Dendrokronološke raziskave kolišč na Ljubljanskem barju - stanje 2001

  • Anton Velušček
  • Katarina Čufar

Povzetek

Predstavljamo rezultate dendrokronoloških raziskav na šestih prazgodovinskih koliščarskih naselbinah Ljubljanskega barja v letih 1995-2001. S 13 radiokarbonsko datiranimi kronologijami širin branik smo dobili doslej najzanesljivejši absolutni kronološki okvir za naselbine iz četrtega (Hočevarica, Spodnje mostišče 1 in 2) in tretjega tisočletja pr. n. š. (Parte- Iščica, Parte, Založnica). Ugotovili smo, da sta bližnja Spodnje mostišče 1 in 2 predstavljala eno naselbino. Približno 10 km oddaljeni naselbini Parte in Založnica sta obstajali istočasno. Znotraj koliščarskih naselbin smo rekonstruirali faze gradnje in tlorise stavb ter pokazali, da so bile stavbe v različnih časovnih obdobjih postavljene na istem mestu. Razpravljamo o prednostih in slabostih vzorčenja arheološkega lesa iz rek, drenažnih jarkov, predhodnih izkopavanj in arheoloških sond.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BAILLIE, M. G. L. 1995, A slice through time. - London.

ČUFAR, K. in T. LEVANIČ 1999, Tree-ring investigationsin oak and ash from different sites in Slovenia. - PhytonAnn. Rei. Bot. 39, 113-116.

ČUFAR, K. in T. LEVANIČ 2000, Dendrokronologija kotmetoda za datiranje lesa (Dendrochronology as a methodfor dating wood). - V: Les v restavratorstvu, 31-37, Restavratorski center Republike Slovenije, Ljubljana.

ČUFAR, K., T. LEVANIČ in A. VELUŠČEK 1997, Dendrokro-nološke raziskave na kolišču Založnica in Parte (Dendrochronological investigations in the pile dwellings Založnicaand Parte from the Ljubljana moor). - Arh. vest. 48, 15-26.

ČUFAR, K., T. LEVANIČ in A. VELUŠČEK 1998, Dendrokronološke raziskave na koliščih Spodnje mostišče1 in 2 ter Hočevarica (Dendrochronological in the pile dwellings Spodnje Mostišče 1 and 2 and Hočevaricafrom the Ljubljana moor, Slovenia). - Arh. vest. 49, 75-92.

ČUFAR, K., T. LEVANIČ in A. VELUŠČEK 1999, Dendrokronološke raziskave na kolišču Parte - Iščica, Ljubljansko barje, Slovenija (Dendrochronologicalinvestigations in the pile dwelling Parte - Iščica, Ljubljanamoor, Slovenia). - Zb. gozd. lesar. 58, Ljubljana, 165-188.

ČUFAR, K., T. LEVANIČ in M. ZUPANČIČ 1995, Slovenija, regija za dendrokronološke raziskave. - Les 47/5, 133-136, Ljubljana.

ČUFAR, K., T. LEVANIČ, A. VELUŠČEK. in B. KROMER1997, First chronologies of the Eneolithic pile dwellingsfrom the Ljubljana Moor, Slovenia. - Dendrochronologia15, 39-50, Verona.

DULAR, J., B. KRIŽ, D. SVOLJŠAK in S. TECCO HVALA1991, Utrjena prazgodovinska naselja v Mirenski in Temeniškidolini (Befestigte prähistorische Siedlungen in der Mirenskadolina und der Temeniška dolina). - Arh. vest. 42, 65-198.

HAREJ, Z. 1978, Kolišče v Partih pri Igu na Ljubljanskembarju (Der Pfahlbau in Parte bei Ig auf dem Moor vonLjubljana). - Por. razisk. pal. neol. eneol. Slov. 6, 61-94.

HAREJ, Z. 1981-1982, Kolišče v Partih pri Igu na Ljubljanskembarju - Raziskovanja 1978. in 1979. leta (Der Pfahlbau inParte bei Ig auf dem Moor von Ljubljana - Forschungenin den Jahren 1978 und 1979). - Por. razisk. pal. neol. eneol. Slov. 9-10, 31-99.

HAREJ, Z. 1987, Kolišče v Partih pri Igu na Ljubljanskembarju - raziskovanja leta 1981 (Der Pfahlbau in Parti beiIg auf dem Moor von Ljubljana. Die Forschungen im Jahr1981). - Por. razisk. pal. neol. eneol. Slov. 15, 141-193.

JERAJ, M. 2000, Palinološke raziskave profila s koliščaHočevarica (Palynological investigations of the profile fromthe pile dwelling Hočevarica). - Arh. vest. 51, 109-112.

KOROŠEC, P. 1964, Poročilo o površinskih najdbah novegakolišča na “Partih” pri Igu (Bericht über die Oberflächen-Funde in den neuen Pfahlbauten auf “Parti” bei Ig). - Por. razisk. neol. eneol. Slov. 1, 47-57.

LEBEN, F. 1963, Materialna kultura in izsledki izkopavanjv Kevdercu in Lubniški jami (La civilisations et les résultatsdes fouilles archéologiques dans les grottes Kevderc etLubniška jama). - Acta cars. 3, 213-251.

LEVANIČ, T. in K. ČUFAR 2000, Dendrokronološko datiranjeobjektov v Sloveniji (Dendrochronological dating of woodenobjects in Slovenia). - V: Les v restavratorstvu, 38-47, Restavratorski center Republike Slovenije, Ljubljana.

MARAN, J. 1998, Die Badener Kultur und der ägäisch-anatolische Bereich. - Germania 76/2, 497-525.

OTTAWAY, B. S. 1994, Prähistorische Archäometallurgie. -Espelkamp.

PARZINGER, H. 1984, Die Stellung der Uferrandsiedlungenbei Ljubljana im äneolithischen und frühbronzezeitlichenKultursystem der mittleren Donauländer (Mesto koliščLjubljanskega barja v eneolitiku in zgodnji bronasti dobisrednjega Podonavja). - Arh. vest. 35, 13-75.

PARZINGER, H. 1992, Hornstaad - Hlinsko - Stollhof. Zurabsoluten Datierung eines vor-Baden-zeitlichen Horizontes. - Germania 70/2, 241-250.

STRAHM, Ch. 1994, Die Anfänge der Metallurgie inMitteleuropa. - Helv. Arch. 97.

VELUŠČEK, A. 1999, Neolithic and Eneolithic Investigationsin Slovenia (Neolitske in eneolitske raziskave v Sloveniji). - Arh. vest. 50, 59-79.

VELUŠČEK, A. 2001, Srednja bakrena doba v osrednji Sloveniji (Middle Eneolithic in the central Slovenia). - Doktorskadisertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

VELUŠČEK, A. in T. GREIF 1998, Talilnik in livarski kalupz Maharskega prekopa na Ljubljanskem barju (Crucibleand casting mould from Maharski prekop on the LjubljanaMoor). - Arh. vest. 49, 31-53.

VELUŠČEK, A., K. ČUFAR in T. LEVANIČ 2000, Parte-Iščica, arheološke in dendrokronološke raziskave (Parte-Iščica, archaeological and dendrochronological investigations). - Arh. vest. 51, 83-107.

Objavljeno
2002-01-01
Kako citirati
VeluščekA., & ČufarK. (2002). Dendrokronološke raziskave kolišč na Ljubljanskem barju - stanje 2001. Arheološki Vestnik, (53). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8402
Rubrike
Prazgodovinske dobe