Ornamentirano bronasto bodalo z Iga iz zgodnje bronaste dobe

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.03

Ključne besede:

Ljubljansko barje, zgodnja bronasta doba, ornamentirano bronasto bodalo s polkrožno zaključeno ročajno ploščo, naselbinska ali posamezna močvirska najdba

Povzetek

V prispevku obravnavamo najdiščne okoliščine ornamentiranega bronastega bodala s polkrožno zaključeno ročajno ploščo z Iga in zgodnjebronastodobno keramiko z Ljubljanskega barja. Postavljamo tezo, da je nekje na območju eneolitskih kolišč severno od Iga pričakovati tudi bronastodobno naselje in da bodalo lahko pripada temu naselju. Dejstvo, da je bilo bodalo najdeno na najdiščnem območju eneolitskega II. kolišča, je potemtakem zgolj posledica okoliščine, da se areala naselbin iz konca eneolitske in zgodnje bronaste dobe vsaj delno prekrivata.

Pojasnitev, da bodalo najverjetneje ni ritualno odložena močvirska najdba, temveč je naselbinska najdba, odpira vprašanja o izvoru in pomenu več drugih arheoloških – predvsem kovinskih – najdb z Ljubljanskega barja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Anton Velušček

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ACHINO, K. F. 2022, Formation and deformation proces- ses. – V: K. F. Achino, A. Velušček, The lake-dwelling phenomenon, E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 13, 5–73. https://doi.org/10.3986/9789610506560

BERMOND MONTANARI et al. 1996 = G. Bermond Montanari, A. Del Lucchese, P. Frontini, F. M. Gambari, G. Kaufmann, F. Marzatico, M. Montagnari Kokelj, F. Nicolis, G. Odetti, A. Pedrotti, L. Salzani 1996, Artico- lazioni culturali e cronologiche : L’Italia settentrionale. – V: D. Cocchi Genick (ur.), L’antica età del bronzo in Italia, Atti del Congresso di Viareggio, 9–12 Gennaio 1995, 57–78, Firenze.

BERNARDINI et al. 2009 = F. Bernardini, E. Montagnari Kokelj, G. DeMarchi, A. Alberti 2009, Scambi e strategie di approvvigionamento nel Ljubljansko barje del IV millennio a.C. dedotti dallo studio archeometrico di manufatti in pietra / Izmenjava in oskrbovalne strategije na Ljubljanskem barju v 4. tisočletju pr. Kr. na podlagi arheometričnih raziskav kamnitih orodij. – V: A. Ve- lušček (ur.), Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. / Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 16, 251–279. https://doi.org/10.3986/9789612545611

BREGANT, T. 1964–1965, Sondažna raziskovanja v okolici Iga na Ljubljanskem barju (Sondages aux environs de Ig dans le marais de Ljubljana). – Arheološki vestnik 15–16, 179–209.

BREGANT, T. 1996, Starejša, srednja in mlajša kamena doba ter bakrena doba / Early, Middle and Late Stone Ages, Copper Age. – V: B. Dirjec, N. Pirnat-Spahić, L. Plesničar-Gec, J. Rebolj, I. Sivec (ur.), Pozdravljeni prednamci. Ljubljana od prazgodovine do srednjega veka / Ancestral encounters. Ljubljana from prehistory to the middle ages, Katalog razstave / Exhibition catalogue, 18–45, Ljubljana.

CIERNY et al. 2001 = J. Cierny, N. Degasperi, P. Fronti- ni, M. Prange 2001, Le attività metallurgiche. – V: P. Frontini (ur.), Castellaro del Vhò. Campagne di scavo 1996–1999 – scavi delle civiche raccolte archeologiche di Milano, 57–77, Como.

ČERČE, P., I. ŠINKOVEC 1995, Katalog depojev pozne bronaste dobe / Catalogue of Hoards of the Urnfield Culture. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Sloven- skem I / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia I, Katalogi in monografije 29, 129–413.

ČREŠNAR, M. 2010, Poskus določitve kulturne skupine Kisapostag v vzhodni Sloveniji (Attempted definition of the Kisapostag culture of the Early Bronze Age in north-eastern Slovenia). – Zbornik soboškega muzeja 15, 107–134.

