Sledovi poselitve iz zgodnje bakrene dobe v Hočah

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.71.02

Ključne besede:

severovzhodna Slovenija, Spodnje Hoče, zgodnja bakrena doba, naselje, zemljanke, keramične najdbe, kamnito orodje

Povzetek

V članku so celovito predstavljeni sledovi poselitve iz zgodnje bakrene dobe, odkriti v letih 1988 in 1989 ob gra- dnji orglarske delavnice v Spodnjih Hočah. Raziskave so med drugim razkrile pet naselbinskih jam, jame za stojke ter lončenino in kamnita orodja iz tega časa. Keramično gradivo kaže tehnološke, oblikovne in ornamentalne značilnosti lasinjske kulture in ne odstopa od gradiva, ki ga poznamo iz sočasnih bližnjih naselij v Podravju in Dravinjskih goricah. Povezave se kažejo predvsem s sočasnimi naselji na Dolenjskem, Gorenjskem in Štajerskem, v nekoliko manjši meri z naselji v Prekmurju in na zahodnem Madžarskem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Bine Kramberger

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Center za preventivno arheologijo
Vičava 5
SI-2250 Ptuj

Literatura

ARTNER et al. 2012 = W. Artner, M. Brandl, G. Christandl, C. Gutjarh, J. Obereder, W. Postl, M. Trausner 2012, Die kupferzeitliche Höhensiedlung auf der 'Kanzel' bei Graz, Steiermark. – Fundberichte aus Österreich 50 (2011), 43–66.

BÁNFFY, E. 1994, Transdanubia and Eastern Hungary in the Early Copper Age. – A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 36, 291–295.

BÁNFFY, E. 1995a, Neolithic and Copper Age settlements at Hahót and Zalaszentbalázs (Zalaszentbalazs-Pusztatető, Hahot-Szartori I–II). – V: B. M. Szőke (ur.), Archaeology and settlement history in the Hahót basin, South-West Hungary, Antaeus 22, 35–50.

BÁNFFY, E. 1995b, South West Transdanubia as a me- diating area. On the cultural history of the Early and Middle Chalcolithic. – V: B. M. Szőke (ur.), Archaeology and settlement history in the Hahót basin, South-West Hungary, Antaeus 22, 157–196.

BARNA, J. P. 2003, Középső rézkori és késő bronzkori településrészletek Tornyiszentmiklósról. – Régészeti kutatások Magyarországon 2001 / Archaeological inve- stigations in Hungary 2001, 47–62, Budimpešta.

BAŠ, F. 1937, Izgoni na Dravskem polju. – Časopis za zgodovino in narodopisje 32, 325–340.

BOLTA, L. 1962–1963, Neolitska naselbina na Rifniku. – Arheološki vestnik 13–14, 287–291.

BUDJA, M. 1992, Pečatniki v slovenskih neolitskih nasel- binskih kontekstih. – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 20, 95–109.

BUDJA, M. 1995, Neolithic and Eneolithic settlement patterns in the Bela krajina Region of Slovenia. – V: A. Aspes (ur.), Symposium Settlement patterns between the Alps and the Black Sea 5th to 2nd millenium B.C. Atti del Siposio Internazionale Modelli Insediativi tra Alpi e Mar Nero dal 5° al 2° Millenio A.C., Verona - Lazise 1992, Memore del museo civico di storia naturale di Verona, IIa serie, sezione scienze dell`uomo 4, 119–127, Verona.

CIGLENEČKI, S., M. STRMČNIK GULIČ 2002, Sledovi zgodnje slovanske poselitve južno od Maribora (Spuren frühslawischer Besiedlung südlich von Maribor). – V: M. Guštin (ur.), Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp / Die frühen Slaven. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen, 67–75, Ljubljana.

CORNAGGIA CASTIGLIONE, O. 1956, Origini e distri- buzione delle pintaderas preistoriche ‚euro-asiatiche‘. – Rivista Firenze 11, 109–192.

DIMITRIJEVIĆ, S. 1961, Problem neolita i eneolita u sjeve- rozapadnoj Jugoslaviji (Problem des Neolithikums und Äeneolithikums in Nordwestjugoslawien). – Opuscula Archaeologica 5.

DOLINAR, N. 2016, Neo/eneolitska jama iz Kranja [Neo- -eneolithic pit from Kranj]. –Diplomska naloga / MA Thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

DULAR, J. 2001, Neolitska in eneolitska višinska naselja v osrednji Sloveniji (Neolithische und äneolithische Höhensiedlungen in Zentralslowenien). – Arheološki vestnik 52, 89–106.

DULAR et al. 1991 = J. Dular, B. Križ, D. Svoljšak, S. Tecco Hvala 1991, Utrjena prazgodovinska naselja v Mirenski in Temeniški dolini / Befestigte prähistorische Siedlungen in der Mirenska dolina und der Temeniška dolina. – Arheološki vestnik 42, 65–198.

GREIF, T. 1997–1998, Prazgodovinska kolišča Ljubljanskega barja. Arheološka interpretacija in poskus rekonstrukcije načina življenja (The prehistoric pile dwellings in the Ljubljansko barje. An archaeological interpretation and attempted reconstruction of the way of life). – Arheo 18.

GUŠTIN, M. (ur.) 2005a, Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kulture / First farmers. The Sava group of the Lengyel culture. – Annales Mediterranea, Koper.

GUŠTIN, M. 2005b, Savska skupina lengyelske kulture / The Sava group of the Lengyel culture. – V: Guštin (ur.) 2005a, 7–22.

GUŠTIN, M., A. TOMAŽ, B. KAVUR 2005, Drulovka pri Kranju (Drulovka near Kranj). – V: Guštin (ur.) 2005a, 37–62.

GUŠTIN et al. 2017 = M. Guštin, G. Tiefengraber, D. Pa- vlovič, M. Zorko 2017, Nova Tabla pri Murski Soboti. Prazgodovina. – Arheologija na avtocestah Slovenije 52/1. [https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/ files/publication/nova_tabla_-_prazgodovina_web.pdf ].

HAREJ, Z. 1976, Kolišče v Notranjih Goricah (Der Pfahlbau in Notranje Gorice). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 5, 95–117.

HOMEN, Z. 1985, Prilog proučevanju lasinjskih keramičkih bočica. – Muzejski vjesnik 8, 44–46.

HORVAT, Ma. 1986, Ajdovska jama pri Nemški vasi – desni hodnik (Die Höhle Ajdovska jama bei Nemška vas – der rechte Gang). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 14, 77–88.

HORVAT, M. 1989, Ajdovska jama pri Nemški vasi [Aj- dovska jama bei Nemška vas]. – Razprave filozofske fakultete, Ljubljana.

HORVAT, M. 2005, Col 1 pri Podgračenem (Col 1 near Podgračeno). Tipološka opredelitev neolitskega keramič- nega zbira SE 002/1/1. – V: Guštin (ur.) 2005a, 145–153.

HORVAT, M. 2009, Prvi prebivalci v Posavju. – V: J. Pe- ternel (ur.), Ukročena lepotica – Sava in njene zgodbe, 25–35, Sevnica.

HORVAT, M., Ma. HORVAT 1987, Ajdovska jama pri Nemški vasi. – Varstvo spomenikov 29, 234–236.

HORVÁTH, L. A. 1996, Die Balaton-Lasinja Kultur und ihre südlichen Beziehungen. – V: F. Drașovean (ur.), The Vinča culture, its role and cultural connections. International Symposium on the Vinča Culture, its Role and Cultural Connections, Timișoara 1996, 335–350, Timișoara.

HORVÁTH, L. A. 2002, Die siedlung der Balaton-Lasinja- -Kultur in Zalaegerszeg–Andráshida, Friedhof (Komitat Zala, Ungarm). – Antaeus 25, 255–282.

HORVÁTH, L. A., H. S. KATALIN 2003, Das Neolithikum und die Kupferzeit in Südwesttransdanubien. Siedlungsge- schichte und Forshungsstand. – Inventaria praehistorica Hungariae 9.

