Zavetni daritvi v Pretoriju Latobikov (Trebnje)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.08

Ključne besede:

Praetorium Latobicorum, zgodnje rimsko obdobje, poznorimsko obdobje, beneficiarna postaja, zavetni zakop, bronasta plastika, Herkul

Povzetek

Rimskodobno naselje Praetorium Latobicorum je ležalo ob pomembni itinerarski cesti Aquileia–Emona–Neviodunum–Romula–Siscia, na območju današnjega Trebnjega. Ime je dobilo po okoliškem prebivalstvu, keltskih Latobikih, ki so naseljevali tudi prostor Trebnjega. O vlogi beneficiarne postaje pričajo itinerarji, miljniki in epigrafski spomeniki.

Članek obširneje obravnava jami, v kateri so bili ob gradnji novih objektov položeni posebej izbrani predmeti. Gre za zavetna zakopa simbolnih predmetov za zaščito doma in uspešno poslovanje. V preprosti jami ob livarski delavnici so bili deli hitre tehtnice, vilice za žar in krožnik, vsi predmeti izvirajo iz zgodnjerimskega obdobja. V drugi jami so bili dragocenemu kipcu Herkula pridani kuhinjski lonci, bronast zvonček, železen ključ in kamnit brus. Ta zavetna daritev je bila vkopana v 4. st. ob objekt pralnice (fullonica) ali celo barvarne (tinctoria), v katerem so se poleg številnih novcev ohranili tudi železni stilusi in delavniške svinčene etikete (tesserae plumbeae).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Uroš Bavec

ZVKDS
OE Novo mesto
Skalickega ulica 1
SI-8000 Novo mesto

Mitja Guštin

Rožna dolina V/32
SI-1000 Ljubljana

Zvezdana Modrijan

ZRC SAZU
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ANSl = Arheološka najdišča Slovenije. – Ljubljana, 1975. LIMC IV, 1988, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae IV. – Zürich, München.

LIMC V, 1990, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae V. – Zürich, München.

LUPA = F. Harl, O. Harl, Ubi Erat Lupa.

BAILEY, D. M. 1980, A catalogue of the lamps in the British Museum II. Roman lamps made in Italy. – London. BARTOLI, P. 2012–2013, Manufatti in ferro dalle cosidette

vecchie collezioni del museo archeologico nazionale di Aquileia. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Univer- sita degli studi di Trieste (neobjavljeno / unpublished).

BAUSOVAC, M. 2011, Študija poznoantične lončenine iz utrjene višinske naselbine Rifnik pri Šentjurju. – Dok- torska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

BAUSOVAC, M., J. KRAJŠEK 2020, Municipium Claudium Celeia. – Celeia Antiqua 2.

BAVEC, U. 2007, Trebnje – arheološko najdišče Praetorium Latobicorum. – Varstvo spomenikov. Poročila 43 (2006), 224–226.

BAVEC, U. 2020, Praetorium Latobicorum – Trebnje. – V: Horvat et al. 2020, 363–385.

BELTRÁN DE HEREDIA, J. 2002, Fulonica and tinctoria. Fabrics, dyes and laundry in the ancient Roman colony. – V: The archaeological remains of Plaça del Rei in Bar- celona: From Barcino to Barcinona (1st to 7th centuries). – Barcelona.

BOŽIČ, D. 2005, Die spätrömischen Hortfunde von der Gora oberhalb von Polhov Gradec. – Arheološki vestnik 56, 293–368.

BOŽIČ, D. 2008, Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo / Po- znolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo. – Katalogi in monografije 39.

BREŠČAK, D. 2008, Trebnje – arheološko območje Trebnje. – Varstvo spomenikov. Poročila 44 (2007), 286–287.

BUSSIÈRE, J., B. LINDROS WOHL 2017, Anciet lamps in the J. Paul Getty Museum. – Los Angeles.