ČREŠNAR, M. 2014, Bevke. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 427–436.

ČREŠNAR, M., B. TERŽAN 2014, Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze Age in Slovenia. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 661–702.

DE MARINIS, R. 1999, Towards a Relative and Absolute Chronology of the Bronze Age in Northern Italy. – Notizie Archeologiche Bergomensi 7, 23–100.

DEMELOetal.2016=B.A.deMelo,F.L.Motta,M.H. A. Santana 2016, Humic acids: Structural properties and multiple functionalities for novel technological developments. – Materials Science and Engineering C 62, 967–974.

DESCHMANN, K. 1875, Die Pfahlbautenfunde auf dem Laibacher Moore. – Verhandlungen der Kaiserlich-König- lichen geologischen Reichsanstalt 15, 275–284.

DESCHMANN, K. 1876, Bericht über die Pfahlbautenauf- deckungen im Laibacher Moore im Jahre 1876. – Sitzun- gsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe 84/3, 471–484.

DESCHMANN, K. 1878, Ueber die vorjährigen Funde im Laibacher Pfahlbau. – Separat-Abdruck aus Nr. 3. und 4., Band VIII, der Mittheilungen der Antropolgischen Gesellschaft in Wien.

DIMITRIJEVIĆ, S. 1979, Vučedolska kultura i vučedolski kulturni kompleks. – V: N. Tasić (ur.), Eneolitsko doba, Praistorija jugoslavenskih zemalja 3, 267–341, Sarajevo.

DIRJEC, B. 1991, Kolišče v bližini Zornice pri Blatni Brezovici (Pfahlbausiedlung in der Nähe der Zornica bei Blatna Brezovica). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 19, 193–206.

DOLENC, A. 1982, Bevke, Kamin, 1979. – V: P. Petru (ur.), Podvodna pričevanja preteklosti. Novejše najdbe v Ljubljanici. Najdbe v Ljubljanici (pridobitve l. 1981), Podvodna arheologija v Sloveniji I, 22–24, Ljubljana.

DULAR, A. 1987, Podatki o pomembnejših najdiščih / Information about More Significant Sites. – V: N. Trampuž Orel, B. Teržan, D. Svoljšak (ur.), Bronasta doba na Slovenskem. 18.–8. st. pr.n.š., Katalog razstave / Exhibition catalogue, 81–90, Ljubljana.

DULAR, J. 1974, Bronasti jezičastoročajni meči iz Slovenije (Die bronzenen Griffzungenschwerter aus Slowenien). – Posavski muzej Brežice 1, 11–29.

DULAR, J. 1999, Ältere, mittlere und jüngere Bronzezeit in Slowenien. Forschungsstand und Probleme / Starej- ša, srednja in mlajša bronasta doba v Sloveniji. Stanje raziskav in problemi. – Arheološki vestnik 50, 81–96.

DURMAN, A. 1983, Metalurgija vučedolskog kulturnog kompleksa (Metallurgy of the Vučedol culture complex). – Opuscula Archaeologica 8.

ERJAVEC, R., A. GASPARI 2012, Sledovi bronastodobnih nekropol v Kaminu pri Bevkah (Traces of Bronze Age cemeteries at Kamin near Bevke). – V: A. Gaspari, M. Erič (ur.) 2012, 269–282.

FRANK, C., E. PERNICKA 2012, Copper artefacts of the Mondsee Group and their possible sources. – V: M. S. Midgley, J. Sanders (ur.), Lake Dwellings after Robert Munro, Proceedings from the Munro International Seminar: The Lake Dwellings of Europe 22nd and 23rd October 2010, University of Edinburgh, 113–138, Leiden.

GABROVEC, S. 1971, Nekaj dragocenosti iz zbirk Naro- dnega muzeja. Bodalo z Iga. – Argo 10, 88.

GABROVEC, S. 1983, Jugoistočnoalpska regija. – V: B. Čović (ur.), Bronzano doba, Praistorija jugoslavenskih zemalja 4, 19–96, Sarajevo.

GASPARI, A. 2002, Človeško okostje z zadrtim bronastim kopjem iz Ljubljanice. – Arheo 22, 33–44.

GASPARI, A. 2004, Bronzezeitliche Funde aus der Ljublja- nica : Opfer, Überreste von Bestattungen oder zufällige verluste? – Archäologisches Korrespondenzblatt 34, 37–50.

GASPARI, A. 2008, Bronastodobno kolišče Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju / Bronze Age pile-dwel- ling site at Mali Otavnik near Bistra in the Ljubljansko barje. – Arheološki vestnik 59, 57–89.

GASPARI, A. 2012, Arheološki pregledi Ljubljanice 1998–2005. Konceptno-metodološki razvoj, raziskovalna problematika in katalog izbora najdb (Archaeological surveys of the River Ljubljanica in the 1998–2005 period. Development of concepts and methodologies, problems in research and catalogue of select finds). – V: A. Gaspari, M. Erič (ur.) 2012, 177–224.

GASPARI, A. 2014, Prazgodovinska in rimska Emona Vo- dnik skozi arheološko preteklost predhodnice Ljubljane / Prehistoric and Roman Emona. A Guide through the Archaeological Past of Ljubljana’s Predecessor. – Ljubljana.

GASPARI, A. 2017, Reka Ljubljanica in fenomen vodnih najdb srednjeveških mečev iz obdobja od 11. do 15. stoletja (The River Ljubljanica and the phenomenon of medieval swords from the 11th to the 15th century in watery contexts). – Arheološki vestnik 68, 387–438.

GASPARI, A., M. ERIČ (ur.) 2012, Potopljena preteklost. Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji. – Radovljica.

GASPARI, A., N. TRAMPUŽ OREL, P. TURK 2009, Ka- talog predmetov. Prazgodovina. – V: P. Turk, J. Istenič, T. Knific, T. Nabergoj (ur.), Ljubljanica – kulturna dediščina reke, Katalog razstave / Exhibition catalogue, 193–239, Ljubljana.

GLEIRSCHER, P. 2007, Frühes Kupfer und früher Ku- pferbergbau im und um den Ostalpenraum. – V: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (ur.), Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, Situla 44, 93–110.

GÖMÖRI, J., E. MELIS, V. KISS 2018, A cemetry of the Gáta-Wieselburg culture at the Nagycenk (Western Hungary). – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 69/1, 5–81.

GUŠTIN et al. 2017 = M. Guštin, G. Tiefengraber, D. Pavlovič, M. Zorko 2017, Nova tabla pri Murski Soboti. Prazgodovina. – Arheologija na avtocestah Slovenije 52/1.

HAFNER et al. 2020 = A. Hafner, M. Hinz, A. Mazurkevi- ch, E. Dolbunova, E. Pranckenaite 2020, Introduction: Neolithic and Bronze Age pile dwellings in Europe. An outstanding archaeological resource with a long research tradition and broad perspectives. – V: A. Hafner, E. Dolbunova, A. Mazurkevich, E. Pranckenaite, M. Hinz (ur.), Settling Waterscapes in Europe. The Archaeology of Neolithic & Bronze Age Pile-Dwellings, Open Series in Prehistoric Archaeology 1, 1–6.

HÄNSEL, B. 1968, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken. – Teil 1, Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittel- meer-Kulturraumes, Universität Heidelberg. – Bonn.

HARDING, A. 1995, Die Schwerter im ehemaligen Jugo- slawien. – Prähistorische Bronzefunde 4/14.

HAREJ, Z. 1974, Poročilo o površinskih najdbah na koli- šču ob Partovskem kanalu I pri Igu (Bericht über die Oberflächenfunde beim Pfahlbau am Parte-Kanal I bei Ig). – Poročilo o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji 3, 76–90.

HAREJ, Z. 1976, Kolišče v Notranjih Goricah (Der Pfahlbau in Notranje Gorice). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 5, 85–117.

HAREJ, Z. 1978, Kolišče v Partih pri Igu na Ljubljanskem barju (Der Pfahlbau in Parte bei Ig auf dem Moor von Ljubljana). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 6, 61–94.

HAREJ, Z. 1980, Poročilo o zaščitnih izkopavanjih v Notranjih Goricah v letu 1979 (Bericht über die Schu- tzgrabungen in Notranje Gorice im Jahr 1979). – V: T. Bregant, M. Jerman, M. Slabe, D. Vuga (ur.), Arheološka zaščitna raziskovanja na Ljubljanskem barju v letu 1979 I, 77–105, Ljubljana.

HAREJ, Z. 1981–1982, Kolišče v Partih pri Igu na Lju- bljanskem barju : raziskovanja 1978. in 1979. leta (Der Pfahlbau in Parte bei Ig auf dem Moor von Ljubljana : Forschungen in den Jahren 1978 und 1979). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 9–10, 31–99.

HAREJ, Z. 1986, Kultura kolišč na Ljubljanskem barju (Die Kultur der Pfahlbautensiedlungen auf dem Moor von Ljubljana). – Ljubljana.

HAREJ, Z. 1987, Kolišče v Partih pri Igu na Ljubljanskem barju : raziskovanja leta 1981 (Der Pfahlbau in Parti bei Ig auf dem Moor von Ljubljana : die Forschungen im Jahr 1981). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 15, 141–193.

HUNDT, H. J. 1974, Donauländische Einflüsse in der frühen Bronzezeit Norditaliens. – Preistoria Alpina 10, 143–178. ISTENIČ, J. 2019, Roman military equipment from the river Ljubljanica. Typology, Chronology and Technology / Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice. Arheološke in naravoslovne raziskave. – Katalogi in monografije 43.

JALEN, J. 1964, Bobri. – Ponatis / Reprint, Ljubljana. KOROŠEC, J. 1955, Oris predzgodovine Ljubljane (Precis de la prehistoire de Ljubljana / Abriss der Vorgeschichte von Ljubljana). – V: I. Rakovec, S. Vilfan (ur.), Zgodovina Ljubljane. Prva knjiga: Geologija in arheologija, 243–329, Ljubljana.

KOROŠEC, P. 1957, Keramika z licensko ornamentiko (Litzenkeramik) na Ljubljanskem barju (Litzenkeramik am Laibacher Moor : Ljubljana). – Arheološki vestnik 8, 9–25.

KOROŠEC, P., J. KOROŠEC 1969, Najdbe s koliščarskih naselbin pri Igu na Ljubljanskem barju / Fundgut der Pfahlbausiedlungen bei Ig am Laibacher Moor. – Arheološki katalogi Slovenije 3.

KOS, J. 1978, Za stoletnico prvih arheoloških izkopavanj na Ljubljanskem barju (Zum 100. Jahrestag der ersten archäologischen Ausgrabungen der Pfahlbauten auf dem Moor von Ljubljana). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 6, 43–59.

KROFLIČ, B. 2007, Kremenaste alge v usedlinah Lju- bljanskega barja (Diatoms in sediments of Ljubljansko barje). – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakultera Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

KRUH, A. 2019, Pramenasta keramika (Litzen pottery). – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

LEGHISSA, E. 2015, Način okraševanja keramike ljubljanske kulture in pramenaste keramike – eksperimentalna arheologija / Decorating the pottery of the Ljubljana culture and the Litzen pottery – an experimental ar- chaeology case study. – Arheološki vestnik 66, 275–292.

LEGHISSA, E. 2017a, Dežmanova kolišča pri Igu in njihovo mesto v pozni bakreni in zgodnji bronasti dobi 1. – Dok- torska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

LEGHISSA, E. 2017b, Dežmanova kolišča pri Igu in njihovo mesto v pozni bakreni in zgodnji bronasti dobi 2. – Dok- torska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

LEGHISSA, E. 2020, Izjemno odkritje, skrito globoko pod šoto. – V: A. Velušček (ur.), Dežela kolišč, 14–21, Ljubljana.

LEGHISSA, E. 2021, Deschmann’s pile-dwelling sites near Ig and the cultural-chronological attribution of the Late Copper Age Ljubljana culture / Kulturna in časovna umestitevpoznobakrenodobne ljubljanske kulturena Dežmanovih koliščih pri Igu. – Arheološki vestnik 72, 7–51.

LIPPERT, A. 1992, Der Götschenberg bei Bischofshofen. Eine ur- und frühgeschichtliche Höhensiedlung im Salzachpon- gau. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 27.

LOŽAR, R. 1942, Stratigrafija in kronologija stavb na kolih pri Studencu (Stratigrafia e cronologia delle palafitte presso Studenec-Ig). – Glasnik muzejskega društva za Slovenijo 23, 85–94.

