Nov poznoantični grob z Zidanega gabra na Gorjancih

  • Danilo Breščak
  • Milan Lovenjak
  • Tomaž Verbič
  • Petra Leben-Seljak

Povzetek

Obravnavan je poznoantični skeletni grob v sarkofagu, ki so ga jeseni 1999 na pobočju Zidanega gabra nad Mihovim odkrili domačini ob spravilu hlodov. Na Zidanem gabru, kjer so poznoantične grobove odkrivali že konec 19. st., je v 5. st. nastala višinska utrdba, ki je živela vse do 7. st. Nekje v tem obdobju je bil znotraj utrdbe zakopan tudi novoodkriti sarkofag, v katerem so bili najdeni kostni ostanki manjše ženske, stare med 24 in 28 let. O kakršnihkoli pridatkih ali okrasnih predmetih ni znano nič. Sarkofag je bil sestavljen iz dveh predelanih kamnitih pepelnic, ki izvirata iz kakega starejšega rimskodobnega grobišča v okolici. Na eni je vklesan napis z imeni štirih moških oseb iz druge polovice 2. ali verjetneje iz 3. st. Poleg najdiščnih podatkov so podani opis pepelnic in pokrova sarkofaga, rekonstrukcija nagrobnega napisa, geološka analiza kamnine in antropološka analiza kostnih ostankov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ACSÁDI, Gy. in J. NEMESKÉRI 1970, History of HumanLife Span and Mortality. - Budapest.

AUFDERHEIDE, A. C. in C. RODRÍGUEZ-MARTÍN 1998, The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. -Cambridge.

BITENC, P. in T. KNIFIC (eds) 2001, Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. - Ljubljana.

BOŽIČ, D. 1990, Mihovo. - V: Arheološka najdišča Dolenjske, Arheo, Posebna izdaja, 79-82, Novo mesto.

BREŠČAK, D. 1990, Gradec nad Mihovim. - V: Arheološkanajdišča Dolenjske, Arheo, Posebna izdaja, Novo mesto, 105-106.

BREŠČAK, D. 1997, Gradec nad Mihovim, Gorjanci. - Dolenjskizbornik 1997, 98-107, Novo mesto.

BROTHWELL, D. R. 1972, Digging up Bones. - London.

CHIARELLI, B. (ed.) 1980, Recommendations for Age andSex Diagnoses of Skeletons. - Journal of Human Evolution9, 517-549.

CIGLENEČKI, S. 1987, Höhenbefestigungen aus der Zeitvom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum / Višinske utrdbe iz časa3. do 6. st. v vzhodnoalpskem prostoru, Dela 1. razr. SAZU 31.

CIGLENEČKI, S. 1990, Zidani Gaber. - V: Arheološka najdiščaDolenjske, Arheo, Posebna izdaja, 113-116, Novo mesto.

CIL - Corpus inscriptionum Latinarum.

ČUK T., P. LEBEN-SELJAK in M. ŠTEFANČIČ 2001, Lateralasymmetry of human long bones. - Variability and Evolution9, 19-32.

HILLSON, S. 1996, Dental Anthropology. - Cambridge.

ILSl 1 - M. Lovenjak, Neviodunum. - Inscriptiones LatinaeSloveniae 1, Situla 37, 1998.

KROGMAN, W. M. in M.Y. ÝŢCAN 1986, The human skeletonin forensic medicine. - Springfield.

MARTIN R. in K. SALLER 1957, Lehrbuch der AnthropologieI. - Stuttgart.

MÓCSY, A. 1983, Nomenclator provinciarum Europae Latinarumet Galliae Cisalpinae cum indice inverso, Diss. Pann. 3/1. Onomasticon I - Onomasticon provinciarum Europae Latinarumvol. I. Aba-Bysanus. Ex materia ab A. Mócsy, R. Feldmann, E. Marton et M. Szilágy collecta ediderunt B. Lőrincz etF. Redő, Archaeolingua 3, Budapest 1994. Onomasticon II - Onomasticon provinciarum Europae Latinarumvol. II. Cabalicius-Ixus. Ex materia ab A. Mócsy, R. Feldmann, E. Marton et M. Szilágy collecta composuit et correxit B. Lőrincz. Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, Wien 1999. Onomasticon III - Onomasticon provinciarum Europae Latinarumvol. III. Labarum-Pythea. Ex materia ab A. Mócsy, R. Feldmann, E. Marton et M. Szilágy collecta composuit etcorrexit B. Lőrincz. Forschungsgesellschaft WienerStadtarchäologie, Wien 2000.

PETRU, P. in S. PETRU 1975, Mihovo. - V: Arheološka najdiščaSlovenije223-224, Ljubljana.

PIONTEK, J. 1979, Reconstruction of Individual Build Featuresin Investigated Praehistoric Populations. - CollegiumAntropologicum 3, 251-253.

SCHEUER, L. in L. BLACK 2000, Developmental JuvenileOsteology. - London.

STEELE, J. 2000, Skeletal indicators of handedness. - V: M. Cox in S. Mays (eds), Human Osteology in Archaeologyand Forensic Science, 307-323, London.

SZILVÁSSY, J. 1980, Age Determination on the Sternal ArticularFaces of the Clavicula. - Journal of Human Evolution 9, 609-610.

ŠAŠEL, J. 1975, Napisi / Inscriften. - V: P. Petru, T. Ulbert, Vranje pri Sevnici. Starokrščanske cerkve na Ajdovskem gradcu/ Vranje bei Sevnica. Frühchristliche Kirchenanlagen aufdem Ajdovski gradec, Kat. in monogr. 12, 133-148.

ŠKERLJ, B. in Z. DOLINAR 1950, Staroslovanska okostjaz Bleda. - V: J. Kastelic in B. Škerlj, Slovanska nekropolana Bledu, Dela 1. razr. SAZU 2, 67-103.

Objavljeno
2002-01-01
Kako citirati
BreščakD., LovenjakM., VerbičT., & Leben-SeljakP. (2002). Nov poznoantični grob z Zidanega gabra na Gorjancih. Arheološki Vestnik, (53). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8417
Rubrike
Pozna rimska doba