Naselbine iz starejše železne dobe v Prekmurju

  • Branko Kerman
Ključne besede: Slovenija, Prekmurje, Kotare – Baza, Kotare – Krogi, Nova tabla, Za Raščico, Pri Muri, starejša železna doba, naselbine, grobišča, keramično gradivo, radiokarbonske analize

Povzetek

V Prekmurju so bila z arheološkimi izkopavanji ob gradnji avtoceste v letih od 1999 do 2008 odkrita naselja in grobišča, ki so dala povsem novo podobo poselitve obmurskih nižav v starejši železni dobi. Na južnem obrobju Murske Sobote so raziskali manjše zaselke in pripadajoča grobišča na najdiščih Kotare – Baza in Kotare – Krogi ter Nova tabla in Za Raščico. Pri Lendavi je bila odkrita halštatskodobna naselbina z grobiščem na najdišču Pri Muri. Ugotovljena sta dva tipa bivališč: nadzemne stavbe, zgrajene z navpičnimi lesenimi stebri (nosilci za stene in za dvokapno strešno konstrukcijo), ter vkopani objekti – zemljanke. Primerjalna analiza izbranih keramičnih kosov z najdišč Kotare – Baza, Nova tabla in Pri Muri kaže njihovo tipološko in kronološko sorodnost, prav tako sorodnost z obdravskima naselbinama v Ormožu in Zbelavi pri Varaždinu ter z gradivom z višinskih naselbin v Gornji Radgoni, na Pošteli in Rifniku ter na avstrijskem Štajerskem (Kleinklein, Kapfensteiner Kogel itd.), ki so datirane v čas od mlajše kulture žarnih grobišč (Ha B) in v starejšo železno dobo (Ha C−Ha D1).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ČREŠNAR, M. 2014, Rogoza pri Mariboru. – V / In: B. Teržan, M. Črešnar (ur. / eds.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute Dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 225–249.

DULAR, J. 2013, Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27.

DULAR, J., M. TOMANIČ JEVREMOV 2010, Ormož. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe / Ormož. Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und älteren Eisenzeit. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18.

DOBIAT, C. 1980, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und seine Keramik. – Schild von Steier Beih. 1.

EGG, M. 1986, Zum »Fürstengrab« von Radkersburg (Südsteiermark). – Jahrbuch RGZM 33, 199–214.

GUŠTIN, M., G. TIEFENGRABER 2001, Prazgodovinske najdbe z avtocestnega odseka Murska Sobota-Nova tabla (Vorgeschichtliche Funde aus dem Autobahnabschnitt bei Murska Sobota - Nova tabla). – Arheološki vestnik 52, 107–116.

GUŠTIN et al. 2017 = GUŠTIN, M., G. TIEFENGRABER, D. PAVLOVIČ, M. ZORKO 2017, Nova tabla pri Murski Soboti. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 52/1, Ljubljana. [http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds. si/files/uploads/files/publication/nova_tabla_-_prazgodovina_web.pdf].

HORVAT ŠAVEL, I. 1981, Rezultati sondiranj prazgodovinskega naselja v Gornji Radgoni (Die Resultate der Sondierungen der vorgeschichtlichen Siedlung in Gornja Radgona). – Arheološki vestnik 32, 291–310.

KERMAN, B. 2011a, Kotare-Baza pri Murski Soboti. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 17, Ljubljana. [http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/ files/publication/kotare1.pdf].

KERMAN, B. 2011b, Kotare-Krogi pri Murski Soboti. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 20, Ljubljana. [http:// www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/ publication/20_kotare-krogi_pri_murski_soboti.pdf].

KERMAN, B. 2014a, Kotare-Baza. – V / In: B. Teržan, M. Črešnar (ur. / eds.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute Dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 117–139.

KERMAN, B. 2014b, Keramični oltar iz halštatske naselbine Kotare-Baza pri Murski Soboti (Clay altar from the Hallstatt settlement at Kotare-Baza near Murska Sobota). – V / In: S. Tecco Hvala (ur. / ed.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 297–309.

KOVAČEVIĆ, S. 2007, Karakteristični nalazi kasnohalštatskog naselja u Zbelavi kod Varaždina i fibula tipa Velem / Characteristic Finds from the Late Hallstatt Settlement at Zbelava near Varaždin and a Velem-type Fibula. – Prilozi Instituta za arheologiju Zagreb 24, 89–111.

LAMUT, B. 2001, Ormož – The Chronological Structure of the Late Bronze and Early Iron Age Settlement. – V / In: A. Lippert (ur. / ed.), Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend. Akten des Internationalen und Interdisziplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 78, 207–242.

OMAN, D. 1981, Brinjeva gora – 1953. (Obdelava prazgodovinske keramike). – Arheološki vestnik 32, 144–216.

PAHIČ, S. 1966, Železnodobne najdbe v Slovenskih goricah (Eisenzeitliche Funde in den Slovenske gorice). – Arheološki vestnik 17, 103–143.

PRELOŽNIK, A. 2014, Zahodnopanonski vijčki / West Pannonian spindle whorls. – V / In: S. Tecco Hvala (ur. / ed.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 311–321.

ŠAVEL, I. 1994, Prazgodovinske naselbine v Pomurju (Prehistoric settlements in Pomurje). – Murska Sobota.

ŠAVEL, I., S. SANKOVIČ 2010, Za Raščico. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 10, Ljubljana. [http:// www.zvkds.si/sl/knjiznica/za-rascico-pri-krogu].

ŠAVEL, I., S. SANKOVIČ 2011, Pri Muri pri Lendavi. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 23, Ljubljana. [http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/ files/publication/23-pri_muri_pri_lendavi.pdf].

ŠAVEL, I., S. SANKOVIČ 2014, Trimlini pri Lendavi. – V / In: B. Teržan, M. Črešnar (ur. / eds.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute Dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 65–75.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 2004, Obolos – mediterrane Vorbilder einer prämonetären “Währung” der Hallstattzeit? – V / In: B. Hänsel (ur. / ed.), Parerga praehistorica, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 100, 161–202.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR 2014, Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Attempt at an Absolute datingof the Early Iron Age in Slovenia. – V / In: B. Teržan, M. Črešnar (ur. / eds.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute Dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 703–724.

TIEFENGRABER, G. 2019, Die hallstattzeitlichen Gräberfelder von Nova tabla bei Murska Sobota (Slowenien) – Ein Beitrag zur Erforschung der Steirisch-Pannonischen Gruppe der Osthallstattkultur (Grobišča iz starejše železne dobe z Nove table pri Murski Soboti. Prispevek k raziskavam štajersko-panonske skupine vzhodnohalštatskga kulturnega kroga). – Arheološki vestnik 70, 399–436.

Objavljeno
2019-10-12
Kako citirati
KermanB. (2019). Naselbine iz starejše železne dobe v Prekmurju. Arheološki Vestnik, 70. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7839
Rubrike
Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije