Grobišča iz starejše železne dobe v Ljubljani. Različni načini pokopa kot kazalci heterogenih prazgodovinskih družbenih identitet

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.20

Ključne besede:

Ljubljana, starejša železna doba, gorenjsko-ljubljanska halštatska skupina, plana grobišča, gomile, biritualnost, atipični pokopi, kronologija

Povzetek

Grobišče na Dvorišču SAZU v Ljubljani z več kot 300 žganimi grobovi iz mlajše bronaste in starejše železne dobe je še vedno eno ključnih najdišč za razumevanje gorenjsko-ljubljanske skupine. Nove raziskave na Kongresnem trgu so razkrile grobišče, ki se v mnogo vidikih razlikuje od tistega na Dvorišču SAZU. Prvič so bile v Ljubljani izpričane manjše gomile s prodnatim jedrom, zemljenim plaščem in zunanjim obodnim jarkom iz zgodnje železne dobe. Po večini gre za žarne grobove v središču gomile, izstopa gomila 3 s centralnim grobom in sedmimi pokopi okrog njega. Po načinu pokopa izstopajo trije skeletni grobovi iz 8. st. pr. n. št., ti so v članku tudi podrobneje predstavljeni. Podana sta kratek oris pojava skeletnih grobov v drugih sočasnih železnodobnih skupinah in poskus razlage teh skeletnih pokopov v Ljubljani. Na podlagi analize grobnih najdb in novih radiokarbonskih datacij iz Ljubljane so na kratko predstavljene dopolnitve Gabrovčeve kronološke sheme ljubljanskega grobišča in posledično gorenjsko-ljubljanske skupine, predvsem stopenj Ljubljana II in IIIa. Dopolnitve stopnje Ljubljana II tako v relativnem kot absolutnem kronološkem smislu so ključne za razumevanje začetka pokopavanja na Kongresnem trgu ter razdelitev stopenj Podzemelj 1 in 2.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Brina Škvor Jernejčič

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Petra Vojaković

Arhej d.o.o.
Drožanjska cesta 23
SI-8290 Sevnica

Filozofska fakulteta UL
Oddelek za arheologijo
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ALTERAUGE et al. 2020 = A. Alterauge, T. Meier, B. Jung- klaus, M. Milella, S. Lösch 2020, Between belief and fear – Reinterpreting prone burials during the Middle Ages and early modern period in German-speaking Europe. – PloS ONE, 15(8). (DOI: 10.1371/journal. pone.0238439)

BALEN-LETUNIĆ, D. 2004a, Japodi / The Iapodes / Die Japoden. – V: D. Balen-Letunić (ur.), Ratnici na razmeđu istoka i zapada. Starije željezno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj / Warriors at the crossroads of East and West / Krieger am scheiddeweg zwieschen Ost und West. Katalog razstave, 212–257. – Zagreb.

BALEN-LETUNIĆ, D. 2004b, Prilog arheološkoj topografiji šarengradskog prostora (The contribution to the archae- ological topography of the Sarengrad region). – Osječki zbornik 27, 15–34.

BAVDEK, A., M. URLEB 2014a, Križna gora pri Ložu / Križna gora near Lož. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014a, 525–535.

BAVDEK, A., M. URLEB 2014b, Trnovo pri Ilirski Bistrici / Trnovo near Ilirska Bistrica. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014a, 537–547.

BEKLJANOV ZIDANŠEK, I. 2012, Grob 1007 s Kongresnega trga v Ljubljani. – V: I. Lazar, B. Županek (ur.), Emona med Akvilejo in Panonijo / Emona between Aquileia and Pannonia, 13–25. – Ljubljana.

BELARDELLI et al. 1990 = C. Belardelli, C. Giardino, A. Malizia 1990, L’Europa a sud e a nord delle Alpi alle soglie della svolta protourbana. Necropoli della tarda età dei Campi di Urne dell’area circumalpina centro-orientale. –Treviso.

BERGONZI, G., M. RITRECINA 2009 (ur.), Origini. Vita e morte nella prima età del ferro. La necropoli picena di Porto Sant’Elpidio. Katalog razstave. – Porto Sant’ Elpidio.

BIANCHIN CITTON, E., M. DE MIN 1998, Testimonianze funerarie dell’età del bronzo finale e della prima età del ferro da Montagnana-Borgo S. Zeno. – V: E. Bianchin Citton, G. Gambacurta, A. Ruta Serafini (ur.), ...“presso l’Adige ridente”... Recenti rinvenimenti archeologici da Este a Montagnana, Katalog razstave, 396–403. – Padova.

BIANCHIN CITTON et al. 2015 = E. Bianchin Citton, C. Balista, G. De Angeli 2015, L’abitato protostorico di Montagnana-Borgo S. Zeno (Padova). Aggiornamento dei dati paleoambientali in relazione alle diverse fasi insediative. – V: G. Leonardi, V. Tiné (ur.) 2015, 461–468.

BIANCO PERONI, V. 1979, I rasoi nell’Italia continentale. – Prähistorische Bronzefunde VIII/2.

BITENC, P. 1987, Bled – Pristava. Izkopavanja v l. 1975, 1976 in 1978. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

BONOMI, S., A. RUTA SERAFINI 1994, Una “chiave di Penelope” dal territorio bellunese. – Quaderni di Archeologia del Veneto 10, 11–13.

BOŽIČ, D. 2015, Stopnja Podzemelj 2 – orožje iz brona in železa, igle, konjska oprema, fibule in pestro okrašena lončenina / The Podzemelj 2 phase – weapons of bronze and iron, pins, horse gear, fibulae and diversely decorated pottery. – V: S. Djura Jelenko, D. Božič, A. Šemrov, B. Rajšter (ur.), Sokličeva zbirka. “Tu mam pa ilirskega poglavarja”. Arheologija in numizmatika. Katalog stalne razstave / The Soklič collection. “Here’s the Illyrian chief ”. Archaeology and numismatics. Catalogue of the permanent exhibition, 42–61, 139–140. – Slovenj Gradec.

BRATINA, P. 2014, Zidanca pri Podnanosu / Zidanca near Podnanos. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014a, 549–561.

CANDELATO et al. 2015 = F. Candelato, F. Gonzato, A. Guidi, L. Salzani , M. Saracino 2015, Il centro di Oppeano (Verona). Recenti acquisizioni dalle aree Montara, ex-Fornace e le Fratte. – V: G. Leonardi, V. Tiné (ur.) 2015, 515–526.

CAPUIS, L., A. M. CHIECO BIANCHI 2006, Este 2. La necropoli di Villa Benvenuti. – Monumenti antichi 65, Serie monografica 7.

CARANCINI, G. L. 1975, Die Nadeln in Italien / Gli spilloni nell’Italia continentale. – Prähistorische Bronzefunde XIII/2.

CHIECO BIANCHI, A. M., L. CALZAVARA CAPUIS 1985, Este 1. Le necropoli Casa di Ricovero, Casa Muletti Prosdocimi e Casa Altonsi. – Monumenti antichi 51, Serie monografica 2.

ČREŠNAR, M., M. MURKO 2014, Miklavž na Dravskem polju. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014a, 205–214.

ČREŠNAR, M., B. TERŽAN 2014, Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze Age in Slovenia. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014a, 661–702.

ČREŠNAR, M., M. VINAZZA (ur.) 2018, Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. – Ljubljana.

DOBIAT, C. 1987, Perlen mit konzentrischen Ringen. – V: T. E. Haevernick (ur.), Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit. 2. Ringaugenperlen und verwandte Perlengruppen. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 9, 15–38.

DRAKSLER, M. 2007, Območje Zagorja ob Savi v prazgo- dovini (Das Gebiet von Zagorje ob Savi in der Vorgeschichte). – Arheološki vestnik 58, 121–155.

DULAR, J. 1978, Žarno grobišče na Borštku v Metliki. – Arheološki vestnik 30, 65–100.

DULAR, J. 1982, Halštatska keramika v Sloveniji. Prispevek k proučevanju halštatske grobne keramike in lončarstva na Dolenjskem / Die Grabkeramik der älteren Eisenzeit in Slowenien. – Dela 1. razreda SAZU 23/12.

