Nove raziskave višinskih naselij na vzhodnih obronkih Pohorja in v severnih Slovenskih goricah

  • Matija Črešnar
  • Manca Vinazza
Ključne besede: SV Slovenija, starejša železna doba, višinske naselbine, gomilna grobišča, plana žarna grobišča, multidisciplinarne raziskave, zračno lasersko skeniranje, geofizikalne metode

Povzetek

V prispevku so predstavljeni rezultati multidisciplinarnih raziskav širših območij arheoloških najdišč Poštela pri Mariboru in Novine/Bubenberg (ali Hoarachkogel) pri Šentilju. Obe ob utrjenem naselju sestavljajo še plana in gomilna grobišča ter ugreznjene poti, ki so pomembne za širše razumevanje vpetosti najdišč v njihovo okolico. Najdišči sta bili v starejši železni dobi regionalni središči med Alpami in Panonijo, v njihovi bližini pa so bile odkrite tudi druge naselbine, verjetno z drugačno funkcijo. Takšni sta Čreta pri Slivnici in Plački vrh/Platsch, ki sta prav tako vključeni v študijo. Nekatere raziskave so še v teku, zato pričujoči prispevek ne podaja zaključnih ugotovitev, kljub temu pa prinaša novosti, ki v nekaterih segmentih dopolnjujejo poznavanje starejše železne dobe v severovzhodni Sloveniji in v širšem kulturnem krogu. Za razumevanje gradišč so pomembna spoznanja o obsežnih zemeljskih delih zaradi preurejanja notranjosti naselbin. Predstavljamo tudi način, kako lahko s sodobnimi pristopi širjenje gomilnih grobišč raziskujemo brez izkopavanj. Odkriti sta bili dve novi plani grobišči in oblika pokopa, ki doslej na grobiščih v okolici gradišč še ni bila poznana – grob, obdan z jarkom brez nasutja v obliki gomile.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BAŠ, F. 1953, Der Ringwall von Bubenberg (Novine). – Carinthia I 143, 181−190.

BOŽIČ, D. 1987, Keltska kultura u Jugoslaviji. Zapadna grupa. – V / In: A. Benac (ur. / ed.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, Željezno doba, 855–897, Sarajevo.

CAVALLI et al. 2015 = CAVALLI, F., D. INNOCENTI, M.

ČREŠNAR, M. VINAZZA 2015, Multidetector computed tomography and micro-excavation of prehistoric urn from Novine / Hoarachkogel (Slovenia / Austria). – V / In: Črešnar et al. 2015, 238–246.

ČREŠNAR, M. 2014, Rogoza pri Mariboru / Rogoza near Maribor. – V / In: Teržan, Črešnar 2014a, 225−249.

ČREŠNAR, M. 2017, New approaches to tracing (landscape) connections on the southeastern fringes of the Alps in the Early Iron Age. The state of (integrated) research in eastern Slovenia. – V / In: R. Schumann, S. van der Vaart-Verschoof (ur. / eds.), Connecting elites and regions. Perspectives on contacts and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe, 255–269, Leiden.

ČREŠNAR, M., B. TERŽAN 2014, Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze Age in Slovenia. – V / In: Teržan, Črešnar 2014a, 661−702.

ČREŠNAR et al. 2015 = ČREŠNAR, M., M. MELE, K. PEITLER, M. VINAZZA (ur. / eds.) 2015, Archäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze. Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark / Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo. Rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. – Schild von Steier, Beiheft 6. – Graz, Ljubljana.

DOBIAT, C. 1980, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und seine Keramik. – Schild von Steier, Beih. 1.

DULAR, J. 2013, Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27.

DULAR, J., S. TECCO HVALA 2007, South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age. Settlement – economy – society / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev – gospodarstvo – družba. – Opera Instituti Sloveniae 12.

DULAR, J., M. TOMANIČ JEVREMOV 2010, Ormož. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe / Ormož. Befestigte Siedlung aus der späten Bronze und der älteren Eisenzeit. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18.

DULAR et al. 1991 = DULAR, J., B. KRIŽ, D. SVOLJŠAK, S. TECCO HVALA 1991, Utrjena prazgodovinska naselja v Mirenski in Temeniški dolini / Befestigte prähistorische Siedlungen in der Mirenska dolina und der Temeniška dolina. – Arheološki vestnik 42, 65–198.

EIBNER PERCY, A. 1980, Hallstattzeitliche Grabhügel von Sopron (Ödenburg): Die Funde der Grabungen 1890-92 in der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien und im Burgenländischen Landesmuseum in Eisenstadt. – Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 62.

GABERZ, S., S. KISZTER, M. MELE 2015, Archäologische Grabungen auf der österreichischen Seite des Bubenbergs (Hoarachkogels) bei Spielfeld / Arheološka izkopavanja na avstrijski strani Novin pri Šentilju. – V / In: Črešnar et al. 2015, 120–166.

GABERZ et al. 2015 = GABERZ, S., S. KISZTER, M. MIHELIČ, P. RAGGAM, T. NANUT 2015, Novoodkrita najdišča ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo / Neuentdeckte Fundstellen an der steirisch-slowenischen Grenze. – V / In: Črešnar et al. 2015, 404–426.

GERBEC, T. 2015, Hotinja vas. ‒ Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 45 [http://www.zvkds.si/files/uploads/ files/publication/45_hotinja_vas_pri_mariboru.pdf.pdf].

GRAHEK, L. 2013, Železnodobno gradišče Cvinger nad Virom pri Stični. Stratigrafija in tipološko-kronološka analiza naselbinske keramike. – E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 3/1 [http://iza.zrc-sazu. si/si/e_monografije/Sticna.html].

GRAHEK, L. 2016, Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Stična. Iron Age settlement pottery. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32.

GUŠTIN, M. 1977, Relativna kronologija grobov “Mokronoške skupine” (Relative chronology of the graves of the “Mokronog group”). – V / In: M. Guštin (ur. / ed.), Keltske študije, Posavski muzej Brežice 4, 67–103.

GUŠTIN, M. 1984, Die Kelten in Jugoslawien. Übersicht über das archäologische Fundgut. – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 31, 305–363.

GUŠTIN et al. 2017 = GUŠTIN, M., G. TIEFENGRABER, D. PAVLOVIČ, M. ZORKO 2017, Nova tabla pri Murski Soboti. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 52/1 [http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/ files/publication/nova_tabla_-_prazgodovina_web.pdf].

HELLERSCHMID, I. 2006, Die urnenfelder-/hallstattzeitliche Wallanlage von Stillfried an der March. Ergebnisse der Ausgrabungen 1969-1989 unter besonderer Berücksichtigung des Kulturwandels an der Epochengrenze Urnenfelder-/ Hallstattkultur. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 63

HORVAT ŠAVEL, I. 1981, Rezultati sondiranj prazgodovinskega naselja v Gornji Radgoni (Die Resultate der Sondierungen der vorgeschichtlichen Siedlung in Gornja Radgona). − Arheološki vestnik 32, 291−311.

KAVUR, B. 2008, Izgubljeni grob. – Annales. Series histioria et sociologia 18/2, 397–406.

KERMAN, B. 2011, Kotare-Baza pri Murski Soboti. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 17 [http:// www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/ publication/kotare1.pdf].

KNEZ, T. 1992, Novo mesto II: keltsko-rimsko grobišče Beletov vrt. – Carniola Archaeologica 2.

LAMUT, B. 2001, Ormož ‒ The Chronological Structure of the Late Bronze and Early Iron Age Settlement. ‒ V / In: A. Lippert (ur. / ed.), Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend. Akten des internationalen und interdisziplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg, Universitätsforschungen

zur Prähistorischen Archäologie 78, 201‒242. LOCHNER, M. 1991, Studien zur Urnenfelderkultur im Waldviertel (Niederösterreich). – Mitteilungen der prähistorischen Kommision 25.

MELE, M. 2014, Ormož in Hajndl − prispevek k raziskovanju kulturne krajine v zgodnji železni dobi (Ormož und Hajndl – ein Beitrag zur Erforschung einer Kulturland- schaft in der älteren Eisenzeit). − V / In: S. Tecco Hvala (ur. / ed.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 167−211.

MEDARIĆ, I., B. MUŠIČ, M. ČREŠNAR 2016, Tracing flat cremation graves using integrated advanced processing of magnetometry data (case study of Poštela near Maribor, NE Slovenia). – V / In: I. Armit, H. Potrebica, M. Črešnar, P. Mason, L. Büster (ur. / eds.), Cultural encounters in Iron Age Europe, Archaeolingua. Series Minor 38, 67–94.

MLEKUŽ, D., M. ČREŠNAR 2014, Landscape and Identity politics of the Poštela hillfort (Pokrajina in politika identitet utrjene naselbine na Pošteli). – V / In: S. Tecco Hvala (ur. / ed.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 197–211.

