Kaptolska skupina in Požeška kotlina

  • Hrvoje Potrebica
Ključne besede: Požeška kotlina, Kagovac, halštatska kultura, kaptolska skupina, gomile, elita, prestižni predmeti

Povzetek

V zadnjih dveh desetletjih se je večina s kaptolsko kulturno skupino povezanih raziskav odvijala v Požeški kotlini. Železnodobne skupnosti na tem območju vsekakor pripadajo vzhodnohalštatskemu kulturnemu kompleksu, a so imele tudi zelo močne stike z jugom, kar je še zlasti vidno v poznohalštatskem obdobju. Številni predmeti, kot so deli oborožitve in noše, dosežejo prav v Požeški kotlini svoje najbolj oddaljene točke razprostranjenosti v evropskih okvirih. Preliminarne geofizikalne raziskave na velikem in prosperirajočem naselju z dolgo kontinuiteto kažejo na visoko organizirano, skoraj urbano strukturo. Arheobotanične analize spreminjajo opredelitev grobnega rituala teh skupnosti. Lidarski posnetki kažejo na nov policentričen model ustroja skupnosti v Požeški kotlini. Raziskave na najdišču Bangradac pa dopuščajo hipotezo, da so železnodobna središča Požeške kotline nastala z opuščanjem poznobronastodobnih utrjenih naselij in ustanavljanjem novih središč na nižjih obronkih bližje dolini. Odnos tako imenovane kaptolske skupine in sosednjih pokrajin še vedno ni jasno definiran.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ČREŠNAR, M., D. MLEKUŽ 2014, Identities of the early Iron Age in north eastern Slovenia. – V / In: C. Popa, S. Stoddart (ur. / eds.), Fingerprinting the Iron Age. Approaches to identity in the European Iron Age. Integrating South-Eastern Europe into the debate, 18–32, Oxford.

DOBIAT, C. 1985, Der Kröll-Schmiedkogel bei Kleinklein und seine Stellung innerhalb der ostalpinen Hallstattkultur. Kröll-Schmiedkogel. Beiträge zu einem “Fürstengrab” der östlichen Hallstattkultur in Kleinklein (Steiermark). – Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg 18, 29–62.

EGG, M. 1996, Das hallstattzeitliche Fürstengrab von Strettweg bei Judenburg in der Obersteiermark. – Römisch- -Germanisches Zentralmuseum / Monographien 37.

EGG, M., D. KRAMER 2005, Krieger – Feste – Totenopfer. Der letzte Hallstattfürst von Kleinklein in der Steiermark. – Forschungen am Römisch-Germanisches Zentralmuseum 1, Mainz.

GABROVEC, S. 1964–1965, Halštatska kultura v Sloveniji (Die Hallstattkultur Sloweniens). – Arheološki vestnik 15–16, 21–63.

GABROVEC, S. 1980, Der Beginn der Hallstattkultur und der Osten. – V / In: Die Hallstattkultur. Frühform euroäischer Kultur. Internatione Ausstellung des Landes Oberösterreich 25. April bis 26. Oktober 1980, Schloß Lamberg, Steyr, 30–53, Linz.

GOVEDARICA, B. 2017, Problem interpretacije ukrašenih brusova s Glasinačkog područja / The problem of interpretation of the decorated whetstones from the Glasinac area. – Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 110, 37–65.

HARDING, A. 1995, Die Schwerter in ehemaligen Jugoslawien. – Prähistorische Bronzefunde 4/14.

HODSON, F. R. 1990, The Ramsauer Graves. Quantification and Analysis. – Römisch-Germanisches Zentralmuseum / Monographien 16.

METZNER-NEBELSICK, C. 2007, Pferdchenfibeln. Zur Deutung einer frauenspezifischen Schmuckform der Hallstatt- und Frühlatènezeit. – V / In: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner- -Nebelsick (ur. / eds.), Scripta Praehistorica in Honorem Biba Teržan, Situla 44, 341–356.

METZNER-NEBELSICK, C. 2017, Sumptuous Vessels and Animal Protome – New finds of the early Hallstatt Period in Southeast Pannonia. – V / In: E. Miroššayová, C. Pare, S. Stegmann-Rajtár (ur. / eds.), Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit: Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien, Archaeolingua 38, 433–470. MIHOVILIĆ, K. 2001, Nezakcij. Prapovijesni nalazi 1900.–1953. / Nesactium. Prehistoric finds 1900–1953. – Monografije i katalozi 11. Arheološki muzej Istre.

POTREBICA, H. 2003, Požeška kotlina i Donja Dolina u komunikacijskoj mreži starijeg željeznog doba. – Opuscula archaeologica 27, 217–242.

POTREBICA, H. 2008, Kaptol-Čemernica (istraživanje 2007.). – V / In: Hrvatski arheološki godišnjak 4 (2007), 109–112.

POTREBICA, H. 2010a, Religijski aspekti keramičkih nalaza u pogrebnom ritualu starijeg željeznog doba. – Histria Antiqua 18/1, 163–172.

POTREBICA, H. 2010b, Kaptol-Čemernica (istraživanje 2009.). – V / In: Hrvatski arheološki godišnjak 6 (2009), 101–106.

POTREBICA, H. 2012a, Kaptol – a centre on the periphery of the Hallstatt world. – V / In: C. Tappert, Ch. Later, J. Fries-Knoblach, P. C. Ramsl, P. Trebsche, S. Wefers, J. Wiethold (ur. / eds.), Wege und Transport, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 69, 235–245.

POTREBICA, H. 2012b, Religious Phenomena of the Hallstatt Communities of Southern Pannonia. – V / In: S. Berecki (ur. / ed.), Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş, 7–9 October 2011, Bibliotheca Musei Marisiensis. Seria Archaeologica 5, 9–30.

POTREBICA, H. 2013, Kneževi željeznoga doba / Princes of the Iron Age. – Zagreb.

POTREBICA, H. 2014, Kravljak – tumuli (istraživanje 2013.). – V / In: Hrvatski arheološki godišnjak 10 (2013), 155–157.

POTREBICA, H., J. MAVROVIĆ MOKOS 2016, Encounters on Borders of Worlds: The Kaptol Group in the Early Iron Age Communication Network. – V / In: I. Armit, H. Potrebica, M. Črešnar, Ph. Mason, L. Büster (ur. / eds.), Cultural Encounters in Iron Age Europe, Archaeolingua. Series Minor 38, 39–66.

POTREBICA, H., M. RAKVIN 2019, Kaptol-Čemernica, tumul IV, revizijsko istraživanje. – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu III/51 (u tisku / in print).

POTREBICA, H., J. MAVROVIĆ MOKOS 2019, Višeglave igle i nošnja istočnog halštatskog kruga. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 36 (u tisku / in print).

ŠIMEK, M. 1998, Ein Grabhugel mit Pferdebesttatung bei Jalžabet, Kroatien. – V / In: B. Hänsel, J. Machnik (ur. / eds.), Das Karpatenbecken und die Osteuropäische Steppe. Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlichen Metallzeiten (4000–500 v. Chr.), Südosteuropa-Schriften 20 (= Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 12), 493–510.

ŠIMEK, M. 2004, Grupa Martijanec-Kaptol. – V / In: D. Balen-Letunić (ur. / ed.), Ratnici na razmeđu istoka i zapada u starije željezno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj / Warriors at the crossroads of East and West / Krieger am Scheideweg zwischen Ost und West, 79–130, Zagreb.

ŠOŠTARIĆ et al. 2016 = ŠOŠTARIĆ, R., H. POTREBICA, N. ŠAIĆ, A. BARBIR 2016, Prilog poznavanju halštatskih pogrebnih običaja – arheobotanički nalazi tumula 13 i 14 iz Kaptola kraj Požege / A Contribution to the Understanding of Hallstatt Burial Customs – Archaeobotanical Evidence from Tumuli 13 and 14 at the Site of Kaptol, near Požega. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 33, 307–315.