BÜTTNER, J., J. RENN 2016, The Early History of Weighing Technology from the Perspective of a Theory of Innova- tion. – V: Space and Knowledge. Topoi Research Group Articles, eTopoi, Journal for Ancient Studies, Special Volume 6, 757–776. http://www.topoi.org/wp-content/uploads/2017/06/etopoi_sp6_bu%CC%88ttner-renn-1.pdf

BÜTTNER, J., J. H. SCHLEHOFER 2019, Die römische Schnellwaagen im Saalburgmuseum. – Saalburg Jahrbuch 60, 113–54.

CÀSSOLA GUIDA, P. 1978, Bronzetti a figura umana dalle collezioni dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste. – Milano.

CHRZANOVSKI, L. 2019, Lamps from the foundation pits (fossae) in the principia of the castrum of Novae. – V: Ancient lamps from Spain to India. Trade, influences, local traditions, Polish archaeology in the Mediterranean 28/1, 263–295.

CIANCIOSI, A. 2022, I metalli da Coul di Ciastiel. – V: S. Gelichi, S. Cadamuro, A. Cianciosi, Due storie, una valle. La transizione Antichità-Medioevo nell‘Alta Valle del Tagliamento attraverso l‘archeologia, 65–100. – Sesto Fiorentino.

CIGLENEČKI, S. 1995, Zgodnjekrščanski stavbni kompleks / Frühchristlicher Gebäudekomplex. – V: Kučar. Želez- nodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju / Kučar. Eisenzeitliche Siedlung und frühchristlicher Gebäudekomplex auf dem Kučar bei Podzemelj, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 1. https://doi.org/10.3986/9789610503002

CIGLENEČKI, S. 2000, Tinje nad Loko pri Žusmu. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina / Tinje oberhalb von Loka pri Žusmu. Spätantike und frühmittelalterliche Siedlung. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 4. https://doi.org/10.3986/9789610503279

CUNJA, R. 1996, Poznorimski in zgodnjesrednjeveški Koper. Arheološko izkopavanje na bivšem Kapucinskem vrtu v luči drobnih najdb 5. do 9. stol. / Capodistria tardoantica e altomedievale. Lo scavo archeologico nell‘ex orto dei capuccini negli anni 1986-1987 alla lucce dei reperti dal V al IX secolo d.C. – Koper.

CURK, I. 1976, Petovio I. – Katalogi in monografije 7. FODOREAN, F. G. 2017, Praetorium and the Emona–Siscia– Sirmium–Tauruno road in the ancient geographical and epigraphic sources (Praetorium in cesta Emona–Siscia– Sirmium–Tauruno v antičnih geografskih in epigrafskih virih). – Arheološki vestnik 68, 337–348.

FRANKEN, N. 1993, Zur Typologie antiker Schnellwaagen. – Bonner Jahrbücher 193, 69–120.

GABROVEC, S. 1954, Poročilo o slučajnih najdbah v Sloveniji. – Arheološki vestnik 5, 132–153.

GABROVEC, S. 1956, Najstarejša zgodovina Dolenjske. – Novo mesto.

GABROVEC, S. 1975, Stična. – V: ANSl, 196–197. GAITZSCH, W. 1980, Eiserne römische Werkzeuge I, II. – Studien zur römischen Werkzeugkunde in Italien und den nördlichen Provinzen des Imperium Romanum, BAR Int. 78/1–2.

GALLIAZZO, V. 1979, Bronzi romani del Museo Civico di Treviso. – Roma.

GASPARI et al. 2000 = A. Gaspari, M. Guštin, I. Lazar, B. Žbona Trkman 2000, Late Roman tool finds from Celje, Gradišče at Zbelovska gora and Sv. Pavel above Vrtovin (Slovenia). – V: M. Feugère, M. Guštin (ur.), Iron, Blacksmiths and Tools. Ancient European Crafts, Monographies Instrumentum 12, 187–203.

GIESLER, U 1981, Die Kleinfunde. – V: T. Ulbert (ur.), Ad Pirum (Hrušica). Spätrömische Passbefestigung in den Julischen Alpen. Der deutsche Beitrag zu den slowenis- ch-deutschen Grabungen 1971–1973, Münchner Beiträge vor Vor- und Frühgeschichte 31, 163–246.

