Zgodnjesrednjeveške brzde z najdišč v Sloveniji

  • Špela Karo
  • Timotej Knific
Ključne besede: Slovenija, zgodnji srednji vek, višinska najdišča, konjska oprema, brzde, zakladne najdbe

Povzetek

Na slovenskih najdiščih je bilo najdenih 28 železnih brzd iz zgodnjega srednjega veka, od teh je šest celih, druge so delno ohranjene. Upoštevajoč obliko in uveljavljene tipološke sheme lahko vse uvrstimo med enostavne dvodelne brzde s prečkama. Kljub enotnemu osnovnemu tipu se brzde med seboj razlikujejo glede na oblikovanje in okras posameznih delov, to so postavitev zaporednih ušesc, oblika zanke za pritrditev vajeti, oblika, dolžina in okras prečke, pritrditev prečke in presek ustnega dela brzde. Njihove oblikovne različice večinoma niso natančen kronološki pokazatelj, primerjave zanje pa lahko najdemo v grobovih in naselbinah na različnih območjih zgodnjesrednjeveške Evrope. Razen ene brzde, ki je del zakladne najdbe iz Sebenj pri Zasipu, so bile vse odkrite na višinskih najdiščih. Pojavljajo se skupaj z drugimi deli opreme konja in vojščaka, ki v glavnem sodijo v drugo polovico 9. in v zgodnje 10. st.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ARBMAN, H. 1940, Birka I. Die Gräber. 1 Text. – Stockholm.

AUBELJ, B., D. BOŽIČ, J. DULAR (ur. / eds.) 1999, Zakladi tisočletij. Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov. – Ljubljana.

BARTOŠKOVÁ, A. 1986, Slovanské depoty železných předmětů v Československu. – Studie Archeologického ústavu Československé akademie věd v Brně 13/2.

BAXA et al. 2010 = BAXA, P., J. HOŠEK, E. OTTENWELTER, J. DĔD 2010, Restaurátorsko-konzervátorský průzkum vybraných nálezů z lokality Kopčany. – Archeologycké rozhledy 62/3, 492–513.

BAXA, P. et al. 2016, Dedičstvo Karola Vel‘kého, Včasný sredovek ako kolíska európskej kultúry / The Legacy of Charlemagne, Early Middle Ages: The Cradle of European Culture. – Sprievodca výstavou / Exhibition Guide, Bratislava.

BIALEKOVÁ, D. 1963, Výskum slovanského hradiska v Pobedime v rokoch 1959–1962. – Archeologické rozhledy 15/3, 349–372.

BIALEKOVÁ, D. 1981, Dávne slovanské kováčstvo. – Dávnoveké umenie Slovenska 11.

BIALEKOVÁ, D. 2008, Depotfunde von Axtbarren und Eisengegenständen – ein Phänomen des Pobedim-Burgwalls und seines ökonomischen Hinterlandes. – V / In: L. Polaček (ur. / ed.), Das Wirtschaftliche Hinterland der fruhmittelalterlichen Zentren, Internationale Tagungen in Mikulčice 6, 337–344.

BITENC, P. 2016, Seznam razstavljenih predmetov. – V / In: T. Knific, T. Nabergoj, Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov, 217–234 (= P. Bitenc, List of exhibits. – V / In: T. Knific, T. Nabergoj, Medieval Stories from the Crossroads, Ljubljana 2017, 217–234).

BITENC, P., T. KNIFIC (ur. / eds.) 2001, Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. – Ljubljana.

BITENC, P., T. KNIFIC 2015a, Zgodnjesrednjeveški Sv. Pavel nad Vrtovinom v Vipavski dolini. – Goriški letnik 37–38 (2013–2014), 151–175.

BITENC, P., T. KNIFIC 2015b, Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora. – Arheološki vestnik 66, 103–146.

BUDINSKÝ-KRIČKA, V., A. TOČÍK 1991, Šebastovce. Gräberfeld aus der Zeit des awarischen Reiches. – Nitra.

CIGLENEČKI, S. 1992, Pólis Norikón. Poznoantične višinske utrdbe med Celjem in Brežicami. – Podsreda.

CLARK, J., G. EGAN, N. GRIFFITHS 1995, Harness fittings. – V / In: J. Clark (ur. / ed.), The Medieval Horse and its Equipment c. 1150–c. 1450, Medieval Finds from Excavations in London 5, 43–74.

CURTA, F. 2011, New Remarks on Early Medieval Hoards of Iron Implements and Weapons. – V / In: J. Macháček, Š. Ungerman (ur. / eds.), Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa, Studien zur Archäologie Europas 14, 309–332.

ČIŽMÁR, I., J. KOHOUTEK 2017, Hradisko Klášt›ov u Vysokého Pole (okr. Zlín). – V / In: K. Pieta, Z. Robak (ur. / eds.), Bojná 2. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk, 2. rozšírené vydanie, Archaeologica Slovaca Monographiae, Fontes 22, 185–195.

DEMO, Ž. 2011, Ranosrednjovjekovno koplje s krilcima iz okolice Dugog Sela u svjetlu novih saznanja o ovoj vrsti oružja na motki. – Archaeologia Adriatica 4, 61–84.

DIENES, I. 1966, A honfoglaló magyarok lószerszámának néhány tanulsága. – Archaeologiai Értesítő 93, 208–234.

FORSÅKER, A.-L. 1984, Zaumzeug, Reitausrüstung und Beschirrung. – V / In: G. Arwidsson (ur. / ed.), Birka II: 2. Systematische Analysen der Gräberfunde, 113–136, Stockholm.

GARAM, É. 1993, Katalog der awarenzeitliche Goldgegenstände und der Fundstücke aus den Fürstengräbern im ungarischen Nationalmuseum. – Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Seria archaeologica 1.

GARAM, É. 1995, Das awarenzeitliche Gräberfeld von Tiszafüred. – A. Kiss, É. Garam (ur. / eds.) Cemeteries of the Avar Period (567–829) in Hungary 3.

GEISLER, M., J. KOHOUTEK 2014, Vysoké Pole – Klášťov. Inventář hromadných nálezů železných předmĕtů a shrnutí terénních výzkumných sezon 2005–2007 / Vysoké Pole – Klášťov. Inventory of mass finds of metal items and summary of field surveys in 2005–2007. – Pravĕk Supplementum 28.

GOßLER, N. 2013, Die mittelalterlichen Steigbügel aus dem Berliner Bestand der Prussia-Sammlung (ehemals Königsberg/Ostpreußen). Studien zu Typologie, Chronologie und Kulturgeschichte. – Acta Praehistorica et Archaeologica 45, 109–215.

GOßLER, N. 2014, Wikingerzeitliche Waffen- und Reitzubehörfunde aus dem Berliner Bestand der Prussia-Sammlung (ehemals Königsberg/Ostpreußen) und ihre Beziehung zu Skandinavien. – Acta Praehistorica et Archaeologica 46, 185–210.

HAMPEL, J. 1905, Alterthümer des frühem Mittelalters in Ungarn 1–3. – Braunschweig.

HENNING, J., M. RUTTKAY, K. DAŇOVÁ 2009, Výskum včasnostredovekého hradiska v Pobedime. – AVANS 2007, 75–77.

HYLAND, A. 1996, The Medieval Warhorse. From Byzantinium to the Crusades. – Stroud.

JAKUBČINOVÁ, M. 2016, Včasnostredoveké zubadlá z Bojnej. – Slovenská archeológia 64/2, 281–306.

JUNKELMANN, M. 1996, Die Reiter Roms. Teil III: Zubehör, Reitweise, Bewaffnung. –Kulturgeschichte der antiken Welt, Bd. 53, Mainz am Rhein.

JUSTOVÁ, J. 1990, Archeologický výzkum na předhradí slovanského hradiště v Libici nad Cidlinou a v jeho zázemi v letech 1985–1989. – Archaeologické rozhledy 42/6, 661–673, 730–731.

KARO, Š. 2003, Oprema konja v zgodnjem srednjem veku. – Neobjavljeno magistrsko delo / Unpublished master‘s degree thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

KARO, Š. 2004, Die Typologie der frühmittelalterlichen Steigbügel aus slowenischen Fundorten. – V / In: G. Fusek (ur. /ed.), Zborník na počesť Dariny Bialekovej, 165–173, Nitra.

KARO, Š. 2012a, Zgodnjekarolinške najdbe s slovenskih najdišč. – V / In: I. Lazar, B. Županek (ur. /eds.), Emona – med Akvilejo in Panonijo / Emona – between Aquileia and Pannonia, Annales Mediteranei, 447–458, Koper.

KARO, Š. 2012b, Oprema jahača i konja s Gradišča nad Bašljem (Slovenija) (Military and horse equipment from Gradišče above Bašelj, Slovenia). – V / In: T. Šeparović (ur. / ed.), Dani Stjepana Gunjače 2, 297–315, Split.

KARO, Š., T. KNIFIC 2015, Gradišče above Bašelj in the early medieval Carniola (Slovenia). – V / In: D. Callebaut, H. van Cuyck (ur. / eds.), The Legacy of Charlemagne 814–2014, 285– 296, Ename, Gent.

KARO, Š., T. KNIFIC 2017, Cross-shaped strap dividers from Gradišče hill above Bašelj, Slovenia. – V / In: K. Pieta, Z. Robak (ur. / eds.), Bojná 2. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk,2. rozšírené vydanie, Archaeologica Slovaca Monographiae, Fontes 22, 221–234.

KARO, Š., T. KNIFIC, M. LUBŠINA TUŠEK 2011, Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji (Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia). – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44, 131–159.

KARO, Š., T. KNIFIC, Z. MILIĆ 2001, Pokositreni železni predmeti z Gradišča nad Bašljem / Tinned iron objects from Gradišče above Bašelj. – Argo 44/2, 42–47.

KARO et al. 2017 = KARO, Š., T. KNIFIC, D. MLEKUŽ, B. MUŠIČ, M. LAVRIČ 2017, The Gradišče above Bašelj Archaeological Site. Interpretation of Architectural Remains on the Basis of Interdisciplinary Research (Arheološko najdišče Gradišče nad Bašljem: interpretacija arhitekturnih ostankov na podlagi interdisciplinarnih raziskav). – V / In: T. Sekelj Ivančan et al. (ur. / eds.), Srednjovjekovna naselja u svijetlu arheoloških izvora / Medieval settlements in the Light of Archaeological Source, Zbornik Instituta za arheologiju 6, 167–196.

KIRPIČNIKOV, A. N. 1973, Snarjaženije vsadnika i verchovogo konja na Rusi IX–XIII vv. – Arheologija SSSR. Svod arheologičeskih istočnikov E1–36.

KNIFIC, T. 1999a, Arheološko najdišče Gradišče nad Bašljem. – V / In: T. Roblek (ur. / ed.), Preddvor v času in prostoru, 55–67, Preddvor.

KNIFIC, T. 1999b, Gradišče nad Bašljem. – V / In: Aubelj, Božič, Dular (ur. / eds.) 1999, 398–401.

KNIFIC, T. 2007, Zgodnjesrednjeveški pozlačeni predmeti z Gradišča nad Bašljem (Slovenija). – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24, 317–326.

KNIFIC, T. 2009a, Ljubljanica po naselitvi Slovanov. – V / In : P. Turk, J. Istenič, T. Knific, T. Nabergoj (ur. / eds.), Ljubljanica – kulturna dediščina reke, 123–127, Ljubljana.

KNIFIC, T. 2009b, The Ljubljanica and the early Slavs. – V /In : P. Turk, J. Istenič, T. Knific, T. Nabergoj (ur. / eds.), The Ljubljanica a River and its past, 136–141, Ljubljana.

KNIFIC, T. 2011, Early medieval hoard of iron items in Slovenia. – Archaeologia Adriatica 4, 85–99.

KNIFIC, T., T. NABERGOJ 2016, Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana (= T. Knific, T. Nabergoj, Medieval Stories from the Crossroads, Ljubljana 2017).

KNIFIC, T., Ž. ŠMIT 2018, Zgodnjesrednjeveško steklo na Slovenskem: študij sestave in jagode iz halofitskega stekla / Early medieval glass in Slovenia: Analytical study and beads of plant-ash glass. – Arheološki vestnik 69, 2017, 369–436.

KOCH, U. 1977, Das Reihengräberfeld bei Schretzheim. Teil 1: Text. – Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit A13, Berlin.

KOLNÍK, T. 1999, Nové pozoruhodné nálezy zo Zemianskeho Podhradia. – Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 33, 227–231.

KOROŠEC, P. 1999, Nekropola na ptujskem gradu, Turnirski prostor. – Ptuj.

KOVÁCS, L. 1984, Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán I: Temető utca 5. (Adatok a gombos nyakú kengyelek értékeléséhez) / Landnahmezeitliche Gräber in Nagytarcsa I: Temető-Gasse Nr. 5 (Beiträge zur Wertung der Steigbügel mit knopfförmigem Hals). – Communicationes Archaeologicae Hungariae 1985, 125–139.

KOVÁČ, D. 1998, Kronika Slovenska 1. Od najstarších čias do konca 19. storočia. – Bratislava.

LITTAUER, M. A. 1969, Bits and Pieces. – Antiquity 43/172, 289–300.

LITTAUER, M. A., J. H. CROUWEL 2001, The earliest evidence for metal bridle bits. – Oxford Journal of Archaeology 20, 329–338.

