-pri-ivancni-gorici].

ŠAŠEL, J. 1977, Strabo, Ocra and archaeology. – V / In: Ancient Europe and the Mediterranean. Studies presented in honour of Hugh Hencken, 157−160, Warminster (= Opera selecta, Situla 30, Ljubljana 1992, 630−633).

ŠAŠEL KOS, M. 1990, Nauportus: antični literarni in epigrafski viri / Nauportus: Literary and epigraphical sources. – V / In: J. Horvat, Nauportus (Vrhnika), Dela 1. razreda SAZU 33, 17–33.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2011, Starejšeželeznodobno grobišče Veliki Nerajec pri Dragatušu v Beli krajini / The Early Iron Age cemetery of Veliki Nerajec near Dragatuš in Bela krajina. – Arheološki vestnik 62, 165−230.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula / Die Certosafibel. – Arheološki vestnik 27, 317–536.

TERŽAN, B. 1977, O horizontu bojevniških grobov med Padom in Donavo v 5. in 4. stol. pr. n. št. / Horizon of warior tombs found in the fifth and fourth centuries B.C. in the territory between the Po and Danube. – V / In: M. Guštin (ur. / ed.), Keltske študije, Posavski muzej Brežice, Knjiga 4, 9–21.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 1997, Heros der Hallstattzeit. Beobachtungen zum Status an Gräbern um das Caput Adriae. – V / In: C. Becker et al. (ur. / eds.), Hronos. Beiträge zur prähis- torischen Archäologie zwischen Nord- und Südosteuropa. Festschrift für Bernhard Hänsel, 653–669, Espelkamp.

TERŽAN, B. 1998, Auswirkungen des skytisch geprägten Kulturkreises auf die hallstattzeitlichen Kulturgruppen Pannoniens und des Ostalpenraumes. – V / In: Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe. Nomaden- bewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlichen Metallzeiten (4000-500 v.Chr.), Südosteuropa-Schriften 20 (= Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 12), 511–560.

TERŽAN, B. 2008 (2010), Stiške skice / Stična Skizzen. – V / In: S. Gabrovec, B. Teržan, Stična II/2. Gomile starejše železne dobe / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit, Ka- talogi in monografije 38, 189−325.

TOBLER, W. 1993, Three Presentations on Geographical Analysis and Modeling: Non- Isotropic Geographic Modeling; Speculations on the Geometry of Geography; and Global Spatial Analysis. – National Center for Geo- graphic Information and Analysis, Technical report 93–1.

TOPLIČANEC, M. 2006, Rimska in prazgodovinska cesta pri Požarnicah. – Rast 17/2 (104), 189−190.

VOJAKOVIĆ, P., S. PORENTA, B. TOŠKAN 2014, Novo odkritje prazgodovinske poselitve ob vznožju gradišča Sv. Marjeta na Libni / New discovery of a prehistoric dwelling below the hillfort of Sv. Marjeta on Libna. − Arheološki vestnik 65, 101–121.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-01

Kako citirati

Dular, J. (2020). Nova spoznanja o poselitvi Dolenjske v starejši železni dobi. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.13

Številka

Rubrike

Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije