Oblačila ljudi s situl: ostanki prazgodovinskih tkanin iz Dolenjskega muzeja v Novem mestu

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.04

Ključne besede:

Slovenija, Dolenjska, železna doba, tekstil, identifikacija vlaken, kakovost volne, identiteta

Povzetek

Prispevek obravnava ostanke železnodobnih tkanin iz 8. do 4. st. pr. n. št., ki jih hrani Dolenjski muzej v Novem mestu, z namenom prepoznati njihove surovine, tehnologije, funkcijo in družbeni pomen ter jih umestiti v širši evropski kontekst. Primarno identificirano tekstilno tkanje je volneni keper, ki je značilen za halštatsko kulturo in italsko tekstilno tradicijo. Analiza kakovosti volne kaže na lokalno surovino z različnimi metodami obdelave. V strukturnih značilnostih tekstila so ugotovljene določene diahrone spremembe, ki lahko kažejo na vplive iz drugih regij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Margarita Gleba


Department of Cultural Heritage
University of Padua
Piazza Capitaniato 7
I-35139 Padova

Karina Grömer

Museum of Natural History
Burgring 7
A-1010 Vienna

Borut Križ

Dolenjski muzej
Muzejska 7
SI-8000 Novo mesto

Petra Stipančić

Dolenjski muzej
Muzejska 7
SI-8000 Novo mesto

Hrvoje Potrebica

University of Zagreb
Faculty of Humanities and Social Sciences
Department of Archaeology
I. Lucica 3
HR-10000 Zagreb

Literatura

BANCK-BURGESS, J. 2012, Instruments of Power. Celtic Textiles. Mittel der Macht. Textilien bei den Kelten. − Stuttgart.

BELANOVA ŠTOLCOVA, T. 2012, Slovak and Czech Re- publics. − In: M. Gleba, U. Mannering (eds.), Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400. − Ancient Textiles Series 11, 306–333.

BENDER JØRGENSEN, L. 2005, Hallstatt and La Tène Textiles from the Archives of Central Europe. − In: P. Bichler et al. (eds.), “Hallstatt Textiles” Technical Analysis, Scientific Investigation and Experiment on Iron Age Textiles. − British Archaeological Reports Int. Series 1351, 133–150.

CHEN, H.L., K.A. JAKES, D.W. FOREMAN 1998, Pres- ervation of Archaeological Textiles Through Fibre Mineralization. − Journal of Archaeological Science 25, 1015–1021.

CULIBERG, M., A. ŠERCELJ 1995, Karpološke in antra- kotomske analize iz prazgodovinskih višinskih naselij na Dolenjskem (Karpologische und anthrakotomische Analysen aus den vorgeschichtlichen Höhensiedlungen in Dolenjsko). – Arheološki vestnik 46, 169−176.

DULAR, J. 2021, Gradivo za topografijo Dolenjske, Po- savja in Bele krajine v železni dobi. − E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10. https://doi.org/10.3986/9789610505105

DULAR, J., TECCO HVALA, S. 2012, South-eastern Slovenia in the Early Iron Age. Settlement – economy – society / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev – gospodarstvo – družba. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 12. https://doi.org/10.3986/9789612545239

EMERY, I. 1966, The Primary Structures of Fabrics. An Illustrated Classification. − Washington DC.

GABROVEC, S. 1960, Grob z oklepom iz Novega mesta (Panzergrab von Novo mesto). − Situla 1, 27−79.

GABROVEC, S. 1968, Grob s trinožnikom iz Novega mesta (Das Dreifussgrab aus Novo mesto. −Arheološki vestnik 19, 157−188.

GLEBA, M. 2017a, Tracing textile cultures of Italy and Greece in the early first millennium BC. − Antiquity 144, 1205–22. https://doi.org/10.15184/aqy.2017.144

GLEBA, M. 2017b, Textiles in pre-Roman Italy: from quali- tative to quantitative approach. − Origini XL/1, 9–28.

GRÖMER, K. 2012, Austria: Bronze and Iron Ages. − In: M. Gleba, U. Mannering (eds.), Textiles and Textile Pro- duction in Europe from Prehistory to AD 400. Ancient Textiles Series 11, 27–64.

GRÖMER, K. 2016, The Art of Prehistoric Textile Making – The development of craft traditions and clothing in Central Europe. − Vienna.

GRÖMER, K., A. KERN, H. RESCHREITER, H. RÖSEL- -MAUTENDORFER (eds.) 2013, Textiles from Hallstatt. Weaving Culture in Bronze and Iron Age Salt Mines. − Archaeolingua 29.

GUŠTIN, M., B. KRIŽ 2007, Lady and her Attire. Reflecti- ons of Status and Cult in Grave 30/4 from Ivanec near Družinska vas. − Situla 44, 491−503.

KNEZ, T. 1986, Novo mesto 1. Halštatski grobovi / Hall- stattzeitliche Gräber. − Carniola Archaeologica 1.

KRIŽ, B. 2019, Novo mesto 8. Kapiteljska njiva. Način pokopa v starejši železni dobi dobi / Burial rite in the Early Iron Age. − Carniola Archaeologica 8.

KRIŽ, B., M. JEREB 2014, Novo mesto. Mestne njive. − In: B. Teržan, M. Črešnar (eds.), Absolutno datiranje bro- naste in železne dobe na Slovenskem / Absolute Dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia. − Katalogi in monografije 40, 469−472.

LAU, R. 2021, Mineralisierte Textilreste aus hallstattzeitli- chen Gräbern in Slowenien. − In: K. Grömer, A. Kern (eds.), Prähistorische Forschungen Online 11, 6−15.

RAST-EICHER, A. 2008, Textilien, Wolle, Schafe der Eisenzeit in der Schweiz. − Antiqua 44.

RYDER, M.L. 1969, Changes in the fleece of sheep followingdomestication. − In: P.J. Ucko, G.W. Dimbleby (eds.), Thedomestication and exploitation of plants and animals, 495–521. – London.

SKALS, I., M. GLEBA, M. TAUBE, U. MANNERING 2018, Wool textiles and archaeometry: testing reliability of archaeological wool fibre diameter measurements. − Danish Journal of Archaeology 7/2, 161–179. doi:10.1080/21662282.2018.1495917

TERŽAN, B. 2021, Regional coherence and group identities in the Hallstatt culture in the south-eastern Alpine region. − In: Brun, P., Chaume, B., Sacchetti, F. (eds), Vix et le phénomène princier, Actes du colloque de Châtillonsur-Seine, 2016. − DAN@ 5, 163−178.

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Gleba, M., Grömer K., Križ B., Stipančić P., & Potrebica, H. (2024). Oblačila ljudi s situl: ostanki prazgodovinskih tkanin iz Dolenjskega muzeja v Novem mestu. Arheološki Vestnik, 75, 91–108. https://doi.org/10.3986/AV.75.04

Številka

Rubrike

Prazgodovinske dobe