HORVÁTH, L. A., H. S. KATALIN 2004, Kupferzeitliche Siedlungen auf dem Fundort Dobri-Also-mező. – Zalai Muzeum 13, 55–118.

KAJZER CAFNIK, M., P. PREDAN 2006, Spodnje Hoče. – Varstvo spomenikov. Poročila 42 (2005), 141–142. KALICZ, N. 1973, Über die chronologische Stellung der Balaton-Gruppe in Ungarn. – Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur, 131–167, Bratislava.

KALICZ, N. 1975, Siedlungsfunde der Balaton-Gruppe in Nagykanizsa. – Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 4 (1973), 19–24.

KALICZ, N. 1991: Beitrage zur Kenntnis der Kupferzeit im ungarischen Transdanubien. – V: J. Lichardus (ur.), Die Kupferzeit als historische Epoche. Symposium Saar- brüchen und Otzenhausen (1988), Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 55/1, 347–387.

KALIZC, N. 2003, Az újkőkorvégi és rézkori megtelepedés maradványai a nagykanizsai Inkey-kápolna mellett (Kr.e. 5.évezred első harmadától a 3. évezred alső feléig). – Zalai Múzeum 12, 7–49.

KAVUR, B. 2010, Polomljena kolesa in pozabljene živali. Odsevi predmetov na razpotjih kultur (Broken wheels and forgotten animals. Reflection of artifacts on the crossroads of cultures). – Zbornik soboškega muzeja 15, 63–75.

KAVUR, B., A. TOMAŽ, Z. MILEUSNIĆ 2006, Sodolek – naselje Bakrene dobe. – V: Tomaž (ur.) 2006, 121–128. KERMAN, B. 2013, Kalinovnjek pri Turnišču. – Arheologija na avtocestah Slovenije 33 [http://www. zvkds.si/sites/ www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/33_kalinovnjek_pri_turniscu.pdf ].

KOROŠEC, J. 1956, Neolitična naselbina v Drulovki pri Kranju (Eine neolitische Siedlung in Drulovka bei Kranj). – Arheološki vestnik 7, 3–28.

KOROŠEC, J. 1958–1959, Miniaturne steklenice v neolitu Jugoslavije. – Arheološki vestnik 9–10, 3–12. KOROŠEC, J. 1960, Drulovka. – Zbornik Filozofske fakultete III/4.

KOROŠEC, J. 1965, Neo- in eneolitski elementi na Ptujskem gradu (Neolithische und eneolithische Elemente auf dem Ptujski grad (die Burg von Ptuj)). – Poročilo o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji 2, 5–53.

KOROŠEC, P. 1975, Poročilo o raziskavah v Ajdovski jami 1967. leta (Bericht über die Forschungen in der Ajdovska Höhle im J. 1967). – Poročilo o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji 4, 170–187.

KRAMBERGER, B. 2010, Zgornje Radvanje, Cluster 10 - a Late Neolithic pit with a structure and smaller pits. – Documenta Praehistorica 37, 311–337.

KRAMBERGER, B. 2014a, The Neolithic/Eneolithic sequence and pottery assemblages in the fifth millennium BC in north-eastern Slovenia. – Documenta Praehistorica 41, 237–282.

KRAMBERGER, B. 2014b, Naselbinske strukture in ke- ramični zbiri v petem tisočletju pred našim štetjem v severovzhodni Sloveniji (Settlement structures and pottery assemblages in the fifth millennium BC in Northeastern Slovenia). – Doktorska disertacija / Dissertation, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

KRAMBERGER, B. 2015a, Forms, function, and use of Early Eneolithic pottery and settlement structures from Zgornje Radvanje, Slovenia. – Documenta Praehistorica 42, 231–250.

KRAMBERGER, B. 2015b, Svetilka iz zgodnjeeneolitske naselbine Zgornje Radvanje v Mariboru / Eine Lampe aus der früh-äneolithischen Siedlung von Zgornje Radvanje in Maribor. – Arheološki vestnik 66, 57–81. KRAMBERGER, B. 2018, Najdbe in sledovi poselitve iz bakrene dobe pod gomilo v Brezju pod Brinjevo goro / Funde und Besiedlungsspuren aus der Kupferzeit unter dem Grabhügel in Brezje unterhalb der Brinjeva gora. – Arheološki vestnik 69, 69–133.