ŠOŠTARIĆ et al. 2017 = ŠOŠTARIĆ, R., H. POTREBICA, J. HRŠAK, S. ESSERT 2017, Archaeobotanical components of grave goods in prehistoric tumuli 6 and 7 at the archaeological site of Kaptol-Gradci, near Požega (Croatia). – Acta Botanica Croatica 76/2, 183–190.

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 1995, Handel und soziale Oberschichten im früheisenzeitlichen Südosteuropa. – V / In: B. Hänsel (ur. / ed.), Handel, Tausch und Verkehr im Bronze- und Früheisenzeitlichen Südosteuropa, Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 11 (=Südosteuropa-Schriften 17), 81–159.

TERŽAN, B. 1996, Weben und Zeitmessen im südostalpinen und westpannonischen Gebiet. – V / In: E. Jerem, A. Lippert (ur. / eds.), Die Osthallstattkultur, Akten des Internationalen Symposiums, Sopron, 10.–14. Mai 1994, Archaeolingua 7, 507–536.

TERŽAN, B. 2004, Obolos – mediterrane Vorbilder einer prämonetären »Währung« der Hallstattzeit? – V / In: B. Hänsel (ur. / ed.), Parerga Praehistorica. Jubiläumsschrift zur Prähistorischen Archäologie – 15 Jahre UPA, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 100, 161–202.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR 2014, Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Attempt at an absolute Dating of the Early Iron Age in Slovenia. – V / In: B. Teržan, M. Črešnar (ur. / eds.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute Dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 703–724.

TOMEDI, G. 2002, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Frög. Die Altgrabungen von 1883 bis 1892. – Archaeolingua 14.

VASIĆ, R. 1973, Kulturne grupe starijeg gvozdenog doba u Jugoslaviji. – Arheološki institut u Beogradu. Posebna izdanja 12.

VEJVODA, V., I. MIRNIK 1971, Istraživanja prethistorijskih tumula u Kaptolu kraj Slavonske Požege (Excavation of prehistoric barrows at Kaptol). – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu III/5, 183–210.

VEJVODA, V., I. MIRNIK 1973, Halštatski kneževski grobovi iz Kaptola kod Slavonske Požege (Early Iron Age Warror Graves from Kaptol near Slavonska Požega). – Arheološki vestnik 24, 592–610.

VEJVODA, V., I. MIRNIK 1991, Prethistorijski Kaptol. – V / In: F. Potrebica (ur. / ed.), Kaptol 1221.–1991., 9–28, Kaptol.

VIDOVIĆ, J. 1987, Najnovija sustavna arheološka istraživanja nekropole kod sela Dvorišća kraj Turčišća u Međimurju. – Muzejski vjesnik. Glasilo muzeja sjeverozapadne Hrvatske 10, 35–37.

VINSKI GASPARINI, K. 1961, Iskopavanje kneževskog tumulusa kod Martijanca u Podravini / Ausgrabung eines hallstättischen Grabhügels bei Martijanec in Draugebiet. – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu III/2, 39–66.

VINSKI-GASPARINI, K. 1974, Istraživanja tumulusa u Goričanu kod Čakovca. – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu III/8, 133–134.

VINSKI-GASPARINI, K. 1978, Osvrt na istraživanja kasnog brončanog i starijeg željeznog doba u sjevernoj Hrvatskoj. – Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 2, 129–146.

VINSKI-GASPARINI, K. 1987, Grupa Martijanec-Kaptol. – V / In: A. Benac (ur. / ed.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 5. Željezno doba, 182–231, Sarajevo.

VUKOVIĆ, M., H. POTREBICA, M. FILEŠ. 2018, Mapping of archaeological and geological features at the Iron Age site of Goričan. – V / In: International Aerial Archaeology Conference AARG 2018. Monitoring changes, Venice, Italy, September 2018. Abstract book, 15, Venice. [https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/extra/ conferenze/AARG/documenti/tempaarg_provisional_program_040918_-_full_abstract.pdf].

Objavljeno
2019-10-12
Kako citirati
PotrebicaH. (2019). Kaptolska skupina in Požeška kotlina. Arheološki Vestnik, (70). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7843
Rubrike
Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije