Grobišča iz starejše železne dobe z Nove table pri Murski Soboti. Prispevek k raziskavam štajersko-panonske skupine vzhodnohalštatskega kulturnega kroga

  • Georg Tiefengraber
Ključne besede: SV Slovenija, Murska Sobota, Nova tabla, starejša železna doba, halštatska kultura, gomilna grobišča, grobovi

Povzetek

Prispevek predstavlja grobišča iz starejše železne dobe, odkrita na Novi tabli pri Murski Soboti ob gradnji avtoceste v Prekmurju med letoma 1999 in 2008. Med zaščitnimi izkopavanji sta bila odkrita skupno 102 žgana grobova na petih ločenih grobiščih. Nizi krožnih, kvadratnih in pravokotnih obodnih jarkov in trije kamniti venci jasno kažejo, da je šlo za gomilno grobišče. Poleg pokopov v gomilah so bili najdeni tudi plani grobovi. Po grobnih najdbah, zlasti po lončenini, je pokope mogoče pripisati štajersko-panonski skupini vzhodnohalštatske kulture. Kovinske najdbe, kot so posamične sestavine noše, kažejo na eni strani na precej razslojeno družbo, po drugi pa na sočasnost posameznih segmentov grobišč v obdobju Ha C–D1. Presenetljiva je odsotnost moških grobov z orožjem, ki so sicer običajni v štajersko-panonski skupini tistega časa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ACSÁDI, G., J. NEMESKÉRI 1970, History of Human Life Span and Mortality. − Budapest.

DOBIAT, C. 1980, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und seine Keramik. − Schild von Steier, Beih. 1.

EIBNER-PERS Y, A. 1980, Hallstattzeitliche Grabhügel von Sopron (Ödenburg). Die Funde der Grabungen 1890–92 in der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien und im Burgenländischen Landesmuseum in Eisenstadt. − Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 62.

GUŠTIN, M. 2003, Humke starijeg gvozdenog doba sa nalazišta Nova tabla kod Murske Sobote (Slovenija). – In / V: N. Bojović, M. Vasić (Hrsg. / ur.), Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba / Burial customs in the Bronze and Iron Age. Simpozijum, Čačak, 4.–8. Septembar 2002, 61–68, Čačak.

GUŠTIN, M. 2004, Steklene posode z Nove Table pri Murski Soboti (Glass vessels from Nova Tabla near Murska Sobota). − In / V: I. Lazar (Hrsg. / ur.), Drobci antičnega stekla / Fragments of ancient glass, Annales Mediterranea, 71–80.

GUŠTIN, M. 2005, Starejša bronasta doba v Prekmurju: horizont pramenaste (litzen) lončenine (Die Ältere Bronzezeit im Prekmurje: Horizont der Litzenkeramik). − Zbornik soboškega muzeja 8, 85−98.

GUŠTIN, M. 2008, Slovansko skeletno grobišče na ledini Nova tabla pri Murski Soboti (Das altslawische Skelettgräberfeld aus Nova Tabla bei Murska Sobota). − In / V: M. Guštin (Hrsg. / ur.), Srednji vek / Mittelalter. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino / Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene, Annales Meditterranea, 53−57.

GUŠTIN, M., G. TIEFENGRABER 2001, Prazgodovinske najdbe z avtocestnega odseka Murska Sobota-Nova tabla (Vorgeschichtliche Funde aus dem Autobahnabschnitt bei Murska Sobota-Nova tabla). − Arheološki vestnik 52, 107–116.

GUŠTIN et al. 2017 = GUŠTIN, M., G. TIEFENGRABER, D. PAVLOVIČ, M. ZORKO 2017, Nova tabla pri Murski Soboti. – Arheologija na avtocestah Slovenije 52/1, Ljubljana. [http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/ files/uploads/files/publication/nova_tabla_-_prazgodovina_web.pdf].

KERMAN, B. 2011a, Kotare-Krogi pri Murski Soboti. – Arheologija na avtocestah Slovenije 20, Ljubljana. [http:// www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/ publication/20_kotare-krogi_pri_murski_soboti.pdf].