MACHÁČEK, J., D. PAVLOVIČ 2018, Spurs of the Bašelj type – evidence of the connection between Carniolan and Moravian elites in the Early Middle Ages. – V: J. Lux, B. Štular, K. Zanier (ur.) Slovani, naša dediščina / Our heritage: The Slavs, Vestnik 27, 140–159.

MĚCHUROVÁ, Z. 1980, Podrobná terminologie koňského postroje a jeho částí ve sředohradištním období. – Vlastivědný věstník Moravský 32, 187–193.

MĔCHUROVÁ, Z. 1984, Součásti uzdění koně ve velkomoravském období. – Archaeologia historica 9/84, 263–292.

MĚŘINSKÝ, Z. 1986, Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů. – Památky archeologické 77/1, 18–80.

MONSIEUR, P. 2015, The transition from the Roman to the Germanic world (3rd-10th centuries). The case of Velzeke and the surrounding region: a tale of continuity or discontinuity? – V / In: D. Callebaut, H. van Cuyck (ur. / eds.), The Legacy of Charlemagne 814–2014, 57–69, Ename, Gent.

MÜLLER-WILLE, M. 1974, Ein Reitergrab der jüngeren Wikingerzeit aus Süderbrarup (Angeln). – V / In: A. Alföldi, K. Tackenberg (ur. / eds.), Festgabe. Kurt Tackenberg zum 75. Geburtstag. Antiquitas 2. Abhandlungen aus dem Gebiete der Vor- und Frühgeschichte 10, 175–197.

NAWROTH, M. 2001, Das Gräberfeld von Pfahlheim und das Reitzubehör der Merowingerzeit. – Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 19.

OLSEN, S. L. 2006, Early Horse Domestication on the Eurasian Steppe. – V / In: M. A. Zeder, D. G. Bradley, E. Emshwiller, B. D. Smith (ur. / eds.), Documenting Domestication. New Genetic and Archaeological Paradigms, 245–269, Berkeley, Los Angeles, London.

OUTRAM et al. 2009 = OUTRAM, A. K., N. A. STEAR, R. BENDREY, S. OLSEN, A. KASPAROV, V. ZAIBERT, N. THORPE, R. P. EVERSHED 2009, The Earliest Horse Harnessing and Milking. – Science Vol. 323 (6 March 2009), 1332–1335.

OEXLE, J. 1992, Studien zur merowingerzeitlichen Pferdegeschirr am Beispiel der Trensen. – Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit A16.

PAHIČ, S. 1969, Antični in staroslovanski grobovi v Brezju pri Zrečah. – Razprave 1. razreda SAZU 6, 215–308.

PEDERSEN, A. 1997, Søllested – nye oplysingsninger o met velkendt fund. – Aarbøger 1996, 37–111.

PEDERSEN, A. 2014a, Dead Warriors in Living Memory. A Study of Weapon and Equestrian Burials in Viking-Age Denmark, AD 800–1000. – Publications from the National Museum, Studies in Archaeology & History Vol. 20:1/1. Text.

PEDERSEN, A. 2014b, Dead Warriors in Living Memory. A Study of Weapon and Equestrian Burials in Viking-Age Denmark, AD 800–1000. – Publications from the National Museum, Studies in Archaeology & History Vol. 20:1/2. Catalogue.

PETERSEN, J. 1951, Vikingetidens redskaper. – Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 2, Historisk-filosofisk klasse 4.

PFLAUM, V., J. LUX 2015, Hakamora in drugi deli konjske opreme iz rimske vile pri Mošnjah (Hackamore and other parts of equine equipment from the Roman villa of Mošnje). – V / In: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (ur. / eds.), Evidence of the Roman Army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in monografije 41, 297–304.

PIETA, K. 2009, Bojná – nové nalezy k počiatkom slovenských dejín. – Nitra.

PIETA, K., Z. ROBAK (ur. / eds.) 2017, Bojná 2 – nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk, 2. Rozšírené vydanie. – Archaeologica Slovaca Monographiae, Fontes 22.

PIETA, K., A. RUTTKAY 2006, Bojná – mocenské a christianizačné centrum Nitrianskeho kniežatstva / Bojná – neues Macht- und Christianisierungszentrum des Fürstentums von Nitra. – V / In: K. Pieta et al. (ur. / eds.), Bojná – hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva / Bojná – wirtschaftliches und politisches Zentrum Nitrianer Fürstentums, Archaeologica Slovaca Monographiae 9, 21–69.

PIETA, K., A. RUTTKAY, M. RUTTKAY (ur. / eds.) 2006, Bojná – hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva / Bojná – wirtschaftliches und politisches Zentrum Nitrianer Fürstentums. – Archaeologica Slovaca Monographiae, Studia 9.