LUBŠINA TUŠEK, M. 1990, Neolit in eneolit v severovzhodni Sloveniji. – Diplomska naloga / PhD Thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

LUBŠINA TUŠEK, M. 1993, Kamnito orodje v severovzhodni Sloveniji (The stoneaxes of northeastern Slovenia). – V: B. Lamut (ur.), Ptujski arheološki zbornik ob 100-letnici muzeja in Muzejskega društva, 31–158, Ptuj.

LUBŠINA TUŠEK, M. 2004, Izročilo preteklosti med Po- trčevo in Volkmerjevo cesto na Ptuju (Überlieferung der Vergangenheit zwischen der Potrč und Volkmer Straße). – V: Zbornik Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 1874–2004, 73–79, Ptuj.

MAKKAY, J. 1984, Early Stamp Seals in South - East Eu- rope. – Budimpešta.

MARKOVIĆ, Z. 1985, Pogrebni običaji i društveno raslo- jevanje u neolitu, eneolitu i početku brončanog doba sjeverne Hrvatske. – Podravski zbornik 11 (85), 157–167.

MARKOVIĆ, Z. 1994, Sjeverna Hrvatska od neolita do brončanog doba. – Koprivnica.

MEDOVIĆ, I. 2012, Neolitske kultne posude iz srednjeg Banata. – Rad Muzeja Vojvodine 54, 23–49.

MINICHREITER, K., Z. MARKOVIĆ 2013, Beketinci – Bentež, naselja iz eneolitika, ranoga i kasnoga srednjega vijeka. – Monografije Instituta za arheologiju 3.

MIOĆ, P., M. ŽNIDARČIČ 1988, Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100 000. Tolmač za lista Maribor in Leibnitz. – Beograd.

MURKO, M., P. PREDAN 2010, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah – arheološko dokumentiranje ob izvedbi drenaže okoli starega župnišča v Hočah. – Neo- bjavljeno poročilo / Unpublished report (hrani: Primož Predan, PJP d.o.o; ZVKD MB, OE Maribor).

NOVŠAK, M., A. TOMAŽ, A. PLESTENJAK 2013, Brezje pri Turnišču. – Arheologija na avtocestah Slovenije 40 [https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/ files/publication/40_brezje_pri_turniscu.pdf ].

OBEREDER, J. 1989, Die jungneolitische Siedlung Raababerg bei Graz. – Diplomska naloga / PhD Thesis, Universität Wien (neobjavljeno / unpublished).

PAHIČ, S. 1955, Prazgodovinska seliščna najdba v Zrečah (Urgeschichtliche Fundstelle in Zreče). – Arheološki vestnik 6, 258–263.

PAHIČ, S. 1956, Neolitske jame v Brezju pri Zrečah (Neoli- thische Siedlungsreste in Brezje bei Zreče). – Arheološki vestnik 7/3, 227–241.

PAHIČ, S. 1973, Najstarejše seliščne najdbe v Severovzhodni Sloveniji (Die ältesten Siedlungsfunde in Nordostslowe- nien). – Arheološki vestnik 24, 12–30.

PAHIČ, S. 1976, Seliščne najdbe v zahodnih Slovenskih goricah – Andrenci, Spodnji Duplek, Spodnji Porčič, Vumpah (Siedlungsfunde in den westlichen Slovenske gorice – Andrenci, Spodnji Duplek, Spodnji Porčič, Vumpah). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 5, 29–83.

PAHIČ, V. 1983, Zbelovo. – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 11, 85–137.

PAK, M. 1964, Današnji gospodarski pomen izgonov na Zgornjem Dravskem polju. – Geografski vestnik 36, 75–79. PAK, M. 1998, Dravska ravan. – V: D. Perko, M. Orožen Adamič (ur.), Slovenija - pokrajine in ljudje, 592–605, Ljubljana.

