Poznoantična višinska naselbina Zidani gaber nad Mihovim. Sondiranje leta 2017, arheološka interpretacija lidarskih podatkov in analiza drobnih najdb

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.12

Ključne besede:

Slovenija, pozna antika, višinska naselbina, Germani, Bizantinci, drobne najdbe, svinčen pečat Justinijana I

Povzetek

Z arheološko interpretacijo lidarskih podatkov in terenskim delom smo raziskovali obseg in tloris poznoantične naselbine. Določili smo potek obodnega zidu ter število in obliko stavb, prepoznali cisterno in cerkev. S sondiranjem smo ugotovili posamezne konstrukcijske detajle in na tlaku ene izmed stavb odkrili zoglenele ostanke kulturnih rastlin. Kronologija poselitve se opira na tipokronološko analizo predmetov; prvo zanesljivo poselitev nakazujejo predmeti iz 4. st. in z začetka 5. st., povezujemo jih z opremo vojakov in uradnikov. Največjo poselitev nakazuje veliko število arheoloških predmetov s konca 5. st. in začetka 6. st. Glede na način gradnje stavb v strnjenih nizih in omejen prostor domnevamo, da so večino prepoznanih objektov zgradili v tem obdobju. Posamezne drobne najdbe povezujemo z Germani, dele vojaške opreme oficirjev in poveljnikov ter pečat s portretom Justinijana I. pa z bizantinsko vojsko in upravo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Vesna Tratnik

Narodni muzej Slovenije
Prešernova c. 20
SI-1000 Ljubljana

Literatura

AHUMADA SILVA, I. 2010a, La collina di San Mauro a Cividale del Friuli. Dalla necropoli longobarda alla chiesetta bassomedievale. Testi e catalogo. – Ricerche di archeologia altomedievale e medievale 35–36.

AHUMADA SILVA, I. 2010b, La collina di San Mauro a Cividale del Friuli. Dalla necropoli longobarda alla chie- setta bassomedievale. Tavole. – Ricerche di archeologia altomedievale e medievale 35–36.

ARENA, M. S., L. PAROLLI, L. VENDITTELLI 2001 (ur.), Roma dall’antichità al medioevo. Archeologia e storia. – Milano.

BAUSOVAC, M. 2011, Študija poznoantične lončenine z utrjene višinske naselbine Rifnik nad Šentjurjem. – Doktorska disertacija / PhD, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

BIERBRAUER, V. 1975, Die Ostgotischen Grab-und Scha- tzfunde in Italien. – Spoleto.

BIERBRAUER, V. 1987, Invillino / Ibligo in Friaul 1. Die römische Siedlung und das spätantik-frühmittelalterliche Castrum. – Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 33.

BIERBRAUER, V. 1991, Das Frauengrab von Castelbolognese in der Romagna (Italien). Zur chronologischen, etnischen und historischen Auswertbarkeit des ostgermanischen Fundstoffes des 5. Jahrhunderts in Südosteuropa und Italien. – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentral- museums 38/2, 541−592.

BIERBRAUER, V. 1992, Kreuzfibeln in der Mittelalpinen romanischen Frauentracht des 5.–7. Jahrhunderts: Trentino und Südtirol. – Miscellanea di studi in onore di Giulia Mastrelli Anzilotti, Archivio per l’Alto Adige, Rivista di studi alpini 86, 1−26.

BIERBRAUER, V. 2005, Kreuzfibeln und Tierfibeln als Zeugnisse persönlichen Christentums in der Romania Oberitaliens (5.–7. Jahrhundert). – V: S. Gelichi (ur.), L’Italia alto medievale tra archeologia e storia. Studi in ricordo di Ottone D’Assia, 55–87.

BIERBRAUER, V. 2010a, Goten im Osten und Westen: Ethnos und Mobilität am Ende des 5. und in der 1. Hälfte des 6. Jahrhunderts aus archäologischer Sicht. – V: F. Naumann-Steckner, B. Päffgen, R. Thomas (ur.), Zwischen Orient und Okzident. Festschrift für Hansgerd Hellenkemper, Kölner Jahrbuch 43, 71−111.

BIERBRAUER, V. 2010b, Italien um 500. – V: L. Wamser (ur.), Karfunkelstein und Seide. Neue Schätze aus Bayerns Frühzeit, Ausstellungskataloge der archäologischen Staatssammlung 37, 62−77.

BISHOP, M. C., J. C. N. COULSTON 20062, Roman Military Equipment. From Punic Wars to the Fall of Rome. – Oxford BITENC, P., T. KNIFIC 2001, Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. − Ljubljana.

BITENC, P., T. KNIFIC 2008, Oggetti di origine ostrogota e ceramiche domestiche di epoca gota rinvenute in Slovenia. – V: M. Buora, L. Villa (ur.), Gotti dall’oriente alle Alpi, Archeologia di frontiera 7, 98–108, 110−131.

BITENC, P., T. KNIFIC 2012, Poznoantične fibule v podobi ptičev iz Slovenije. – V: I. Lazar, B. Županek (ur.), Emona: med Akvilejo in Panonijo, Ljubljana, 429−446.

BITENC, P., T. KNIFIC 2015, Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora. – Arheološki vestnik 66, 103−146.

BÖHME, H. W. 1974, Germanische Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhunderts. – München.

BOLTA, L. 1981, Rifnik pri Šentjurju. Poznoantična naselbina in grobišče. – Katalogi in monografije 19.

BOŽIČ, D. 2005, Die spätrömischen Hortfunde von der Gora oberhalb von Polhov gradec. – Arheološki vestnik 56, 293–368.

BOŽIČ, D., S. CIGLENEČKI 1995, Zenonov tremis in poznoantična utrdba Gradec pri Veliki Strmici / Der Tremissis des Kaisers Zeno und die spätantike Befes- tigung Gradec bei Velika Strmica – Arheološki vestnik 46, 247–277.

BRATHER WALTER, S. 2009, Schlange – Seewesen – Raub- vogel? Die S-förmigen Kleinfibeln der Merowingerzeit. –Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 37, 47–110.

BRATOŽ, R. 2014, Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki. – Dela 1. razreda SAZU 39.

BREŠČAK, D. 1989, Gradec nad Mihovim. – Varstvo spomenikov 31, 250.

BREŠČAK, D. 1990a, Gradec nad Mihovim. – Varstvo spomenikov 32, 153.

BREŠČAK, D. 1990b, Gradec nad Mihovim. – Arheološka najdišča Dolenjske, Arheo. Dossier Dolenjska, 105−106.

BREŠČAK, D. 1997, Gradec nad Mihovim. – Dolenjski zbornik 1997, 98−107.

BREŠČAK, D. 2002, Slovansko grobišče na Camberku nad Cerovim logom. – V: M. Guštin (ur.), Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp / Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen, 104–110, Ljubljana.

BREŠČAK, D., M. LOVENJAK, T. VERBIČ, P. LEBEN SELJAK 2002, Nov poznoantični grob z Zidanega gabra na Gorjancih (Ein spätantikes Grab von Zidani gaber auf Gorjanci). – Arheološki vestnik 53, 223−232.

BUGARSKI, I. 2005, A contribution to the study of lamellar armours. – Starinar 55, 161–179.

BUORA, M. 2003, Fibule a ginocchio dal friuli Venezia Giuglia. – Aqiuleia nostra 74, 497−550.

BUORA, M. 2008, Fibule a forma di animali. – V: M. Buora, S. Seidel (ur.) Fibule antiche del Friuli, Cataloghi e Monografie archeologiche dei Civici Musei di Udine 9, 51–53.

CHEYNET, J., L., B. CASEAU 2012, Sealing Practices in the Byzantine Administration. – V: I. Regulski, K. Duister- maat, P. Verkinderen (ur.), Seals and Sealing Practices in the Near East. Developments in Administration and Magic from Prehistory in the Islamic Period, Proceedings of an International Workshop at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo on December 2-3, 2009, 133–148.

CIGLENEČKI, S. 1988, Mihovo. – Varstvo spomenikov 30, 264.

CIGLENEČKI, S. 1989, Mihovo. – Varstvo spomenikov 31, 251.

CIGLENEČKI, S. 1990a, Zidani gaber. – Arheološka najdišča Dolenjske, Arheo. Dossier Dolenjska, 113−116.

CIGLENEČKI S. 1990b, K problemu datacije nastanka rimskodobnih višinskih utrdb v jugovzhodnoalpskem prostoru (Zum Datierungsproblem der Entstehung der Römerzeitlichen Höhenbefestigungen in Südostal- penraum). – Arheološki vestnik 41, 147−176.

CIGLENEČKI, S. 1994, Höhenbefestigungen als Siedlunsgrundeinheit der Spätantike in Slowenien. – Arheološki vestnik 45, 239−266.

CIGLENEČKI, S. 1997, Strukturiranost poznorimske poselitve Slovenije (Strukturierung spätantiker Besiedlung Sloweniens). – Arheološki vestnik 48, 191−202.

CIGLENEČKI, S. 2000, Tinje nad Loko pri Žusmu. Poznoatična in zgodnjesrednjeveška naselbina / Tinje oberhalb von Loka pri Žusmu. Spätantike und frühmittelalterliche Siedlung – Opera Instituti Archeologici Sloveniae 4. https://doi.org/10.3986/9789610503279

CIGLENEČKI, S. 2001, Romani e Longobardi in Slovenia nell VI secolo. – V: Paolo Diacono e il Friuli altomedievale (secc.VI–X). Atti del XIV. Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo. Cividale del Friuli, Bottenicco di Moimacco 24-29 settembre 1999, 197–200, Spoleto.

CIGLENEČKI, S. 2003, Frühchristliche Kirchenanlagen in Slowenien und die Elemente ihrer Innenausstattung. – Hortus Artium Medievalium 9, 11−20.

CIGLENEČKI, S. 2005, Langobardische Präsenz im Südostalpenraum im Lichte neuer Forschungen. − V: W. Pohl, P. Erhart (ur.), Die Langobarden. Herrschaft und Identität, Denkschriften 329, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 9, 265−280.

CIGLENEČKI, S. 2008, Castra und Höhensiedlungen vom 3. bis 6. Jahrhundert in Slowenien. – V: H. Steuer, V. Bierbrauer (ur.), Höhensiedlungen zwischen Antike und Mittelalter von der Ardenen bis zur Adria, Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertum- skunde 58, 481−532.

CIGLENEČKI, S. 2014, The changing relations between city and countryside in Late Antique Illyricum. – Hortus artium medievalum 20.1, 232–250.

CIGLENEČKI, S. 2016a, Frühchristliche Kirchen und Klerikergebäude in Slowenien. – V: K. Strobel, H. Do- lenz (ur.), Neue Ergebnisse zum frühen Kirchenbau in Alpenraum, Römisches Österreich 39, 197−212.

CIGLENEČKI, S. 2016b, Kontinuität oder Diskontinuität? Höhenbefestigungen von der La-Tène-Zeit bis zum Frühmittelalter. – V: M. Lehner, B. Schrettle (ur.), Zen- tralort und Tempelberg. Siedlungs- und Kultentwicklung am Frauenberg bei Leibnitz im Vergleich. Veröffentlichungen des Instituts für klassische Archäologie der Karl Franzens Universität Graz 15, Studien zur Archäologie der Steiermark 1, 11−23.

CIGLENEČKI, S. 2023, Between Ravenna and Constantinopel. Rethinking Late Antique Settlement Patterns. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 46. https://doi.org/10.3986/9789610507369

CIGLENEČKI, S., Z. MODRIJAN, T. MILAVEC 2011, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija / Late antique forti- fied settlement Tonovcov grad near Kobarid. Settlement remains and interpretation. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 23. https://doi.org/10.3986/9789612545840

CIGLENEČKI, S., Z. MODRIJAN, T. MILAVEC 2020, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 39. https://doi.org/10.3986/9789610502555

CIPOT, D. 2003, Križne fibule v Sloveniji. –Diplomsko delo / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

COCIŞ, S. 2004, Fibulele din Dacia romana / The Brooches from Roman Dacia. – Cluj-Napoca.

COULSTON, J. C. N. 2013, Late roman military equipment culture. – V: A. Sarantis, N. Christie (ur.), War and warfare in late antiquity, 463−492, Leiden, Boston.

CSALLÁNY, D. 1961, Archäologische Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken (454–568 u. Z). – Archaeologia Hungarica, Series nova 38.

ČAVAL, S. 2013, Poznoantične okrasne igle vrste stilus v Sloveniji / Late antique decorative pins of the stylus type in Slovenia. – Arheološki vestnik 64, 197−248.

DANNHEIMER, H. 1976, Zur tragweise der durchbrochenen bronzezierscheiben der Merowingerzeit. – Archäologi- sches Korrespondenzblatt 6/1, 49−53.

DE MARCHI, P. M. 2007, La ceramica longobarda in Italia. – Notiziario della soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia 2007, 281–301.

DULAR, J. 2008, Mihovo in severni obronki Gorjancev v prvem tisočletju pr. Kr. (Mihovo und die nördlichen Ausläufer der Gorjanci im ersten Jahrtausend v. Chr.). – Arheološki vestnik 59, 111−148.

EGER, C. 2012, Spätantikes Kleidungzubehör aus Nordafrika I. Trägerkreis, Mobilität und Ethnos im Spiegel der Funde der spätesten römischen Kaiserzeit und der vandalischen Zeit. – Münchner Beiträge zur Provinzalrömischen Archäologie 5.

FMRSl III = P. Kos, A. Šemrov, 1995, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien III. – Berlin.

FMRSl IV = A. Šemrov, 1998, Die Fundmünzen der römi- schen Zeit in Slowenien IV. – Berlin.

FMRSl V = A. Šemrov, 2004, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien V. – Mainz am Rhein.

FMRSl VI = A. Šemrov, 2010, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien VI. – Wetteren, Ljubljana.

FREEDEN, U. von 1991, Awarische funde in Süddeutschland? – Jahrbuch des römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz 38/2, 593–627.

FUCHS, K. 1997, Die Alamanne. – Stuttgart.

GARBSCH, J. 1965, Die norisch−pannonische Frauentracht im 1. und 2. Jahrhundert. – Münchner Beiträge zur vor- und Frühgeschichte 11.

GEISLER, H. 1998, Das frühbairische Gräberfeld Straubing-Bajuwarenstraße. Katalog der archäologischen Befunde und Funde. – Internationale Archäologie 30.

GIOSTRA, C. 2007, L‘età di Teodorico. I reperti goti di Tortona. – V: A. Crosetto, M. Venturino Gambari (ur.), In onde nulla si perda. La Collezione Archeologica di Cesare Di Negro-Carpani, 287–326.

GIOSTRA, C. 2012, La produzione orafa tra VI e VII secolo: il contributo dell’archeometria e dell’anallisi technica. – V: I. Balnini, A. L. Morelli (ur.), Luoghi, artigiani e modi di produzione nell’oreficeria antica, 235–251, Bologna.

GRABHERR, G. 2001, Michlhallberg: Die Ausgrabungen in der römischen Siedlung 1997–1999 und die Untersuchun- gen an der zugehörigen Straßentrasse – Schriftenreihe des Kammerhofmuseums Bad Aussee 22.

GRAČANIN, H., J. ŠKRGULJA 2014, The Ostrogoths in Late Antique Southern Pannonia. – Acta Archaeologica Carpatica 49, 165–205.

GROH, S. 2023, Lorica squamata. Schuppenpanzer im mittleren und oberen Donauraum zur zeit der Markomannenkriege: Typologie, Technologie, Chronologie, Chorologie. Monographies Intrumentum 76.

GSCHWIND, M. 2004, Abusina: Das römische Auxiliarkastell Eining an der Donau vom 1. bis 5. Jahrhundert n. Chr. – Münchner Beiträge zur Vor-und Fruhgeschichte 53.

GUEST, P. 2012, The Production, Supply and Use of Late Roman and Early Byzantine Copper Coinage in the East- ern Empire. – The Numismatic Chronicle 172, 105–131.

GUEST, P. 2019, The late Roman and early Byzantine Coins. – V: A. Poulter (ur.), The Transition to Late Antiquity on the Lower Danube. Excavations and survey at Dichin, a Late Roman to early Byzantine fort and a Roman Aqueduct, 237–279, Oxford.

GUGL, C. 1995, Die römischen Fibeln aus Virunum. – Klagenfurt.

GUGL, C. 2008, Le »kraftig profilierten Fibeln« dal Fri- uli. Uno sguardo di insieme. – V: Buora, M., S. Seidel (ur.), Fibule antiche dal Friuli, Cataloghi e Monografie Archeologiche dei Civici Musei di Udine 9, 33−41.

HESSEN, O. von 1968, Die langobardische Keramik aus Italien. – Wiesbaden.

HEYNOWSKI, R. 2017, Gürtel. Erkennen, bestimmen, beschreiben. – Berlin; München.

HORVAT, J. 2020, Primerjalni pogled manjših naselij / Minor Roman settlements – comparative overview. – V: J. Horvat. I. Lazar, A. Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Sloveniae 40, 403–420. https:// doi.org/10.3986/9789610502586

ISINGS, C. 1957, Roman glass from dated finds. – Archaeo- logia Traiectina 2.

IVANIŠEVIĆ, V., M. KAZANSKI 2002, La nécropole de l’époque des Grandes Migrations à Singidunum (Nekro- pola seobe naroda iz Singidunuma). – Singidunum 3, 101−157.

IVANIŠEVIĆ, V., M. KAZANSKI 2014, Illyricum du Nord et les Barbares à l›époque des Grandes Migrations. – Starinar 64, 131−160.

IVANIŠEVIĆ, V., M. KAZANSKI, A. MASTYKOVA 2006, Les nécropoles de Viminacium à l‘epoque des grandes migrations. – Monographies du Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance – Collège de France 22.

JOBST, W. 1975, Die römischen Fibeln aus Lauriacum. – Forschungen in Lauriacum 10.

JOHNSON, S. 1980, A Late Roman Helmet from Burg Castle. – Britannia 11, 303–312.

KAINRATH, B., G. GRABHER (ur.) 2011, Die spätantike Höhensiedlung auf dem Kirchbichl von Lavant. Eine archäologische und archivalische Spurensuchen. – Ikarus 5.

KAINRATH, B., G. GRABHERR, C. GUGL 2020, The Burgbichl in Irschen: late antique hilltop settlement with an early Christian church in Carinthia (Austria) (Burgbichl pri Irschnu na avstrijskem Koroškem). – Arheološki vestnik 71, 251–269.

KARO, Š. 2012, Zgodnjekarolinške najdbe s slovenskih najdišč. – V: I. Lazar, B. Županek (ur.), Emona med Akvilejo in Panonijo, 447–458, Ljubljana.

KARO, KNIFIC 2020, Die frühmittelalterlichen Militariafunde von Höhenfundorten in Slowenien. – V: M. Diesenber- ger, S. Eichert, K. Winckler (ur.), Der Ostalpenraum im Frühmittelalter - Herrschaftsstrukturen, Raumorganisation und archäologisch-historischer Vergleich, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 23, 185–211.

KARO, Š., T. KNIFIC, I. TUŠEK 2011, Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji (Items of Avar Origin from Archaeological Sites in Slovenia). − Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3.s. 44, 131−159.

KELLER, E. 1971, Die Spärömische Grabfunde in Südbayern. – Münchner Beiträge zur Vor.-und Frügeschichte 14.

KLASINC, R. 1999, Gradec pri Veliki Strmici v obdobju preseljevanja ljudstev. –Diplomsko delo / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

KLEIN PFEUFFER, M. 1993, Merowingerzeitliche Fibeln und Anhänger aus Pressblech. – Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 14.

KNIFIC, T. 1993, Hunski sledovi v Sloveniji?– Ptujski arheološki zbornik. Ob 100 letnici muzeja in Muzejskega društva, 521–542.

KNIFIC, T. 1994, Vranje near Sevnica: A late Roman Settlement in the Light of Certain Pottery Finds. – Arheološki vestnik 45, 211−237.

KNIFIC, T., T. NABERGOJ 2016, Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

KNIFIC, T., M. SAGADIN 1991, Pismo brez pisave. Arheologija o prvih stoletjih krščanstva na Slovenskem. – Ljubljana.

KOCH, U. 1968, Die Grabfunde der Merowingerzeit aus dem Donautal um Regensburg. – Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit Serie A 10.

KOCH, U. 1984, Der Runde Berg bei Urach. Die Metallfunde der frühgeschichtlichen Perioden aus den Plangrabungen 1967−1981. – Heidelberg.

KOCH, U. 2001, Das alamannisch-fränkische Gräberfeld bei Pleidelsheim. – Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 60.

KOKALJ, Ž., M. SOMRAK 2019, Why not a single image? Combining visualizations to facilitate fieldwork and on-screen mapping. – Remote Sensing 11(7), 747. https://doi.org/10.3390/rs11070747

KOMAR, A. 2010, Fragments of the East European No- mads’ footwear, 6th–7th Centuries A. D. – V: A. A. Peskova, O.A. Shcheglova, A.E. Musin (ur.), Slavic and Old Russian Art of Jewelry and its roots. Materials of the International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of Gali Korzukhina’s birth. St. Petersburg, 10–16April 2006, 94–115, Sankt Peterburg.

KONRAD, M. 1997, Das Römische Gräberfeld von Bregenz – Brigantium I. Die Körpergräber des 3. bis 5. Jahrhunderts. – Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 51.

KOROŠEC, P. 1979, Zgodnjesrednjeveška arheološka slika karantanskih Slovanov. – Dela 1. razr. SAZU 22/1. KORY, R. 2004, Schuppen- und Lamellenpanzer. – V: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 27, 375–403, Berlin, New York.

KOS, P. 1997, Leksikon antične numizmatike. S poudarkom na prostoru jugovzhodnih Alp in Balkana. – Ljubljana. KOS, P. 2011, Novčne najdbe. – V: Z. Modrijan, T. Milavec (ur.) 2011, 221−238.

KOS, P. 2019, Das spätrömische Kastell Vemania bei Isny III. Auswertung der Fundmünzen und Studien zum Münzumlauf in Raetien im 3. und 4. Jahrhundert. – Münchner Beiträge zur Vor-und Frühgeschichte 65.

KOŠČEVIĆ, R. 1980, Antičke fibule s područja Siska. – Zagreb.

KOŠČEVIĆ, R. 2000, The Fibulae workshop at Siscia. – V: A. Giumlia Mair (ur.), Ancient metallurgy between Oriental Alps and Pannonian Plain, Workshop – Trieste, 29–30 October 1998, 141−151.

KRIŽ, B. 2021, Gorjanci med Rimom in Bizancem. / The Gorjanci hills between Rome and Byzantium. – Novo mesto.

KRIŽ, B., P. STIPANČIĆ, A. ŠKEDELJ PETRIČ 2009, Arheološka podoba Dolenjske. Katalog stalne arheološke razstave Dolenjskega muzeja Novo mesto. – Novo mesto.

KUŠLJAN, I. 1909, Spomini. – V: I. Pirkovič, Crucium. Situla 10, 1968, 93–119.

LOPEZ QUIROGA J., A. M. MARTINEZ TEJERA 2017, In tempore Sueborum. El tiempo de los Suevos en la Gallaecia (411—585). El primer reino medieval de occidente. – Ourense.

LOSERT, H., A. PLETERSKI 2003, Altenerding in Oberbayern. Struktur des frühmittelalterichen Gräberfeldes und »Ethnogenese« der Bayuwaren. – Berlin, Bamberg, Ljubljana.

LUX, J. 2004, Zidani gaber v luči nekaterih arheoloških poznoantičnih najdb. –Diplomsko delo / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

LUX, J. 2006, Poznoantična višinska naselbina Zidani gaber nad Mihovim. – Rast. Revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja 17/1, 31−41.

LUX, J. 2016, Izbrana zgodnjebizantinska materialna kultura na ozemlju današnje Slovenije in Istre. –Magistrsko delo / Master’s thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

MANOV, M., P. CHARALAMPAKIS, Y. NANKOVA 2020, Byzantine coins and lead seal of Justinian I. found in the fortress at the Vratsata pass near the town of Vratsa, northwest Bulgaria. – Numismatica, sfragistika i epigrafika 16, 209–227.

MARTIN, M. 1991, Das spätrömisch – frühmittelalteriche Gräberfeld von Kaiseraugst, Kt. Argau. Text. – Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte 5/A.

MARTIN, M. 1997, Kleider machen Leute. − V: K. Fuchs (ur.), Die Alamannen, 349−358, Stuttgart.

MARTIN, M. 2000, Mit Sax und Gürtel ausgestattete Männergräber des 6. Jahrhunderts in der Nekropole von Kranj (Slowenien). – V: R. Bratož (ur.), Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo. Začetki slovenske etnogeneze / Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese, Situla 39, 141–198.

MASEK, Z. 2016, The transformation of Late Antique comb types on the frontier of the Roman and Germanic world – Early medieval antler combs from Rákóczifalva (County Jász-Nagykun-Szolnok, Hungary). – Anteus 36, 105−172.

MASON, P. 1998, Late Roman Črnomelj and Bela Krajina (Poznoantični Črnomelj in Bela krajina). – Arheološki vestnik 49, 285–313.

MAURINA, B. 2016, Ricerche archeologiche a Sant’Andrea di Loppio (Trento, Italia). Il Castrum tardoanticoaltomedievale. – Oxford.

MEIER, M. 2022, Der Untergang des römischen Reiches und die Völkerwanderung. – V: P. Heinrich (ur.), Der Untergang des römischen Reiches, Rheinisches Landesmuseum Trier, Museum am Dom Trier, Stadtmuseum Simeonstift Trier, (25. Juni–27. November 2022), Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums Trier 44, 256–261.

MILAVEC, T. 2007, Prispevek h kronologiji S-fibul v Sloveniji / A contribution to the chronology of S-fibulae in Slovenia. – Arheološki vestnik 58, 333−355.

MILAVEC, T. 2011a, Kovinske najdbe. – V: Z. Modrijan, T. Milavec (ur.) 2011, 21–82.

MILAVEC, T. 2011b, Steklene najdbe. – V: Z. Modrijan in T. Milavec (ur.) 2011, 83–120.

MILAVEC, T. 2020, Nekeramične najdbe. – V: S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec (ur.) 2020, 71–94.

MILETIĆ, N. 1978, Ranosrednjevekovna nekropola u Koritima kod Duvna. – Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 33, 141–204.

MIŠKEC, A. 2021, Novci. – V: A. Miškec, B. Županek, Š. Karo, G. Tica (ur.), Severno emonsko grobišče – raziskave na najdišču Kozolec, Situla 45, 188–194.

MIŠKEC, A. 2021, A gold coin of the Roman emperor Anthemius (467–472 AD) from Črnomelj. – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3.s. 54, 99–109.

MLINAR, M. 2012, Komu so zvonili. – Tolmin.

MÖDL, D. 2015, Metallanalytische Untersuchungen an Buntmetallobjekten vom Frauenberg bei Leibnitz, Steiermark. – V: B. Henert, N Hofer (ur.), Fachgeschpräch “Spätantikes fundmaterial aus dem Süostenalpenraum”, 7. April 2014 Graz, Fundberichte aus Österreich. Ta- gungsband 1, 13–19.

MODRIJAN, Z. 2014, Imports from the Aegean Area to the Eastern Alpine Area and Northern Adriatic in Late Antiquity. – Ephemeris Napocensis 24, 51−70.

MODRIJAN, Z., T. MILAVEC (ur.) 2011, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 24. https://doi.org/10.3986/9789612545871

MÜLLNER, A. 1900, Typische Formen aus den archäologischen Sammlungen des krainischen Landesmuseums „Rudolfinum“ in Laibach in photographischen Reproductionen. – Laibach.

ODAR, B. 2006, The archer from Carnium / Lokostrelec iz Karnija. – Arheološki vestnik 57, 243–275.

OEXLE, J. 1992, Studien zu merowingerzeitlichem Pferdegeschirr am Beispiel der Trensen. – Germanische Denkmäler der Volkerwanderungszeit 16.

ONCHEVSKA TODOROVSKA, M. 2017, The Baldenheim helmet from Scupi. – Acta musei Varnaensis 10/2, 37−45. ORTISI, S. 2008, Fibule del periodo medio e tardoimperiale. Fibule a ginocchio, con testa a forma di pelta, “Scharnierarmfibeln” e “Bugelknopffibeln”. – V: M. Buora, S. Seidel (ur.), Fibule antiche del Friuli, Cata- loghi e Monografie Archeologiche dei Civici Musei di Udine 9, 42–45.

ORTISI, S., P. PRÖTTEL 2002, Römische Kleinfunde aus Burghöfe 2. Die früh- und mittelkaiserzeitlichen Fibeln / Die spätrömischen Metallfunde. – Frühgeschichtliche und provinzialrömische Archäologie 6.

PAROLI, L. 1995, La necropoli di Castel Trosino: un riesame critico. – V: L. Paroli (ur.), La necropoli altomedievale di Castel Trosino. Bizantini e Longobardi nelle Marche, 197–325, Milano.

PAROLI, L., M. RICCI 2005, La necropoli altomedievale di Castel Trosino. – Ricerche di Archeologia altomedievale e medievale 32−33, Firenze.

PAUL, M. 2011, Fibeln und Gürtelzubehör der späten römischen Kaiserzeit aus Augusta Vindelicum/Augsburg. – Münchner Beiträge zur provincialrömischen Archäologie 3.

PEČNIK, J. 1892, Iz davne prošlosti. Starinoslovne črtice o novejših izkopinah. – Dom in svet V/5, 223–226, Ljubljana.

PEČNIK, J. 1897, Notizen. – Mittheilungen der K. K. Central Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 23, 104–105.

PEČNIK, J. 1904, Prazgodovinska najdišča na Kranjskem, 38. Mehovo. – Izvestja muzejskega društva za Kranjsko 14, 27–45, 125–143, 185–196.

PEČNIK, J. 1912, Vojvodina Kranjska v predzgodovinski dobi. – Ljubljana.

PERÉMI, Á, S. 2014, Die Scheibenfibel aus dem Kestely- Kultur-Gräberfeld von Lesencetomaj-Piroskereszt. – V: O. Heinrich Tamaska, P. Straub (ur.), Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton / People, Settlement and Landscape on Lake Balaton over the Millennia, Castellum Pannonicum Pelsonense 4, 223–258.

PETRU, S. 1967, Nekaj zgodnjesrednjeveških najdb iz Gorjancev (Einige Frühmittelaterliche Funde aus dem Gorjanci) – Arheološki vestnik 18, 435−451.

PETRU, P. 1978, Neviodunum (Drnovo pri Krškem). – Katalogi in monografije 15.

PETRU, P., T. ULBERT 1975, Vranje pri Sevnici. Starokrščanske cerkve na Ajdovskem gradcu / Vranje bei Sevnica. Frühchristliche Kirchenanlagen auf dem Ajdovski gradec. – Katalogi in monografije 12.

PFLAUM, V. 2000, Claustra Alpium Iuliarum in barbari: najdbe poznorimske vojaške opreme in orožja ter so- časne zgodnje barbarske najdbe na ozemlju današnje Slovenije. –Magistrsko delo / Master’s thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

PFLAUM, V. 2002, Spätrömische Kerbschnittverzierte Gürtelbeschläge im Gebiet des heutigen Slowenien. – V: G. Cuscito, M. Verzár Bass (ur.), Bronzi di etá romana in Cisalpina, Antichità Altoadriatiche 60, 259–288.

PFLAUM, V. 2007, The supposed Late Roman hoard of tools and a steelyard from Vodice near Kalce / Domnevna poznorimska zakladna najdba orodja in hitre tehtnice z Vodic pri Kalcah – Arheološki vestnik 58, 285–332.

PFLAUM, V. 2016, Zgradba oklepov / Construction of lamellar armours. – V: V. Pflaum (ur.), V blesku kovinske oprave / Gleaming in armour, 16–17, Kranj.

PIERI, D. 2005, Le commerce du vin oriental à l’époque byzantine. − Beyrouth.

PINAR GIL, J. 2012, Un gruppo poco studiato di fibule di epoca gota: produzione, circolazioni, utenti. – V: I. Baldini, A. L. Morelli (ur.), Luogi, artigiani e modi di produzione nell’oreficeria antica, 119–142, Bologna.

PISU, N., E. POSSENTI 2020, Monte San Martino (Riva del Garda, TN). Alle soglie del medioevo: cosa cambia? – Archeologia delle Alpi 2020, 49–59.

POPOVIĆ, M., V. BIKIĆ 2009, Vrsenice. Kasnoantičko i srpsko ranosrednjovekovnjo utvrđenje / Late Roman and Serbian early medieval fortress. – Beograd.

POSSENTI, E. 2019, Materiali Franchi nelle sepolture Longobarde delle prime generazioni immigrate in Italia. – V: C. Ebanista, M. Rotili (ur.), Prima e dopo Alboino sulle tracce dei Longobardi. Atti del Convegno internazionale di studi Cimitile-Nola-Santa Maria Vetere, 14–15 giugno 2018, 243–276.

PRÖTTEL, PH. M. 1988, Zur Chronologie der Zwiebel- knopffibeln. – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 35, 47–372.

QUAST, D. 2002, Ein reiches ostgermanisches Frauengra- bes ausgehenden 5. Jahrhunderts? – Archäologisches Korrespondenzblatt 32, 587–596.

QUAST, D. 2012, Einige alte und neue Wafenfunde aus dem frühbyzantinischen Reich. – V: T. Vida (ur.), Thesaurus Avarorum. Régészti tanulmányok Garam Eva tiszteletére / Archaeological Studies in Honour of Eva Garam, 351–370, Budapest.

RICCI, M. 1997, Relazioni culturali e scambi commerciali nell‘Italia centrale romano-longobarda alla luce della Crypta Balbi in Roma. – V: L. Paroli (ur.), L’Italia centrosettentrionale in età longobarda. Atti del Convegno Ascoli Piceno, 6–7 ottobre 1995, 239–273, Firenze.

RICCI, M. 2012, Rome-Byzantium Affinity and Difference in the Production of Luxury Goods. – V: B. Böhlendorf Arslan, A. Ricci (ur.), Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, Byzas 15, 1–16.

RIEMER, E. 2000, Romanische Grabfunde des 5. –8. Jahrhunderts in Italien. – Internationale Archäologie 57. RIHA, E. 1979, Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. – Augst.

RIHA, E. 1990, Römische schmuck aus Augst und Kaiseraugst. – Forschungen in Augst 10.

RIHA, E. 1994, Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Die Neufunde seit 1975. Forschungen in Augst 18.

ROTHE, U. 2013, Die norisch-pannonische Tracht – gab es sie wirklich? – V: G. Grabherr, B. Kainrath, T. Schierl (ur.), Verwandte in der Fremde. Fibeln und Bestandteile der Bekleidung als Mittel zur Rekonstruktion von interregionalem Austausch und zur Abgrenzung von Gruppen vom Ausgreifen Roms während des 1. Punischen Krieges bis zum Ende des Weströmischen Reiches, Akten des Internationalen Kolloquiums, Innsbruck 27. bis 29. April 2011, Ikarus 8, 33−48.

SCHACHINGER, U. 2021, 6. Der Geldumlauf in Solva vor dem Hintergrund der Provinzentwicklung. Eine Fallstudie. – V: S. Groh (ur.), Ager Solvensis (Noricum). Oppium – municipium – sepulcra – territorium – opes naturales, Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 92, 241–279.

SCHALTENBRAND OBRECHT, V. 2012, Stilus – Kulturhistorische, typologisch-chronologische und technologische Untersuchungen an römischen Schreibgriffeln von Augusta Raurica und weiteren Fundorten. Tekstband. – Forschungen in Augst 45/1.

SCHULZE DÖRRLAMM, M. 2009, Byzantinische Gürtelschnallen und Gürtelbeschläge im Römisch-Germanischen Zentralmuseum I, Die Schnallen ohne Beschläg, mit Laschenbeschläg und mit festem Beschläg des 5. bis 7. Jahrhunderts. – Kataloge Vor- und Frühgeschichtlicher Altertümer 30/1.

SEDLMAYER, H. 1995, Die römischen Fibeln von Wels. – Wels.

SELLYE, I. 1990, Ringfibeln mit Ansatz aus Pannonien. – Savaria 19/1, 17–102.

SKALON, K. M. 1973, Der Helm von Conceşti, Rumänien. – V: H. Klumbach (ur.), Spätrömische Gardehelme, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 15, 91–94.

SOMMER, M. 1984, Die Gürtel und Gürtelbeschläge des 4. und 5 Jahrhunderts im römischen Reich. – Bonn.

STARE, V. 1980, Kranj. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev. – Katalogi in monografije 18.

