Naselbine iz bronaste dobe v Prekmurju

Pregled stanja raziskav

Avtorji

  • Branko Kerman

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.15

Ključne besede:

Prekmurje, naselbine, grobišča, zgodnja bronasta doba, kultura Somogyvár-Vinkovci, kultura Kisapostag, horizont pramenaste oz. licenske keramike, srednja in pozna bronasta doba

Povzetek

Članek obravnava poselitev Prekmurja v bronasti dobi na podlagi do zdaj odkritih naselbin in grobišč ter zaobsega čas okrog 1500 let. Prehodno obdobje iz bakrene v zgodnjo bronasto dobo v Prekmurju označujejo naselbinske ostaline iz kulture Somogyvár-Vinkovci. Sledi poselitev kulture Kisapostag v zgodnji bronasti dobi, ki se je v Prekmurju zaključila s horizontom pramenaste oz. licenske keramike na prehodu v srednjo bronasto dobo. Iz zgodnjega obdobja srednje bronaste dobe so bile v Prekmurju doslej odkrite le ostaline naselja na najdišču Pod Kotom – sever. Iz obdobja pozne srednje bronaste dobe in zgodnje pozne bronaste dobe pa izstopa največje naselje Pod Grunti – Pince. V pozno bronasto dobo sodijo ostaline naselbine na Novi tabli, plani žgani grobovi v Goricah pri Turnišču, depo kovinskih predmetov na najdišču Pod Kotom – jug, pred kratkim odkrita višinska naselbina na Sotinskem bregu ter grobišči na Tišini in Gornji Bistrici.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Branko Kerman

Pomurski muzej Murska Sobota
Trubarjev drevored 4
SI-9000 Murska Sobota

Literatura

BERNHARD, A. 2007, Ausgewählte bronzezeitliche Funde aus Hörbing bei Deutschlandsberg und Freidorf im Sulmtal. – V: G. Tiefengraber (ur.), Studien zur Mittel− und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 148, 205–230.

BERNHARD, A., B. HEBERT 2000, Dritter und abschließender Bericht über die Rettungsgrabungen des Bundesdenkmalamtes im Hartwald der KG Graschach in der Steiermark. – Fundberichte aus Österreich 39, 91–99.

BÓNA, I. 1992, Bronzezeitliche Tell-Kulturen in Ungarn. – V: W. Meier-Arendt (ur.), Bronzezeit in Ungarn, Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau und Teiss, , 9 – 41. – Frankfurt am Main.

BONDÁR, M. 1995, Early Bronze Age settlement patterns in south−west Transdanubia. – Antaeus 22, 197–269.

BONDÁR, M. 2003, Kora bronzkori telep Nagykanizsa–Inkey kápolnán (Frühbronzezeitliche Siedlung von Nagykanizsa Inkey Kapelle). – Zalai Múzeum 12, 49–77.

ČREŠNAR, M., 2010, Poskus določitve kulturne skupine Kisapostag v vzhodni Sloveniji. – Zbornik soboškega muzeja 15, 107–131.

ČREŠNAR, M., TERŽAN, B. 2014a, Horizont Kisapostag. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 666–676.

ČREŠNAR, M. in B. TERŽAN. 2014b, Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 661–702.

DONEUS, M. 1994, Das mittelbronzezeitliche Keramikdepot von Maisbirbaum, MG Ernsbrunn, PB Korneuburg, Niederösterreich. – Zalai múzeum 5, 201–209.

DULAR, J. 2011, Zur Datierung der bronzezeitlichen Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš / O dataciji bronastodobnega naselja Oloris pri Dolnjem Lakošu. – Arheološki vestnik 62, 111–130.

DULAR, J. 2013, Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27. https://doi.org/10.3986/9789612546038

DULAR, J., I. ŠAVEL in S. TECCO HVALA 2002, Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu / Bronze- zeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5, Ljubljana. https://doi.org/10.3986/9789612544980

ECSEDY 1979, Die Siedlung der Somogyvár-Vinkovci Kultur bei Szava und einige Fragen der Frühbronzezeit in Südpannonien. – Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 23, 97–136.

