Poznorepublikanski Navport: območje Stare pošte

  • Petra Vojaković
  • Iris Bekljanov Zidanšek
  • Borut Toškan
Ključne besede: Slovenija, Nauportus, Vrhnika, pozno latensko obdobje, konec 2. in sredina 1. st. pr. n. št., rimska naselbina

Povzetek

V letu 2016 so bili na Vrhniki, na levem bregu Ljubljanice tik za poslopjem Stare pošte (znana tudi kot Lavrenčičeva hiša, ki leži na območju Cankarjevega trga 1c), raziskani sledovi poznorepublikanske naselbine. Ugotovljene so bile štiri faze človekove aktivnosti. Prva faza je povezana z urejanjem (sekanjem in čiščenjem) nabrežja reke Ljubljanice, drugo predstavljajo naselbinske plasti, v tretji fazi pa je bilo obrežje utrjeno s kamnitim nasutjem. Vse tri faze lahko na podlagi drobnih najdb in rezultatov naravoslovnih analiz umestimo v čas od konca 2. st. do sredine 1. st. pr. n. št.

V četrti fazi, po sredini 1. st. pr. n. št., je bil prostor opuščen. Pri Stari pošti je bila tako odkrita najstarejša rimska naselbina na območju Navporta. Novo najdišče leži okoli 350 m južno od avgustejske utrjene postojanke na Dolgih njivah in od naselbinskega območja na Bregu.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ANDRIČ, M., B. TOŠKAN, J. DIRJEC, A. GASPARI 2012, Arheološki in okoljski zapis v sedimentu vodne kotanje iz začetka 1. stoletja n. št. na lokaciji NUK II (Emona). – V: A. Gaspari, M. Erič (ur. / eds.), Potopljena preteklost. Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji, 409–416, Radovljica.

BEKLJANOV ZIDANŠEK, I. 2011, Bolniška ulica 1 – Piran: rezultati predhodnih arheoloških raziskav iz leta 1993. – Diplomsko delo, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno).

BOŽIČ, D. 1999, Tre insediamenti minori del gruppo protostorico di Idrija pri Bači dell‘Isontino. – V: S. Santoro Bianchi (ur.), Studio e conservazione degli insediamenti minori romani in area alpina, Studi e Scavi 8, 71–79.

BOŽIČ, D. 2003, L‘aiguière en bronze de la tombe à char de Verna (Isère): une composition tripartite (Bronasta ročka iz groba z vozom Verna (Isère): tridelna sestavljanka). – Arheološki vestnik 54, 259–269.

BOŽIČ, D. 2008, Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo / Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo. – Katalogi in monografije 39.

BÖKÖNYI, S. 1984, Animal husbandry and hunting in Tác-Gorsium. The vertebrate fauna of a Roman town in Pannonia. – Budapest.

BÖKÖNYI, S. 1994, Analiza živalskih kosti / Die Tierknochenfunde. – V: S. Gabrovec, Stična I. Naselbinska izkopavanja / Stična I. Siedlungsausgrabungen, Katalogi in monografije 28, 190–213.

BRECCIAROLI TABORELLI, L. 1996–1997, Jesi (Ancona). L‘officina ceramica di Aesis (III sec. a. C. – I sec. D. C.). – Notizie degli Scavi di Antichità ser. 9, vol. 7–8 (1998), 5–250.

CUNJA, R., M. MLINAR (ur.) 2010, S fibulo v fabulo. Fibule iz Istre, s Krasa, iz Notranjske in Posočja med prazgodovino in zgodnjim srednjim vekom / Con la fibula nella storia. Fibule dall`Istria, dal Carso, dalla Carniola Interna e dall`Isontino tra preistoria e alto medioevo. – Koper/Capodistria.

ĆIRIĆ, M. 1986, Pedologija. – Sarajevo.

ČREŠNAR, M., U. KOŠIR 2012, Poročilo o predhodnih podvodnih arheoloških raziskavah na območju predvidene sanacije zajede na brežini Ljubljanice na Vrhniki, 2012. – Poročilo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, Ljubljana.

DAVIS, S. J. M. 1987, The archaeology of animals. – London.

DE MARINIS, R. 1986, L`età gallica in Lombardia (IV- I sec. a.C.): risultati delle ultime ricerche e problem aperti. – V: La Lombardia tra prototoria e romanità. Atti del 2˚ convegno archeologico regionale, Como 1984, 93–173, Como.

DEIMEL, M. 1987, Die Bronzekleinfunde vom Magdalensberg. – Kärntner Museumsschriften 71, Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 9, Klagenfurt.

DIRJEC et al. 2012 = DIRJEC, J., T. TOMAZO RAVNIK, M. TOPLIČANEC, B. TOŠKAN 2012, Zaščitna arheološka izkopavanja na lokaciji SNG Opera (Ljubljana) (Rescue excavations at the location of SNG Opera (Ljubljana)). – V: I. Lazar, B. Županek (ur.), Emona – med Akvilejo in Panonijo (Emona – between Aquileia and Pannonia), Annales Mediterranei, 27–47, Koper.

DULAR, J., M. TOMANIČ JEVREMOV 2010, Ormož. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe / Ormož. Befestige Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18.

FASANO, M. 1990, Ceramica a vernice nera dalla villa rustica di Pavia di Udine. – V: Aquileia nostra 61, 105–124.

FRONTINI, P. 1985, La ceramica a vernice nera nei contesti tombali della Lombardia. – Archeologia dell´Italia Settentrionale 3.

GASPARI, A. 2002, Latenske in zgodnjerimske najdbe iz Ljubljanice. – Doktorsko delo, Oddelek za arheologijo, Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno).

GASPARI, A. 2017, Deblak s konca 2. stoletja pr. n. št. iz Ljubljanice na Vrhniki. Študija o ladjah in čolnih predrimskega in rimskega Navporta z orisom plovbe na Ljubljanskem barju med prazgodovino in novim vekom / The late 2nd century BC logboat from the Ljubljanica River at Vrhnika. Study on the Ships and Boats of Preroman and Roman Nauportus with the Outline of the Navigation on the Ljubljana Marshes between Prehistory and the Early Modern Period. – Ljubljana.

GASPARI, A., M. ERIČ 2008, Arheološke raziskave struge Ljubljanice med Verdom in Vrhniko. – Annales. Series historia et sociologia 18/2, 407–430.

GASPARI, A., R. MASARYK 2009, Na sledi prazgodovinskega Navporta. Gradišče na hribu Tičnica na Vrhniki / Traching the prehistoric Nauportus. The hillfort on Tičnica near Vrhnika. – Arheološki vestnik 60, 195–206.

GASPARI et al. 2014 = GASPARI, A., I. BEKLJANOV ZIDANŠEK, J. KRAJŠEK, R. MASARYK, A. MIŠKEC, M. NOVŠAK 2014, Novejša arheološka spoznanja o Emoni med zatonom prazgodovinske skupnosti in gradnjo rimskega mesta (druga polovica 1. stol. pr. n. št. in začetek 1. stol. n. št.) / New Archaeological Insights about Emona between the Decline of the Prehistoric Community and the Construction of the Roman Town (seconf half of the 1st century BC and early 1st century AD). – V / In: M. Ferle (ur.), Emona. Mesto v imperiju / Emona. A City of the Empire, 135–165, Ljubljana.

GRAHEK, L. 2013, Železnodobno gradišče Cvinger nad Virom pri Stični. Stratigrafija in tipološko-kronološka analiza naselbinske keramike. – E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 3/1 [https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/zeleznodobno_grobisce_sticna.pdf].

GUŠTIN, M. 1991, Posočje. Posočje in der jüngeren Eisenzeit (Posočje v mlajši železni dobi). – Katalogi in monografije 27.

HORVAT, J. 1990a, Nauportus (Vrhnika). – Dela 1. razr. SAZU 33.

HORVAT, J. 1990b, Ceramica a vernice nera di Nauportus (Vrhnika) e del Ljubljansko barje. – Aquileia Nostra 61, 169–176.

HORVAT, J. (ur.) 1997, Sermin. Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri (Sermin. A prehistoric nd Early Roman Settlement in Northwestern Istria). – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 3.

HORVAT, J. 2002, The Hoard of Roman Republican Weapons from Grad near Šmihel / Zaklad rimskega republikanskega orožja z Gradu pri Šmihelu pod Nanosom. – Arheološki vestnik 53, 117–192.

HORVAT, J. 2009, Nauportus – naselje na začetku transportne poti po Ljubljanici. – V: P. Turk, J. Istenič, T. Knific, T. Nabergoj (ur.), Ljubljanica, kulturna dediščina reke, 89–94, Ljubljana.

HORVAT, J. 2012, Skupek keramike iz prve polovice 1. stoletja iz Navporta. – V: I. Lazar, B. Županek (ur.), Emona – med Akvilejo in Panonijo (Emona – between Aquileia and Pannonia), Annales Mediterranei, 273–299, Koper.

HORVAT, J., A. BAVDEK 2009, Okra. Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo / Ocra. The gateway between the Mediterranean and Central Europe. – Opera Instituti Archaelogici Sloveniae 17.

HORVAT et al. 2016 = HORVAT, J., P. PETERLE UDOVIČ, T. TOLAR, B. TOŠKAN 2016, Območje pristanišča v Navportu / The port area of Nauportus. – Arheološki vestnik 67, 177–258.

JURIŠIĆ, M. 2000, Ancient Shipwrecks of the Adriatic. Maritime transport during the first and second centuries AD. – BAR. International Series 828.

KOS, P. 1977, Keltski novci Slovenije / Keltische Münzen Sloweniens. – Situla 18.

LAMBOGLIA, N. 1952, Per una classificazione preliminare della ceramica campana. – Atti del I0 congresso internazionale di studi Liguri, 139–206, Bordighera.

MARABINI MOEVS, M. T. 1973, The Roman thin walled pottery from Cosa (1948-1954). –Memoirs of the American Academy in Rome 32.

MAYET, F. 1975, Les céramiques à parois fines dans la Péninsule Ibérique. – Publications du Centre Pierre Paris 1.

McKINLEY, J. I. 1994, Bone Fragment Size in British Cremation Burials and its Implications for Pyre Technology and Ritual. – Journal of Archaeological Science 21, 339–342.

MERLATTI, R. 2003, La produzione della ceramic grigia nell‘Alto Adriatico. I renvinimenti di Aquileia, Pozzuolo del Friuli e Palazzolo dello Stella. – Quaderni Giuliani di storia 24/1, 7–41.

MOREL, J.-P. 1981, Céramique campanienne: les formes.– Bibliothèque des Écoles françaises d' Athènes et de Rome 244.

MUŠIČ, B., J. HORVAT 2007, Nauportus - an Early Roman trading post at Dolge njive in Vrhnika. The results of geophysical prospecting using a variety of independent methods / Nauportus – zgodnjerimska trgovska postojanka na Dolgih njivah na Vrhniki. Rezultati geofizikalne raziskave z več neodvisnimi metodami. – Arheološki vestnik 58, 219–283.

NOVŠAK, M., I. BEKLJANOV ZIDANŠEK, P. VOJAKOVIĆ 2017, Zaton predrimske naselbine na Tribuni. Razumevanje morebitne diskontinuitete poselitve med zadnjo fazo latenskega naselja in rimskim vojaškim taborom / The decline of the pre-Roman settlement at Tribuna. Deliberations on the possibility of settlement discontinuity between the final phase of the La Tène settlement and the Roman military camp. – V: B. Vičič, B. Županek (ur.), Emona MM. Urbanizacija prostora – nastanek mesta / Emona MM. Urbanisation of space – beginning of a town, 9–52, Ljubljana.

PESAVENTO MATTIOLI, S. 2000, Anfore: problemi e prospettive di ricerca. – V: J. P. Brogiolo, G. Olcese (ur.), Produzione ceramica in area padana tra il II secolo a. C. e il VII secolo d. C.: nuovi dati e prospettive di ricerca. – Documenti di archeologia 21, 107–120.

PREDOVNIK, K. 2006, Srednjeveška in novoveška lončenina s planin v Kamniško-Savinjskih Alpah. – V: T. Cevc (ur.), Človek v Alpah. Desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v Slovenskih Alpah, 182–208, Ljubljana.

RAVNIK, M., B. ŽUPANEK 2017, Nekaj novih ugotovitev o poselitvi pod Grajskim gričem v Ljubljani: raziskave na Starem in Gornjem trgu v letih 2009–2011 / New insights into the settlement below Grajski grič in Ljubljana: results of the 2009–2011 investigations at Stari trg and Gornji trg. – V: B. Vičič, B. Županek (ur.), Emona MM. Urbanizacija prostora – nastanek mesta / Emona MM. Urbanisation of space – beginning of a town, 71–59, Ljubljana.

ROTH-RUBI, K. 2006, Dangstetten 3. – Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Würtemberg 103.

SALZANI, L. 1985, Contributi per la conoscenza della Tarda Età del Ferro nel Veronese. – Atti e Memorie Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona 6/25.

SALZANI, L. (ur.) 1995, La necropoli gallica di Valeggio sul Mincio. – Documenti di archeologia 5.

SALZANI, L. (ur.) 1998, La necropoli gallica di Casalandri a Isola Rizza (Verona). – Documenti di archeologia 14.

SCHINDLER, M. 1986, Die “Schwarze Sigillata” des Magdalensberg 2. Neufunde seit 1965. – MagdalensbergGrabungsbericht 15, 345–390.

SCHINDLER KAUDELKA, E. 1975, Die dünnwandige Gebrauchskeramik vom Magdalensberg. – Kärntner Museumsschriften 58, Archologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 3.

