Dolge njive - Draga: rimski Crucium? Rimska naselbina na Dolenjskem

Avtorji

  • Katarina Udovč
  • Philip Mason

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.07

Ključne besede:

Slovenija, Dolenjska, rimska doba, obcestna naselbina, Crucium (Dolge njive, Draga 1, Draga 2 in Draga 3), grobišče

Povzetek

V prispevku so predstavljena arheološka najdišča v okolici Bele Cerkve, podrobneje izsledki izkopavanj iz leta 2002, ko smo pri raziskavah na različnih lokacijah (Dolge njive, Draga 1, Draga 2 in Draga 3) dokumentirali del trase ceste, zidane temelje objektov, večje število vkopov za stojke, grobišče in naselbinsko gradivo iz rimske dobe. Povzeli bomo tudi hipoteze o domnevnih lokacijah rimske poštne postaje Crucium. Domnevamo, da smo odkrili rimski Crucium, ki je bil poseljen oziroma v funkciji od 1. do 4. st. n. št.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Katarina Udovč

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Center za preventivno arheologijo
Poljanska cesta 40
SI-1000 Ljubljana

Philip Mason

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Center za preventivno arheologijo
Poljanska cesta 40
SI-1000 Ljubljana

Literatura

BAVEC, U. 2006a, Groblje pri Prekopi. – Varstvo spomenikov 39–41, 57.

BAVEC, U. 2006b, Družinska vas- arheološko najdišče Loke. – Varstvo spomenikov 39–41, 44.

BAVEC, U., P. PREDAN, M. MURKO 2007, Groblje pri Prekopi. – Varstvo spomenikov 43, 70.

BRADLEY, R. 2005, Ritual and domestic life in prehistoric Europe. Routledge. – Oxford.

BREŠČAK, D. 1984, Groblje pri Šentjerneju. – Varstvo spomenikov 26, 227.

BREŠČAK, D. 1987, Groblje pri Šentjerneju. – Varstvo spomenikov 29, 257.

BRUKNER, O. 1981, Rimska keramika u jugoslovenskom delu provincije Donje Panonije. – Dissertationes et monographiae 24.

DJURA JELENKO, S. 2020, Colatio – Stari trg pri Slovenj Gradcu. – In: J. Horvat, A. Gaspari, I. Lazar (eds.) 2020, 305–324.

DULAR, A. 1991, Prazgodovinska grobišča v okolici Vinjega vrha nad Belo Cerkvijo (Die vorgeschichtlichen Nekropolen in der Umgebung von Vinji vrh oberhalb von Bela Cerkev). – Katalogi in monografije 26.

DULAR, J. 2008, Prazgodovinske lesne gradbene tehnike in njihova terminologija. – Annales Ser. Hist. Sociol. 18/2, 337–348.

DULAR, J. 2021, Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi. – Zbirka E-Monographiae Instituti archaeologici Sloveniae, 10/1–3. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1940 DULAR et al. 2000 = J. Dular, B. Križ, D. Svoljšak, D., S. Tecco Hvala 2000, Prazgodovinska višinska naselja v Suhi krajini (Vorgeschichtliche Höhensiedlungen in der Suha krajina). – Arheološki vestnik 46, 89–168.

DULAR, J., S. TECCO HVALA 2007, South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age. Settlement − Economy − Society / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev – gospodarstvo – družba. − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 12. https://doi.org/10.3986/9789612545239

GRABROVEC, S. 1975, Bela cerkev. – In: Arheološka najdišča Slovenije, 226, Ljubljana.

GRAHEK, L., A. RAGOLIČ 2020, Ig. – In: J. Horvat, A. Gaspari, I. Lazar (eds.) 2020, 173–186. https://doi.org/10.3986/9789610502586_09

HORVAT, J. 2012, Skupek keramike iz prve polovice 1. stoletja iz Navporta (Assemblage of ceramic ware from the first half of the 1st century AD from Nauportus). – In: I. Lazar, B. Županek (eds.), Emona med Akvilejo in Panonijo / Emona between Aquileia and Pannonia, Annales Mediterranei, 273–299.

HORVAT, J., A. GASPARI, I. LAZAR (eds.) 2020, Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40. https://doi.org/10.3986/9789610502586

HORVAT, M. 1999, Keramika. Tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv. – Razprave Filozofske fakultete, Ljubljana.

HORVAT, M. 2003a, Naselbina starejše bronaste dobe ob reki. – In: D. Prešeren (ed.) 2003, 43–47.

HORVAT, M. 2003b, Loka. – In: D. Prešeren (ed.) 2003, 177–178.

ISTENIČ, J. 1999, Poetovio, zahodna grobišča I. Grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneum v Gradcu / Poetovio, the Western Cemeteries I. Grave-Groups in the Landesmuseum Joanneum, Graz. – Katalogi in monografije 32.

KOŠČEVIĆ, R. 1980, Antičke fibule s područja Siska. – Zagreb. KRIŽ, B. 1999, Arheološka podoba Šentjerneja. – In: M. Drazumerič, S. Granda (eds.), Zbornik župnije Šentjernej, 47–51.

