Bronastodobna najdišča v Zgornji Dravinjski in Savinjski dolini ter na Kozjanskem

Avtorji

  • Maja Bricelj

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.21

Ključne besede:

bronasta doba, Zgornja Dravinjska dolina, Blato pri Slovenskih Konjicah, Savinjska dolina, Kozjansko, naselbine, grobišča, depoji, keramični depo

Povzetek

V članku so predstavljena bronastodobna najdišča in tista na prehodu v starejšo železno dobo s prostora Zgornje Dravinjske in Savinjske doline ter Kozjanskega. V Zgornji Dravinjski dolini sta imeli v bronasti in starejši železni dobi dominantni vlogi naselbini Brinjeva gora in Ljubična nad Zbelovsko goro. Večji poudarek je namenjen Zgornji Dravinjski dolini in poznobronastodobni naselbini na Blatu pri Slovenskih Konjicah. To je bil kratkotrajen zaselek z manjšimi stavbami, s prevladujočim živinorejsko–poljedelskim gospodarstvom in z večjo ter od naselbine Blato odmaknjeno vodno jamo, ki jo interpretiramo kot kraj nepovratnega odlaganja predvsem keramičnih posod iz horizonta mlajše kulture žarnih grobišč. V jami so bili tudi večji prodniki, živalske kosti, drobci oglja in lesa, na dnu jame pa je ležalo potopljeno razmeroma dobro ohranjeno hrastovo deblo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Maja Bricelj

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Območna enota Ljubljana
Tržaška 4
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ANSl = Arheološka najdišča Slovenije. – Ljubljana, 1975. BAUSOVAC, M. 2011, Študija poznoantične lončenine iz utrjene višinske naselbine Rifnik pri Šentjurju. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

BOLTA, L. 1959, Ilirska naselbina na Rifniku pri Šentjurju. – Celjski zbornik 1959, 258–276.

BOLTA, A.1965, Šentjanž pri Rečici. – Varstvo spomenikov 9 (1962–1964), 174.

BOLTA, L. 1962–1963, Neolitska naselbina na Rifniku (The neolithic Settlement at Rifnik). – Arheološki vestnik 13–14, 287–291.

BOLTA, L. 1975a, Kozje. – ANSl, 283.

BOLTA, L. 1975b, Lemberg pri Šmarju, Mestinje. – ANSl, 293. BOLTA, L. 1975c, Tremerje. – ANSl, 282.

BOLTA, L. 1975d, Zbelovska gora. – ANSl, 284.

BOLTA, L. 1975e, Zibika. – ANSl, 287.

BOŽIČ, D., I. TURK 1984, Ločica pri Vranskem. – Varstvo spomenikov 26, 202–203.

BRICELJ, M. 2014, Slovenske Konjice. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 287–298.

BRICELJ, M. 2016, Arheologija na trasi plinovoda Slovenske Konjice – Šmarje pri Jelšah. – V: A. Boldin (ur.), Konjice: 870 let prve pisne omembe, 60–69, Slovenske Konjice.

BRICELJ, M. 2018, Poselitev pod Konjiško goro v času kulture žarnih grobišč. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

BRICELJ, M., M. RAVNIK 2012, Vodna jama pri poznobronastodobni naselbini Blato pod Konjiško goro. – V: A. Gaspari (ur.), Potopljena preteklost. Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji, 379–384, Ljubljana.

BRICELJ, M., R. ERJAVEC 2014, Kačji dol. – Varstvo spomenikov 49, 90–92.

BRICELJ, M., U. KOŠIR 2018, Uniše. – Varstvo spomenikov 53, 273–274.

BRICELJ et al. 2014 = M. Bricelj, S. Vučković, R. Erjavec 2014, Primož pri Šentjurju. – Varstvo spomenikov 49, 204–205.

BRIŠNIK, D., M. BRICELJ 2008, Vojnik. – Varstvo spomenikov 43, 236–237.

BRODAR M., 1960–1961, Slučajna paleolitska najdba (Trouvaille paléolithique, faite par hasard). – Arheološki vestnik 11–12, 46–49.

BROSSLER, A. 2001, Reading Business Park. The results of phase 1 and 2. – V: J. Brück (ur.), Bronze Age Landscapes. Tradition and Transformation, 129–139, Oxford.