DULAR, J. 2003, Halštatske nekropole Dolenjske / Die hall- stattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6. (DOI: 10.3986/9789610502944)

DULAR, J., S. TECCO HVALA (ur.) 2018, Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34. (DOI: 10.3986/9789612549732)

ELES, P. von 2021, La necropoli di via Belle Arti a Bologna. Evoluzione tra VIII e VI secolo a.C. e elementi di novità nella fase finale prima dell’abbandono. – V: M. Gamba, G. Gambacurta, F. Gonzato, E. Petteno, F. Veronese (ur.), Metalli, creta, una piuma d‘uccello ... Studi di archeologia per Angela Ruta Serafini. – Documenti di archeologia 67, 133–140.

ELES et al. 2018 = P. von Eles, M. Mazolli, C. Negrini 2018, La necropoli villanoviana e orientalizzante di via Belle Arti a Bologna. – V: M. Bernabò Brea (ur.), Preistoria e protostoria dell’Emilia Romagna 2, Studi di preistoria e protostoria 3/II, 299–308.

GABROVEC, S. 1960a, Prazgodovinski Bled (Prehistory of Bled). – Dela 1. razreda SAZU 12/8.

GABROVEC, S. 1960b, Mesto Kranja v prazgodovini sloven- skega ozemlja (La position de Kranj dans la préhistoire du territoire Slovène). – V: 900 let Kranja. Spominski zbornik, 11–30. – Kranj.

GABROVEC, S. 1964–1965, Halštatska kultura Slovenije (Die Hallstattkultur Sloweniens). – Arheološki vestnik 15–16, 21–63.

GABROVEC, S. 1965, Kamniško ozemlje v prazgodovini. – Kamniški zbornik 10, 89–134. – Kamnik.

GABROVEC, S. 1966, Zur Hallstattzeit in Slowenien. – Germania 44, 1–48.

GABROVEC, S. 1970, Dvozankaste ločne fibule. Doprinos k problematiki začetka železne dobe na Balkanu in v jugovzhodnih Alpah (Die zweischleifige Bogenfibeln. Ein Beitrag zum Beginn der Hallstattzeit am Balkan und in den Südostalpen). – Godišnjak 8, Centar za balkanološka ispitivanja 6, 5–67.

GABROVEC, S. 1973, Začetek halštatskega obdobja v Sloveniji (Der Beginn der Hallstattzeit in Slowenien). – Arheološki vestnik 24, 338–385.

GABROVEC, S. 1974, Halštatske nekropole v Bohinju (Die Hallstattnekropolen in Bohinj). – Arheološki vestnik 25, 287–318.

GABROVEC, S. 1976, Zum Beginn der Hallstattzeit in Slowenien. – V: H. Mitscha-Märheim, H. Friesinger, H. Kerchler (ur.), Festschrift für Richard Pittioni zum siebzig- sten Geburtstag. 1. Urgeschichte. Archaeologia Austriaca Beiheft 13, 588–600.

GABROVEC, S. 1983, Jugoistočnoalpska regija. Kasno brončano doba (kultura polja sa žarama). – V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 4, 52–96. – Sarajevo.

GABROVEC, S. 1987, Jugoistočnoalpska regija sa zapadnom Panonijom (Uvod, Dolenjska grupa, Svetolucijska grupa, Notranjska grupa, Ljubljanska grupa). – V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, 25–182. – Sarajevo.

GABROVEC, S. 1999, 50 Jahre Archäologie der älteren Eisenzeit in Slowenien / 50 let arheologije starejše železne dobe v Sloveniji. – Arheološki vestnik 50, 145–188.

GABROVEC, S. 2010, Stiške gomile / Stična - Grabhügel. – V: S. Gabrovec, B. Teržan (ur.) 2010, 7–60.

GABROVEC et al. 2006 = S. Gabrovec, A. Kruh, I. Murgelj, B. Teržan 2006, Stična 2/1. Gomile starejše železne dobe. Katalog / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Katalog. – Katalogi in monografije 37.

GABROVEC, S., B. TERŽAN (ur.) 2010, Stična 2/2. Gomile starejše železne dobe. Razprave / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Studien. – Katalogi in monografije 38.

GAMBA, M., D. VOLTOLINI 2018, L’inumazione presso i Veneti antichi. Il caso della necropoli patavina di palazzo Emo Capodilista-Tabacchi. – ARIMNESTOS. Ricerche di Protostoria Mediterranea 1, 209–225.

GAMBA et al. 2014 = M. Gamba, G. Gambacurta, A. Ruta Serafini (ur.) 2014, La prima Padova. Le necropoli di Palazzo Emo Capodilista-Tabacchi e di via Tiepolo-Via San Massimo tra il IX e l’VIII secolo a.C. / Zametki Padove. Nekropola Palače Emo Capodilista-Tabacchi in na ulicah Tiepolo-San Massimo med 9. in 8. stoletjem pr. n. št., Archeologia del Veneto 3.

GASPARI, A. 2010, “Apud horridas gentis...” Začetki rimskega mesta Colonia Iulia Emona / Beginnings of the Roman town of Colonia Iulia Emona. – Ljubljana.

GASPARI, A. 2014a, Ljubljana. NUK II. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014a, 386–391.

GASPARI, A. 2014b, Prazgodovinska in rimska Emona. Vodnik skozi arheološko preteklost predhodnice Ljubljane / Prehistoric and Roman Emona. A guide through the archaeological past of Ljubljana‘s predecessor. – Ljubljana.

GASPARI et al. 2015 = A. Gaspari, I. Bekljanov Zidanšek, R. Masaryk, M. Novšak 2015, Augustan military graves from the area of Kongresni trg in Ljubljana / Avgustejska vojaška grobova s Kongresnega trga v Ljubljani. – V: J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (ur.), Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in monografije 41, 125–169.

GAVRANOVIĆ, M., D. LOŽNJAK DIZDAR 2021, To Burn or not to Burn: Inhumation Versus Cremation at the End of the Bronze Age in the Region between the Southern Carpathian Basin and the Western Balkans. – V: M. Gavranović, D. Heilmann, A. Kapuran, M. Verčík (ur.), Spheres of Interaction. Contacts and Relationships between the Balkans and Adjacent Regions in the Late Bronze/Iron Age (13th–5th Centuries BCE), Perspectives on Balkan Archaeology 1, 53–74.

GLEIRSCHER, P. 2014, Ein ältereisenzeitliches Gehänge aus Frojach bei Rosegg (Kärnten). Zur Entwicklung anthropomorpher Gehänge beidseits der Alpen von der Spätbronzezeit bis in die jüngere Eisenzeit (Starejšeželeznodobni obesek iz Broj pri Rožeku na avstrijskem Koroškem. K razvoju antropomorfnih obeskov na obeh straneh Alp od pozne bronaste dobe do mlajše železne dobe). – Arheološki vestnik 65, 79–100.

GONZATO, F. 2018, Una necropoli protostorica a nord di Oppeano (Verona). Lo scavo di via Da Vinci-Palù. – Vago di Lavagno.

GRAHEK, L. 2004, Halštatska gomila na hribu v Metliki (A Hallstatt tumulus at Hrib in Metlika). – Arheološki vestnik 55, 111–206.

GRAHEK, L. 2014, Metlika. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014a, 519–523.

GRAHEK, L., M. KOVAČ 2020, Podzemelj - železnodobno središče v Beli krajini v luči novih raziskav / Podzemelj - an iron Age centre in Bela krajina, in the light of new research. – Arheološki vestnik 71, 435–467. (DOI:

3986/AV.71.15)

GRUŠKOVNJAK, L. 2016, Grobovi z živalskimi kostmi v času starejše železne dobe v Sloveniji. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fa- kulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

GRUŠKOVNJAK et al. 2018 = L. Gruškovnjak, M. Omahen, B. Toškan 2018, Ostanki prazgodovinskega grobišča z Novega trga v Ljubljani (Prehistoric funerary remains from Novi trg in Ljubljana). – V: M. Črešnar, M. Vinazza (ur.) 2018, 227–261. – Ljubljana.

