Novosti o poselitvi Pohorskega Podravja v zgodnji in srednji bronasti dobi ter kronologija poselitve na najdišču Slivnica 1B pri Mariboru

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.18

Ključne besede:

severovzhodna Slovenija, Slivnica 1B, zgodnja bronasta doba, srednja bronasta doba, zgodnje žarnogrobiščno obdobje, naselbinske ostaline, kronologija, datacije 14C po metodi AMS

Povzetek

V prispevku so predstavljene naselbinske ostaline iz bronaste dobe, ki so jih odkrili na najdišču Slivnica 1B pred izgradnjo avtoceste A1 pri Mariboru v letih 1996 in 1997. Na podlagi analize najdb iz naselbinskih jam ugotavljam, da je bila ravnica ob vznožju Pohorja po koncu srednje bakrene dobe poseljena v prehodnem horizontu Somogyvár-Vinkovci, intenzivneje pa od horizonta Kisapostág (stopnja Bd A1) naprej. Poselitev se je nadaljevala v horizontu pramenaste keramike (Bd A2, A2/B1, morda tudi B1), kamor lahko datiramo večje število jam in tudi jam za stojke, nato pa v (manjšem obsegu) v srednji bronasti dobi in v zgodnjem žarnogrobiščnem obdobju (Bd C–Bd D; morda tudi Bd B). Hiše, grajene s stojkami, so stale v osrednjem delu najdišča, medtem ko so bile severno in južno od njih odkrite večje jame nepravilnih oblik. Rezultati datiranja 14C po postopku AMS kažejo, da je jama kulture Kisapostág iz druge polovice 3. tisočletja pr. n. št., jami iz horizonta pramenaste keramike sta okvirno iz prve tretjine 2. tisočletja pr. n. št., edina datirana jama iz horizonta Oloris-Podsmreka pa iz 15. ali 14. st. pr. n. št.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Bine Kramberger

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Center za preventivno arheologijo
Poljanska cesta 40
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ARH, M. 2012, Neo/Eneolitska naselbina Zgornje Radvanje − Habakuk 2. − Diplomsko delo / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

BERNHARD, A. 2007, Ausgewählte bronzezeitliche Funde aus Hörbing bei Deutschlandsberg und Freidorf im Sulmtal, Weststmk. – V: G. Tiefengraber (ur.), Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen. Universitätsforschungen für prähistorische Archäologie 148, 205–230, Bonn.

BÓNA, I. 1992, Bronzezeitliche Tell-Kulturen in Ungarn. – V: W. Meier-Arendt (ur.), Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau in Theiss, 9–42. – Frakfurt am Main.

BONDÁR, M. 1995, Early Bronze Age settlement patterns in South-West Transdanubia. – V: B. M. Szőke (ur.) 1995, Archaeology and settlement history in the Hahót basin, South-West Hungary. Antaeus 22, 197–268.

BROCK et al. 2010 = F. Brock, T. Higham, P. Ditchfield, C. Bronk Ramsey 2010, Current Pretreatment Methods for AMS Radiocarbon Dating at the Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (ORAU). – Radiocarbon 52/1, 103–112. (https://doi.org/10.1017/S0033822200045069)

CIGLENEČKI, S., M. STRMČNIK GULIČ 2002, Sledovi zgodnje slovanske poselitve južno od Maribora. – V: M. Guštin (ur.), Zgodnji Slovani, 67–75, Ljubljana.

ČREŠNAR, M. 2006, Novi žarni grobovi iz Ruš in pogrebni običaji v ruški žarnogrobiščni skupini / Die neuen Urnengräber aus Ruše und das Bestattungsritual in der Ruše − Gruppe der Urnenfelderkultur. – Arheološki vestnik 57, 97–162.

ČREŠNAR, M. 2010a, Nova spoznanja o pozni bronasti dobi Slovenije na primeru naselja Rogoza pri Mariboru / New research on the Urnfield period of Eastern Slovenia. A case study of Rogoza near Maribor. − Arheološki vestnik 61, 7−120.

ČREŠNAR 2010b, Poskus določitve kulturne skupine Kisapostag v vzhodni Sloveniji. – Zbornik soboškega muzeja 15, 107–130.

ČREŠNAR, M. 2014, Rogoza pri Mariboru. – V: Teržan, Črešnar (ur.) 2014, 225–348.

ČREŠNAR, M. 2021, Oris zgodovine raziskav pozne bronaste dobe v severovzhodni Sloveniji. – V: Teržan, Črešnar (ur.) 2021, 13–30.

ČREŠNAR, M. 2022, Rogoza. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 100. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/rogoza

ČREŠNAR, M., B. TERŽAN 2014, Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze Age in Slovenia. – V: Teržan, Črešnar (ur.) 2014, 661–702.

ČREŠNAR, M., V. KOPRIVNIK 2014, Brezje pod Brinjevo goro / Brezje below Brinjeva gora. – V: Teržan, Črešnar (ur.) 2014, 299–303.

ČREŠNAR et al. 2022 = M. Črešnar, P. M. Grootes, T. Higham, C. Bonsall, M. Molnár 2022, Radiokarbonske analize gradiva. – V: Črešnar 2022, 154–163.

DIRJEC, J. 1991, Kolišče v bližini Zornice pri Blatni Brezovici. – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 19, 193–206.

DJURIĆ, B. 2003, Terra Gentis Humanae Memoria. Varovanje arheološke dediščine in projekt izgradnje avtocest. – V: Prešeren (ur.) 2003, 7–24.

DULAR, J. 1999, Ältere, mittlere und jüngere Bronzezeit in Slowenien – Forschungsstand und Probleme / Starejša, srednja in mlajša bronasta doba v Sloveniji – stanje raziskav in problemi. – Arheološki vestnik 50, 81–96.

DULAR et al. 2002 = J. Dular, I. Šavel, S. Tecco Hvala 2002, Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu / Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5, Ljubljana. https://doi.org/10.3986/9789612544980

DUŠEK, M. 1969, Bronzezeitliche Gräberfelder in der Su- dwestslowakei. – Archaeologica Slovaca. Catalogi IV. FISCHL et al. 2015 = K. P. Fischl, V. Kiss, G. Kulcsár, V. Szeverényi 2015, Old and new narratives for Hungary around 2200 BC. – V: H. Meller, W. H. Arz, R. Jung, R. Risch (ur.) 2015, 2200 BC – Ein Klimasturz als Ursache für den Zerfall der Alten Welt? 7. Mitteldeutscher Archäologentag vom 23. bis 26. Oktober 2014 in Halle (Saale) / 2200 BC: A climatic breakdown as a cause for the col- lapse of the old world? 7th Archaeological Conference of Central Germany. October 23–26, 2014 in Halle (Saale), Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle Band 12/1, 503–524.

GABROVEC, S. 1983, Jugoistočnoalpska regija. – V: A. Benac (ur.), Praistorija Jugoslavenskih zemalja IV. Bronzano doba, 21–98. – Sarajevo.

GASPARI, A. 2008, Bronastodobno kolišče Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju. – Arheološki vestnik 59, 57–89.

GRAHEK, L. 2014, Orehova vas / Orehova vas. – V: Teržan, Črešnar (ur.) 2014, 249–273.

GRAHEK, L. 2015, Orehova vas. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 46. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/orehova-vas

GROOTES, P. M. 2011a, Radiocarbon Analysis. – V: Kerman 2011a, 111–114.

GROOTES, P. M. 2011b, Radiocarbon 14C dating of objects found at the Kotare–Krogi site. – V: Kerman 2011a, 130.

GROOTES, P. M. 2022, Die Radiokaratierung der Proben aus Rogoza bei Maribor (Leibniz–Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung). – V: Črešnar 2022, 156–161.

GUŠTIN, M. 2005, Savska skupina lengyelske kulture / The Sava group of the Lengyel culture. – V: M. Guštin (ur.), Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kulture / First farmers. The Sava group of the Lengyel culture, 7–22, Koper.

GUŠTIN et al. 2017 = M. Guštin, G. Tiefengraber, D. Pavlovič, M. Zorko 2017, Nova tabla pri Murski Soboti. Prazgodovina. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 52/1. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/nova-tabla-pri-murski-soboti-prazgodovina-st-aas-521

HAREJ, Z. 1976, Kolišče v Notranjih Goricah (Der Pfahlbau in Notranje Gorice). – Poročilo raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji 5, 85–117.

HAREJ, Z. 1987, Kolišče v Partih pri Igu na Ljubljanskem barju. Raziskovanja leta 1981 (Der Pfahlbau in Parti bei Ig auf dem Moor von Ljubljana. Die Forschungen im Jahr 1981). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 15, 141–183.

HONTI, S. 1994, Neue Angaben zur Geschichte der Kultur der transdanubischen Inkrustierten Keramik im Komitat Somogy. – Zalai Muzeum 5, 173–188.

HORVÁTH, L. 1994, Adatok Délnyugat-Dunántúl késobronzkorának történetéhez (Angaben zur Geschichte der Spatbronzezeit in SW-Transdanubien). – Zalai múzeum 5, 219–235.

HORVÁTH, L. (ur.) 2014, The prehistoric settlement at Balatonőszöd-Temetői-dűlő. The Middle Copper Age, the Late Copper Age and Early Bronze Age Occupation. – Varia Archaeologica Hungarica 29.

HUELS, R., A. HOGG 2021, Radiokarbonske analize. – V: Novšak et al. 2021, 54–56. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/grofovsko-1-pri-murski-soboti

ILON, G. 2012, A halomsíros kultúra rituális „edénydepója“ Veszprém határából / The ritual “vessel hoard” of the Tumulus culture in the vicinity of Veszprém. – Régészeti kutatások Magyarországon 2010 / Archaeological Investigations in Hungary 2010, 19–54.

ILON, G. 2014, Opfergrube der Hügelgräberkultur in der Gemarkung von Ménfőcsanak. Spiralornament auf einem Tonfries eines Gebäudes. – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 65, 5–42. https://doi.org/10.1556/AArch.65.2014.1.1

ILON, G. 2015, Cemetery of the late Tumulus – early Urnfield period at Balatonfűzfő, Hungary. – Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae Ser. 3/3, 27–57. https://doi.org/10.17204/dissarch.2015.27

ILON, G. 2017, Zapfenfußgefäße als Zeugen der westtransda- nubischen Genese der Hügelgräberkultur. – V: G. Kulcsár, G. V. Szabó, V. Kiss, G. Váczi, State of the Hungarian Bronze Age research, Proceedings of the conference held between 17th and 18th of December 2014, Ősrégészeti Tanulmányok / Prehistoric Studies II, 395–421, Budapest.

ILON, G. 2019, Die Entstehung und Zeitstellung der Hügelgräberkultur (≈1650/1600–1350/1300 BC) in We- sttransdanubien. Ein Versuch mittels Typochronologie und Radiokarbondaten. – V: E. Bánffy, J. P. Barna (ur.), Trans Lacum Pelsonem. Prähistorische Forschungen in Südwestungarn (5500-500 v. Chr.) / Prehistoric research in South-western Hungary (5500-500 BC), Castellum Pannonicum Pelsonense 7, 253–327.

JAEGER, M., G. KULCSÁR 2013, Kakucs-Balla-domb. A case study in the absolute and relative chronology of the Vatya culture. – Acta Archaeologica Academiae Scienti- arum Hungaricae 64, 289–320. https://doi.org/10.1556/aarch.64.2013.2.2

JANEŽIČ, M., I. CIGLAR, I. ŽIŽEK 2021, Brengova. – Arheologija na avtocestah Slovenije 87. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/brengova

KALICZ, N. 2003, Az újkőkorvégi és rézkori megtelepedés marad-ványai a nagykanizsai Inkey-kápolna mellett (Kr.e. 5.évezred első harmadától a 3. évezred elsőfeléig). (Endneolithische und kupferzeitliche Besiedlung bei Nagykanizsa (Inkey-Kapelle)). − Zalai Múzeum 12, 7–47.

KAVUR, B. 1997, Spodnje Radvanje. – Varstvo spomenikov 36, 201–202.

KAVUR, B. 2018, Sodolek. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 54. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/sodolek KERMAN, B. 2011a, Kotare–Krogi pri Murski Soboti. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 20. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/kotare-krogi-pri-murski-soboti

KERMAN, B. 2011b, Kotare–Baza pri Murski Soboti. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 17. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/kotare-baza-pri-murski-soboti

KERMAN, B. 2011c, Pod Kotom-sever pri Krogu. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 24. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/pod-kotom-sever-pri-krogu

KERMAN, B. 2014, Pince pri Lendavi. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 31–64.

KERMAN, B. 2018, Pod grunti – Pince pri Pincah. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 55. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/pod-grunti-pince-pri-pincah

KERMAN, B., B. KAVUR 2011, Srednja bronasta doba. – V: B. Kerman 2011c, 29–34. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/pod-kotom-sever-pri-krogu

KISS, V. 2007, The Middle Bronze Age in the western part of Hungary (An overview). – V: G. Tiefengraber (ur.), Studien zur Mittel- und Spatbronzezeit am Rande der Sudostalpen. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 148, 15–35.

KISS et al. 2015 = V. Kiss, S. Fábián, T. Hajdu, K. Köhler, I. Major, G. Serlegi, G. Szabó 2015, Contribution to the Relative and Absolute Chronology of the Early and Middle Bronze Age in Western Hungary Based on Radiocarbon Dating of Human Bones. – V: R. E. Németh in B. Rezi (ur.), Bronze Age Chronology in the Carpathian Basin. Proceesings of the International Colloquium from Târgu Mureş, 23–36, Târgu Mureş.

KOKEZA, N. 2003, Bronastodobna keramika iz naselbina Krtina pri Moravčah. − Diplomsko delo / Diploma thesis. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

KOROŠEC, P. 1957, Keramika z licensko ornamentiko (Litzenkeramik) na Ljubljanskem barju. – Arheološki vestnik 8, 9–26.

KOVÁCS, T. 1997, Das Grab von Ménfőcsanak. Ein Beitrag zu transdanubischen Denkmälern der Vorhügelgräberzeit. – V: C. Becker, M. L. Dunkelmann, C. Metzner-Nebel- sick, M. Roeder, B. Teržan (ur), Χρόνος. Beitrage zur prahistorischen Archaologie zwischen Nord- und Südosteuropa. Festschrift fur Bernhard Hänsel. – Internationale Archäologie–Studia honoraria 1, 297–301.

KRAMBERGER, B. 2018, Najdbe in sledovi poselitve iz bakrene dobe pod gomilo v Brezju pod Brinjevo goro / Funde und Besiedlungsspuren aus der Kupferzeit unter dem Grabhügel in Brezje unterhalb der Brinjeva gora. – Arheološki vestnik 69, 69–133.

KRAMBERGER, B. 2021a, Slivnica 2B. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 91. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/slivnica

KRAMBERGER, B. 2021b, Malečnik. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 89. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/malecnik

KRAMBERGER, B. 2021c, Zgornje Radvanje. Naselbinske ostaline in keramične najdbe. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 93. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/zgornje-radvanje

KRAMBERGER, B. 2023, Prazgodovina. – V: M. Janežič, B. Kramberger, K. Udovč, Krtina. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 112, 22–29.

KRAMBERGER, B., M. ČREŠNAR 2021, Pobrežje v Mariboru – Naselbina iz mlajše kulture žarnih grobišč / Pobrežje in Maribor – A settlement of the Late Urnfield Period. – V: Teržan, Črešnar (ur.) 2021, 55–107.

KULCSÁR, G. 1997, Kora bronzkori belső díszes talpas tálak a Dunántúlon. – Savaria - A Vas Megyei Múzeumok értesítője 24/3, 115–140.

KULCSÁR, G. 2009, The Beginnings of the Bronze Age in the Carpathian Basin. The Makó-Kosihy-Čaka and the Somogyvár-Vinkovci cultures in Hungary. – Varia Archa- eologica Hungarica 23.

LUBŠINA TUŠEK, M. 2003, Lavše pri Šikolah. − V: Prešeren (ur.) 2003, 170–172.

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, N. 1988, Prilog poznavanju kasnoga brončanog doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. – Arheološki radovi i rasprave 11, 9–32.

MALI, P. 2015, Tumulus Period settlement of Hosszúhetény-Ormánd. – Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae Ser. 3/3, 9–26. https://doi.org/10.17204/dissarch.2015.9

MARKOVIĆ, Z. 1994, Sjeverna Hrvatska od neolita do brončanog doba. – Koprivnica.

MARKOVIĆ, Z. 2003, O genezi i počecima licenskokeramičke kulture u sjevernoj Hrvatskoj. – Opuscula archaeologica 27, 275–312.