PIRKMAJER, D. 1986, Zbelovska gora. – Varstvo spomenikov 28, 252.

PLETERSKI, A. 1987, Sebenjski zaklad / Der Hortfund von Sebenje. – Arheološki vestnik 38, 237–330.

PLETERSKI, A. 1999a, Zgodnji srednji vek. – V / In: Aubelj, Božič, Dular (ur. / eds.) 1999, 370–373.

PLETERSKI, A. 1999b, Gospodarstvo. – V / In: Aubelj, Božič, Dular (ur. / eds.) 1999, 380–382.

PLETERSKI, A., M. BELAK 2002, Grobovi s Puščave nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu (Die Gräber von Puščava oberhalb von Stari trg bei Slovenj Gradec). – Arheološki vestnik 53, 233–300.

ROBAK, Z. 2017, The Origins and the Collapse of the Blatnica-Mikulčice Paradigm. – Slovenská archeológia 65/1, 99–162.

RUTTKAY, A. 1976, Waffen und Reiterausrüstung des 9. Bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei II. – Slovenská archeológia 24/2, 245–395.

RUTTKAY, A., M. RUTTKAY, P. ŠALKOVSKÝ (ur. / eds.) 2002, Slovensko vo včasnom stredoveku. – Nitra.

SCHULZE-DÖRRLAM, M. 1991, Untersuchungen zur Herkunft der Ungarn und zum Beginn ihrer Landnahme im Karpatenbecken. – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 35/2 (1988), 373–478.

SEKELJ IVANČAN, T. 2004, Ranokarolinško koplje s krilcima iz šljunčare kod Koprivnice. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 21, 109–128.

SÓS, Á. CS., Á. SALAMON 1995, Cemeteries of the Early Middle Ages (6th–9th centuries A. D.) at Pókaszpetk. – Budapest.

SVOLJŠAK, D. 1985, Sv. Pavel nad Vrtovinom. Rezultati sondiranja leta 1966. – Arheološki vestnik 36, 195–236.

SVOLJŠAK, D., T. KNIFIC 1976, Vipavska dolina. Zgodnjesrednjeveška najdišča. – Situla 17.

ŠVAJNCER, J. J. 2005, Dva meča z Bašlja. – Vojnozgodovinski zbornik 20, 18–29.

ŠVAJNCER, J. J. 2016, Vojni muzej Logatec. Zakladi zgodovine. Logatec v zgodovini. – Logatec.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TOBIAS, B. 2006, Katalog der Fundgegenstände. – V / In: F. Daim, E. Lauermann (ur. /eds.), Das frühungarsiche Reitergrab von Gnadendorf (Niederösterreich), Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 64, 5–28.

TOČÍK, A. 1968, Altmagyarische Gräberfelder in der Südwestslowakei. – Archaeologica Slovaca. Catalogi 3.

VIDRIH PERKO, V., M. SAGADIN 2004, Gorenjska v antiki. – Kamniški zbornik 17, 207–224.

VIGNATIOVÁ, J. 1992, Břeclav–Pohansko 2. Slovanské osídlení jižního předhradí. – Spisy Masarykovy univerzity, Filozofická fakultá 291.

WESTPHAL, H. 2002, Franken oder Sachsen? Untersuchungen an frühmittelalterlichen Waffen. – Studien zur Sachenforschung 14.

WAMERS, E. 2005, Die Macht des Silbers. Karolingische Schätze im Norden. – Regensburg.

WAMERS, E. 2016, In aula sacri palatii. Zum Rechtscharakter karolingischer Pfalzen. – V / In: E. Wamers (ur. / ed.), 814 Karel der Große 2014, Archäologische und historische Beiträge zu Pfalzen, Herrschaft und Recht um 800, Schriften des Arhäologischen Museums Frankfurt 27, 69–88.

ZSCHILLE, R., R. FORRER 1893, Die Pferdetrense in ihrer Formen-Entwicklung. Ein Versuch zur Characterisirung und Datirung der Mundstücke der Pferdezäumung unserer Kulturvölker. – Berlin.

ŽBONA TRKMAN, B. 2001, Sv. Pavel nad Vrtovinom, kat. št. 335. – V / In: P. Bitenc, T. Knific (ur. / eds.), Od Rimljanov do Slovanov, Predmeti, 102, Ljubljana.

Objavljeno
2019-10-12
Kako citirati
Karo Špela, & KnificT. (2019). Zgodnjesrednjeveške brzde z najdišč v Sloveniji. Arheološki Vestnik, 70. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7636
Rubrike
Srednji vek