GUIDI, A., M. SARACINO 2010, Indagini archeologiche presso l’area “ex Fornace” ad Oppeano (Verona): questioni aperte. – V: F. Candelato, C. Moratello (ur.), Archeologia Storia Tecnologia. Ricerche storiche e archeologiche dell’Università di Verona. Progetto integrato per l’applicazione di tecnologie avanzate ai fini del recupero, dello studio e della fruizione dei beni archeologici. Atti del convegno, Verona 23 e 24 maggio 2008, 41–58.

GUSBERTI, G. 1994, Fosse-focolari rituali nell’insediamento villanoviano di Castenaso. – V: M. Forte, P. von Eles (ur.), La Pianura Bolognese nel Villanoviano. Insediamenti della prima età del Ferro. Studi e documenti di archeologia, Quaderni 5, 152–158.

GUŠTIN, M. 1973, Kronologija notranjske skupine (Crono- logia del gruppo preistorico della Notranjska (Carniola Interna)). – Arheološki vestnik 24 (1975), 461–506.

GUŠTIN, M. 1979, Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu / Zu den Anfängen der Eisenzeit an der nördlichen Adria. – Katalogi in monografije 17.

HANDLER, J. 1996, A prone burial from a plantation slave cemetery in Barbados, West Indies: possible evidence for an African-type witch or other negatively viewed person. – Historical Archaeology 30(3), 76–86.

HORVAT, M. 2002, Prazgodovina / Prehistroy. – V: T. Vovk Čepič, I. Veselko (ur.), Preobrazbe Turjaške palače / Metamorphoses of Auersperg Palace. Ljubljana, 56–59.

KALICZ, N. 2010. Das Gräberfeld von Budapest-Békásme- gyer. – V: R. Kalicz-Schreiber 2010, 9–18.

KALICZ-SCHREIBER, R. 2010, Ein Gräberfeld der Spät- bronzezeit von Budapest-Békásmegyer. – Budapest.

KNEZ, T. 1984, Žarno grobišče v Novem mestu. Začasno poročilo o raziskovanju v letu 1982 (Das Urnengräberfeld in Novo mesto. Vorbericht der Grabung 1982). – Arheološki vestnik 35, 119–127.

KNEZ, T. 1986, Novo mesto 1. Halštatski grobovi / Hallstatt- zeitliche Gräber. – Carniola archaeologica 1.

KOCH, L. C. 2011, Früheisenzeitliches Glas und Glasfunde Mittelitaliens. Eine Übersicht von der Villanovazeit bis zum Orientalizzante und eine Analyse der Glasperlen als Grabbeigabe des Gräberfeldes Quattro Fontanili in Veji. – Bochumer Forschungen zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie 14.

KOROŠEC, P. 1951, Slovanske ostaline na dvorišču SAZU v Ljubljani. – Arheološki vestnik 2/2, 156–183.

KOROŠEC, J. 1955, Oris predzgodovine Ljubljane. – V: S. Brodar, B. Grafenauer, J. Klemenc, J. Korošec, I. Rakovec (ur.), Zgodovina Ljubljane. Geologija in arheologija, 243–329, Ljubljana.

KOROŠEC, J., F. STARE 1950, Začasno poročilo o arheoloških izkopavanjih v Ljubljani. – V: Arheološka poročila. Poročilo o izkopavanjih v Ljubljani, Novem Mestu in na Panorami v Ptuju, Dela 1. razreda SAZU 3, Ljubljana, 7–37.

KOSSACK, G. 1995, Mitteleuropa zwischen dem 13. und 8. Jahrhundert v. Chr. Geb. Geschichte, Stand, und Probleme der Urnenfelderforschung. – V: M. zu Erbach (ur.), Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. Ergebnisse eines Kolloquiums. Römisch-Germani- sches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte, 1–64.

KRIŽ, B. 1997, Novo mesto 4, Kapiteljska njiva. Gomila II in gomila III. – Carniola archaeologica 4.

KRIŽ, B. 2013, Novo mesto 7. Kapiteljska njiva. Gomile I, XIV in XV / Barrows I, XIV and XV. – Carniola archaeologica 7.

