Rimski steber z rdeče barvanim ometom iz Emone

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.71.07

Ključne besede:

Ljubljana, Emona, poznorimsko obdobje, steber, lesena arhitektura, odtisi trstičja, podpeški apnenec, omet, pigmenti

Povzetek

Arheološka izkopavanja, ki so leta 1999 potekala v Ljubljani, v inzuli XXVII Emone, so odkrila ostanek trupa stebra z organskim jedrom, postavljenega na kamnito plinto. V prispevku predstavljamo najdbo, njen arheološki kontekst in morebitne analogije, mineraloško-petrografsko sestavo ometa, tip pigmenta ter analizo naravnega kamna, uporabljenega za plinto. Od trupa stebra je ostal le zunanji del iz ometa, nanesenega v štirih plasteh in barvanega z rdečo okro, v notranjosti pa se je ohranil odtis trstičja. Plinta je pravokotni blok, narejen iz lokalnega spodnjejurskega oolitskega apnenca, verjetno z območja Podpeči. Oblika stebra kaže, da bi bil lahko del portika ali peristila, arheološki kontekst pa nakazuje povezavo z bazenom oz. kopališčnim kompleksom v tem delu poznorimske Emone.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Andreja Maver

Prešernova cesta 4
SI-1000 Ljubljana 

Bernarda Županek

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Mestni muzej Ljubljana
Gosposka ul. 15
SI-1000 Ljubljana

Maja Gutman Levstik

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Restavratorski center
Poljanska cesta 40
SI-1000 Ljubljana

Dragomir Skaberne

Geološki zavod Slovenije
Dimičeva ul. 14
SI-1000 Ljubljana

Sabina Dolenec

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Oddelek za materiale
Dimičeva ul. 12
SI-1000 Ljubljana

Literatura

CIGLENEČKI, S. 2015, Late Roman army, Claustra Alpium Iuliarum and the fortifications in the south-eastern Alps / Poznorimska vojska, Claustra Alpium Iuliarum in utrjena krajina v jugovzhodnih Alpah. – In: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (eds.), Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in monografije 41, 385–430.

DJURIĆ, B. 2012, The Emona XIII.8 mosaic from the Late Roman period. – In: I. Lazar, B. Županek (eds.), Emona – med Akvilejo in Panonijo / Emona – between Aquileia and Pannonia, Annales Mediterranei, 89–95.

DJURIĆ, B., I. RIŽNAR 2017, Kamen Emone / The rocks of Emona. – In: B. Vičič, B. Županek (eds.), Emona MM. Urbanizacija prostora – nastanek mesta / Urbanisation of Space – Beginning of a Town, 121–144, Ljubljana.

DJURIĆ et al. 2018 = B. Djurić, L. Gale, E. Lozić, I. Rižnar 2018, On the edge of the known. The quarry landsca- pe at Podpeč. – In: M. Janežič, B. Nadbath, T. Mulh, I. Žižek (eds.), Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem. Rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v ob- dobju med leti 2005 in 2015 / New Discoveries between the Alps and the Black Sea. Results from the roman sites in the period between 2005 and 2015. Zbornik 1. mednarodnega arheološkega simpozija, Ptuj, 8. in 9. oktober 2015 / Proceedings of the 1st International Archaeological Conference, Ptuj, 8th and 9th October 2015, Monografije CPA 6, 77–78.

DUNHAM, R. J. 1962, Classification of carbonate rocks according to their depositional texture. – In: W. E. Ham (ed.), Classification of Carbonate rocks – symposium Tulsa, American Association of Petroleum Geologists. Memoir 1, 108–121.

FOLK, R. L. 1959, Practical petrographic classification of limestone. – American Association of Petroleum Geolo- gists Bulletin 43, 1–38.

FOLK, R. L. 1962, Special subdivision of limestone types. – In: W. E. Ham (ed.), Classification of Carbonate rocks – symposium Tulsa, American Association of Petroleum Geologists. Memoir 1, 20–32.

