Leskovca I in II, plani najdišči kamnitih artefaktov na planini Leskovca v Krnskem pogorju

Avtorji

  • Matija Turk
  • Tilen Podobnik

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.01

Ključne besede:

Julijske Alpe, Zgornje Posočje, planina Leskovca, plana gorska najdišča, kamniti artefakti, surovina, končni paleolitik, mezolitik

Povzetek

V Julijskih Alpah, v gorah Zgornjega Posočja, je bilo v zadnjih dveh desetletjih in pol odkritih več planih najdišč kamnitih artefaktov, pripisanih mezolitiku. V članku predstavljamo dve najdišči kamnitih artefaktov na planini Leskovca v Krnskem pogorju, med seboj oddaljeni 150 metrov: Leskovca I in II. Predstavljamo površinsko zbrane najdbe in rezultate arheološkega izkopavanja na Leskovci II. Zaradi odsotnosti organskih ostankov, ki bi jih lahko zanesljivo povezali s kamnitimi artefakti, je kulturno-kronološka opredelitev obeh najdišč možna le na podlagi tipo-tehnološke analize kamnitih artefaktov. Rezultat ni enoznačen, najdišči lahko pripadata končnemu paleolitiku (epigravetjenu) ali starejšemu mezolitiku (sovterjenu).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Matija Turk

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Tilen Podobnik

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

BAVDEK, A., D. JOSIPOVIČ 2017, Betalov spodmol. – Postojna.

BERTOLINI et al. 2016 = M. Bertolini, E. Cristiani, M. Modolo, P. Visentini 2016, Late Epigravettian and Me- solithic foragers of the eastern Alpine region: Animal exploitation and ornamental strategies at Riparo Biarzo (Northern Italy). – Quaternary International 423, 73–91.

BIZJAK, J. 2011, Ostaline megalitske kulture v slovenskih Alpah ali odmevi megalitske kulture v slovenski krajini in v njenem kulturnem izročilu. – Celje.

BIZJAK, J., P. JAMNIK 2013, Arheološke novice, Planina Leskovca pod Krnom. – Goriški letnik – Zbornik Gori- škega muzeja 35 (2011), 252.

BRODAR, M. 1991, Paleolitik Ciganske jame pri Željnah (Die Höhle Ciganska jama bei Željne). – Arheološki vestnik 42, 23–64.

BRODAR, M. 1995a, Mlajšepaleolitska postaja Podrisovec (Jungpaläolithischer Fundort Podrisovec). – Arheološki vestnik 46, 25–38.

BRODAR, M. 1995b, Končni paleolitik iz Poljšiške cerkve pri Poljšici (Endpaläolithikum aus der Poljšiška cerkev bei Poljšica). – Arheološki vestnik 46, 9–24.

BROGLIO, A. 1992, Le Mésolithique des Dolomites. – Preistoria Alpina 28, 311–316.

BROGLIO, A. 2016, The discovery of the Mesolithic in the Adige Valley and the Dolomites (North-eastern Italy): A history of research. – Quaternary International 423, 5–8.

BROGLIO, A., M. LANZINGER 1996, The Human popu- lation of the southern slopes of the Eastern Alps in the Würm Late Glacial and Early Postglacial. – Il Quaternario, Italian Journal of Quaternary Sciences 9/2, 499–508.

BROGLIO, A., M. LANZINGER 2000, Mesolithic Hunting Strategies in the Dolomites. – Anthropologie et Préhi- stoire 111, 269–282.

BUSER, S. 1986, Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000, Tolmač listov Tolmin in Videm (Udine): L 33–64, L 33–63. – Beograd.

BUSER, S. 1987, Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000, lista Tolmin in Videm (Udine). – Beograd.

CAF et al. 2023 = N. Caf, P. Sabatier, A. Šmuc, N. Ogrinc, M. Dolenc, W. Rapuc, D. Potočnik, U. Von Grafenstein, M. Andrič 2023, Multy-proxy reconstruction of the Holocene vegetation and land use dynamics in the Ju lian Alps, north-west Slovenia. – Journal of Quaternary Science 38/1, 107–122.

CASSOLI, P. F., A. TAGLIACOZZO 1996, L‘ittiofauna dei livelli del Tardiglaciale e dell‘Olocene antico. – V: A. Guerreschi (ur.), Il sito preistorico del Riparo di Biarzo (Valle del Natisone, Friuli), 81–89. – Udine.

CEVC, T. (ur.) 2006, Človek v Alpah, Desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah. – Ljubljana.

CREMASCHI, M., M. LANZINGER 1984, La successione stratigrafica e le fasi pedogenetiche del sito epigravet- tiano di Andalo, i Loess tardiglaciali della Val d‘Adige. – Preistoria Alpina 19, 179–188.

CUSINATO, A., M. BASSETTI 2005, Popolamento umano e paleoambiente tra la culminazione dell‘ultima gla- ciazione e l‘inizio dell‘Olocene in area trentina e zone limitrofe. – Studi trentini di scienze naturali – Acta geologica 82, 43–63.

CUSINATO et al. 2003 = A. Cusinato, G. Dalmeri, F. Fontana, A. Guerreschi, M. Peresani 2003, Il versante meridionale delle Alpi durante il Tardiglaciale e l‘Olocene antico: mobilità, sfruttamento delle risorse e modalità insediative degli ultimi cacciatori-raccogliatori. – Pre- istoria Alpina 39, 129–142.

DIRJEC, J., A. ŠERCELJ, I. TURK 1989, Stara Fužina – Jama za skalami. – Varstvo spomenikov. Poročila 31, 202–203. DRESCHER-SCHNEIDER, R. 2009, La storia forestale delle Alpi Sud-Orientali e del margine pedemontano durante gli ultimi 25 mila anni. – V: M. Peresani, C. Ravazzi (ur.), Le Foreste dei Cacciatori Paleolitici, 27–51 – Pordenone.

FONTANA, F. 2011, De saison en saison: réévaulation du statut fonctionnel des habitats sauveterriens du secteur nord-oriental de la péninsule italienne et implications sur les dynamiques d‘occupation du territoire des groupes humains. – V: F. Bon, S. Costamagno, K. Gernigon, V. Lea, M. Olive, M. Otte, M. Vaginay, N. Valdeyron (ur.), Haltes de chasse en Préhistoire. Quelles réalités archéo- logiques? Actes du colloque international du 13 au 15 mai 2009, Université Toulouse II – Le Mirail, 297–312.

FONTANA et al. 2009 = F. Fontana, L. Govoni, A. Guerre- schi, S. Padoanello, A. Siviero, U. Thun Hohenstein, S. Ziggiotti 2009, L‘occupazione sauveterriana di Mondeval de Sora 1, settore I (San Vito di Cadore, Belluno) in bilcio tra accampamento residenziale e campo di caccia. – Preistoria Alpina 44, 205–225.

FONTANA et al. 2011 = F. Fontana, A. Guerreschi, M. Peresani 2011, The Visible Landscape: inferring Mesoli- thic settlement dynamics from multifaceted evidence in the south-eastern Alps. – V: M. van Leusen et al. (ur.), Hidden Landscapes of Mediterranean Europe. Cultural and methodological biases in pre- and protohistoric lan- dscape studies. Proceedings of the international meeting Siena, Italy, May 25-27, 2007. – BAR International Series 2320, 71–81.

FRANCO, C. 2011, La fine del Mesolitico in Italia. Identità culturale e distribuzione territoriale degli ultimi caccia- tori-raccogliatori. – Società per la preistoria e protostoria della regione Friuli-Venezia Giulia. Quaderno 13.

GUERRESCHI, A. 1975, L‘Epigravettiano di Piancavallo (Pordenone). – Preistoria Alpina 11, 1–39.

GUERRESCHI, A. (ur.) 1996, Il sito preistorico del Riparo di Biarzo (Valle del Natisone, Friuli). – Udine.

JAMNIK, P. 2015, Višinska/gorska (mezolitska) najdišča kamenih industrij v Posočju. – Goriški letnik – Zbornik Goriškega muzeja 37–38 (2013–2014), 177–205.

JAMNIK, P. 2020, Mezolitska najdišča v slovenskem alp- skem in predalpskem sredogorju. – V: M. Ogrin et al. (ur.) 2020, 26–41.

JAMNIK, P., J. BIZJAK 2003, Kamenodobno najdišče na planini Kašina pod Krnom. – Triglavski razgledi, znanstveno-izob- raževalni časopis Triglavskega narodnega parka 10, 1–25.

KNIFIC et al. 2021 = T. Knific, B. Laharnar, M. Mlinar, M. Turk 2021, V deželici Simona Rutarja. Arheologija podkrnskega prostora. – Tolmin.

KOREN, D. 2006, Mlečne planine v Zgornjem Posočju. – Bled. KOZLOWSKI, S. K. 2009, Thinking Mesolithic. – Oxford. MLINAR, M., M. TURK 2016, Prapoti skozi praproti. Arhe-

ološka topografija dolin Tolminke in Zadlaščice. – Tolmin. OGRIN, M. et al. (ur.) 2020 = M. Ogrin, J. Horvat, J. Bizjak, K. Langus 2020, Življenje v Alpah. Življenje v Alpah nekoč in danes – od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes. – Bohinjska Bistrica.

OSOLE, F. 1976a, Matjaževe kamre, paleolitsko jamsko najdbišče (Matjaževe kamre, eine Paläolithische Höhlenfundstelle). – Arheološki vestnik 27, 13–41.

OSOLE, F. 1976b, Paleolitik iz Županovega spodmola pri Sajevčah (Das Palaeolithikum aus Županov spodmol bei Sajevče). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 5, 7–28.

OSOLE, F. 1979, Gravettienski kulturni kompleks u Sloveniji. – V: A. Benac (ur.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 1, 177–192. – Sarajevo.

OSOLE, F. 1983, Epigravettien Lukenjske jame pri Prečni (Das Epigravettien aus der Höhle Lukenjska jama bei Prečna). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 11, 7–32.

OSOLE, F. 1989, Paleolitska zapuščina v Babji jami (Die Paläolithische Hinterlassenschaft in der Höhle Babja jama). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 17, 25–41.

PERESANI, M., C. RAVAZZI (ur.) 2009, Le foreste dei Cacciatori Paleolitici. – Pordenone.

PESSINA, A., M. BASSETTI 2006, Contatti tra i due versanti delle Alpi nel corso del Mesolitico in Friuli. Le indicazioni fornite dalle materie prime. – Atti della XXXIX riunione scientifica. Materie prime e scambi nella preisoria Italiana 1, 381–385.

PERESANI, M. 2009, Le frequentazioni del Cansiglio nel quadro del popolamento preistorico delle Alpi Italiane Orientali. – V: M. Peresani, C. Ravazzi (ur.) 2009, 121–144.

PERESANI et al. 2009 = M. Peresani, P. Astuti, G. Di Anastasio, E. Di Taranto, E. Fuin, I. Masin, R. Miolo, G. Testori 2009, I campi epigravettiani del Palughetto. – V: M. Peresani, C. Ravazzi (ur.) 2009, 145–197.

ROWLEY–CONWY, P. 1996, Resti faunistici del Tardig- laciale e dell‘Olocene. – V: A. Guerreschi (ur.), Il sito preistorico del Riparo di Biarzo (Valle del Natisone, Friuli), 61–80. – Udine.

ŠIFRER, M. 1955, Dolina Tolminke in Zalašce v pleistocenu. – Geografski zbornik 3, 253–298.

TURK, M. 2006, Mezolitski lovci pod Krnom (Mesolithische Jäger am Fusse des Krn). – V: T. Cevc (ur.): Človek v Alpah, Desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah, 71–81. – Ljubljana.

TURK, M. 2011, Kamniti artefakti s Tonovcevega gradu. – V: T. Milavec, Z. Modrijan (ur.), Poznoantična utrjena naselbina Tonovcev grad pri Kobaridu. Najdbe. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, 269–271. https://doi.org/10.3986/9789612545871

TURK, M. 2018, Arheološke novice, Planina Leskovca (najdišče Leskovca II). – Goriški letnik – Zbornik Goriškega muzeja 42 (2018), 325–328.

TURK, M. 2020, Preliminarni rezultati arheološkega izkopavanja na planem kamenodobnem najdišču na planini Leskovca v Zgornjem Posočju. – V: M. Ogrin et al. (ur.) 2020, 42–52.

TURK, M. 2022, Mezolitik Slovenije / The Mesolithic in Slovenia. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 39/1, 39–80.

TURK, M., M. MLINAR 2016, Arheološke novice, Krnsko jezero. – Goriški letnik – Zbornik Goriškega muzeja 39–40 (2015–2016), 295.

TURK et al. 2022 = M. Turk, T. Tolar, T. Podobnik 2022, Arheološke novice, Planina Leskovca (najdišče Les- kovca II). – Goriški letnik – Zbornik Goriškega muzeja 46, 259–264.

TURK et al. 2005 = M. Turk, M. Mlinar, J. Turk, J. Bizjak, P. Jamnik 2005, Plano mezolitsko najdišče na planini Pretovč / Mesolithic open air site on Pretovč alp. – Arheološki vestnik 56, 37–47.

ZUPANČIČ et al. 2001 = P. Zupančič, I. Cecić, A. Gosar, L. Placer, M. Poljak, M. Živčić 2001, The earthquake of 12 April 1998 in the Krn Mountains (Upper Soča valley, Slovenia) and its seismotectonic characteristics. – Geologija 44/1, 169–192.

ZIGGIOTTI, S. 2007, Il Riparo di Biarzo (S. Pietro al Natisone, Udine). Contributo alla ricostruzione della funzione dell‘insediamento attraverso lo studio delle tracce d‘uso. – Gortania 29, 51–70.

Prenosi

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Turk, M., & Podobnik, T. (2024). Leskovca I in II, plani najdišči kamnitih artefaktov na planini Leskovca v Krnskem pogorju. Arheološki Vestnik, 75, 7–38. https://doi.org/10.3986/AV.75.01

Številka

Rubrike

Prazgodovinske dobe