FULLÁR, Z. 2008, Az urnamezős kultúra települése Nagyrécse−Baráka−dűlőben. – Zalai Múzeum 17, 79–92. GUTJAHR, Ch. 2011, Mittelbis frühspätbronzezeitliche Gruben aus dem Bereich des Gräberfeldes Kainach bei Wildon, Gem. Weitendorf, Stmk. – V: Ch. Gutjahr, G. Tiefengraber (ur.), Beiträge zur Mittel– und Spätbronzezeit sowie zur Urnenfelderzeit am Rande der Südodtalpen. Akten des 1. Wildoner Fachgespräches vom 25. bis 26. Juni 2009 in Wildon/Stmk. Internationale Archäologie 15, Rahden/West., 141–206.

GUŠTIN, M. 2005, Starejša bronasta doba v Prekmurju. Horizont pramenaste (litzen) lončenine. – Zbornik soboškega muzeja 8, 85–98.

GUŠTIN, M., TIEFENGRABER, G. 2001, Prazgodovinske najdbe z avtocestnega odseka Murska Sobota-Nova Tabla. – Arheološki vestnik 52, 107–116.

GUŠTIN, M., M. ZORKO 2010, Bratonci v Prekmurju. Na obrobju kulture Somogyvár−Vinkovci. – Zbornik soboškega muzeja 15, 77–89.

GUŠTIN et al. 2017 = M. Guštin, G. Tiefengraber, D. Pavlovič,

M. Zorko 2017, Nova tabla pri Murski Soboti. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 52/1. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/nova-tabla-pri-murski-soboti-prazgodovina-st-aas-521

HAMPL et al. 1981 = F. Hampl, H. Kerchler, Z. Benkovsky-Pivovarova1981, Das mittelbronzezeitliche Gräberfeld von Pitten in Niederösterreich. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österrechischen Akademie der Wissenschaften 19/20.

HAREJ, Z. 1974, Poročilo o površinskih najdbah na kolišču ob Partovskem kanalu I pri Igu. – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 3, 76–90.

HAREJ, Z. 1978, Kolišče v Partih pri Igu na Ljubljanskem barju. – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 6, 61–94.

HAREJ, Z. 1981–82, Kolišče v Partih pri Igu na Ljubljanskem barju raziskovanja 1978. in 1979. leta. – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 9–10, 31–99.

HAREJ, Z. 1987, Kolišče v Partih pri Igu na Ljubljanskem barju (Raziskovanja leta 1981). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 15, 141–183.

HEYMANS, H. 2007, Die Mittel-und Spätbronzezeit im Gleinztal. – V: G. Tiefengraber (ur.), Studien zur Mittel-und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäo- logie 148, 143–162.

HORVAT ŠAVEL, I. 1981a, Rezultati sondiranj prazgodovinskega naselja v Gornji Radgoni (Die Resultate der Sondierungen der vorgeschichtlichen Siedlung in Gornja Radgona). – Arheološki vestnik 32, 291–310.

HORVAT-ŠAVEL, I. 1981b, Rezultati sondiranja v Dolnjem Lakošu. – Zbornik posvečen Stanetu Gabrovcu ob šestdesetletnici, Situla 20–21, 51–60.

HORVAT-ŠAVEL, I. 1988–89, Bronastodobna naselbina Oloris pri Dolnjem Lakošu / Die bronzezeitlichen Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš. – Arheološki vestnik 39–40, 127–145.

HORVÁTH, L. A. 1994, Adatok Délnyugat-Dunátúl késő- bronzkorának történetéhez. – Zalai Múzeum 5, 219–235. ILON, G. 2004, Szombathely öskori települestörtenek vazlata. – Szombathely.