SCHINDLER KAUDELKA, E. 2002, La datation les premiers contextes du Magdalensberg. – V: Actes du congrès de Bayeux, 263–274, Marseille.

STARAC, A. 2006, Promet amforama prema nalazima u rovinjskome podmorju. – Histria archaeologica 36, 85–116.

STOKIN, M. 1992, Naselbinski ostanki iz 1. st. pr. n. š. v Fornačah pri Piranu (Settlement remains from the first century B.C. at Fornače near Piran). – Arheološki vestnik 43, 79–92.

ŠAŠEL KOS, M. 1990, Nauportus: Antični literarni in epigrafski viri / Nauportus: Literary and Epigraphical Surces. – V: J. Horvat, Nauportus (Vrhnika), Dela 1. razr. SAZU 33, 17–33.

TOŠKAN, B. 2005, Živalski ostanki iz bronastodobnih naselbin pri Iški Loki in Žlebiču (Animal remains from the Bronze Age settlements at Iška Loka and Žlebič). – Arheološki vestnik 56, 91–97.

TOŠKAN, B. 2013, Domače govedo v romaniziranem jugovzhodnoalpskem prostoru: arheozoološki pogled (Domestic cattle in the romanised Southeast of the Alps: an archaeozoological view). – Keria 15/1, 35–72.

TOŠKAN, B. 2017, Pometeno pod preprogo: zbir živalskih ostankov na pragu rimske kolonije Emone / Swept under the carpet: Animal remains on the doorstep of the Roman town of Emona (Slovenia). – V: B. Vičič, B. Županek (ur.), Emona MM. Urbanizacija prostora – nastanek mesta / Emona MM. Urbanisation of space – beginning of a town, 145–158, Ljubljana.

TOŠKAN, B., J. DIRJEC 2006, Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje / Remains of mammal fauna at Resnikov prekop, Ljubljansko barje. – V / In: A. Velušček (ur.), Resnikov prekop. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju / Resnikov prekop. The oldest Pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 10, 139–154.

TOŠKAN B., J. DIRJEC 2010, Ekonomska specializacija in socialna diferenciacija v poznobronastodobenem in zgodnježeleznodobnem Ormožu: arheozoološki pogled / Economic specialization and social differentiation of the Late Bronze and Early Iron Age Ormož (NE Slovenia): an archaeozoological perspective. – V: J. Dular, M. Tomanič Jevremov, Ormož. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe / Ormož. Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18, 99–121, 203–212.

UBELAKER, D. H., J. L. RIFE 2007, The practice of cremation in the Roman-era cemetery at Kenchreai, Greece. The perspective from archaeology and forensic science. – Bioarchaeology of the Near East 1, 35–57.

VIČIČ, B. 1993, Zgodnjerimsko naselje pod Grajskim gričem v Ljubljani. Gornji trg 15 (Frührömische Siedlung unter dem Schloßberg in Ljubljana. Gornji trg 15). –Arheološki vestnik 44, 153–201.

VIČIČ, B. 1994, Zgodnjerimsko naselje pod Grajskim gričem v Ljubljani. Gornji trg 30, Stari trg 17 in 32 (Frührömische Siedlung unter dem Schloßberg in Ljubljana. Gornji trg 30, Stari trg 17 und 32). – Arheološki vestnik 45, 25–80.

VOJAKOVIĆ, P. 2014, Predrimska Emona v luči novih arheoloških odkritij / Pre-Roman Emona in the Light of New Archaeological Discoveries. – V: M. Ferle (ur.), Emona. Mesto v imperiju / Emona. A City of the Empire, 65–78, Ljubljana.

VOJAKOVIĆ, P., I. BEKLJANOV ZIDANŠEK, T. VERBIČ 2017, Končno poročilo o arheoloških raziskavah na lokaciji kanalizacije Glušič v Vrhniki, parc. št. 2951/1, 2951/4, 2783/1, k.o. Vrhnika. – Poročilo, Arhiv MIZKS, ZVKDS in Arhej d. o. o.

WALKER, P. L., K. W. P. MILLER, R. RICHMAN 2008, Time, temperature, and oxygen availability. An experimental study of the effects of environmental conditions on the color and organic content of cremated bone. – V: C. W. Schmidt, S. A. Symes (ur.), The Analysis of

Burned Human Remains, 129–135, Amsterdam etc.

Objavljeno
2019-10-12
Kako citirati
VojakovićP., Bekljanov ZidanšekI., & ToškanB. (2019). Poznorepublikanski Navport: območje Stare pošte. Arheološki Vestnik, (70). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7634
Rubrike
Rimska doba