PARZINGER, H. 1984, Die stellung der Uferrandsiedlungen bei Ljubljana im Äneolithischen und Frühbronzezeitlichen Kultursystem der Mittleren Donauländer. – Arheološki vestnik 35, 13–63.

PAVLIN, P. 2006, Grac pri Selih pri Zajčjem vrhu. – V: Tomaž (ur.) 2006, 211–227.

PAVLIN, P., J. DULAR 2007, Prazgodovinska višinska naselja v Posavskem hribovju (Prehistoric hilltop settlements in the Posavje Hills). – Arheološki vestnik 58, 65–120.

PLESTENJAK, A. 2010, Gorice pri Turnišču. – Arheologija na avtocestah Slovenije 12 [https://www.zvkds.si/sites/ www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/012_gori- ce_pri_turniscu_.pdf ].

PREDAN, P. 2012, Poročilo o arheoloških raziskavah – ar- heološka izkopavanja ob gradnji zadrževalnika visokih vod Hoče in sekundarnega fekalnega kanala, na parceli 762/2 k.o. Spodnje Hoče, EŠD 10328-Hoče naselbina. – Neobjavljeno poročilo / Unpublished report (hrani: Primož Predan, PJP d.o.o; ZVKD MB, OE Maribor).

PREDAN, P. 2017, Poročilo o predhodnih arheoloških raz- iskavah (arheološkem testnem izkopu) zaradi gradnje trgovskega objekta na parc. št. 768/2, 765, 766, 767, vse k.o. Spodnje Hoče. – Neobjavljeno poročilo / Unpubli- shed report (hrani: Primož Predan, PJP d.o.o; ZVKD MB, OE Maribor).

PREDAN, P., G. ČAKŠ 2012, Poročilo o arheološkem nadzoru ob rušitvi in novogradnji stanovanjske stavbe, na parc. št. 633/1, k.o. Spodnje Hoče. – Neobjavljeno poročilo / Unpublished report (hrani: Primož Predan, PJP d.o.o; ZVKD MB, OE Maribor).

RAVNIK, M., G. TICA 2018, Ponikve pri Trebnjem. – Arheologija na avtocestah Slovenije 57 [http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publi- cation/57_ponikve_pri_trebnjem.pdf ].

RUTTKAY, E. 1993–1994, Neues Tonstempel der Kanziani- berg-Lasinja-Gruppe. – Mitteilungen der Antropologischen Gesellschaft in Wien 123/124, 221–238.

SAGADIN, M. 2005, Nekatere neolitske najdbe z vzhodne Gorenjske (Some Neolithic finds from the Eastern Gorenjska). – V: Guštin (ur.) 2005a, 29–36.

SAMONIG, B. 2003, Studien zur Pfahlbauforschung in Öster- reich. Materialen II. Die Pfahlbaustation des Keutschacher Sees. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 51.

SRAKA, M. 2012, 14C calendar chronologies and cultural sequences in 5th millennium calBC in Slovenia and neighbouring regions. – Documenta Praehistorica 39, 349–376.

SRAKA, M. 2014, Bayesian modeling the 14C calendar chronologies of the Neolithic-Eneolithic transition. Case studies from Slovenia and Croatia. – V: W. Schi- er, F. Draşovean (ur.), The Neolithic and Eneolithic in southeast Europe. New approaches to dating and cultural dynamics in the 6th to 4th millennium BC, Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 28, 369–396.

STRAUB, P. 2006, Középső rézkori település Sormás ha- tárában / Middle Copper age settlement at Sormás. – V: Régészeti Kutatások Magyarországon 2005 / Archaeological

Investigations in Hungary 2005, 33–60, Budimpešta. STRMČNIK GULIČ, M. 1989, Hoče. – Varstvo spomenikov 31, 224–226.

STRMČNIK GULIČ, M. 1990a, Hoče. – Varstvo spomenikov 32, 173–175.

STRMČNIK GULIČ, M. 1990b, Podoba antične poselitve med vzhodnim Pohorjem in Dravo. – Arheološki vestnik 41, 135–146.