MUŠIČ, B., M. ČREŠNAR, I. MEDARIĆ 2014, Možnosti geofizikalnih raziskav na najdiščih iz starejše železne dobe: primer Poštele pri Mariboru (Possibilities for geophysical research on sites dated to the Early Iron Age. Case study of Poštela near Maribor (Slovenia)). – Arheo 31, 19–47.

MUŠIČ et al. 2015 = MUŠIČ, B., I. MEDARIĆ, M. MORI, E. NAS 2015, Geofizikalne raziskave na Novinah in Plačkem vrhu / Geophysikalische Untersuchungen aud dem Bubenberg (Hoarachkogel) und dem Platsch. – V / In: Črešnar et al. 2015, 86–120.

PAHIČ, S. 1972, Pobrežje. – Katalogi in monografije 6.

PAHIČ, S. 1974, Poštelsko grobišče. – Časopis za zgodovino in narodopisje n. s. 10, 4–72.

SMOLNIK, R. 1994, Der Burgstallkogel bei Kleinklein II. Die Keramik der vorgeschichtlichen Siedlung. – Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg, Sonderband 9.

STRMČNIK GULIČ, M. 1992, Razvanje. – Varstvo spomenikov 34, 290.

STRMČNIK GULIČ, M., B. TERŽAN 2004, O gomili halštatskega veljaka iz Pivole pod Poštelo. – Časopis za zgodovino in narodopisje n. s. 40, 217–238.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR 2014a, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron ages in Slovenia. – Katalogi in monografije 40.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR 2014b, Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Attempt at an absolute dating of the Early Iron Age in Slovenia. – V / In: Teržan, Črešnar 2014a, 703−724.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR, B. MUŠIČ 2012, Pogledi v preteklost: Poštela − „staro mesto“ na obronkih Pohorja in njegova okolica. O arheoloških raziskavah. – Dialogi 1−2/12, 17−58.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR, B. MUŠIČ 2015, Early Iron Age barrows in the eyes of complementary archaeological research. Case study of Poštela near Maribor (Podravje, Slovenia). – V / In: Ch. Gutjahr, G. Tiefengraber (ur. / eds.), Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen. Akten des 2. Wildoner Fachgespräches vom 10. bis 11. Juni 2010 in Wildon / Steiermark (Österreich), Internationale Archäologie. Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress 19 (= Hengist-Studien 3), 61–82, Rahden/Westf.

TOMANIČ JEVREMOV, M. 2008, Poročilo o arheološkem zavarovalnem izkopavanju na AC Slivnica – Draženci, arheološkem najdišču Srednica. – Poročilo / Report. Arhiv ZVKDS, OE Maribor (neobjavljeno / unpublished).

TRAJKOVIĆ, D. 2008, Đepfeld. Nekropola starijeg gvozdenog doba kod Doroslova / Early Iron Age necropolis at Doroslovo. – Sombor.

TRAJKOVIĆ, D., Č. TRAJKOVIĆ 1977, Halštatska nekropola kod Doroslova. – Sombor.

TURK, P. 2018, Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji. – V / In: D. Vončina (ur. / ed.), Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji, 12–26, Ljubljana.

VINAZZA et al. 2015a = VINAZZA, M., T. NANUT, M. MIHELIČ, M. ČREŠNAR 2015, Arheološka izkopavanja na slovenski strani Novin pri Šentilju / Archäologische Grabungen auf der slowenischen Seite des Bubenbergs (Hoarachkogels) bei Spielfeld. – V / In: Črešnar et al. 2015, 166–206.

VINAZZA et al. 2015b = VINAZZA, M., T. NANUT, M. MIHELIČ, M. ČREŠNAR 2015, Arheološke terenske raziskave na Plačkem vrhu / Archäologische Feldforschungen auf dem Platsch. – V / In: Črešnar et al. 2015, 206–230.

ŽIBRAT GAŠPARIČ, A., M. DOLENEC 2015, Ceramic petrography of pottery and clays from Novine (Hoarachkogel) and Plački vrh (Platsch). – V / In: Črešnar et al. 2015, 246–262.

Objavljeno
2019-10-12
Kako citirati
ČrešnarM., & VinazzaM. (2019). Nove raziskave višinskih naselij na vzhodnih obronkih Pohorja in v severnih Slovenskih goricah. Arheološki Vestnik, (70). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7841
Rubrike
Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije