Starejšeželeznodobni depo z Jelenovega klanca v Kranju

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.06

Ključne besede:

Gorenjska, Kranj, starejša železna doba, naselbina, depojska najdba, uhate sekire, skeletni grob, metalurgija

Povzetek

Poleti leta 1998 so pri urejanju parkirišča na Jelenovem klancu v Kranju izvedli zaščitna izkopavanja. V naravni niši pod konglomeratno steno so naleteli na depo, ki ga sestavlja več kot 400 bronastih predmetov – orožje, orodje, nakit, pločevina in ingoti ter železova žlindra in železova ruda. Predmeti v depoju so iz obdobja med 10. in 8. st. pr. n. št., ko so bili verjetno tudi odloženi. Kemična sestava predmetov, predvsem uhatih sekir, v leguri izkazuje razmeroma velike deleže svinca in v nekaj primerih tudi železa.

V bližini depoja so v naselbinskih plasteh odkrili številne sočasne keramične najdbe in bronasti igli, nedaleč stran pa je bil tudi sočasen skeletni grob novorojenčka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Primož Pavlin


Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Peter Turk

Narodni muzej Slovenije
Muzejska ulica 1
SI-1000 Ljubljana

Rafko Urankar

PJP d. o. o.
Trg Alfonza Šarha 1
SI-2310 Slovenska Bistrica

Draško Josipovič

Oldhamska 8
SI-4000 Kranj

Literatura

BAVDEK, A. 2021, Notranjska v pozni bronasti in starejši železni dobi / The Notranjska Region in the Late Bronze and Early Iron Ages. ‒ Arheološki vestnik 72, 263‒308. https://doi.org/10.3986/AV.72.09

BLEČIĆ KAVUR, M. 2021, Kvarner u starijem željeznom dobu sjevernog Jadrana / Kvarner in the Early Iron Age of the northern Adriatic. – Arheološki vestnik 72, 533–550. https://doi.org/10.3986/AV.72.18

BOŽIČ, D. 2015, Stopnja Podzemelj 2 – orožje iz brona in železa, igle, konjska oprema, fibule in pestro okrašena lončenina / The Podzemelj 2 phase-weapons of bronze and iron, pins, jhorse gear, fibulae and divcersely decorated pottery. – V: S. Djura Jelenko (ur.), Sokličeva zbirka. „Tu mam pa ilirskega poglavarja“. Arheologija in numizmatika / The Soklič collection. „Here‘s the Illyrian chief “. Archaeology and numismatics, 42–61, Slovenj Gradec.

CARANCINI, G. L. 1975, Die Nadeln in Italien / Gli spilloni nell‘Italia continentale. – Prähistorische Bronzefunde 13/2. CARANCINI, G. L. 1984, Le asce nell‘Italia continentale 2. ‒ Prähistorische Bronzefunde 9/12.

COOKE, R. B. S., S. ASCHENBRENNER 1975, The Occurrence of Metallic Iron in Ancient Copper. – Journal of Field Archaeology 2, 251‒266.

CRADDOCK, P. T., N. D. MEEKS 1987, Iron in ancient copper. – Archaeometry 29/2, 187‒204.

ČREŠNAR, M., M. VINAZZA (ur.) 2018, Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. ‒ Ljubljana. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/index

ČUČKOVIĆ, L. 1988–1989, Brončanodobni nalazi iz karlovačke regije. – Arheološki vestnik 39–40, 437–451. ČUČKOVIĆ, L. 2004, Kolapijani / The Colapiani / Die Kolapianen. – V: D. Balen-Letunić (ur.), Ratnici na razmeđu istoka i zapada. Starije željezno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj / Warriors at the crossroads of east and west. Early Iron Age in continental Croatia, 173–209, 325–354, Zagreb.

DRNIĆ, I. 2020, Prikazi životinja / Depictions of animals. – V: I. Drnić (ur.), Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti / Segestica and Siscia - a settlement from the beginning of history, 173–179, Zagreb.

DULAR, J. 1982, Halštatska keramika v Sloveniji / Die Grabkeramik der älteren Eisenzeit in Slowenien. – Dela 1. razreda SAZU 23/12.

DULAR, J. 2013, Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27.

DULAR, J., M. TOMANIČ JEVREMOV 2010, Ormož. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe / Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18. https://doi.org/10.3986/9789612545659

EBNER-BAUR, D. 2020, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Frög-Rosegg. Die Grabungen des Bundesdenkmalamtes von 1962 bis 1969. – Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie 354.

FURLANI, U. 1995, Šempeter. ‒ V: B. Teržan (ur.) Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and individual metal finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1, Katalogi in monografije 29, t. 130‒135.

FURLANI, U. 1996, Depojska najdba iz Šempetra pri Gorici / Il ripostiglio di San Pietro presso Gorizia. ‒ V: B. Teržan (ur.) Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and individual metal finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 2, Katalogi in monografije 30, 73‒88.