MARTINEC, M. 2003, Brončanodobna naseobinska jama s lokaliteta Grabrovac. – Opuscula Archaeologica 26, 275–312. MASARYK, R. 2013, Dolenji Podboršt pri Trebnjem. – Ar- heologija na avtocestah Slovenije 43. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/dolenji-podborst-pri-trebnjem

MURGELJ, I. 2013, Podsmreka pri Višnji Gori. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 42. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/podsmreka-pri-visnji-gori

MURGELJ, I. 2022, The pottery from the Bronze Age settlement at Podsmreka in the Dolenjska region (Keramika iz bronastodobne naselbine v Podsmreki na Dolenjskem). – Arheološki vestnik 73, 49–97. https://doi.org/10.3986/AV.73.03

MURKO, M. 2012, Maribor – arheološko najdišče Zgornje Radvanje. – Varstvo spomenikov 47, 139−142.

MURKO et al. 2008 = M. Murko, P. Predan, D. Salecl, M. Arh 2008, Slivnica pri Mariboru – arheološko najdišče (Slivnica 3). – Varstvo spomenikov (poročila) 44, 249–251.

MÜLLER-KARPE, H. 1959, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. – Römisch-Germanische Forschungen 22, Berlin.

MÜLLER, J., B. LOHRKE 2009, Neue absolutchronologische Daten für die süddeutsche Hügelgräberzeit. – Germania 87, 25–39.

NEUGEBAUER, J.-W. 1977, Böheimkirchen. Monographie des namengebenden Böheimkirchengruppe der Věteřov- kultur. – Archaeologica Austriaca 51–52, 31–207.

NOVŠAK et al. 2021 = M. Novšak, E. Lazar, S. Sankovič 2021, Grofovsko 1 pri Murski Soboti. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 59. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/grofovsko-1-pri-murski-soboti

NOWAK et al. 2017 = M. Nowak, M. Moskal-del Hoyo, A. Mueller-Bieniek, M. Lityńska-Zajac, K. Kotynia 2017, Benefits and weakness of radiocarbon dating of plant material as reflected by Neolithic archaeological sites from Poland, Slovakia and Hungary. – Geochronometria 44, 188–201. https://doi.org/10.1515/geochr-2015-0066

OBELIĆ, B., P. M. GROOTES 2010, Poročilo o rezultatih 14C. – V: I. Šavel, S. Sankovič 2010, 126–128.

OROSS et al. 2010 = K. Oross, T. Marton, A. Whittle, R. E. M. Hedges, L. J. E. Cramp 2010, Die Siedlung der Bala- ton-Lasinja-Kultur in Balatonszarzo-Kis-erdei-dőlő. – V: J. Sutekova, P. Pavuk, P. Kalabkova, B. Kovar (ur.), Panta Rhei. Studies in Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavuk on the Occasion of his 75th Birthday, Studia Archaeologica et Mediaevalia 11, 381–407.

OSZTÁS et al. 2012 = A. Osztás, I. Zalai-Gaál, E. Bánffy 2012, Alsónyék-Bátaszék: a new chapter in the research of Lengyel culture. – Documenta Praehistorica 39, 377–396. https://doi.org/10.4312/dp.39.27

PAHIČ, S. 1957, Drugo žarno grobišče v Rušah. – Razprave 1. razreda SAZU 4/3.

PAHIČ, S. 1960, Brinjeva gora. Začasen oris njene preteklosti za ljubitelje domače zgodovine (ciklostil, Pokrajinski muzej Maribor).

PAHIČ, S. 1962–1963, Bronastodobna gomila pod Brinjevo goro (Das bronzezeitliche Hügelgrab von Brinjeva gora). – Arheološki vestnik 13–14, 349–373.

PAHIČ, S. 1964, Morje pri Framu. – Varstvo spomenikov 9, 170.

PAHIČ, S. 1965, Bukovec nad Zg. Polskavo. – Varstvo spomenikov 10, 210.

PAHIČ, S. 1968, Maribor v prazgodovini. – Časopis za zgodovino in narodopisje NV 4, 9–63.

PAHIČ, S. 1974, Bukovec nad Zg. Polskavo. – Varstvo spomenikov 17–19/1, 95.

PAHIČ, S. 1983, Bistriški svet v davnini. – V: Zbornik občine Slovenska Bistrica 1, 39–90, Slovenska Bistrica.

PAHIČ, S. 1985a, Arheološka dediščina mariborskega kraja. – Doneski k pradavnini Podravja 1, Pokrajinski muzej Maribor. – Maribor.

PAHIČ, S. 1985b, Iz pradavnih dni okrog Polskave. – Naši kraji v prazgodovini 1. – Maribor.

PAHIČ, S. 1990, Brinjeva gora. Začasen oris njene preteklosti za ljubitelje domače zgodovine. – Maribor.

PAHIČ, S. 1995, Prebliski iz pradavnine ob Gornji Dravinji. – Naši kraji v pradavnini 10, Maribor.

PAHIČ, S. 1998, Topografski zapiski 1961-1965. – Doneski k pradavnini Podravja 11, Maribor.

PAK, M. 1998, Dravska ravan. – V: D. Perko, M. Orožen Adamič (ur.), Slovenija. Pokrajine in ljudje, 592–605, Ljubljana.

PAVÚK, J. 2003, Hausgrundrisse der Lengyel-Kultur in der Slowakei. – V: J. Eckert, U. Eisenhauer, A. Zimmermann (ur.), Archäologische Perspektiven. Analysen und Interpretationen im Wandel. Festschrift für Jens Lüning zum 65. Geburtstag. Internationale Archäologie. Studia honoraria 20, 455–469.

PREŠEREN, D. (ur.) 2003, Zemlja pod vašimi nogami, Arheologija na avtocestah Slovenije, Vodnik po najdiščih. – Ljubljana. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/zemlja-pod-vasimi-nogami-arheologija-na-avtocestah-slovenije-vodnik-po-najdiscih

RAVNIK, M., G. TICA 2019, Oskrbni center Maribor. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 82. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/oskrbni-center-maribor-zbirka-aas

ŘÍHOVSKÝ, J. 1979, Die Nadeln in Mähren und im Ostalpengebiet. – Prähistorische Bronzefunde 13/5.

SANKOVIČ, S. 2009, Zgodnjebronastodobne najdbe. − V: I. Šavel (ur.), Pod kotom-jug pri Krogu, Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 7, 139–146. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/pod-kotom-jug-pri-krogu

SANKOVIČ, S. 2021, Prazgodovina. – V: Novšak et al. 2021, 19–26. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/grofovsko-1-pri-murski-soboti

SOMOGYI, K. 2004, A kisapostagi kultúra birituális temetője Ordacsehi-Csereföldön (Das birituelle Gräberfeld der Kisapostag-Kultur in Ordacsehi-Csereföld (Fundort M7 S

(Südwestungarn)). – V: G. Ilon (ur.): MΩΜΟΣ III. Az Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete, Halottkultusz és temetkezés, 349–381, Szombathely.

STRMČNIK GULIČ, M. 1989, Bronastodobni naselitveni kompleks v Rabelčji vasi na Ptuju (Der Bronzezeitliche Siedlungskomplex in Rabelčja vas auf Ptuj). – Arheološki vestnik 39–40, 147–170.

STRMČNIK GULIČ, M. 1998, Slivnica 1/96 – I. etapa del. – Letno poročilo 1996, 118–129. – Maribor.

STRMČNIK GULIČ, M. 1999, Slivnica 1/97 – II. in III. etapa del. – Letno poročilo 1997, 221–231. – Maribor.

STRMČNIK GULIČ, M. 2001a, Nova podoba prazgodovinske poselitve na zahodnem obrobju Dravskega polja (Das neue Bild der prähistorischen Besiedlung am östlichen Rand des Draufeldes). – Arheološki vestnik 52, 117–121.

STRMČNIK GULIČ, M. 2001b, The First Millennium BC between Drava and Pohorje. Some of the newly discovered Settlement Sites. – A. Lippert (ur.), Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend. Akten des internationalen und interdisziplinären Symposiums vom 26.-29. April 2000 in Bad Radkersburg, Universitätsfor- schungen zur prähistorischen Archäologie 78, 103–105.

STRMČNIK GULIČ, M. 2002, Slivnica pri Mariboru. – V: T. Knific (ur.), Od Rimljanov do Slovanov, Predmeti, 274. – Ljubljana.

STRMČNIK GULIČ, M. 2003a, Slivnica pri Mariboru 1. − V: Prešeren (ur.) 2003, 237−238.

STRMČNIK GULIČ, M. 2003b, Malečnik – Arheološko najdišče pod Meljskim hribom. – V: Prešeren (ur.) 2003, 187–188.

SZÁRAZ, C. 2017, Late Bronze Age Sites in Zala County (Southwestern Hungary). – V: G. Kulcsár, G. V. Szabó, V. Kiss, G. Váczi, State of the Hungarian Bronze Age research, Proceedings of the conference held between 17th and 18th of December 2014, Ősrégészeti Tanulmányok / Prehistoric Studies II, 51–84.

SZILAS, G. 2017, The Cemetery of the Late Bronze Age Tumulus Culture at Budapest-Nagytétény-Érdliget. – V: G. Kulcsár, G. V. Szabó, V. Kiss, G. Váczi (ur.), State of the Hungarian Bronze Age research, Proceedings of the conference held between 17th and 18th of December 2014, Ősrégészeti Tanulmányok / Prehistoric Studies II, 213–250.

ŠAVEL, I., Š. KARO 2012, Popava pri Lipovcih 1. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 30. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/popava-pri-lipovcih-1

ŠAVEL, I., S. SANKOVIČ 2010, Za Raščico pri Krogu I/II. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 13. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/za-rascico-pri-krogu

ŠAVEL, I., S. SANKOVIČ 2013, Nedelica pri Turnišču. – Arheologija na avtocestah Slovenije 39. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/nedelica-pri-turniscu

ŠINKOVEC, I. 1995, Katalog posameznih kovinskih najdb bakrene in bronaste dobe / Catalogue of Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages. – V: Teržan (ur.) 1995, Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 1 / Hoards and Individual metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1, Katalogi in monografije 29, 29–413.

ŠINKOVEC, I. 1996, Posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe / Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages. – V: Teržan (ur.) 1996, Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 2 / Hoards and Individual metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 2, Katalogi in monografije 30, 125–164.

ŠIMEK, M. 1975, Licenska keramika u gradskom muzeju Varaždin. – Godišnjak gradskog muzeja 5, 13–27.

ŠKVOR JERNEJČIČ et al. 2022 = B. Škvor Jernejčič, E. Leghissa, B. Brezigar 2022, Settlement patterns in the eastern and central Slovenia during the Middle and the Late Bronze Age (the Oloris – Podsmreka horizon). – IpoTESI di Preistoria 15, 93–120. https://doi.org/10.6092/issn.1974-7985/15721

TERŽAN, B. 1983, Das Pohorje – Ein Vorgeschichtliches Erzrevier? – Arheološki vestnik 34, 51–84.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem. / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR 2012, Oris preteklosti vzhodnih obronkov Pohorja od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka. – V: A. Gulič, M. Črešnar (ur.), Arheološka pot po Mariboru z okolico. Odsek I: Zgornje Radvanje – Spodnje Hoče / Archaeological Trail of Maribor and its Surroundings. Section I: Zgornje Radvanje – Spodnje Hoče. – Ljubljana, Maribor. https://www.visitmaribor.si/media/9608/arheoloska_pot_po_mariboru_z_okolico.pdf

TERŽAN et al. 2012 = B. Teržan, M. Črešnar, B. Mušič 2012, Pogledi v preteklost: Poštela – “staro mesto” na obronkih Pohorja in njena okolica (arheološke raziskave). – Dialogi 1–2/12, 17–58.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR (ur.) 2014, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia. – Katalogi in monografije 40, Ljubljana.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR (ur.) 2021, Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi / Pohorsko Podravje tree Millennia ago. Tradition and innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages. Katalogi in monografije 44, 55–107, Ljubljana. https://www.nms.si/si/files/default/Trgovina/publikacije/KiM/KiM-44-celota.pdf

TIEFENGRABER, G. 2007, Zum Stand der Erforschung der Mittel und Spätbronzezeit in der Steiermark, Weststmk. – V: G. Tiefengraber (ur.), Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen. Universitätsforschungen für prähistorische Archäologie 148, 67–113.

TIEFENGRABER, G. 2018, Der Wildoner Schlossberg. Die Ausgrabungen des Landesmuseums Joanneum 1985–1988. – Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiemark 80, Schild von Steier 7, Graz.

TOMANIČ JEVREMOV et al. 2006 = M. Tomanič-Jevremov, A. Tomaž, B. Kavur 2006a, Neolitske in bakrenodobne najdbe s Ptujskega gradu (Neolithic and Copper Age finds from Ptuj Castle). – V: A. Tomaž (ur.) 2006, Od Sopota do Lengyela. Prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Donavo / Between Sopot and Len- gyel. Contributions to Stone Age and Copper Age Cultures between the Sava and the Danube, 175–194. – Koper.

TOMAŽ, A. 2022, Čatež – Sredno polje. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 98. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/catez-sredno-polje

TOMAŽIČ, S., S. OLIĆ 2009, Šiman pri Gotovljah. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 9. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/siman-pri-gotovljah

TORMA, I. 1972, A kisapostagi kultúra telepe Balaton- györökön. – A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 11, 15–39.

TUŠEK, I. 2001, Slivnica. – Varstvo spomenikov 38, 117.

VELUŠČEK, A., K. ČUFAR 2003, Založnica pri Kamniku pod Krimom na Ljubljanskem barju – naselbina kulture Somogyvár-Vinkovci / Založnica near Kamnik pod Krimom on the Ljubljansko barje (Ljubljana moor) – a settlement of Somogyvár-Vinkovci Culture. – Arheološki vestnik 54, 123–158.

DJURIĆ, B., M. KAJZER 1995, Poročilo o ekstenzivnem arheološkem pregledu (SK 04/1 Slivnica–Miklavž, M-10 BDC–Slivnica (neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS, CPA).

DJURIĆ, B. 1996, Slivnica 1. Poročilo o arheološkem intrasite pregledu in delnem izkopu testnih jarkov (neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS, CPA).

JANČAR, M., P. STERGAR 2023, Arheološke raziskave ob gradnji ob obnovi Trga vstaje v Rušah (neobjavljeno poročilo, hrani Primož Strgar s. p.).

JURAK, A. 2022, Poročilo o raziskavi in odstranitvi arheološke ostaline – arheološki testni izkop v Radvanju (Maribor – Arheološko najdišče Zgornje Radvanje; Maribor – Arheološko najdišče Spodnje Radvanje) (neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS, CPA).

LAMUT, B. 2002, Slivnica pri Mariboru v bronasti dobi. – V: Strmčnik Gulič et al. 2002, 24–76.

MURKO et al. 2007 = M. Murko, P. Predan, D. Salecl, M. Arh 2007, AC Slivnica – Draženci, poročilo o arheoloških izkopavanjih Slivnica 3B (neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS, CPA).

MUŠIČ, B. 1996, Slivnica 1. Poročilo o geofizikalnem kartiranju (neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS, CPA). STRMČNIK GULIČ, M. 2009, Poročilo o izvedenem arheološkem dokumentiranju uničenja dela najdišča Maribor − Arheološko najdišče Zgornje Radvanje (EŠD 28108) (neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS, CPA).

STRMČNIK GULIČ et al. 2002 = M. Strmčnik Gulič, S. Ciglenečki, S. Djura Jelenko, M. Kajzer Cafnik, V. Koprivnik, B. Lamut, M. Peršuh, I. Tušek, J. Železnikar, I. Žižek, I. Štrucl, M. Planjšek, T. Prus, B. Vrščaj, M. Culiberg, A. Šercelj, P. Predan, I. Bizjak 2002, Poročilo o obdelavi arheološkega gradiva z arheološkega najdišča Slivnica 1 na trasi HC Slivnica – BDC (neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS, CPA).

STRMČNIK GULIČ, M., P. PREDAN 2003, Malečnik. Deviacija malečniške ceste 10−3, 1–23. – Maribor (neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS, CPA).

ŠTRUCL, I. 2002, Geološko poročilo o sestavi kamenin in zemljin na območju izkopanin iz mlajše bronaste dobe v Slivnici pri Mariboru (neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS, CPA).

Prenosi

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Kramberger, B. (2024). Novosti o poselitvi Pohorskega Podravja v zgodnji in srednji bronasti dobi ter kronologija poselitve na najdišču Slivnica 1B pri Mariboru. Arheološki Vestnik, 75, 551–618. https://doi.org/10.3986/AV.75.18

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2022