STRMČNIK GULIČ, M. 1996, Novosti o arheološkem bogastvu Hoč. – V: J. Fridl et al. (ur.), Hoče – 850, Območje hoške pražupnije 1, 105–126, Hoče. STRMČNIK GULIČ, M. 2003, Spodnje Hoče. – V: B. Djurić, D. Prešeren (ur.), Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih, 242–243, Ljubljana.

STRMČNIK GULIČ, M. 2006, Malečnik - arheološko najdišče. – V: Tomaž (ur.) 2006, 195–202.

ŠAVEL, I. 1984, Poročilo o raziskovanju od leta 1981-1983 v Šafarskem (Bericht über die Forschungen in Šafarsko in den Jahren 1981-1983. – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 1, 39–71. ŠAVEL, I. 1992, Bukovnica – rezultati terenskih raziskav v letih 1987–1988 (Bukovnica – Resultate der Ausgrabungen in den Jahren 1987–1988). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 20 , 57–85. ŠAVEL, I. 1994, Prazgodovinske naselbine v Pomurju (Prehistoric Settlements in Pomurje). – Murska Sobota. ŠAVEL, I. 2006, Prekmurje v mlajši kameni dobi (Prekmurje in the Late Stone Age). – V: Tomaž (ur.) 2006, 89–94. ŠAVEL, I., Š. KARO 2012, Popava pri Lipovcih 1. – Arheo- logija na avtocestah Slovenije 30 [https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/30_popava_pri_lipovcih_1.pdf ].

ŠAVEL, I., S. SANKOVIČ 2011, Pri Muri pri Lendavi. – Arheologija na avtocestah Slovenije 23 [https:// www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/ publication/23-pri_muri_pri_lendavi.pdf ].

ŠOBERL et al. 2014 = L. Šoberl, Mi. Horvat, A. Žibrat Ga- šparič, M. Sraka, R. Evershed, M. Budja 2014, Neolithic and Eneolithic activities inferred from organic residue analysis of pottery from Mala Triglavca, Moverna vas and Ajdovska jama, Slovenia. – Documenta Praehistorica 41, 149–179.

TEŽAK-GREGL, T. 2001, The lengyel culture in Croatia. – V: J. Regenye (ur.), Sites and stones: Lengyel culture in western Hungary and beyond. A review of the current research, 27–35, Vézprem.

TEŽAK-GREGL, T. 2005, Ozalj-Stari grad, neolitička naseobina. – V: Guštin (ur.) 2005a, 155–162.

TIEFENGRABER, G. 2004, Jungneolithische Funde vom Rabenstein bei St. Paul im Lavanttal. – Carinthia I 194, 185–254.

TIEFENGRABER, G. 2006, Jungneolitische funde aus Čatež- -Sredno polje (Mlajše neolitske in eneolitske najdbe iz Čateža-Srednega polja). – V: Tomaž (ur.) 2006, 229–234.

TIEFENGRABER, G. 2018, Der Wildoner Schlossberg. Die Ausgrabungen des Landesmuseums Joanneum 1985–1988. – Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiemark 80, Schild von Steier 7. TOMANIČ-JEVREMOV, M., A. TOMAŽ, B. KAVUR 2006a, Neolitske in bakrenodobne najdbe s Ptujskega gradu (Neolithic and Copper Age finds from Ptuj Castle). – V: Tomaž (ur.) 2006, 175–194.

TOMANIČ-JEVREMOV, M., A. TOMAŽ, B. KAVUR 2006b, Ormož-Škoršičev vrt, bakrenodobna jama (Ormož-Škoršičev vrt, a Copper Age pit). – V: Tomaž (ur.) 2006, 155–174.

TOMAŽ, A. 1999, Časovna in prostorska strukturiranost neolitskega lončarstva: Bela krajina, Ljubljansko barje, Dinarski kras. – Magistrsko delo / Master thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

TOMAŽ, A. (ur.) 2006, Od Sopota do Lengyela. Prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Donavo / Between Sopot and Lengyel. Contributions to Stone Age and Copper Age Cultures between the Sava and the Danube. – Annales Mediterranea, Koper.