CIGLENEČKI, S. 1974, Zbelovska gora nad Ločami. – Varstvo spomenikov 17–19/1, 245.

CIGLENEČKI, S. 1978, K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji (On the problem of the definition and dating of several forti- fied sites in Slovenia). – Arheološki vestnik 29, 482–494.

CIGLENEČKI, S. 1979, Zagorje. – Varstvo spomenikov 22, 277.

CIGLENEČKI, S. 1981, Osredek pri Podsredi. – Varstvo spomenikov 23, 274.

CIGLENEČKI, S. 1984, Arheološka podoba. – V: M. Ža- gar, A. Svetina, J. Liška, R. Lešnik (ur.), Med Bočem in Bohorjem, 82–91, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah.

CIGLENEČKI, S. 1987, Rudnica. – Varstvo spomenikov 29, 281.

CIGLENEČKI, S. 2016a, Drobci iz najstarejše preteklosti Kozjanskega. – V: I. Jug (ur.), Zgodovina Kozjega. Pod Bredičem in Kozjakom, 5–26, Kozje.

CIGLENEČKI, S. 2016b, Ljubična nad Zbelovsko goro in Homec nad Žičami: dve mogočni, a slabo poznani arheološki postojanki na Štajerskem. – V: A. Boldin (ur.), Konjice: 870 let prve pisne omembe, 36–47, Slovenske Konjice.

CIGLENEČKI, S., A. VOGRIN 1986, Osredek pri Podsredi. – Varstvo spomenikov 28, 257.

CREMASCHI et al. 2021 = M. Cremaschi, C. Griggs, C. Kocik, A. Mutti, A. Zerboni, S. W. Manning 2021, Dating the Noceto Vasca Votiva, a unique wooden structure of the 15th century BCE, and the timin of a major societal change in the Bronze Age of northern Italy. – PLoS ONE 16(6): e0251341. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251341

ČERČE, P., I. ŠINKOVEC 1995, Katalog depojev pozne bronaste dobe / Catalogue of Hoards of the Urnfield Culture. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Sloven- skem 1 / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1, Katalogi in monografije 29, 129–333.

ČERČE, P., P. TURK 1996, Depoji pozne bronaste dobe – najdiščne okoliščine in struktura najdb / Hoards of the Late Bronze Age – The Circumstances of their Discovery and the Structure of the Finds. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 30, 7–30.

ČIŽMÁŘOVÁ, J. 1978, Předběžná zpráva o záchranném výzkumu v Brně – Starém Lískovci (okr. Brno - město). – Přehled výzkumů 1976, 122–123.

ČREŠNAR, M. 2006, Novi žarni grobovi iz Ruš in pogrebni običaji v ruški žarnogrobiščni skupini / Die neuen Urnengräber aus Ruše und das Bestattungsritual in der Ruše Gruppe der Urnenfelderkultur. – Arheološki vestnik 57, 97–162.

ČREŠNAR, M. 2007, Wooden house construction types in Bronze Age and Early Iron Age Slovenia. – V: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (ur.), Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, Situla 44, 321–340.

ČREŠNAR, M. 2010, New research on the Urnfield period of Eastern Slovenia. A case study of Rogoza near Maribor / Nova spoznanja o pozni bronasti dobi vzhodne Slovenije na primeru naselja Rogoza pri Mariboru. – Arheološki vestnik 61, 7–119.

ČREŠNAR, M. 2014, Rogoza pri Mariboru / Rogoza near Maribor. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 225–248. ČREŠNAR, M., V. KOPRIVNIK 2014, Brezje pod Brinjevo goro / Brezje below Brinjeva gora. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 299–303.

ČREŠNAR et al. 2014 = M. Črešnar, V. Koprivnik, C. Bonsall, J.-L. Thomas 2014, Gračič pod Brinjevo goro / Gračič below Brinjeva gora. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 305–311.

ČREŠNAR, M., M. MURKO 2014, Miklavž na Dravskem polju. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 205–215. ČREŠNAR, M., B. TERŽAN 2014, Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze Age in Slovenia. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 661–702.

DIRJEC, J., I. TURK 1988, Liboje. – Varstvo spomenikov 30, 207.

DULAR, J. 2013, Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit. – Opera instituti archaeologici Sloveniae 27. https://doi.org/10.3986/9789612546038

DULAR et al. 2002 = J. Dular, I. Šavel, S. Tecco Hvala 2002, Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu / Bronze-zeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5. https://doi.org/10.3986/9789612544980

GABROVEC, S. 1983, Kasno brončano doba (kultura polja sa žarama). Ostave. – V: A. Benac et al. (ur.), Praistorija jugoslavenskih zemalja IV. Bronzano doba, 72–87, Sarajevo.

GRAHEK, L. 2014, Slivnica pri Mariboru, Orehova vas / Slivnica near Maribor, Orehova vas. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 249–273.

GRAHEK et al. 2015 = L. Grahek, T. Tolar, N. Zupančič, B. Djurić 2015, Orehova vas. –Arheologija na avtocestah Slovenije 46.

GUTJAHR, C., G. TIEFENGRABER (ur.) 2011, Beiträge zur Mittel- und Spätbronzezeit sowie zur Urnenfelder- zeit am Rande de Südostalpen. Akten des 1. Wildoner Fachgespräches vom 25. bis 26. Juni 2009 in Wildon/ Steiermark, Österreich, Internationale Archäologie 15.

HELLERSCHMID, I. 2006, Die Urnenfelder- / Hallstattzeitliche Wallanlage von Stillfried an der March. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 63.

HILL, J. D. 1995, Ritual and Rubbish in the Iron Age of Wessex. A study in the formation of a specific archaeolo- gical record. – British Archaeological Reports. British Series 242.

HORVAT, J. 2002a, Arheološki sledovi v slovenskem viso- kogorju. – Kamniški zbornik 16, 193–202.

HORVAT, J. 2002b, Archäologische Zeugnisse im Slowenischen Alpengebiet. – La culture matérielle –sources et problemes, Histoire des Alpes 7, 117–133.

HORVAT, J. 2005, Poselitev na Pivškem in ob zgornjem toku Reke od pozne bronaste dobe do pozne antike. – V: A. Mihevc (ur.), Kras. Voda in življenje v kamniti pokrajini, 220–249, Ljubljana.

HORVAT, J. 2020, Arheološke sledi v slovenskem viso- kogorju. – V: Življenje v Alpah. Življenje v Alpah nekoč in danes – od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega turizma danes, 11–25, Bohinjska Bistrica.

JEVREMOV, B. 1988–1989, Grobovi z začetka kulture žarnih grobišč (Gräber vom Anfang der Urnenfelderkultur aus Ptuj). – Arheološki vestnik 39–40, 171–179.

KAERNER, J. 1988–1989, Chronologische Probleme der Rušegruppe der Südostalpinen Urnenfelderkultur (Kronološki problemi ruške skupine jugovzhodnoalpske kulture žarnih grobišč). – Arheološki vestnik 39–40, 217–234.

KARAVANIĆ, S. 2011, The end of the Middle Bronze Age and the beginning of the Urnfield Culture in Central Croatia. – V: C. Gutjahr, G. Tiefengraber (ur.) 2011, 11–36.

KAVUR, B. 2011, This is how we do it. The pottery depot from Sodolek as an external memory storage device. – V: C. Gutjahr, G. Tiefengraber (ur.) 2011 / Steiermark, Österreich, 81–88.

KERMAN, B. 2011, Die spätbronzezeotliche Siedlung Pod Grunti-Pince (Slowenien). – V: C. Gutjahr, G. Tiefen- graber (ur.) 2011, 89–102.

KERMAN, B. 2014, Pod Kotom – sever. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 159–176.

KLEMENC, J. 1961, Celeia v antiki. – Celjski zbornik 1961, 427–456.

KOLŠEK, V. 1975, Celje. – ANSl, 279–282.

KOLŠEK, V., A. BOLTA 1962a, Dobletina pri Nazarju. – Varstvo spomenikov 8 (1960–1961), 219.

KOLŠEK, V., A. BOLTA 1962b, Rečica ob Savinji. – Varstvo spomenikov 8 (1960–1961), 196.

KOLŠEK, V., A. BOLTA 1962c, Štrucljevo gradišče pri Mozirju. – Varstvo spomenikov 8 (1960–1961), 218.