GLEIRSCHER P., H. NOTDURFTER 1992, Zum Bronze- und Eisenhandwerk der Fritzens-Sanzeno-Gruppe. – Bozen.

GOSTENČNIK, K. 2012, Textile production and trade in Roman Noricum. – V: M. Gleba, J. Pásztokáí-Szeőke (ur.), Work and Identity. The agents of textile production and exchange in the Roman period, Archaeological Textiles Series 13, 60–86.

GRASSL, H. 2017, Die Rolle von Nauportus (Vrhnika) im Lichte neuer Textfunde (Pomen Navporta v luči novih napisov na svinčenih ploščicah). – Arheološki vestnik 68, 459–469.

GUŠTIN, M. 2011, On the Celtic tribe of Tavrisci. Local identity and regional contacts in the ancient world. – V: M. Guštin, M. Jevtić (ur.), The Eastern Celts. The Communities between the Alps and the Black Sea, 119–130, Koper, Ljubljana.

GUŠTIN, M. 2012, Die keltische Bauernsiedlung bei Murska Sobota am Südrand Pannoniens. – V: P. Anreiter, E. Bánffy, L. Bartosiewicz, W. Meid, C. Metzner-Nebelsick (ur.), Archaeological, cultural and linguistic heritage. Festschrift for Erzsébet Jerem in Honour of her 70th birthday, 215–223.

GUŠTIN, M. 2019, Vom Eber zum Schwein. Zu latènezeitlichen und römischen Eberfigürchen aus Kärnten. – V: S. Hye, U. Töchterle (ur.), UPIKU:TAUKE. Festschrift für Gerhard Tomedi zum 65. Geburtstag, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 339, 195–200.

GUŠTIN, M. 2023, Osvajanje prostora s pomočjo neustrašnega Herkula in drugih božanstev rimskega panteona. – Arheološka topografija Istre / Topografia archeologica dell’Istria. Liber amicorum Matej Župančič, 151–162, Koper.

GUŠTIN, M., F. GRISONI 2022, Ocra, Carni e bronzetti votivi nel Caput Adriae orientale. – V: M. Lavarone, S. Magnani, F. Prenc (ur.), Maurizio Buora. La sua storia. Il suo Friuli, Archeologia di Frontiera 12, 139–156.

HAYES, J. W. 1983, The Villa Dionysos Excavations. Knossos: The Pottery. – Annual of the British School at Athens 78, 97−169.

HORVAT et al. 2013 = M. Horvat, B. Djurić, D. Mlekuž, V. Celin, I. Pinter 2013, Cogetinci pri Lenartu. – Arheologija na avtocestah Slovenije 37. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/cogetinci-pri-lenartu

HORVAT et al. 2020 = J. Horvat, I. Lazar, A. Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru. / Minor Roman settlements in Slovenia. – Opera Instituti archeologici Sloveniae 40. https://doi.org/10.3986/9789610502586

ISTENIČ, J. 1999, Poetovio, zahodna grobišča I. Grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu / Poetovio, the Western Cemeteries I. Grave-Groups in the Landesmuseum Joanneum, Graz. – Katalogi in monografije 32.

ISTENIČ et al. 2003 = J. Istenič, M. Daszkiewicz, G. Schneider 2003, Local production of pottery and clay lamps in Emona (Italia, Regio X). – Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 38, 83–91.

JANEŽIČ et al. 2018 = M. Janežič, B. Nadbath, T. Mulh, I. Žižek (ur.) 2018, Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem. Rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 / New Discoveries Between the Alps and the Black Sea. Results From the Roman Sites in the Period Between 2005 and 2015, Zbornik 1. mednarodnega arheološkega simpozija, Ptuj, 8. in 9. oktober 2015. In Memoriam Iva Mikl Curk. – Monografije CPA 6. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/nova-odkritja-med-alpami-crnim-morjem-rezultati-raziskav-rimskodobnih-najdisc-v-obdobju

KAUFMANN-HEINIMANN, A. 1998, Götter und Lararien aus Augusta Raurica Herstellung, Fundzusammenhänge und sakrale Funktion figürlicher Bronzen in einer römischen Stadt. – Forschungen in Augst 26.

KEMKES, M. 2011, Göttlicher Schutz für Haus und Hof – Gefahrenabwehr durch Statuetten, Tür- und Möbelbeschläge? – Xantener Berichte 21, 43–59.

KNEZ, T. 1969, Novi rimski grobovi na Dolenjskem (Neue römische Gräber aus Dolenjsko (Unterkrain). – Razprave 6, 107–159.

KNEZ, T. 1992, Novo mesto II. Keltsko-rimsko grobišče / Keltisch-römisches Gräberfeld Beletov vrt. – Novo mesto.

KOLŠEK, V. 1990, Mala bronasta plastika iz Celeje. – Celjski zbornik 26, 7–26.

KORAĆ, M. 2018, Oil-lamps from Viminacium (Moesia Superior). –Monographies 67.

KOŠČEVIČ 2000, Olovne ploščice posebne namjene. – Prilozi Instituta za arheologijo u Zagrebu 17, 95–101.

KRIŽ, B. 2021, Gorjanci med Rimom in Bizancem. Katalog arheološke razstave / The Gorjanci Hills between Rome and Byzantium. Archaeological Exhibition Catalogue. – Novo mesto.

LAHARNAR, B. 2022, From Ocra to Albion. Notranjska between prehistory and antiquity / Od Okre do Albijske gore. Notranjska med prazgodovino in antiko. – Katalogi in monografije 45.

LAZAR, I. 2020, Romula – Ribnica. – V: Horvat et al. 2020, 387–402.

LOVENJAK, M. 1998, Neviodunum. – Inscriptiones Latinae Sloveniae (ILSl) 1, Situla 37.

LOVENJAK, M. 2005, Roman lead tablet from Ribnica with an inscription in cursive writing. – Instrumentum 21, 42–43.

MASON, P. 2018, From Crucium to Uinperch. New approaches to the Roman period in the middle Krka valley in eastern Slovenia (Od naselja Crucium do kraja Uinperch. Novi pristopi k rimskemu obdobju v osrednji dolini reke Krke v vzhodni Sloveniji). – V: Janežič et al. 2018,175–184.

MATIJAŠIĆ, R. 1998, Gospodarstvo antičke Istre. – Povijest Istre 4.

MEZZI, M. R. 2004, La vita privata. – V: F. Oriolo, S. Vitri (ur.), Museo Archeologico Iulium Carnicum: la città romana e il suo territorio nel percorso espositivo, 58–59.

MIGLBAUER, R. 1990, Die Gefässekeramik der Grabung Wels Marktgelände. – Rei Cretariae Romanae Fautorum acta, Supp. 7.

MILAVEC, T. 2011, Kovinske najdbe / Metal finds. – V: Z. Modrijan, T. Milavec, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds, Opera instituti Archaeologici Sloveniae 24, 21–82.

MLINAR, M. 2012, Arheološki pregled železnih in bronastih zvoncev Zgornjega Posočja ter Vipavske doline. – V: M. Grego, M. Mlinar, Komu so zvonili, Katalog arheološko-etnološke razstave. – Tolmin.

MODRIJAN, Z. 2011, Keramika / Pottery. – V: Z. Modrijan, T. Milavec, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds, Opera instituti Archaeologici Sloveniae 24,121–220.

MODRIJAN, Z. 2020, Pottery from the Late Roman hilltop settlement at Ančnikovo gradišče (Slovenia). – Rei Cretariae Romanae Fautorum acta 46, 317–326.

MUTZ, A. 1983, Römische Waagen und Gewichte aus Augst und Kaiseraugst. – Augster Museumshefte 6.

MÜLLNER, A. 1879, Emona. Archäologische Studien aus Krain. – Laibach.

PAPUCI-WŁADYKA, E., M. WACŁAWIK 2016, A bronze steelyard with an acorn-shaped counterweight from the Paphos Agora. – V: J. Bodzek (ur.), Studies in Ancient Art and Civilization 20, 137–149.

PEČOVNIK, M., A. KOVAČIČ 2022, Arheološke raziskave podjetja Avgusta d. o. o., na najdišču Ptuj – Panorama leta 2016 in 2017. – Archaeologia Poetovionensis. Petoviona in njen ager / Poetovio and its ager 4, 87–111.

PETRU, P. 1969a, Rimski grobovi iz Dobove, Ribnice in Petrušnje vasi (Römische Gräber aus Dobova, Ribnica und Petrušnja vas). – Razprave 1. razr. SAZU 6, 7–82.

PETRU, P. 1969b, Poskus časovne razporeditve lončenine iz rimskih grobov na Dolenjskem in v Posavju (Cronologia della ceramic delle tombe romane nella Carniola Inferiore (Dolenjsko) e della valle della Sava. – Razprave 1. razr. SAZU 6, 195–213.

PETRU, P. 1971, Hišaste žare Latobikov (Hausurnen der Latobiker). – Situla 11.

PETRU, P., S. PETRU 1978, Neviodunum (Drnovo pri Krš- kem). – Katalogi in monografije 15.

PETRU, S. 1969, Rimski grobovi iz Globodola (Römische Gräber in Globodol). – Razprave 1. razr. SAZU 6, 83–106.

PIRKOVIČ, I. 1968, Crucium. Rimska poštna postaja med Emono in Neviodunom (Die römische Poststation zwischen Emona und Neviodunum. – Situla 10.

PLESNIČAR GEC, L. 1972, Severno emonsko grobišče. – Katalogi in monografije 8.

PLESNIČAR GEC, L. 1977, Keramika emonskih nekropol. – Dissertationes et Monographiae 20.

PLESTENJAK et al. 2023 = A. Plestenjak, A. Gaspari, T. Žerjal 2023, Celje, Mariborska cesta, III. etapa. – Arheologija na avtocestah Slovenije 111. https://www.dlib.si/details/ URN:NBN:SI:doc-KQI3TBFB

POMBERGER, B. M. 2016, Wiederentdeckte Klänge: Musikinstrumente und Klangobjekte vom Neolithikum bis zur römische Kaiserzeit im mittleren Donauraum. – Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 280.

PREMERSTEIN von A., S. RUTAR 1899, Römische Strassen und Befestigungen in Krain. – Wien.

PRÖTTEL, Ph. M. 1988, Zur Chronologie der Zwiebelknopffibeln. – Jahrbuch des römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz 35/1, 347–372.

RADMAN-LIVAJA, I. 2010, Les plombs inscrits de Siscia. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris (neobjavljeno / unpublished). https://www.academia.edu/513800/Les_plombs_inscrits_de_Siscia

RADMAN-LIVAJA, I. 2012, Le rôle des étiquettes de plomb dans le travail du textile à Siscia. – V: C. Alfaro, J.-P. Brun, Ph. Borgard, R. Pierobon Benoit (ur.), Textiles y tintes en la ciudad antigua / Tissus et teintures dans la cité antique / Tesuti e tenture a la città antica. Actas del III Symposium Internacional sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en el mundo antiguo, 181–196.

RENDIĆ-MIOČEVIĆ, A. (ur.) 1993, Arheološki muzej u Zagrebu, Izbor iz fundusa 1. – Katalog izložbe, Zagreb.

RENDIĆ-MIOČEVIĆ, A. 1994, Zagreb prije Zagreba. Arheološka baština Zagreba od pretpovijesti do osnutka biskupije. – Zagreb.

RICCATO, A. 2020, Aquileia. Fondi Cossar 3.2. La ceramica da cucina: produzioni italiche e orientali. – V: J. Bonetto, A. R. Ghiotto, Scavi di Aquileia II. MIBACT - Fondazione Aquileia, Università degli studi di Padova.

RÖMER-MARTIJNSE 1990, Römerzeitliche Bleietiketten aus Kalsdorf, Steiermark. – Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse 205.

SCHALTENBRAND OBRECHT, V. 2012, Stilus: kulturhistorische, typologisch-chronologische und technologische Untersuchungen an römischen Schreibgriffeln von Augusta Raurica und weiteren Fundorten. – Forschungen in Augst 45/1, 2.