LOŽAR, R. 1943, Šila in bodala iz stavb na kolih na Barju (Pfrieme und Dolche aus den Pfahlbauten). – Glasnik muzejskega društva za Slovenijo 24, 62–76.

MELIK, A. 1927, Kolonizacija Ljubljanskega barja. – Ljubljana. MELIK, A. 1946, Ljubljansko mostiščarsko jezero in dedi- ščina po njem. – Dela I. razreda SAZU 5. – Ljubljana. MIŠKEC, A. 2009, The Augustan conquest of southeastern Alpine and western Pannonian areas: coins and hoards / Avgustejska zasedba jugovzhodnoalpskega prostora in zahodne Panonije: posamične in zakladne novčne najdbe. – Arheološki vestnik 60, 283–296.

MONTAGNARI KOKELJ, M., P. VISENTINI 2023, Tracce del passato nelle grotte dal Carso triestino alle Prealpi friulane. – V: F. Cucchi, M. Montagnari Kokelj, G. Muscio, P. Visentini, L. Zini (ur.), Grotte preistoriche del Friuli Venezia Giulia, 89–127, Trieste.

MONTELIUS, O. 1900, Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Nord-Deutschland und Skandinavien. – Braunschweig.

MONTELIUS, O. 1903, Die älteren Kulturperioden im Orient und in Europa. Methode 1. – Stockholm. MÜLLNER, A. 1879, Emona. Archæologische Studien aus Krain. – Laibach.

NEUMANN, D. 2009, Bemerkungen zu den Schwertern der Typenfamilie Sauerbrunn-Boiu-Keszthely. – V: J. M. Bagley, C. Eggl, D. Neumann, M. Schefzik (ur.), Alpen, Kult und Eisenzeit, Festschrift für Amei Lang zum 65. Geburtstag, Internationale Archäologie (Studia honoraria) 30, 97–114.

OUT et al. 2023 = W. A. Out, K. Hänninen, M. Merela, A. Velušček, C. Vermeeren, K. Čufar 2023, Evidence of woodland management at the Eneolithic pile dwellings (3700–2400 BCE) in the Ljubljansko barje, Slovenia? – Plants 12/291, 1–19. https://doi.org/10.3390/plants12020291

PAHIČ, S. 1975, Maribor. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. Šašel, F. Truhlar (ur.), Arheološka najdišča Slovenije, 304–305. – Ljubljana.

PARZINGER, H. 1984, Die Stellung der Uferrandsiedlungen bei Ljubljana im äneolitischen und frühbronzezeitlichen Kultursystem der mittleren Donauländer (Mesto kolišč Ljubljanskega barja v eneolitiku in zgodnji bronasti dobi srednjega Podonavja). – Arheološki vestnik 35, 13–75.

PAVLIN, P. 2006, Srednjebronastodobni levoročni jeziča- storočajni srpi in meč iz Ljubljanice / Middle Bronze Age left-handed tanged sickles and a sword from the Ljubljanica River. – Arheološki vestnik 57, 69–83.

PAVLIN, P. 2007, Bronasto bodalo z Iga / Bronze Age dagger from Ig. – V: P. Pavlin (ur.), Arheološke najdbe na znamkah Pošte Slovenije / Arcaheological finds on Pošta Slovenije stamps, 18–19, Maribor.

PAVLIN, P. 2012, Neobjavljeni bronastodobni jezičastoročajni srpi iz Ljubljanice (Unpublished Bronze Age tanged sickles from the River Ljubljanica). – V: A. Gaspari, M. Erič (ur.) 2012, 259–268.

PAVŠIČ, J. 1989, Ljubljansko barje v geoloških obdobjih (The Ljubljana Moor through geologic history). – Kulturni in naravni spomeniki Slovenije 169. – Ljubljana.

PERINI, R. 1987, Scavi archeologici nella zona palafitticola di Fiavé-Carera. Parte II. Campagne 1969–1976. Resti della cultura materiale. Metallo – Osso – Litica – Legno. – Patrimonio storico e artistico del Trentino 9.

PERINI, R. 1994, Scavi archeologichi nella zona palafitticola di Fiavé-Carera. Parte III. Campagne 1969–1976. Resti della cultura materiale. Ceramica. – Patrimonio storico e artistico del Trentino 10/1.

PIZZIOLO, G., P. VISENTINI 2023, Le cavità del Friuli orientale frequentate in epoca preistorica e protostorica. – V: F. Cucchi, M. Montagnari Kokelj, G. Muscio, P. Visentini, L. Zini (ur.), Grotte preistoriche del Friuli Venezia Giulia, 106–109, Trieste.

POTOČNIK, M. 1988–1989, Bakreno- in bronastodobne podvodne najdbe iz Bistre in Ljubljanice na Ljubljanskem barju (Die kupfer- und bronzezeitlichen Flussfunde aus dem Bach Bistra und dem Fluss Ljubljanica im Gebiet von Ljubljansko barje). – Arheološki vestnik 39–40, 387–400.

SACKEN, Freiherr von E. 1876, Der Pfahlbau im Laibacher Moore. – Mittheilungen der K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 2, Neue Folge, 24–34.

SAKARA SUČEVIĆ, M. 2008, Tri prazgodovinske naselbine na slovenski obali. Revizija izkopanega gradiva s Sermina, Kaštelirja nad Kortami in iz Pirana (Three prehistoric settlements from the Slovenian coast. Revision of excavated material from Sermin, Kaštelir nad Kortami and Piran). – Annales 18/2, 439–454.

SALZANI, L., N. MARTINELLI, P. BELLINTANI 1996, La palafitta di Canàr di S. Pietro Polesine (Rovigo). – V: D. Cocchi Genick (ur.), L’antica età del bronzo in Italia, Atti del Congresso di Viareggio, 9–12 Gennaio 1995, 281–290. – Firenze.

SAMONIG, B. 2003, Studien zur Pfahlbauforschung in Österreich. Materialien II. Die Pfahlbaustation des Keutschacher Sees. – Mittheilungen der Prähistorischen Kommission 51.

SCHMID, W. 1910, Archäologischer Bericht aus Krain. – Jahrbuch für Altertumskunde 4, 90a–110b.

SHAKESPEARE, W. 1973, Hamlet. – Knjižnica Kondor 5 (prevod / translation O. Župančič). – Ljubljana.

SMOLE, M. 1983, Dežmanovi zapisi o odkrivanju mostišč na Ljubljanskem barju. – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 11, 143–170.

ŠINKOVEC, I. 1995, Katalog posameznih kovinskih najdb bakrene in bronaste dobe / Catalogue of Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia I, Katalogi in monografije 29, 29–127.

ŠINKOVEC, I. 1996, Posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe / Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages. – V: B. Teržan (ur.), Depoj- ske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem II / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia II, Katalogi in monografije 30, 125–163.

ŠINKOVEC, I. 2012, Kolišče na Špici (Pile-dwelling site at Špica in Ljubljana). – V: A. Gaspari, M. Erič (ur.) 2012, 251–258.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2020, The Earliest Cremation Burials in the South-Eastern Alpine Region from the Middle Bronze Age. Signs of Intercultural Connections with the Northern Carpathian Basin. – Praehistorische Zeitschrift 95/2, 447–490.

ŠMID, W. 1909, Die Bronzezeit in Krain. – Carniola 2, 112–139.

ŠPRAJC, I. 1982, O razmerju med arheologijo in etnologijo. – Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva 5. TANCIK, R. 1965, Pedološke značilnosti Ljubljanskega barja (Pedological features of the Ljubljana moor). – Geologija 8, 58–79.

TERŽAN, B. 1983, Das Pohorje – ein vorgeschichtliches Erzrevir? (Pohorje – prazgodovinski rudarski revir?). – Arheološki vestnik 34, 51–84.

TERŽAN, B. 1987, Obredi in verovanje / Rituals and Religion. – V: N. Trampuž Orel, B. Teržan, D. Svoljšak (ur.), Bronasta doba na Slovenskem. 18.–8. st. pr.n.š., Katalog razstave / Exhibition catalogue, 65–78, Ljubljana.

TERŽAN, B. 1996, Sklepna beseda / Conclusion. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem II / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia II, Katalogi in monografije 30, 243–258.

TERŽAN, B. 2002, Kronološki oris / Chronological outline. – V: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, prazgodovinsko grobišče II – razprave / Tolmin, The prehistoric cemetry II – treaties, Katalogi in monografije 35, 85–102.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR, B. MUŠIČ 2012, Pogledi v preteklost: Poštela – “staro mesto” na obronkih Pohorja in njegova okolica. O arheoloških raziskavah. – Dialogi 1–2, 17–58.

TRAMPUŽ OREL, N. 2009, Najstarejši kovinski izdelki iz Ljubljanice – arheometalurški pregled. – V: P. Turk, J. Istenič, T. Knific, T. Nabergoj (ur.), Ljubljanica – kulturna dediščina reke, Katalog razstave / Exhibition catalogue, 58–61, Ljubljana.

TRAMPUŽ OREL, N., D. J. HEATH 2008, Copper finds from the Ljubljansko barje (Ljubljana Moor) – a contribution to the study of prehistoric metallurgy / Bakrene najdbe z Ljubljanskega barja – prispevek k študijam prazgo- dovinske metalurgije. – Arheološki vestnik 59, 17–29.

TURK, I. 2004, Kratka zgodovina raziskav mezolitika v Sloveniji / Brief History of Research of the Mesolithic in Slovenia. – V: I. Turk (ur.), Viktorjev spodmol in / and Mala Triglavca, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 9, 15–20. https://doi.org/10.3986/9789610503293

TURK, J., A. VELUŠČEK 2013, Multidisciplinary inve- stigations of the pile-dwellings at Ljubljansko barje (Slovenia). – Quaternary international 294, 183–189.

TURK, M. 2022, Mezolitik Slovenije / The Mesolithic in Slovenia. – Prilozi instituta za arheologiju u Zagrebu 39/1, 39–80.

TURK, P. 2007, Bronasti polnoročajni meč iz Jabelj v osrednji Sloveniji / A Bronze Solid-Hilted Sword from Jablje in Central Slovenia. – V: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (ur.), Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, Situla 44, 209–229.

TURK, P. 2020, Muzejska pota koliščarskih najdb in odkritje prazgodovine v deželi Kranjski. – V: A. Velušček (ur.), Dežela kolišč, 100–105, Ljubljana.

TURK, P., A. GASPARI 2009, Darovi bogovom. – V: P. Turk, J. Istenič, T. Knific, T. Nabergoj (ur.), Ljubljanica – kulturna dediščina reke, Katalog razstave / Exhibition catalogue, 62–67, Ljubljana.

TURK, P., V. SVETLIČIČ 2022, 5.2.2 Bronasta doba. – V: T. Peter, V. Svetličič, D. Pavlovič, Dragomelj, Arheologija na avtocestah Slovenije 106, 49–113.

TURK, P., M. TURK 2019, Najstarejše zgodbe s stičišča svetov. – Katalog razstave / Exhibition catalogue. – Ljubljana. URBAN, T. 1993, Studien zur mittleren Bronzezeit in Norditalien. Text. – Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie aus dem Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Freien Universität Berlin 14/1. VELUŠČEK, A. 1997, Metodologija naselbinskih raziskovanj na barjanskih tleh 1. – Magistrsko delo / Master‘s thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

VELUŠČEK, A. 1998, Presentazione del pugnale rinvenuto nella Grotta Andreolotti (6072 VG). – Progressione. Attività e riflessioni della Commissione Grotte „E. Boegan“ 39, 8–10.

VELUŠČEK, A. 2007, Figuralna vaza s kolišča pri Igu, Ljubljansko barje, Slovenija (The figural vase from the pile-dwelling near Ig, Ljubljansko barje, Slovenia). – V: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (ur.), Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, Situla 44, 151–168.

VELUŠČEK, A. 2008, Doneski k raziskovanju metalurške dejavnosti na Ljubljanskem barju / Contributions to research on metalworking in Ljubljansko barje. – Prilozi instituta za arheologiju u Zagrebu 25, 33–46.

VELUŠČEK, A. 2013, Datiranje arheološkega najdišča Maharski prekop na Ljubljanskem barju / Dating of the archaeological site Maharski prekop at the Ljubljansko barje. – Arheološki vestnik 64, 367–396.

VELUŠČEK, A. 2015, Lo stato attuale di conservazione delle palafitte nel Ljubljansko barje, Slovenia. – V: H. Brem (ur.), Monitoring et mesures de protection pour la sauvegarde des palafittes préhistoriques autour des Alpes, Archéologie & érosion 3, 191–197.

VELUŠČEK, A. (ur.) 2004, Hočevarica.Eeneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju / Hočevarica. An eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 8. https://doi.org/10.3986/9789612545055

VELUŠČEK, A., K. ČUFAR 2003, Založnica pri Kamniku pod Krimom na Ljubljanskem barju : naselbina kulture Somogyvár-Vinkovci / Založnica near Kamnik pod Krimom on the Ljubljansko barje (Ljubljana Moor) : a settlement of the Somogyvár-Vinkovci Culture. – Arheološki vestnik 54, 123–158.

VELUŠČEK, A., K. ČUFAR 2008, Novoopredeljeni najdišči keramike z brazdastim vrezom na Ljubljanskem barju / Newly determined sites with pottery with furrowed incisions from the Ljubljansko barje. – Arheološki vestnik 59, 31–48.

VELUŠČEK, A., K. ČUFAR, T. LEVANIČ 2000, Parte-Iščica, arheološke in dendrokronološke raziskave (Parte-Iščica, archaeological and dendrochronological investigations). – Arheološki vestnik 51, 83–107.

VELUŠČEK, A., T. GREIF 1998, Talilnik in livarski kalup z Maharskega prekopa na Ljubljanskem barju (Crucible and casting mould from Maharski prekop on the Ljubl- jana moor). – Arheološki vestnik 49, 31–53.

VELUŠČEK, A., B. TOŠKAN, K. ČUFAR 2011, Zaton kolišč na Ljubljanskem barju / The decline of pile-dwellings at Ljubljansko barje. – Arheološki vestnik 62, 51–82.

VELUŠČEK et al. 2023 = A. Velušček, M. Horjak Šuštaršič, T. Tolar, B. Toškan, M. Merela, K. Čufar 2023, Verd – novoodkrito kolišče iz 5. tisočletja pr. Kr. na Ljubljanskem barju / Verd – newly discovered pile-dwelling from the 5th millennium BC in Ljubljansko barje, Slovenia. – Les/ Wood 72/2, 17–36.

VERBIČ, T., A. HORVAT 2009, Geologija Ljubljanskega barja. – V: P. Turk, J. Istenič, T. Knific, T. Nabergoj (ur.), Ljubljanica – kulturna dediščina reke, Katalog razstave / Exhibition catalogue, 13–19. – Ljubljana.

VUGA, D. 1970, Ig, Partovski graben. – Varstvo spomenikov 15, 142.

VUGA, D. 1977, Ig (Studenec). – Varstvo spomenikov 21, 165–166.

VUGA, D. 1980a, Železnodobna najdišča Ljubljanskega barja (Iron Age Sites in the Ljubljansko barje (Marshland) Basin). – V: P. Petru, T. Knez (ur.), Zbornik posvečen Stanetu Gabrovcu ob šestdesetletnici, Situla 20/21, 199–210.

VUGA, D. 1980b, Topografski izsledki na Ljubljanskem barju v letu 1979 (Topographische Ermittlungen auf dem Moor von Ljubljana im Jahr 1979). – V: T. Bregant, M. Jerman, M. Slabe, D. Vuga (ur.), Arheološka zaščitna raziskovanja na Ljubljanskem barju v letu 1979 I, 129–137. – Ljubljana.

VUGA, D. 1981a, Goričica pod Krimom. – Varstvo spomenikov 23, 198.

VUGA, D. 1981b, Iška Loka. – Varstvo spomenikov 23, 199–200.

VUGA, D. 1982, Ljubljansko barje v arheoloških obdobjih. – Kulturni in naravni spomeniki Slovenije 118.

Prenosi

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Velušček A. (2024). Ornamentirano bronasto bodalo z Iga iz zgodnje bronaste dobe. Arheološki Vestnik, 75, 53–90. https://doi.org/10.3986/AV.75.03

Številka

Rubrike

Prazgodovinske dobe