KOPRIVNIK, V., B. TERŽAN 2021, Gračič pod Brinjevo goro – Nekropola kulture žarnih grobišč. II. Analiza sestavov grobnih pridatkov in družbena struktura / Gračič below Brinjeva gora – A necropolis of the Urnfield Period. II. Analysis of the grave-good compositions and social structure. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi / Pohorsko Podravje three millenia ago. Tradition and Innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages. – Katalogi in monografije 44, 279–298.

KOVAČ, O. 2014, Orešje na Bizeljskem. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.)2014, 505–514.

KRAMBERGER, B. 2018, Najdbe in sledovi poselitve iz bakrene dobe pod gomilo v Brezju pod Brinjevo goro / Funde und Besiedlungsspuren aus der Kupferzeit unter dem Grabhügel in Brezje unterhalb der Brinjeva gora. – Arheološki vestnik 69, 69–133.

KREMPUŠ et al. 2007 = R. Krempuš, A. Gaspari, M. Novšak 2007, Die neuen spätkeltischen und frühkaiserzeitlichen Heiligtümer von Celeia. – V: Götterwelten. Tempel, Riten, Religionen in Noricum, Katalog zur Sonderausstellung, 39–44, Klagenfurt.

LAMUT, B. 1988–1989, Kronološka skica prazgodovinske naselbine v Ormožu (Chronologische Skizze der vorgeschichtlichen Siedlung in Ormož). – Arheološki vestnik 39–40, 235–276.

LAZAR, I. 2009, Vera Kolšek – celjska arheologinja in muzealka (1930–2007). – Arheološki vestnik 60, 333–344. LIPPERT, A. 2001, Zur späturnenfelder- und eisenzeitlichen Besiedlung der Landschaft zwischen Mur und Raab. – V: A. Lippert (ur.), Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 78, 49–55.

LOŽAR, R. 1930, Poročilo o arheološkem delu Narodnega muzela v Ljubljani v letih 1928–1930. – Glasnik muzejskega društva za Slovenijo 11, 13–35.

LOŽNJAK DIZDAR, D. 2011, Starija faza kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj – novi izazovi (Early Urnfield Culture in Northern Croatia – New Challenges). – V: M. Dizdar, D. Ložnjak Dizdar, S. Mihelić (ur.), Starija faza kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatski – novi izazovi (Early Urnfield Culture in Northern Croatia – New Challenges), 12–33, Zagreb, Osjek.

LUBŠINA-TUŠEK, M. 1993, Kamnito orodje v severovzhodni Sloveniji. – V: B. Lamut (ur.), Ptujski arheološki zbornik. Ob 100-letnici muzeja in muzejskega društva, 31–158, Ptuj.

LUBŠINA-TUŠEK, M. 2008a, Zgornja Hajdina – arheološko najdišče Gajče. – Varstvo spomenikov 44 (2007), 313–315.

LUBŠINA-TUŠEK, M. 2008b, Zgornja Hajdina – arhe- ološko najdišče Za vrtom. – Varstvo spomenikov 44 (2007), 321–323.

LUBŠINA-TUŠEK, M. 2008c, Zgornja Hajdina – arheološko najdišče Štuki. – Varstvo spomenikov 44 (2007), 319–321.

MELIK, A. 1957, Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino. – Slovenija. Geografski opis II. Opis slovenskih pokrajin 2, Ljubljana.

METZNER-NEBELSICK 2002, Der »Thrako-Kimmerische« Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelder- und Hallstatt- zeit im südöstlichen Pannonien 1. – Vorgeschichtliche Forschungen 23.

MLAKAR, M. 2005, Regionalnogeografske značilnosti doline Dravinje z vidika problematike poplav. – Diplomsko delo / Diploma thesis, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

MLEKUŽ, D. 2014, Na poti nikamor? Razpletanje prepletov ugreznjenih poti. – Arheo 31, 7–18.

MUCHAR, A. von 1844–1847, Geschichte des Hertzogthmus Steiermark I–IX. – Graz.

MURGELJ, I. 2014, Podsmreka pri Višnji Gori / Podsmreka near Višnja Gora. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 437–450.

