Grobišče iz mlajšega žarnogrobiščnega obdobja na Tišini v Prekmurju

Avtorji

  • Samo Sankovič

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.17

Ključne besede:

Slovenija, Tišina, mlajše obdobje kulture žarnih grobišč, ruška žarnogrobiščna skupina, plano žarno grobišče, keramika, nakit, bronasta tulasta sekira

Povzetek

V članku je predstavljeno manjše grobišče, odkrito v vasi Tišina zahodno od Murske Sobote. Najdenih je bilo 12 grobov, ki časovno sodijo v mlajše obdobje kulture žarnih grobišč. Obravnavane so grobne najdbe, tako keramično posodje kot tudi drugi predmeti, in sicer nakit, železna noža in drugo. Med njimi izstopa okrašena bronasta tulasta sekira. Najdbe iz grobov kažejo podobnost z grobovi ruške skupine kulture žarnih grobišč.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Samo Sankovič

Pomurski muzej Murska Sobota
Trubarjev drevored 4
SI-9000 Murska Sobota

Literatura

ČREŠNAR, M. 2006, Novi žarni grobovi iz Ruš in pogrebni običaji v ruški žarnogrobiščni skupini (Die neuen Urnengräber aus Ruše und das Bestattungsritual in der Ruše-Gruppe der Urnenfelderkultur). – Arheološki vestnik 57, 97–162.

ČREŠNAR, M. 2014, Rogoza pri Mariboru. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 205–214.

ČREŠNAR, M., M. MURKO 2014, Miklavž na Dravskem polju. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 225–248. DULAR, J. 2013, Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6. https://doi.org/10.3986/9789610502944

DULAR, J., M. LUBŠINA TUŠEK 2014, Dva grobova z žganim pokopom iz Ptuja / Zwei Gräber mit Brandbestattungen aus Ptuj. – Arheološki vestnik 65, 9–33.

GUŠTIN et al. 2017 = M. Guštin, G. Tiefengraber, D. Pavlovič, M. Zorko 2017, Nova tabla pri Murski Soboti – prazgodovina. – Arheologija na avtocestah Slovenije 52/1.

HORVAT, M. 1999, Keramika. Tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv. – Razprave Filozofske fakultete, Ljubljana.

JÓSA, A. 1963-1964, Bronzkori halmazleletek (Kemenczei Tibor értékelésével) (Depotfunde aus der Bronzezeit (Mit Bewertung von T. Kemenczei)). – A Nyiregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 6–7, 19–44.

MAYER, E. F. 1977, Die Äxte und Beile in Österreich, – Prähistorische Bronzefunde IX/9.

METZNER-NEBELSICK, K. 2002, Der “Thrako-Kimme- rische” Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelder- und Hallstattzeit im südöstlichen Pannonien. – Vorges- chichtliche Forschungen 23.

MÜLLER-KARPE, H. 1959, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich un südlich der Alpen. – Römisch-Germanische Forschungen 22.

NÉMETH, P., I. TORMA 1965, A Romándi későbronzkori raktárlelet. – A Veszprém Megyei Múzeumok Közlemé- nyei 4, 59–90.

PAHIČ, S. 1972, Pobrežje. – Katalogi in monografije 6.

PARE, C. 1998, Beiträge zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa. – Jahrbuch des Römis- ch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 45, 293–433.

PÁSZTHORY, K., E. F. MAYER 1998, Die Äxte und Beilen in Bayern. – Prähistorische Bronzefunde IX/20.

PLESTENJAK, A. 2010, Gorice pri Turnišču. – Arheologija na avtocestah Slovenije 12.

ŘÍHOVSKÝ, J. 1983, Die Nadeln in Westungarn I, – Prähistorische Bronzefunde XIII/10, München.

STRMČNIK GULIČ et al. = M. Strmčnik Gulič, M. Kajzer, M., B. Kramberger 2021, Velika gomila nad Razvanjem / Large tumulus above Razvanje. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2021, 347–400.

ŠINKOVEC, I. 1996, Posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe / Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages. – V: B. Teržan (ur.) 1996, 125–164.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 1996 (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem II / Hoards and Individual Metal Finds from the Ene- olithic and Bronze Ages in Slovenia II. – Katalogi in monografije 30.

TERŽAN, B. 2019, Štajersko-panonska halštatska skupi- na. Uvodnik in kratek oris / The Styrian-Pannonian Hallstatt Group. An introduction and brief outline – Arheološki vestnik 70, 319-334.

TERŽAN, B. 2021, Gračič pod Brinjevo goro – nekropola kulture žarnih grobišč (III. Kronološki oris) / Gračič below Brinjeva gora – A necropolis of the Urnfield Culture (III. Chronoligical outline). – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2021, 299–328.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR (ur.) 2014, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia. – Katalogi in monografije 40.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR 2014, Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze Age in Slovenia. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 661–702.

TERŽAN, B., ČREŠNAR M. 2021 (ur.), Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji (tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi) / Pohorsko Podravje three millenia ago (tradition and innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages). – Katalogi in monografije 44.

TIEFENGRABER, G. 2019, Die hallstattzeitlichen Gräberfelder von Nova tabla bei Murska Sobota (Slowenien). Ein Beitrag zur Erforschung der Steirisch-Pannonischen Gruppe der Osthallstattkultur (Grobišča iz starejše železne dobe z Nove table pri Murski Soboti.

Prispevek k raziskavam štajersko-panonske skupine vzhodnohalštatskega kulturnega kroga). – Arheološki vestnik 70, 399–433.

TOMANIČ-JEVREMOV, M. 1988, Ormoško grobišče. – Ormož skozi stoletja II, 7–52.

TOMANIČ-JEVREMOV, M. 1988–1989, Žarno grobišče v Ormožu (Das Urnengräberfeld von Ormož). – Ar- heološki vestnik 39–40, 277–304.

VASSILEVA et al. 2015 = R. D. Vassileva, R. Atanasova, R. Todorova,, A. Dikov 2015, Electrum from Gabrovo Pb-Zn deposit, Eastern Rhodopes. – Bulgarian Geolo- gical Society, National Conference with participation »GEOSCIENCES 2015«, 45–46. – Sofia.

Prenosi

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Sankovič S. (2024). Grobišče iz mlajšega žarnogrobiščnega obdobja na Tišini v Prekmurju. Arheološki Vestnik, 75, 525–549. https://doi.org/10.3986/AV.75.17

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2022