SEDRAN, D. (ur.) 2009, Il peso dell‘antichità. Pesi e misure nel Friuli Romano. – Catalogo della mostra, San Vito al Tagliamento.

SLABE, M. 1993, Antična nekropola na Pristavi pri Trebnjem / The Roman cemetery at Pristava near Trebnje. – Vestnik 12.

STARAC, A. 2018, Hercules‘ Sanctuary in the Quarter of St Theodore, Pula. – Archaeopress Roman Archaeology 40. ŠAŠEL, J. 1975a, Topografsko-orientacijski leksikon krajevnih imen, ohranjenih v navedenih antičnih virih. – V: ANSl, 88.

ŠAŠEL, J. 1975b, Trebnje. – V: ANSl, 231–232.

ŠAŠEL KOS, M. 2020, V srcu rimskega imperija. Zgodovina slovenskega prostora v antiki do vlade Maksimina Tračana. – Zbirka Zgodovinskega časopisa 51.

ŠUBIC, Z. 1975, Rimske oljenke v Sloveniji / Römische Lampen in Slowenien. – Arheološki vestnik 26, 82–100.

TERŽAN, B 1974, Halštatske gomile iz Brusnic na Dolenjskem. – M. Guštin (ur.), Varia archaeologica, 31–66, Brežice.

THIEL, A. 2001, Streifenhäuser. – V: T. Fischer (ur.), Die römischen Provinzen. Eine Einführung in ihre Archälogie, 88–91, Stuttgart.

UDOVČ, K. 2011, Trebanjsko Bukovje. – Arheologija na avtocestah Slovenije 19. https://www.zvkds.si/sl/search/node/Trebanjsko%20Bukovje

USCATESCU, A. 1994, Fvllonicae y Tinctoriae en el mundo Romano. – Repertoris i materials per a l‘estudi del Món Clàssic 1.

VIDRIH PERKO, V. 2006, Keramično gradivo. – V: I. Lazar (ur.), Ilovica pri Vranskem. Arheologija na avtocestah Slovenije 1, 86–247. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/ilovica-pri-vranskem

VOJAKOVIĆ et al. 2022 = P. Vojaković, I. Bekljanov Zidan- šek, J. Krajšek2022, Analiza grobnih pridatkov. – V: M. Novšak, P. Vojaković, Drnovo 2, Arheologija na avtocestah Slovenije 104. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/drnovo-2

WACŁAWIK, M. 2015, The symbolic meaning of the acorn – a possible interpretation. – V: J. Bodzek (ur.), Studies in Ancient Art and Civilization 19, 255–266.

ZAGERMANN, M 2014, Spätrömische Kleidungs- und Ausrüstungsbestandteile entlang der via Claudia Augusta in Nordtirol, Südtirol und im Trentino. Militarisierung der Alpen in der Spätantike? – Bericht der römisch-germanischen Kommission 95, 337–442.

ZAMPIERI, G., B. LAVARONE (ur.) 2000, Bronzi antichi. Catalogo della mostra, Padova 2000–2001. – Roma.

ŽERJAL. T. 2018, Keramični skupek vile rustike Polje pri Vodicah (Ceramic Assemblages from the Roman Site Polje pri Vodicah). – V: Janežič et al. 2018, 281–301.

ŽERJAL, T., V. VIDRIH PERKO 2017, La ceramica orientale da contesi Sloveni. – V: F. Fontana (ur.), Aquileia e l’Oriente mediterraneo 40 anni dopo. Atti della XLVII settimana di Studi Aquileiesi, 5–7 maggio 2016, Antichità Altoadriatiche 86, 245–268.

ŽIŽEK, I. 2012, Pane vino radix pauperis cena. Petoviona – produkcijsko središče oljenk. – V: V. Perko, A. Nes- torović, I. Žižek, Ex oriente lux. Rimskodobna svetila in oljenke iz Slovenije.

Prenosi

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Bavec, U., Guštin M., & Modrijan, Z. (2024). Zavetni daritvi v Pretoriju Latobikov (Trebnje). Arheološki Vestnik, 75, 245–272. https://doi.org/10.3986/AV.75.08

Številka

Rubrike

Rimska doba