MURGELJ, I. 2022, The pottery from the Bronze Age settlement at Podsmreka in the Dolenjska region / Keramika iz bronastodobne naselbine v Podsmrekina Dolenjskem. – Arheološki vestnik 73, 49–97.

MURGELJ, I. et al. 2013 = I. Murgelj, D. Svoljšak, M. Culiberg, P. Leben Seljak, T. Verbič, A. Šemrov 2013, Podsmreka pri Višnji Gori. – Arheologija na avtocestah Slovenije 42.

MÜLLER-KARPE, H. 1959, Beiträge zur Chronlogie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. – Römisch-germanische Forschungen 22.

NOVŠAK et al. 2006 = M. Novšak, M., B. Djurić, L. Orengo, F., Philippe 2006, Trnava. – Arheologija na avtocestah Slovenije 2.

OMAN, D. 1981, Brinjeva gora – 1953. Obdelava prazgodovinske keramike (Brinjeva gora near Slovenske Konjice, excavation 1953). – Arheološki vestnik 32, 144–216.

PAHIČ, S. 1955, Prazgodovinska seliščna najdba v Zrečah (Urgeschichtliche Fundstelle in Zreče). – Arheološki vestnik 6/2, 258–263.

PAHIČ S. 1956, Neolitske Jame v Brezju pri Zrečah (Neolithische Siedlungsreste in Brezje bei Zreče). – Arheološki vestnik 7/3, 227–241.

PAHIČ, S. 1962–1963, Bronastodobna gomila pod Brinjevo goro (Das bronzezeitliche Hügelgrab von Brinjeva gora). – Arheološki vestnik 13–14, 349–373.

PAHIČ, S. 1965, Nova Dobrava pri Zrečah. – Varstvo spomenikov 9 (1962–1964), 170.

PAHIČ, S. 1972, Pobrežje. – Katalogi in monografije 6.

PAHIČ, S. 1975a, Brezje, Jazbine, Mozirska planina, Doblatina, Vrbovec. – ANSl, 269.

PAHIČ, S. 1975b, Neolitsko in eneolitsko obdobje. – ANSl, 45–79.

PAHIČ, S. 1981, Brinjeva gora 1953. – Arheološki vestnik 32, 71–143.

PAHIČ, S. 1983, Bistriški svet v davnini. – V: J. Čar et al. (ur.), Zbornik občine Slovenska Bistrica 1, 39–90.

PAHIČ, S. 1985, Podob. – Varstvo spomenikov 27, 299. PAHIČ, S. 1998, Topografski zapiski 1953. – Doneski k pradavnini Podravja 11. – Maribor.

PAHIČ, S. 2000, Lojze Bolta (1923–1998). – Arheološki vestnik 51, 254–256.

PAHIČ, S., V. KOPRIVNIK 2002, Sledovi davne preteklosti. Brinjeva gora z okolico. – Maribor.

PAHIČ, V. 1984, Koble. – Varstvo spomenikov 26, 208−210. PAHIČ, V. 1988–1989, Žarno grobišče na Brinjevi gori (Das urnenfelderzeitliche Gräberfeld von Brinjeva gora). – Arheološki vestnik 39–40, 181–216.

PAKESCH, P., H. MUHITSCH (ur.) 2011, 200 Jahre Universalmuseum Joanneum 1811-201. – Graz.

PALATOVA, H., M. SALAŠ 2002, Depoty keramických nádob doby bronzové na Moravě a v sousedních zemích. – Pravěk. Supplementum 9.

PAVIŠIĆ, I. 1993, Kasnobrončanodobno naselje Špičak u Bojačnom – prilog poznavanju Ruške grupe. – V: B. Lamut (ur.), Ptujski arheološki zbornik. Ob 100–letnici muzeja in muzejskega društva, 171–189, Ptuj.

PEKOVŠEK, M. 2009, Arheološka najdišča in ljudsko izročilo ob zgornjem toku Dravinje. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

PERKO, D., M. OROŽEN ADAMIČ 2001, Slovenija – pokrajina in ljudje. – Ljubljana.

PETRU, P. 1975, Bistrica ob Sotli. Kunšperk. – ANSl, 246.

PICHLER, F. 1865–1875, Repertorium der steierischen Münzkunde I–III. – Graz.