TOMAŽ, A. 2010, Neolitska keramika iz najdišča Čatež- -Sredno polje: prispevek k poznavanju neolitskega obdobja v osrednji Sloveniji (Neolithic pottery from the Čatež- -Sredno polje: a contribution to our knowledge about the neolithic period in central Slovenia). – Doktorska disertacija / Dissertation, Univerza na Primorskem – Fakulteta za humanistične študije Koper (neobjavljeno / unpublished).

TOMAŽ, A. 2012, Turnišče. – Arheologija na avtocestah Slovenije 28 [https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/ files/uploads/files/publication/28_turnisce.pdf ].

TURK, J. 2009, Petrološka sestava in izvor kamnitih najdb z najdišč Stare gmajne in Blatna Brezovica. – V: A. Ve- lušček (ur.), Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas / Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 16, 281–286.

TUŠEK, I., B. KAVUR 2011, Ivankovci (Ivánkóc) pri Len- davi. – Arheologija na avtocestah Slovenije 15 [https:// www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/ publication/ivankovci_pri_lendavi.pdf ].

VELUŠČEK, A. 2005, Kratna nad Kamnikom, Gradišče pri Stiški vasi (Kratna above Kamnik, Gradišče near Stiška vas. – V: Guštin (ur.) 2005a, 23–28.

VELUŠČEK, A. 2006, Resnikov prekop – sondiranje, arhe- ološke najdbe, kulturna opredelitev in časovna uvrstitev / Resnikov prekop – Sample Trenching, Archaeological Finds, Cultural and Chronological Classification. – V: A. Velušček (ur.), Resnikov prekop, najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju / Resnikov prekop, the oldest Pile-Dwelling Settlement in the Ljubljansko Barje, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 10, 19–85.

VELUŠČEK, A. 2011a, Spaha in kronologija osrednje- in južnoslovenskega neolitika ter zgodnejšega eneolitika / Spaha and chronology of central and south Slovenian Neolithic and Early Eneolithic. – V: A. Velušček (ur.), Spaha, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22, 201–243.

VELUŠČEK, A. 2011b, Spaha: Predstavitev in tipologija arheoloških najdb / Presentation and typology of ar- chaeological finds. – V: A. Velušček (ur.), Spaha, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22, 105–200.

VINDER, J. 2011, Spodnje Hoče, Zgodnjesrednjeveška nasel- bina. – Diplomska naloga / MA Thesis, Filozofska Fakul- teta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

VINDER, J. 2016, Poročilo o arheoloških izkopavanjih na območju dozidave trgovskega objekta Hofer Hoče, na parc. št. 650/3, k.o. Spodnje Hoče. – Neobjavljeno poročilo / Unpublished report (hrani: Primož Predan, PJP d.o.o; ZVKD MB, OE Maribor).

VINDER, J. 2018, Poročilo o arheoloških raziskavah ob gra- dnji trgovskega objekta Hoče na parc. štev. 761/1, 768/2, 765, 766, 767, vse k.o. Spodnje Hoče. – Neobjavljeno poročilo / Unpublished report (hrani: Primož Predan, PJP d.o.o; ZVKD MB, OE Maribor).

VIRÁG, S. M. 2005, Középső rézkori kerámialeletek Za- lavár-Basaszigetről (A Balaton-Lasinja kultúra tipoló- giájának és belső kronológiájának kérdéseiről. – Zalai Múzeum 14, 37–52.

ŽIŽEK, I. 2006a, Hajndl pri Ormožu, naselje bakrene dobe (Hajndl near Omož, A Copper Age settlement. – V: Tomaž (ur.) 2006, 141–227.

ŽIŽEK, I. 2006b, Eneolitska naselbina Hardek (The Copper Age settlement at Hardek). – V: Tomaž (ur.) 2006, 129–140.

ŽNIDARČIČ, M., P. MIOĆ 1988, Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100 000, list Maribor in Leibnitz. – Beograd.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-01

Kako citirati

Kramberger, B. (2020). Sledovi poselitve iz zgodnje bakrene dobe v Hočah. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.02

Številka

Rubrike

Prazgodovinske dobe