KERMAN, B. 2011b, Kotare-Baza pri Murski Soboti. – Arheologija na avtocestah Slovenije 17, Ljubljana. [http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/ files/publication/kotare1.pdf].

RENHART, S. 1996, Das Brandgräberfeld von Bischofshofen – Anthropologische Zwischenergebnisse. − In / V: E. Jerem, A. Lippert (Hrsg. / ur.), Die Osthallstattkultur. Akten des Internationalen Symposiums, Sopron, 10.–14. Mai 1994, Archeolingua 7, 413–430.

RENHART, S. 2005, Anthropologische Auswertung der Brandgräber von Führholz – eine Zwischenbilanz. – In / V: R. Wedenig (Hrsg. / ur.), Hallstattkultur im Trixnertal. Begleitheft zur Ausstellung in Völkermarkt und Klagenfurt 2005, 35–46, Völkermarkt.

TERŽAN, B. 1985, Poskus rekonstrukcije halštatske družbene strukture v dolenjskem kulturnem krogu / Ein Rekonstruktionsversuch der Gesellschaftsstruktur im Dolenjsko – Kreis der Hallstattkultur. – Arheološki vestnik 36, 77–105.

TERŽAN, B. 1986, Zur Gesellschaftsstruktur während der älteren Hallstattzeit im Ostalpen-Westpannonischen Gebiet. − In / V: Hallstatt Kolloquium Veszprem 1984, Mitteilungen des Archäologischen Institut Beih. 3, 227–244.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. − Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 1996, Weben und Zeitmessen im südostalpinen und westpannonischen Gebiet. – In / V: E. Jerem, A. Lippert (Hrsg. / ur.), Die Osthallstattkultur. Akten des Internationalen Symposiums, Sopron, 10.–14. Mai 1994, Archeolingua 7, 507–536.

TERŽAN, B. 2017, Zum frühen Eisen Südostenalpenraum. – In / V: E. Miroššayovà, C. Pare, S. Stegmann-Rajtàr (Hrsg. / ur.), Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit, Archeolingua 38,117–142.

TIEFENGRABER, G. 2001, Vorbericht über die Ausgrabungen 1999 und 2001 in Murska Sobota/Nova tabla unter besonderer Berücksichtigung der spätbronze- und eisenzeitlichen Funde. − In / V: A. Lippert (Hrsg. / ur.), Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1. Vorchristlichen Jahrtausend. Akten des internationalen interdisziplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 78, 77–101.

TIEFENGRABER, G. 2004, Wechselseitige Beziehungen im Nekropolen- und Bestattungskonzept im Laufe der mehrmaligen Belegung des zentralen Funeralareals in Murska Sobota/Nova tabla (Slowenien). − In / V: L. Smejda, J. Turek (Hrsg. / ur.), Spatial Analysis of Funerary Areas, Plzen, 129–143. TIEFENGRABER, G. 2006, Hallstattzeitlicher Grabbau in Nova tabla bei Murska Sobota (Slowenien). − In / V: W.-R. Teegen, R. Cordie, O. Dörrer, S. Rieckhoff, H. Steuer (Hrsg.), Studien zur Lebenswelt der Eisenzeit. Festschrift für Rosemarie Müller, RGA-Ergänzungsbände 53, Berlin/New York, 205–233.

TOMEDI, G. 2002, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Frög. Die Altgrabungen von 1883 bis 1892. − Archaeolingua 14.

WEDENIG, R. 2005, Zehn Jahre Gräberarchäologie in Führholz - eine kurze Übersicht. − In / V: R. Wedenig (Hrsg. / ur.), Hallstattkultur im Trixnertal. Begleitheft zur Ausstellung in Völkermarkt und Klagenfurt 2005, Völkermarkt, 19−34.

ZOFFMANN, Zs. 2001, Anthropological structure of the prehistoric populations living in the Carpathian Basin in the Neolithic, Copper, Bronze and Iron Ages. – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 52, 49–62.

Objavljeno
2019-10-12
Kako citirati
TiefengraberG. (2019). Grobišča iz starejše železne dobe z Nove table pri Murski Soboti. Prispevek k raziskavam štajersko-panonske skupine vzhodnohalštatskega kulturnega kroga. Arheološki Vestnik, (70). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7840
Rubrike
Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije