Analize stekla s poznoantične višinske postojanke Korinjski hrib nad Velikim Korinjem

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.71.09

Ključne besede:

Slovenija, Korinjski hrib, pozna antika, steklo, arheometrične analize

Povzetek

Analizirali smo vzorce steklenih posod in okenskega stekla s poznoantične utrdbe Korinjski hrib pri Velikem Korinju. Steklene najdbe s tega najdišča, datiranega v 6. st., kažejo značilen, vendar omejen spekter posod, predvsem kozarce brez noge, kozarce na nogi in okensko steklo. Rezultati arheometričnih analiz so pokazali nepričakovane sredozemske sestave steklenih mas, ki nakazujejo, da je bilo najdišče lahko vpeto v bizantinsko trgovsko mrežo ali sistem vojaške oskrbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Tina Milavec

Oddelek za arheologijo
Filozofska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Žiga Šmit

Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerza v Ljubljani
Jadranska 19
SI-1000 Ljubljana

Institut Jožef Stefan
Jamova 39
SI-1001 Ljubljana

Literatura

ANTONARAS, A. Ch. 2018, A special group of early Christian glass ‘gems’ from Greece. –In: Rosenow et al. (eds.) 2018, 1–21.

BALVANOVIĆ et al. 2018 = BALVANOVIĆ, R., M. MARIĆ STOJANOVIĆ, Ž. ŠMIT 2018, Exploring the unknown Balkans: Early Byzantine glass from Jelica Mt. in Serbia and its contemporary neighbors. – Journal of Radio- analytical and Nuclear Chemistry 317/2, 1175–1189.

CHOLAKOVA, A., T. REHREN 2018, A Late Antique manganese decolourised glass composition: Interpre- ting patterns and mechanisms of distribution. – In: D. Rosenow, M. Phelps, A. Meek, I. Freestone (eds.), Things that Travelled. Mediterranean Glass in the First Millennium CE, 46–71, London.

CHOLAKOVA, A., T. REHREN, I. C. FREESTONE 2016, Compositional identification of 6th c. glass from the Lower Danube. – Journal of Archaeological Science. Reports 7, 625–632.

CIGLENEČKI, S. 1985, Potek alternativne ceste Siscija– Akvileja na prostoru zahodne Dolenjske in Notranjske v času 4. do 6. stoletja (Der Verlauf der Alternativ- strasse Siscia-Aquileia im Raum von Westdolenjsko und Notranjsko in der Zeitspanne vom 4. bis zum 6. Jh.). – Arheološki vestnik 36, 255–284.

CIGLENEČKI, S. 2003, Frühchristliche Kirchen in Slowenien und die Elemente ihrer Innenausstattung (Ranokršćanske crkve u Sloveniji i elementi njihova unutarnjeg uređe- nja). – Hortus Artium Medievalium 9, 11–20.

CIGLENEČKI, S. 2008, Castra und Höhensiedlungen vom 3. bis 6. Jahrhundert in Slowenien. – In: H. Steuer, V. Bierbrauer, M. Hoeper (eds.), Höhensiedlungen zwischen Antike und Mittelalter von den Ardennen bis zur Adria. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 58, 481–532, Berlin, New York.

CIGLENEČKI, S., Z. MODRIJAN, T. MILAVEC 2020, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39.

COSYNS, P., A. CEGLIA 2018, Glass production and con- sumption in Cyprus in Late Antiquity (fourth-seventh century CE). – In: Rosenow et al. (eds.) 2018, 72–91.

COOL, H. E. M. 2016, Recreation or decoration: what were the glass counters from Pompeii used for? – Papers of the British School at Rome 84, 157–177.

DULAR et al. 1995 = DULAR, J., B. KRIŽ, D. SVOLJŠAK, S. TECCO HVALA 1995, Prazgodovinska višinska nase- lja v Suhi krajini / Vorgeschichtliche Höhensiedlungen in der Suha krajina. – Arheološki vestnik 46, 89–168.

FOY, D. 1995, La verre de la fin du IVe au VIIIe siècle en France Méditerranéenne. Premier essai de typo-chrono- logie. – In: D. Foy (ed.), Le verre de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen Âge. Typologie–Chronologie–Diffusion, 187–380, Guiry en Vexin.