KRIŽ, B. 2003a, Draga pri Beli Cerkvi – Arheološko najdišče Draga. Vitrina meseca (27. marec–16. april 2003), Informativni list 4.

KRIŽ, B. 2003b, Draga pri Beli Cerkvi – Antična nekropola (Stoletja ob cesti) (Draga near Bela Cerkev – Roman Cemetery). – Novo mesto.

KRIŽ, B. 2003c, Draga pri Beli Cerkvi. – In: D. Prešeren (ed.) 2003, 124–125.

KRIŽ, B. 2006, Rimsko grobišče Draga pri Beli Cerkvi: Rimska cesta Emona – Neviodunum – Siscia, Rast 17, 58–59.

LAZAR, I. 2020, Romula-Ribnica. – In: J. Horvat, A. Gaspari, I. Lazar (eds.) 2020, 305–324, https://doi.org/10.3986/9789610502586

LOVENJAK, M. 1998, Neviodunum. – Inscriptiones La- tinae Sloveniae 1.

LOVENJAK, M. 2006a, Rimski miljniki na Dolenjskem. – Rast 17, 39–47.

LOVENJAK, M. 2006b, Nova rimska miljnika na Karteljevem. – Rast 17, 48–52.

MASON, P. 2003a, Bela Cerkev – arheološko najdišče Dolge njive, Vitrina meseca (28. maj – 19. junij 2003), Informativni list 7.

MASON, P. 2003b, Dolge njive pri Beli Cerkvi. – In: D. Prešeren (ed.) 2003, 119–121.

MASON, P. 2006, Rimska poselitev pri Beli Cerkvi. – Rast 17, 55–57.

MASON, P., D. MLEKUŽ 2016, Negotiating space in the Early Iron Age landscape of south-eastern Slovenia: the case of Veliki Vinji vrh. – In: I. Armit, H. Potrebica, M. Črešnar, P. Mason, L. Büster (eds.), Cultural Encounters in Iron Age Europe, Archaeolingua. Series Minor 38, 95–120.

MASON, P., A. TIRAN 2010, 4. Bela Cerkev, Orešje, Vinji Vrh pri Beli Cerkvi. – Varstvo spomenikov 46, 23.

MURKO, M., I. CIGLAR 2012, Dolenje Kronovo pri Beli Cerkvi. – Arheologija na avtocestah Slovenije 25.

PETRU, P. 1960a, Družinska vas. – Varstvo spomenikov 7, 300,302.

PETRU, P. 1960b, Stranje. – Varstvo spomenikov 7, 300,304,306. PETRU, P. 1961, Podoba antičnega podeželja na Dolenjskem in v Spodnjem Posavju v luči najdb na avtomobilski cesti. – Dolenjski zbornik, Novo mesto, 193–202.

PETRU, P. 1971, Hišaste žare Latobikov. – Situla 11, Ljubljana.

PETRU, S. 1975, Groblje pri Prekopi. – In: Arheološka najdišča Slovenije, 221–222, Ljubljana.

PINTARIČ KOCUVAN, V. 2012, Bronasti kipci božanstva s peterokrako krono - prispevek k njihovi razpoznavi. – In: I. Lazar, B. Županek (eds.), Emona med Akvilejo in Panonijo/Between Aquileia and Pannonia, 77–89, Koper.

PIRKOVIČ, I. 1968, Crucium. Rimska poštna postaja med Emono in Neviodunom. (Die römische Poststation zwischen Emona und Neviodunum). – Situla 10.

POWELL, K. 2010, Footwear: hobnails and boot plates. – In: P. Booth, A. Simmonds, A. Boyle, S. Clough, H. E. M. Cool, D. Poore, The late Roman cemetery at Lankhills, Winchester. Excavations 2000–2005, Oxford Archaeology. Monograph 10, 311–320.

PREŠEREN, D. 2003, Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih. – Ljubljana.

REPANŠEK, L. 2014, Keltski prežitki v slovenski toponimiji. Prispevek k metodologiji preučevanja (Celtic Survivals in Slovene Toponymy. A Contribution to Research methodology). – PhD thesis / Doktorska disertacija, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (unpublished / neobjavljeno).

STARE, V. 1973, Prazgodovina Šmarjete / Der vorgeschichtliche Komplex von Šmarjeta. − Katalogi in monografije 10.

STEMBERGER FLEGAR et al. 2023 = K. Stemberger Flegar, P. Predan, A. Kovačič, U. Bavec 2023, Draga 3. – Arheologija na avtocestah Slovenije 108, Ljubljana. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/draga-3

ŠAŠEL, J. 1975, Rimske ceste v Sloveniji. – In: Arheološka najdišča Slovenije, 74–98, Ljubljana.

ŠRIBAR, V. 1960, Zavarovalno izkopavanje antičnega pristanišča v Beli Cerkvi (Notausgrabung eines antiken Hafens in Bela Cerkev). – Arheološki vestnik 9–10, 1958–1959, 251–270.

ŠRIBAR, V. 1972, Groblje pri Šentjerneju na Dolenjskem. – Varstvo spomenikov 17–19/1, 127–128.

TICA, G. 2003a, Požarnice pri Družinski vasi. – In: D. Prešeren (ed.) 2003, 226–228.

TICA, G. 2003b, Stranje. – In: D. Prešeren (ed.) 2003, 249–250.

TOPLIČANEC, M., G. TICA 2006, Rimska in prazgodo- vinska cesta pri Požarnicah. – Rast 17, 53–54.

TRUHLAR, F. 1975, Stara pota ter poskus rekonstrukcije nekdanje prometne mreže. – In: Arheološka najdišča Slovenije, 99–104, Ljubljana.

UDOVČ, K. 2022a, Draga pri Beli Cerkvi. – Arheologija na avtocestah Slovenije 101.

https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/draga-pri-beli-cerkvi

UDOVČ, K. 2022b, Bela Cerkev. – Arheologija na avto- cestah Slovenije 99. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/bela cerkev

URLEB, M., 1960, Draga. – Varstvo spomenikov 7, 302. URLEB, M., N. MEZE 1960, Ruhna vas. – Varstvo spomenikov 7, 304.

URLEB, M., P. PETRU 1960, Bela Cerkev. – Varstvo spomenikov 7, 298–299, 304–305.

VIDRIH PERKO, V. 2006, Keramično gradivo. − In: I. Lazar (ed.), Ilovica pri Vranskem, Arheologija na avtocestah Slovenije 1, Ljubljana, 86–247. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/ilovica-pri-vranskem

WILKINS, J., R. NADEAU 2015, A companion to food in the ancient world. – Chichester.

ŽERJAL, T. 2005, Sigilata s Školaric pri Spodnjih Škofijah. Trgovina s sigilatnim posodjem v severni Istri v 1. in 2. st. (Sigillata from Školarice near Spodnje Škofije. Trade with sigillata ware in northern Istria during the 1st and 2nd centuries AD. – Arheološki vestnik 56, Ljubljana, 263–292.

BAVEC, U., P. PREDAN 2003, Poročilo o zaščitnem arheološkem izkopavanju na lokaciji Draga 3 na trasi AC Kronovo – Smednik (kept by / hrani: ZVKDS OE Novo mesto).

DJURIĆ, B., I. PINTÉR, 2001a, Poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na potencialnem najdišču Dolge njive (kept by / hrani: ZVKDS OE Novo mesto).

DJURIĆ, B., I. PINTÉR 2001b, Poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na potencialnem najdišču Draga (kept by / hrani: ZVKDS OE Novo mesto).

JOVANOVIĆ et al. 2014 = A. Jovanović, A. Šinkovec, J. Brečić 2014, Poročilo o arheološkem izkopavanju ob gradnji na trasi vodovoda in kanalizacije Vinji vrh -Gradenje.

ARHOS d.o.o., Poročilo št. 31/2014 (kept by / hrani: ZVKDS OE Novo mesto).

KOVAČ, O. 2008, Poročilo o arheološkem nadzoru izkopov točkovnih temeljev na trasi javne razsvetljave v kraju Ostrog pri Šentjerneju (kept by / hrani: ZVKDS OE Novo mesto ).

KRIŽ, B. 2002, Poročilo o arheoloških izkopavanjih na lokaciji Draga na trasi AC Kronovo – Smednik. Dolenjski muzej, Novo mesto (za ZVKDS OE Novo mesto).

MASON, P., I. E. PINTÉR 2011a, Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju izgra- dnje kanalizacije Vinji vrh – Gradenje. ZVKDS CPA, Poročilo št. 05-0470/2009-PM_IÉP-2011-10 (kept by / hrani: ZVKDS OE Novo mesto).

MASON, P., I. E. PINTÉR 2011b, Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju predvidene izgradnje Vodovoda Vinji vrh-nizka cona. ZVKDS CPA, Poročilo št. 05-0470/2009-PM_IÉP-2011-12 (kept by / hrani: ZVKDS OE Novo mesto).

MIŠKEC, A. 2002, Poročilo o časovni določitvi antičnih novcev iz Drage pri Beli Cerkvi (kept by / hrani: Do- lenjski muzej, Novo mesto).

MIŠKEC, A. 2018, Poročilo o numizmatični analizi novcev z najdišča Dolge njive (kept by / hrani: ZVKDS OE Novo mesto).

PREDAN, P., G. ČAKŠ, J. VINDER 2011, Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju izgradnje vodovodnega omrežja v naseljih Groblje pri Prekopi in Ostrog (kept by / hrani: ZVKDS OE Novo mesto).

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Udovč K. ., & Mason, P. (2024). Dolge njive - Draga: rimski Crucium? Rimska naselbina na Dolenjskem. Arheološki Vestnik, 75, 213–244. https://doi.org/10.3986/AV.75.07

Številka

Rubrike

Rimska doba