GABROVEC, S. 1973, Začetek halštatskega obdobja v Sloveniji / Der Beginn der Hallstattzeit in Slowenien. – Arheološki vestnik 24, 338–385.

GRAHEK, L. 2015, Orehova vas. – Arheologija na avto- cestah Slovenije 46.

GRAHEK, L. 2016, Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age settlement pottery. – Opera Instituti Archaeolo- gici Sloveniae 32. https://doi.org/10.3986/9789612549244

GRAHEK, L. 2020, Prazgodovinske sledi na Korinjskem hribu in pri Malem Korinju / Prehistoric traces at Korinjski hrib and near Mali Korinj. ‒ V: Ciglenečki, S., Z. Modrijan, T. Milavec, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum. ‒ Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39, 291‒325. https://doi.org/10.3986/9789610502555

HORVAT, J. 1983, Prazgodovinske naselbinske najdbe pri farni cerkvi v Kranju / Vorgeschichtliche Siedlungsfunde bei der Pfarrkirche in Kranj. – Arheološki vestnik 34, 140–218.

KRIŽ, B. 2022, Novo mesto 9. Kapiteljska njiva, gomile VI, VII in VIII / Novo mesto 9. Kapiteljska njiva, Barrows VI, VII and VIII. – Carniola Archaeologica 9.

LAMUT, B. 1987, Ormož, podoba prazgodovinskega nase- lja. ‒ V: Bronasta doba na Slovenskem, 46–57, Ljubljana.

LAMUT, B. 1988–1989, Kronološka skica prazgodovinske naselbine v Ormožu. – Arheološki vestnik 39–40, 235–276.

LAHARNAR, B. 2009, The Žerovnišček Iron Age hillfort near Bločice in the Notranjska region / Železnodobno gradišče Žerovnišček pri Bločicah na Notranjskem. ‒ Arheološki vestnik 60, 97‒157.

NANUT, T. 2018, Poznobronasto- in železnodobni depojski najdbi Iz Dolenjih Raven na Cerkljanskem in s Sv. Jakoba na Kanalskem Kolovratu (Late Bronze and Iron Age hoard finds from Dolenje Ravne near Cerkno and Sv. Jakob in the Kanalski Kolovrat Hills). ‒ V: M. Črešnar, M. Vinazza (ur.) 2018, 137‒161.

PAVLIN, P. 2023, Tipologija, kronologija in razprostranjenost bronastodobnih jezičastoročajnih srpov v jugovzhodni Evropi / Typology, chronology, and distribution of Bronze Age tanged sickles in South-Eastern Europe. ‒ Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 44. https://doi.org/10.3986/9789610507048

PAVLIN, P., P. TURK 2014, Starejšeželeznodobna depoja z Gobavice nad Mengšem / Two Early Iron Age hoards from Gobavica above Mengeš. ‒ Arheološki vestnik 65, 35‒78.

PEREGO, E. 2014, Abnormal mortuary behaviour and social exclusion in Iron Age Italy. A case study from the Veneto region. – Journal of Mediterranean Archaeology 27, 161–185.

PERKO, V. 2011, Železna nit. Sprehod skozi arheološko preteklost Gorenjske. Vodnik in katalog stalne arheološke razstave Železna nit. ‒ Kranj.

PERNICKA, E. 1999, Trace Element Fingerprinting of Ancient Coper: A Guide to Technology or Provenance? ‒ V: S. M. M. Young, A. M. Pollard, P. Budd, R. A. Ixer (ur.) Metals in Antiquity, BAR. International Series 792, 163‒171.

PRIMAS, M. 1986, Die Sicheln in Mitteleuropa 1. Ös- terreich, Schweiz, Süddeutschland. ‒ Prähistorische Bronzefunda 18/2.

ROZMAN, B. 2004, Keramika iz prazgodovinske naselbine v Kranju (Pavšlarjeva hiša) / Pottery from the prehistoric settlement in Kranj (the Pavšlar house). – Arheološki vestnik 55, 55–109.

RYCHNER, V., N. KLÄNTSCHI 1995, Arsenic, nickel et antimoine. Une approche de la métallurgie du Bronze moyen et final en Suisse par l’analyse spectrométrique 2. – Cahiers d‘archéologie Romande 64.

SAGADIN, M. 2023, Poselitev Kranja v starejši železni dobi – pregled raziskav / Settlement of Kranj in the Early Iron Age – an overview of research. – Arheološki vestnik 74, 429–441. https://doi.org/10.3986/AV.74.14

SAGADIN, M., D. JOSIPOVIČ 1998, Arheološka letina v Kranju. – Kranjčan 17/16, 8–9.

STARE, F. 1954, Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani / Illyrische Funde aus der Eisenzeit in Ljubljana. – Dela 1. razreda SAZU 9/7.

SVOLJŠAK, D., J. DULAR 2016, Železnodobno naselje Most na Soči. Gradbeni izvidi in najdbe / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Settlement Structures snd Small Finds. ‒ Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 33. https://doi.org/10.3986/9789612549367

ŠINKOVEC, I. 1995, Katalog posameznih kovinskih najdb baktrene in bronaste dobe / Catalogue of Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages. ‒ V: B. Teržan (ur.) Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and individual metal finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1, Katalogi in monografije 29, 29‒127.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014a, Žarna nekropola v Ljubljani in preobrazba ljubljanske skupine na prehodu iz bronaste v železno dobo. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014b, Ljubljana, dvorišče SAZU. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 363–385.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2017, Starejšeželeznodobne gomile na Gorenjskem. Žgani grobovi pri Vili Prah in na Koroški cesti v Kranju / Early Itron Age tumuli in the Gorenjska region. Cremation burials at Vila Prah and Koroška cesta in Kranj. – Arheološki vestnik 68, 117–196.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B., G. ŠTIBERNIK, L. GRUŠKOVNJAK 2023, Biritualna neekropola iz starejše železne dobe v Mengšu / A bi-ritual necropolis from the Early Iron Age in Mengeš. – Arheološki vestnik 74, 483–503. https://doi.org/10.3986/AV.74.17

ŠKVOR JERNEJČIČ, B., P. VOJAKOVIĆ 2023, Grobišča iz starejše železne dobe v Ljubljani. Različni načini pokopa kot kazalci heterogenih prazgodovinskih družbenih identitet / Early Iron Age cemeteries in Ljubljana. Different burial rites as an indication of heterogeneous social identities in prehistory. – Arheološki vestnik 74, 591–632. https://doi.org/10.3986/AV.74.20

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 2002, Kronološki oris / Chronological Outline. – V: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, prazgodovinsko grobišče 2. Razprave / Tolmin, the prehistoric cemetery 2. Treatises, Katalogi in monografije 35, 85–102.

TERŽAN, B. 2023, Gorenjska v halštatskem obdobju. Uvodnik in kratek oris / The Gorenjska region in the Hallstatt period. An introduction and a brief outline. – Arheološki vestnik 74, 333–352. https://doi.org/10.3986/AV.74.11

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR 2014, Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Attempt at an absolute dating of the Early Iron Age in Slovenia. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40.

TOŠKAN, B. 2017, Dodatek: živalski ostanki. – V: Škvor Jernejčič 2017, 151–157.

TRAMPUŽ OREL, N., D. J. HEATH 1998, Analysis of Heavily Leaded Shaft-Hole Axes. ‒ V: B. Hansel (ur.), Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas / Man and Environment in European Bronze Age, 237‒248, Kiel.

TRAMPUŽ OREL, N., D. J. HEATH 2001, Depo Kanalski Vrh - študija o metalurškem znanju in kovinah na za- četku 1. tisočletja pr. n. št. / The Kanalski Vrh hoard - a case study of the metallurgical knowledge and metals at the beginning of the 1st millennium BC. – Arheološki vestnik 52, 143–165.

TRAMPUŽ OREL, N., D. J. HEATH, V. HUDNIK 1996, Spektrometrične raziskave depojskih najdb pozne bronaste dobe / Spectrometric research of the Late Bronze Age hoard finds. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and individual metal finds fron the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 2, Katalogi in monografije 30, 165‒242.

TURK, P. 2000, Depoji pozne bronaste dobe med panonskim in apeninskim prostorom. ‒ Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

TURK, P. 2001, Some aspects of new late Bronze Age and Early Iron Age Hoard-finds from Central Slovenia / Einige aspekte von neuen spätbronze- und früheisen- zeitlichen Hortfunden aus Zentralslowenien. ‒ V: A. Lippert (ur.), Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend. Akten des internationalen und interdisciplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg, Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie 78, 155‒164.

TURK, P. 2018, Early Iron Age Hoards from central and western Slovenia. – V: E. Borgna, P. Cassola Guida, S. Corazza (ur.), Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Studi di preistoria e protostoria 5, 397–406.

TURK, P., V. SVETLIČIČ 2018, Nenavadna prazgodovina uhatih sekir (Unusual prehistory of shaft-hole axes). – V: Črešnar, Vinazza (ur.) 2018, 25–38.

TURK, P., V. SVETLIČIČ, D. PAVLOVIČ 2022, Dragomelj. – Arheologija na avtocestah Slovenije 106. https://www. zvkds.si/sl/knjiznica/dragomelj

URANKAR, R. 2003, Arheometrične raziskave posameznih najdb pozne bronaste dobe. ‒ Diplomsko delo / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

Prenosi

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Pavlin, P., Turk, P., Urankar, R., & Josipovič D. (2024). Starejšeželeznodobni depo z Jelenovega klanca v Kranju. Arheološki Vestnik, 75, 151–211. https://doi.org/10.3986/AV.75.06

Številka

Rubrike

Prazgodovinske dobe