FOY et al. 2003 = FOY, D., M. PICON, M. VICHY, V. THIRION-MERLE 2003, Caractérisation des verres de la fin de l‘Antiquité en Méditerranée occidentale: l‘emergence de nouveaux courants commerciaux. – In: D. Foy (ed.), Échanges et commerce du verre dans le monde antique, Monographies Instrumentum 24, 41–86.

FREESTONE et al. 2018 = FREESTONE, I. C., P. DEGRYSE, J. LANKTON, B. GRATUZE, J. SCHNEIDER 2018, HIMT, glass composition and commodity branding in the primary glass industry. – In: D. Rosenow, M. Phelps, A. Meek, I. Freestone (eds.), Things that Tra- velled. Mediterranean Glass in the First Millennium CE, 159–190, London.

GALLO et al. 2014 = GALLO, F., A. MARCANTE, A. SILVESTRI, G. MOLIN 2014, The glass of the ‘Casa delle bestie ferite’: a first systematic archaeometric study on Late Roman vessels from Aquileia. – Journal of Archaeological Science 41, 7–20.

MALTONI et al. 2015 = MALTONI, S., T. CHINNI, M. VANDINI, E. CIRELLI, A. SILVESTRI, G. MOLIN 2015, Archaeological and archaeometric study of the glass finds from the ancient harbour of Classe (Ravenna- -Italy): new evidence. – Heritage Science 3:13. [https:// heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/ s40494-015-0034-5].

MALTONI et al. 2016 = MALTONI, S., A. SILVESTRI, A. MARCANTE, G. MOLIN 2016, The transition from Roman to Late Antique glass: new insights from the Domus of Tito Macro in Aquileia (Italy). – Journal of Archaeological Science 73, 1–16.

MALTONI et al. 2018 = MALTONI, S., F. GALLO, A. SIL- VESTRI, M. VANDINI, T. CHINNI, A. MARCANTE, G. MOLIN, E. CIRELLI 2018, Consumption, working and trade of Late Antique glass from north Adriatic Italy. An archaeometric perspective. – In: Rosenow et al. (eds.) 2018, 191–214.

MILAVEC, T. 2011, Steklene najdbe / Glass finds. – In: Z. Modrijan, T. Milavec, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, 83–119.

MILAVEC, T., Ž. ŠMIT 2018, Analyses of late antique glass from Tonovcov grad near Kobarid in archaeological context / Analize poznoantičnega stekla s Tonovcovega gradu pri Kobaridu v arheološkem kontekstu. – Arheološki vestnik 69, 351–368.

MODRIJAN, Z. 2011, Keramika / Pottery. – In: Z. Modrijan, T. Milavec, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, 121–219.

ROSENOW, D., M. PHELPS, A. MEEK, I. FREESTONE (eds.) 2018, Things that Travelled. Mediterranean Glass in the First Millennium CE – London.

SCHIBILLE et al. 2016 = SCHIBILLE, N., A. STERRETT- KRAUSE, I. C. FREESTONE 2016, Glass groups, glass supply and recycling in late Roman Carthage. – Ar- chaeological and Anthropological Sciences 8, 1–19. [DOI: 10.1007/s12520-016-0316-1].

SILVESTRI et al. 2018 = SILVESTRI, A., F. GALLO, S. MALTONI, P. DEGRYSE, M. GANIO, A. LONGINELLI, G. MOLIN 2018, Things that travelled: A review of the Roman glass from northern Adriatic Italy. – V / In: Rosenow et al. (eds.) 2018, 346–367.

ŠMIT et al. 2013 = ŠMIT, Ž., T. MILAVEC, H. FAJFAR, Th. REHREN, J. W. LANKTON, B. GRATUZE 2013, Analysis of glass from the post-Roman settlement Tonovcov grad (Slovenia) by PIXE-PIGE and LA-ICPMS. – Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 311, 53–59.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-01

Kako citirati

Milavec, T., & Šmit Z. (2020). Analize stekla s poznoantične višinske postojanke Korinjski hrib nad Velikim Korinjem. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.09

Številka

Rubrike

Pozna antika in zgodnji srednji vek