STEINKLAUBER, U. 2013: Fundmaterial spätantiker Höhensiedlungen in Steiermark und Kärnten. Frauenberg im Vergleich mit Hoischhügel und Duel, Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 61.

STEINKLAUBER, U. 2002, Das Spätantike Gräberfeld auf dem Frauenberg bei Leibnitz, Steiermark, Fundberichte aus Österreich. Materialhefte, Reihe A, Heft 4.

TEEGEN, W. R. 2013, Spätantike Ringfibeln mit Fuβansatz aus Trier/Avgusta Treverorum/Treveris als Mobilitätain- zeiger. – V: G. Grabherr, B. Kainrath, T. Schierl (ur.), Verwandte in der Fremde. Fibeln und Bestandteile der Bekleidung als Mittel zur Rekonstruktion von interre gionalem Austausch und zur Abgrenzung von Gruppen vom Ausgreifen Roms während des 1. Punischen Krieges bis zum Ende des Weströmischen Reiches, Akten des Internationalen Kolloquiums, Innsbruck 27. bis 29. April 2011, Ikarus 8, 318–332.

TEJRAL, J. 2002, Beiträge zur Chronologie des Langobardischen Fundstoffes nördlich der mittleren Donau. – V: J. Tejral. (ur.), Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonauraum. Materialien des 11. Internationalen Symposiums »Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet«. Kravsko vom 16. –19. November 1998, Spisy Archeologického ústavu Akademie vĕd České republiky Brno 19, 313−358.

TORCELLAN, M. 1986, Le tre necropoli altomedievali di Pinguente. – Ricerche di archeologia altomedievale e medievale 11.

TRATNIK, V. 2012, Sledovi rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi (Traces of Roman settlement at Grublje near Vipava). – Arheološki vestnik 63, 105–138.

TRATNIK, V. 2020, Višinska naselbina Zidani gaber nad Mihovim in poselitev Dolenjske v pozni antiki. –Doktorsko delo / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

TRATNIK, V., Š. KARO 2023, Ostrogoths in Slovenia? Case study of a Late Antique cemetery in Miren, western Slovenia / Vzhodni Goti v Sloveniji? Raziskave grobišča iz obdobja pozne antike v Mirnu, zahodna Slovenija. – Arheološki vestnik 74, 201–240.

TRENKMAN, U. 2003, Fibule di età altomedievale. – V: M. Buora, S. Seidel (ur.), Fibule antiche del Friuli, Cataloghi e Monografie archeologiche dei Civici Musei di Udine 9, 73–78.

UDOVČ, K. 2018, Gorjanci, zakladnica arheološkh najdišč / The Gorjanci Hills, a treasure trove of archaeological sites. – V: J. Lux, B. Štular, K. Zanier (ur.), Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs, Vestnik 27, 77–103.

VADAY, A. 2003, Cloisonné broches in the Sarmatian Barbaricum in the Carpathian Basin. – Acta archaeologica Academiae Scinetiarum Hungaricae 54/3−4, 315–422.

VAN THIENEN, V. 2017, A symbol of Late Roman authority revised. A socio-historical understanding of the cross- bow brooch. – V: N. Roymans, S. Heeren, W. De Clercq (ur.), Social Dynamics in the Northwest Frontiers of the Late Roman Empire. Beyond Decline or Transformation, Amsterdam Archaeological Studies 26, 97–126.

VINSKI, Z. 1989, Razmatranja o iskopavanjima u Kninu na nalazištu Greblje. – Starohrvatska prosvjeta 19, 5−73. VOGT, M. 2006, Spangenhelme. Baldenheim und verwan- dte Typen. − Kataloge Vor- und Frühgeschichtlicher Altertümer 39.

WAMERS, E. 2013, Das Kinderdoppelgrab unter der Frankfurter Bartholomäuskirche. – V: E. Wamers, P. Périn (ur.), Königinnen der Merowinger. Adelsgräber aus den Kirchen von Köln, Saint-Denis, Chelles und Frankfurt am Main, 161−182, Regensburg.

WAMSER, L. 2010 (ur.) Karfunkelstein und Seide. Neue Schätze aus Bayerns Frühzeit. Ausstellungskataloge der archäologischen Staatssammlung 37.

WERNER, J. 1962, Die Langobarden in Pannonien. Beiträge zur Kenntnis der langobardischen Bodenfunde vor 586. – Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse N.F.55.

WINDLER, R. 1997, Franken und Alamannen in einem romanischen Land. – V: K. Fuchs (ur.), Die Alamannen, 261−268, Stuttgart.

WÜHRER, B. 2000, Merowingerzeitlicher Armschmuck aus Metall. − Europe Médiévale 2.

ZAGERMANN, M. 2014, Spätrömische Kleidungs- und Ausrüstungsbestandteile entlang der via Claudia Augusta in Nordtirol, Südtirol und im Trentino. Militarisierung der Alpen in der Spätantike? – Bericht der römisch- -germanischen Kommission 95, 337–442.

ŽERJAL, T., V. VIDRIH PERKO 2017, La ceramica orientale da contesti sloveni. – Antichità Altoadriatiche 86, 245–268.

Prenosi

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Tratnik, V. (2024). Poznoantična višinska naselbina Zidani gaber nad Mihovim. Sondiranje leta 2017, arheološka interpretacija lidarskih podatkov in analiza drobnih najdb. Arheološki Vestnik, 75, 355–409. https://doi.org/10.3986/AV.75.12

Številka

Rubrike

Pozna antika in zgodnji srednji vek