PICHLER, F. 1867, Numismatische Karte von Steiermark in der Römerzeit mit Rücksicht auf die Antiken–Fundstellen überhaupt. – Graz.

PICHLER, F. 1879, Text zur Archaeologischen Karte von Steiermark. – Graz.

PICHLER, F. 1880, Archäologische Karte von Steiermark. – Graz.

PIRKMAJER, D. 1983, Prazgodovinska naselbina na Rifniku, Materialne ostaline iz arheoloških izkopavanj v letih 1956–1961. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

PIRKMAJER, D. 1985, Konjiška vas. – Varstvo spomenikov 27, 193, sl. 4.

PIRKMAJER, D. 1986, Zbelovska gora. – Varstvo spomenikov 28, 252.

POLŠAK, A. 2003, Nekatere regionalnogeografske značilnosti Kozjanskega. – V: Kladnik, D. (ur.), Slovenija. – Vodniki Ljubljanskega geografskega društva 3, 79–94.

SARIA B., J. KLEMENC 1936, Archaeologische Karte von Jugoslavien. Blatt Ptuj. – Beograd, Zagreb.

SARIA B., J. KLEMENC 1939, Archäologische Karte von Jugoslavien. Blatt Rogatec. – Zagreb.

SCHOLZ, H. 2012, Hoard Find Places in the Context of Climatic and Environmental Changes. – V: J. Kneisel, W. Kirleis, M. Dal Corso, N. Taylor, V. Tiedtke (ur.), Collapse or Continuity? Environment and Development of Bronze Age Human Landscapes, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 205, 153–167.

SMOLNIK, R. 1994, Der Burgstallkogel bei Kleinklein II. Die keramik der vorgeschichtlichen Siedlung. – Veröffentlichungen des vorgeschichtlichen Seminars Marburg, Sonderband 9. – Münster, Hamburg.

SMODIČ, A. 1955, Bronaste depojske najdbe v Črmožišah in v severovzhodni Sloveniji (Bronzene Depotfunde in Črmožiše und im Nordöstlichen Slowenien). – Arheološki vestnik 6/1, 82–96.

STARE F. 1958–1959, Dobova. – Varstvo spomenikov 7, 279.

STRMČNIK GULIČ, M. 1988–1989, Bronastodobni naselitveni kompleks v Rabelčji vasi na Ptuju (Der bronzezeitliche Siedlungskomplex in Rabelčja vas auf Ptuj). – Arheološki vestnik 39–40, 147–170.

ŠAVEL, I. 1994, Prazgodovinske naselbine v Pomurju. – Murska Sobota.

ŠAVEL, I., B. KERMAN 2008, Gornje njive pri Dolgi vasi. – Arheologija na avtocestah Slovenije 6.

ŠAVEL, I., B. KERMAN 2014, 3. Dolga vas pri Lendavi / Dolga vas near Lendava. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 79–82.

ŠAVEL, I., S. SANKOVIČ 2014, 4. Nedelica pri Turnišču / Nedelica near Turnišče. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 83–90.

ŠERCELJ, A. 1987, Podnebje in rastlinstvo. – V: N. Trampuž Orel, B. Teržan, D. Svoljšak (ur.), Bronasta doba na Slovenskem, 18.–8. st. pr. n. š., Razstavni katalog, Ljubl- jana, 19–24, Ljubljana.

ŠIFRER, M., 1974, Kvartarni razvoj Dravinjskih goric in bližnjega obrobja. – Geografski zbornik 14, 103–178.

ŠINKOVEC, I. 1995, Katalog posameznih kovinskih najdb bakrene in bronaste dobe / Catalogue of Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 1 / Hoards and Individual metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1, Katalogi in monografije 29, 29–127.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014, Žarna nekropola v Ljubljani in preobrazba ljubljanske skupine na prehodu iz bronaste v železno dobo. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

TERŽAN, B. 1983, Das Pohorje – ein vorgeschichtliches Erzrevier? (Pohorje – prazgodovinski rudarski revir?). – Arheološki vestnik 34 (1984), 51–84.

TERŽAN, B. 1987, Verovanje in obredi. – V: Bronasta doba na Slovenskem,18.–8. st. pr.n.š. Razstavni katalog, 65–78, Ljubljana.

TERŽAN, B. 1990, Starejša Železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 1999, An Outline of the Urnfield Culture Period in Slovenia / Oris obdobja kulture žarnih grobišč na Slovenskem. – Arheološki vestnik 50, 97–143.

TERŽAN, B. 2001, Die spätbronze- und früheisenzeitliche Besiedlug im nordöstlichen Slowenien. Ein Überblick. – V: A. Lippert (ur.), Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 78, 125–135.

TERŽAN, B. 2021, Gračič pod Brinjevo goro – Nekropola kulturežarnihgrobišč.III.Kronološkioris/Gračičbelow Brinjeva gora – A necropolis of the Urnfield Period. III. Chronological outline – V: B. Teržan, M. Črešnar 2021 (ur.), Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi / Pohorsko Podravje three millenia ago. Tradition and Innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages. – Katalogi in monografije 44, 299–328.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR (ur.) 2014, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Age in Slovenia, Katalogi in monografije 40.

TICA, G., B. DJURIĆ 2007, Šmatevž. – Arheologija na avtocestah Slovenije 4.

TICA, G., M. RAVNIK 2016, Rimskodobni objekt v Konjiški vasi. – V: A. Boldin (ur.), Konjice: 870 let prve pisne omembe, 48–58, Slovenske Konjice.

TIEFENGRABER, G. 2005, Untersuchungen zur Urnen- felder- und Hallstattzeit im Grazer Becken. – Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 124.

TOMAŽ, A. 2010, Gomile pri Lenartu v Slovenskih Goricah. – Arheologija na avtocestah Slovenije 11.

TOMAŽ, A. 2014, 8. Lenart v Slovenskih Goricah / Lenart in Slovenske Gorice. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 191–195.

TOMAŽIČ, S., S. OLIĆ 2009, Šiman pri Gotovljah. – Arheologija na avtocestah Slovenije 9.

TURK, P. 1996, Datacija poznobronastih depojev / The Dating of Late Bronze Age Hoards. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 1 / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1, Katalogi in monografije 30, 89–124.

TURK, P. 2012, Die Horte der Bronzezeit und ihre Fundplätze im “Kreuzungsbereich der Welten”. – V: S. Hansen, D. Neumann, T. Vachta (ur.), Hort und Raum. Aktuelle Forschungen zu bronzezeitlichen Deponierungen in Mitte- leuropa, Berlin Studies of the Ancient World 10, 211–226.

VINSKI-GASPARINI, K. 1973, Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj. – Monografije 1.

VINSKI-GASPARINI, K. 1983, Virovitička grupa. – V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 4, Bronzano doba, 547–647, Sarajevo.

VOGRIN, A. 1986, Črnolica pri Rifniku. Gomila iz starejše železne dobe. – Arheološki pregled 27, 68.

VOGRIN, A. 1988, Buče. – Varstvo spomenikov 30, 192. VRENČUR, I. 2011, Črnolica pod Rifnikom. Bronastodobno grobišče in železnodobna gomila. – Diplomsko delo / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakul- teta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

VRENČUR, I. 2018, Prazgodovinska naselbina Rifnik pri Šentjurju. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

BRICELJ, M. 2009, Poročilo o arheološkem nadzoru pri izgradnji plinovoda R21A Šmarje pri Jelšah – Slovenske Konjice (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

BRICELJ et al. 2011 = M. Bricelj, Š. Karo, N. Veršnik, B. Nadbath,R.Erjavec,M.Murko,M.Lavrič,M.Arh 2011, Ocena arheološkega potenciala območja DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji savinjski dolini (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

BRICELJ et al. 2012 = M. Bricelj, N. Veršnik, M. Černe, T. Mulh, G. Rutar, B. Nadbath 2012, Ocena arheološkega potenciala na območju DPN za prenosni plinovod Zanka Zreče, metodi 5–6, II. faza (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

ČUFAR et al. 2015 = K. Čufar, L. Krže, M. Merela, 2015,

Raziskava lesa z bronastodobnega najdišča Blato pri Slovenskih Konjicah (hrani: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani / kept by: Biotechnical Faculty, University of Ljubljana).

DJURIĆ, B., E. I. PINTER 1994, Poročilo o ekstenzivnem arheološkem pregledu 2 (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

DRAKSLER, M. 2008, Arheološka topografija Zgornje savinjske doline, občina Nazarje (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

DRAKSLER, M., S. VUČKOVIČ 2008, Arheološka topografija Zgornje Savinjske doline, občini Mozirje in Rečica ob Savinji (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

DRAKSLER et al. 2010 = M. Draksler, I. Vrenčur, L. Rožič 2010, Arheološka topografija občine Ljubno ob Savinji (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

FIRŠT, S. 2015, Arheološka topografija zgornjega dela Dravinjske doline v času od mlajše kamene dobe do srednjega veka (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

KLASINC, R., B. LAHARNAR 2007, Poročilo o arheoloških raziskavah na lokaciji Terme Zreče – Nova Dobrava (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

MERC, V. 2010, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah v Žalcu (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

MERC, V. 2015, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah v Oplotnici na območju dediščine Oplotnica – arheološko območje Oplotnica (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

MERC, V. 2019, Poročilo o opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah na arheološkem območju Oplotnica (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

MERC, V. 2020, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah – arheološka raziskava ob gradnji na projektu izgradnje objekta »kablovod 20 Kv, RTP Lava – TP magistrala zahod«, na območju arheološkega najdišča Celje (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

MLEKUŽ, D. 2011, Arheološka interpretacija lidar posnet- kov. – V: N. Veršnik, D. Mlekuž, M. Bricelj, B. Nadbath, Š. Karo, G. Rutar, M. Lavrič, M. Murko, R. Erjavec, M. M. Horvat, M. Vinazza, J. Rihter, V. Mozetič, A. Inkret 2011, Ocena arheološkega potenciala območja DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji savinjski dolini, metode 1–6 (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

MURKO, M., M. ARH 2018, Poročilo o izvedenih arheoloških raziskavah ob gradnji zaradi dograditve optičnega omrežja na območju FL Bistrica ob Sotli – GPON Bistrica ob Sotli (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

MURKO et al. 2021 = M. Murko, T. Mulh, N. Veršnik 2021, Poročilo o izvedenih arheoloških raziskavah na območju gradnje parkirišča in rekonstrukciji ceste ob samostanu Nazarje (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

NOVŠAK et al. 2017 = M. Novšak, M. Pekovšek, T. Verbič, T. Leskovar, I. Bekljanov Zidanšek, P. Vojaković, A. Šemrov, R. Erjavec, J. Brečić, B. Plohl, J. Skorupan, J. Lorber, Poročilo o arheoloških raziskavah ob statični sanaciji podružnične cerkve sv. Janeza Krstnika v Orehovcu pri Zibiki (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

ODAR, B. 2017, Poročilo o izvedbi arheoloških raziskav na Donački gori (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

OLIĆ, S. 2020, Poročilo o arheološkem testnem izkopu in raziskavi ob gradnji na lokaciji Bistrica ob Sotli (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

PERKO et al. 2021 = M. Perko, M. Draksler, S. Hvalec 2021,

Arheološke raziskave ob izgradnji več enostanovanjskih hiš v Ložnici pri Celju (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

PRAPROTNIK, T. 2017, Poročilo o izvedbi arheoloških raziskav na lokaciji komunalne ureditve parcel 1149/6, 1149/11, 1151/1 in 1076 k. o. Medlog (OPPN Babno – Ložnica IV) (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

RIŽNAR, I. 2015, Geološka analiza najdišča Blato pri Slovenskih Konjicah (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

SOVDAT, N. 2023, Poročilo o arheološkem nadzoru pri projektu Gradnja večstanovanjskih objektov Babno 1 (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

STERGAR, P. 2013, Poročilo o predhodni arheološki raziskavi na območju OPPN za ureditev izven–nivojskega križanja železniške proge Maribor-Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

TOŠKAN, B. 2009, Živalski ostanki s poznobronastodobnega najdišča Blato 2 pri Slovenskih Konjicah (hrani: arhiv ZVKDS / kept by: archive ZVKDS).

Prenosi

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Bricelj, M. (2024). Bronastodobna najdišča v Zgornji Dravinjski in Savinjski dolini ter na Kozjanskem. Arheološki Vestnik, 75, 679–722. https://doi.org/10.3986/AV.75.21

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2022