GASPARI, A. 2014, Prazgodovinska in rimska Emona. Vodnik skozi arheološko preteklost predhodnice Ljubljane / Prehistoric and Roman Emona. A Guide through the Archaeological Past of Ljubljana’s Predecessor. – Ljubljana.

GINOUVÈS, R. 1992, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine II, Eléments constructifs: Supports, couvertures, aménagements intérieurs. – Athens, Rome.

GUTMAN et al. 2015 = M. Gutman, M. Lesar-Kikelj, J. Kuret, S. Kramar 2015, Mortar – type identification for the purpose of reconstructing fragmented Roman wall paintings (Celje, Slovenia). – Materiali in tehnologije 49/5, 785–790.

GUTMAN et al. 2016 = M. Gutman, B. Županek, M. Lesar- Kikelj, S. Kramar 2016, Wall paintings from the Roman Emona (Ljubljana, Slovenia): characterization of mortar layers and pigments. – Archaeometry 58/2, 297–314.

HUMER, F. 2003, Das römische Stadtviertel im Freilicht- museum Petronell. – Archäologischer Park Carnuntum. Die Ausgrabungen. Bd. 3, Wien.

MIŠKEC et al. 2020 = A. Miškec, Š. Karo, B. Županek, G. Tica 2020, Severno emonsko grobišče – raziskave na najdišču Kozolec. – Situla 45.

PFLAUM, V. 2001, Pasne spone, Pasno okovje, Cevasti okovi, Osti kopij in plumbata, Pasni sponi in jermenski zaključek. – In: P. Bitenc, T. Knific (eds.) 2001, Od Ri- mljanov do Slovanov. Predmeti, 23–24 (cat. nos. 48–52).

PLESNIČAR GEC, L. 1997, Emona v pozni antiki v luči arhitekture (Die Architektur Emonas in der Spätantike). – Arheološki vestnik 48, 359–370.

PLESNIČAR GEC, L. 1999, Urbanizem Emone / The Ur- banism of Emona. – Ljubljana.

PLESNIČAR GEC, L. 2005, Emona in late Antiquity based on new discoveries. – In: Illyrica antiqua II. In honorem Duje Rendić-Miočević. Proceedings of the international conference / Radovi s međunarodnog skupa o problemima antičke arheologije, 401–409, Zagreb.

PREMRU, U. 1980, Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000, list Ljubljana. – Beograd.

SCHMID, W. 1913, Emona. – Jahrbuch für Altertumskunde 7, 61–217.

SIVEC, I. 1997, Poznoantično orožje na Slovenskem (Spätantike Waffen in Slowenien). – Arheološki vestnik 48, 142–151.

ŠAŠEL KOS, M. 1997, The Roman Inscriptions in the National Museum of Slovenia / Lapidarij Narodnega muzeja Slovenije. – Situla 35.

ULRICH, R. B. 2007, Roman Woodworking. – New Haven, London.

VOLPE, G., C. ANNESE, P. FAVIA 2007, Terme e complessi religiosi paleochristiani. Il caso di San Giusto. – In: M. Guérin-Beauvois, J. M. Martin (eds.), Bains curatifs et bains hygiéniques en Italie de l’Antiquité au Moyen Âge, Collection de l’École Française de Rome 383, 217–261.

ŽUPANEK, B. 2018, Landscapes of the deceased: the struc- ture and dynamics of the northern Emona necropolis. – In: M. Janežič, B. Nadbath, T. Mulh, I. Žižek (eds.), Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem. Rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015. Zbornik 1. mednarodnega arheološkega sim- pozija, Ptuj, 8. in 9. oktober 2015 / Proceedings of the 1st International Archaeological Conference, Ptuj, 8th and 9th October 2015, Monografije CPA 6, 253–279.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-01

Kako citirati

Maver, A., Županek B., Gutman Levstik, M., Skaberne, D., & Dolenec, S. (2020). Rimski steber z rdeče barvanim ometom iz Emone. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.07

Številka

Rubrike

Rimska doba