JEREB, M. 2009, Poznobronastodobni depo. – V: Šavel 2009, Pod Kotom-jug pri Krogu, Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 7, 151–153.

JEREB, M., S. SANKOVIČ, I. ŠAVEL 2014a, Pod Kotom – Jug. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.)2014, 177–189.

JEREB, M., S. SANKOVIČ, I. ŠAVEL 2014b, Za Raščico. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 141–156.

KAVUR, B. 2018, Sodolek. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 54. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/sodolek

KARAVANIĆ et al. 2002 = S. Karavanić, M. Mihaljević, H. Kalafatić 2002, Naselje Mačkovec – Crišnjevi kao prilog poznavanju početka kulture polja sa žarama u slavonskoj Posavini. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 19, 47–62.

KERMAN, B. 2011a, Kotare–Baza pri Murski Soboti. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 17. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/kotare-baza-pri-murski-soboti

KERMAN, B. 2011b, Kotare–Krogi pri Murski Soboti. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 20. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/kotare-krogi-pri-murski-soboti

KERMAN, B. 2011c, Pod Kotom - sever pri Krogu. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 24. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/pod-kotom-sever-pri-krogu

KERMAN, B. 2013, Gornje njive pri Dolgi vasi 2. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 36. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/gornje-njive-pri-dolgi-vasi-2

KERMAN, B. 2014a, Kotare–Baza. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 117–139.

KERMAN, B. 2014b, Kotare-Krogi. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 107–116.

KERMAN, B. 2014c, Pod Grunti–Pince. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 44–63.

KERMAN, B. 2014d, Pod Kotom–sever. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 159–176.

KERMAN, B. 2018, Pod Grunti–Pince pri Pincah. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 55. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/pod-grunti-pince-pri-pincah

KERMAN, B. 2019, Naselbine iz starejše železne dobe v Prekmurju / Settlements from the Early Iron Age in Prekmurje. – Arheološki vestnik 70, 381–398.

KISS, V. 2003, Central European economies: agriculturalists in Transdanubia. – V: Z. Visy, M. Nagy, Z. B. Kiss (ur.), Hungarian Archaeology at the Turn of the Millennium, 148–149. – Budapest.

LAMUT, B. 1996, Zgodnje bronastodobno najdišče: Ptuj – Prešernova ulica 6. – Ptujski zbornik 6/1, 16–48.

LEGHISSA, E. 2014, Medvode. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 333–343.

MARKOVIĆ, Z. 1981, Vučedolska kultura u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. – Arheološki vestnik 32, 219–290.

MARKOVIĆ, Z. 2002, Grabrovac kot Đakova i početak brončanog doba u sjevernoj Hrvatskoj. – Prilozi instituta za arheologiju u Zagrebu 19, 31–46.

MARKOVIĆ, Z. 2003, O genezi i počecima licenskoke- ramičke kulture u sjevernoj Hrvatskoj. – Opuscula Archaeologica 27, 117–150.

MINICHREITER, K. 1982–1983, Pregled istraživanja nekropole grupe Gređani u Slavoniji. – Anali Zavoda za znanstveni rad JAZU u Osijeku, 7–119.

MURGELJ, I. 2013, Podsmreka pri Višnji Gori. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 42, Ljubljana. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/podsmreka-pri-visnji-gori

MURGELJ, I. 2014,Podsmreka pri Višnji Gori. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 437–450.

MURGELJ, I. 2022, The pottery from the Bronze Age settlement at Podsmreka in the Dolenjska region / Keramika iz bronastodobne naselbine v Podsmreki na Dolenjskem. – Arheološki vestnik 73, 49–97.

NEUGEBAUER, J.-W. 1980, Fundmaterialien aus der ältesten Stufe der Hügelgräberbronzezeit aus dem Raume von Mannersdorf am Leithagebirge, Niederösterreich. – Fundberichte aus Österreich 19, 157–201.

NEUGEBAUER, J.-W.1994, Bronzezeit in Ostösterreich. – Wissenschaftliche Schriftenreihe Niederösterreich. – St. Pölten-Wien.

NEUGEBAUER, C., J.-W. NEUGEBAUER 1997, Franz- hausen. Das Frühbronzezeitliche Gräberfeld I. Teil 1: Materialvorlage. – Fundberichte aus Österreich.Mate- rialheft A 5/1–2.

NOVŠAK et al. 2021 = M. Novšak, Lazar, E., Sankovič, S. 2021, Grofovsko 1 pri Murski Soboti. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 59. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/grofovsko-1-pri-murski-soboti

PÁSZTOR, E. 1997, Frühbronzezeitliches Urnenfeld in der Flur von Kisapostag. – Alba Regia 26, 13–59.

PAVLIN, P. 2015, Pod Kotom–cesta pri Krogu. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 48. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/pod-kotom-cesta-pri-krogu

PLESTENJAK, A. 2010, Gorice pri Turnišču. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 12. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/gorice-pri-turniscu

PLESTENJAK, A. 2014, Gorice pri Turnišču – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 91–95.

SANKOVIČ, S. 2010, Začetki bronaste dobe v Prekmurju. − Zbornik soboškega muzeja 15, 91–106.

SANKOVIČ, S. 2021, Horizont keramike s pramenastim okrasom. − V: Novšak et al. 2021, 22–26.

SCHAMBERGER, E. 2007, Die Bronzezeitlichen Siedlungsreste aus Vorwald bei Wald am Schoberpass, STMK. – V: G. Tiefengraber (ur.), Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 148, Bonn.

SCHRETTLE, B., S. TSIRONI 2007, Die Mittelbronzezeitliche Siedlung im Bereich der Villa Rustica von Retznei bei Leibnitz. – V: G. Tiefengraber (ur.), Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen, Univer- sitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 148.

SOKOL, V. 1996, Nekropola kulture žarnih polja u Moravču kod Sesveta. – Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 17, 29–57.

STRMČNIK GULIČ, M. 1988–89, Bronastodobni naselitveni kompleks v Rabelčji vasi na Ptuju. – Arheološki vestnik 39–40, 147–170.

SZÁRAZ, C. 2006, Késő bronzkori fémleletek Murasze- menye−Aligvári−mező lelőhelyről. − Zalai museum 15, 171–187.

SZATHMÁRI, I. 1983, Kisapostager Gräber im bronzezeit- lichen Gräberfeld von Dunaújváros. Alba Regia 20, 7–36.

SZILAS, G. 2002, Die Freilegung eine bronzezeitlichen Brunnensspeziellen Typs in Dunakezi. – Budapest Régiségei 36, 291–303.

ŠA VEL 1981, Rezultati sondiranja prazgodovinskega naselja v Gornji Radgoni. – Arheološki vestnik 32, 291–310.

ŠAVEL, I. 1991, Arheološka topografija Slovenije. Topografsko področje XX (Prekmurje), Oloris, 60–61.

ŠAVEL, I. 1994, Prazgodovinske naselbine v Pomurju (Prehistoric settlements in Pomurje). – Murska Sobota.

ŠAVEL, I. 2004, Neskončen dih / The endless breath. Razstava o bakrenodobnem žarnem grobišču pri Krogu / Exhibiton of the Copper Age cremation cemetery at Krog. – Murska Sobota.

ŠAVEL, I. 2007, Ženski grobovi iz bakrenodobnega grobišča pri Krogu / Female graves from Copper Age cemetery near Krog. – V: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (ur.), Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, Situla 44, 111–127.

ŠAVEL, I., Š. KARO 2012, Popava pri Lipovcih 1. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 30. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/popava-pri-lipovcih-1

ŠAVEL, I., B. KERMAN 2008, Gornje njive pri Dolgi vasi. − Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 6. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/gornje-njive-pri-dolgi-vasi

ŠAVEL, I., S. SANKOVIČ 2009, Pod Kotom – jug pri Krogu. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 9. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/pod-kotom-jug-pri-krogu

ŠAVEL, I., S. SANKOVIČ 2010, Za Raščico pri Krogu. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 13. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/za-raščico-pri-krogu

ŠAVEL, I., S. SANKOVIČ 2011, Pri Muri pri Lendavi. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 23. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/pri-muri-pri-lendavi

ŠAVEL, I., S. SANKOVIČ 2013, Nedelica pri Turnišču. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 39. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/nedelica-pri-turnišču

ŠAVEL, I., S. SANKOVIČ 2014, Nedelica pri Turnišču. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 83–90.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B., LEGHISSA, E., BREZIGAR, B. 2022, Settlement patterns in the Eastern and Central Slovenia during the Middle and the Late Bronze Age (the Oloris – Podsmreka horizon). – Ipotesi di preistoria 15, 93 –120.

TASIĆ 1984, Die Vinkovci Kultur. – V: N. Tasić (ur.), Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans, 15–28.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 1999, An Outline of the Urnfield Culture Period in Slovenia / Oris obdobja kulture žarnih grobišč na Slovenskem – Arheološki vestnik 50, 97–143.

TERŽAN, B. 2010, Diskusijski prispevek o srednji bronasti dobi v Prekmurju. – Zbornik Soboškega muzeja 15, 151–168.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR (ur.) 2014, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute Dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia. – Katalogi in monografije 40.

TERŽAN, B., ČREŠNAR, M. 2021, Sklepna beseda – Pohorsko Podravje v pozni bronasti in starejši železni dobi / Conclusion – The Pohorsko Podravje Region during the Late Bronze and Early Iron Ages. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji – tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi / Pohorsko Podravje three millennia ago – Tradition and Innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages, Katalogi in monografije 44, 561–583.

TIEFENGRABER, G. 2007, Zum Stand der Erforschung der Mittel- und Spätbronzezeit in der Steiermark. – V: G. Tiefengraber (ur.) Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 148, 67–113.

TIEFENGRABER, G. 2018, Der Wildoner Schlossberg. Die Ausgrabungen des Landesmuseums Joanneum 1985- 1988. Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 80. – Schild von Steier 7.

TIEFENGRABER, G. 2019, Die hallstattzeitlichen Gräberfelder von Nova tabla bei Murska Sobota (Slowenien) – Ein Beitrag zur Erforschung der Steierisch-Pannonischen Gruppe der Osthallstattkultur. – Arheološki vestnik 70, 399–436.

TOMAŽIČ, S., S. OLIĆ 2009, Šiman pri Gotovljah. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 9. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/šiman-pri-gotovljah

TORMA, I. 1972, A kisapostagi kultúra telepe. Balaton- györökön (Eine Siedlung der Kisapostag Kultur in Balatongyörök). – A Veszprémmegyei muzeumközleménye 11, 15–39.

TURK, SVETLIČIČ 2014, Kamna Gorica pri Ljubljani. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014, 355–362.

VELUŠČEK, A., K. ČUFAR 2003, Založnica pri Kamniku pod Krimom na Ljubljanskem barju – naselbina kulture Somogyvár− Vinkovci / Založnica near Kamnik pod Krimom on the Ljubljansko barje (Ljubljana Moor) – a settlement of the Somogyvár− Vinkovci Culture – Arheološki vestnik 54, 123−158.

VRDOLJAK, S. 1995, Tipološka klasifikacija kasnobron- čanodobne keramike iz naselja Kalnik − Igrišče (SZ Hrvatska). – Opuscula archaeologica 18, 7–86.

Prenosi

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Kerman, B. (2024). Naselbine iz bronaste dobe v Prekmurju: Pregled stanja raziskav. Arheološki Vestnik, 75, 463–499. https://doi.org/10.3986/AV.75.15

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2022