KRIŽ, B., P. TURK 2003, Steklo in jantar Novega mesta. Katalog arheološke razstave. – Novo mesto, Ljubljana. KRIŽ et al. 2009 = B. Križ, P. Stipančić, A. Škedelj Petrič 2009, Arheološka podoba Dolenjske. Katalog stalne arheološke razstave Dolenjskega muzeja Novo mesto / The archaeological image of Dolenjska. Catalogue of the permanent archaeological exhibition at the Dolenjski muzej Novo. – Novo mesto.

KRUTA POPPI, L. 1976, L’insediamento protostorico di Villa Cassarini a Bologna (Nuovi risultati). – V: Atti della XIX Riunione Scientifica IIPP in Emilia Romagna, 11-14 ottobre 1975, 327–343. – Firenze.

LEONARDI, G., V. TINÉ (ur.) 2015, Preistoria e protostoria del Veneto, Studi di preistoria e protostoria 2.

LOŽNJAK DIZDAR, D. 2010, Sotinska groblja u željeznom dobu. – V: M. Hutinec, D. Ložnjak Dizdar (ur.), Arheološke spoznaje o Sotinu. Rezultati probnih istraživanja 2008.-2010., Vukovar, katalog izložbe, 24–28.

LOŽNJAK DIZDAR, D. 2013, Cremation burials in Northern Croatia. – V: M. Lochner, F. Ruppenstein (ur.), Cremation Burials in the Region between the Middle Danube and the Aegean, 1300–750 BC. Proceedings of the international symposium held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna 11th–12th February 2010. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 77, 99–119.

MACEROLA, F. 2018, La formazione della più antica società picena tra Bronzo tardo e prima età del Ferro. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Facoltà di Lettere e Filosofia, Di- partimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma (neobjavljeno / unpublished).

MARCHESETTI, C. 1893, Scavi nella necropoli di S. Lucia presso Tolmino (1885–1892). – Bollettino della Società Adriatica in scienze naturali in Trieste 15, 3–334.

MARIĆ, Z. 1971, Die Iapodischen Nekropolen im Unatal. – Wissenschaftliche Mitteilungen des Bosnisch-herzegowinischen Landesmuseums 1, 13–97.

MASON, Ph. 2003, Obrežje MMP. – V: Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih, 202–203. – Ljubljana.

MASON, Ph., B. KRAMBERGER 2023, Obrežje. Prazgodovina. – Arheologija na avtocestah Slovenije 105/1, Ljubljana.

MASON, Ph., B. ŽUPANEK 2018, Being Roman: Rethinking Ethnic and Social Boundaries in the Roman South-Eastern Alpine World. – Theoretical Roman Archaeology Journal 1(1): 6, 1–16. (DOI: 10.16995/traj.354)

METZNER-NEBELSICK, C. 2002, Der “Thrako-Kimmerische” Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelder- und Hall- stattzeit im südöstlichen Pannonien. – Vorgeschichtliche Forschungen 23/1, 2.

METZNER-NEBELSICK, C. 2017, At the crossroads of the Hallstatt East. – V: R. Schumann, S. van der Vaart-Ver- schoof (ur.), Connecting Elites and regions. Perspectives on contacts, relations and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe, 349–379. – Leiden.

MILLO, L. 2014, Le sepolture delle fasi iniziali e i tumuli B-C-D. – V: M. Gamba, G. Gambacurta, A. Ruta Serafini (ur.) 2014, 131–220.

MODRIJAN, W. 1957, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Frög, Kärenten. – Carinthia I 147, 3–42.

MULABDIĆ, E. 2011, Mekota u Gornjim Rakanima. – Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 52, 81–91.

MÜLLER-KARPE, H. 1951, Zeugnisse der Taurisker in Kärnten. – Carinthia I 141, 594–676.

MÜLLER-SCHEESSEL, N. (ur.) 2013, “Irreguläre” Be- stattungen in der Urgeschichte. Norm, Ritual, Strafe...? Akten der internationalen Tagung in Frankfurt a. M. vom 3. bis 5. Februar 2012. – Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 19.

MÜLLER-SCHEESSEL et al. 2019 = N. Müller-Scheessel, C. Berszin, G. Grupe, A. Schwentke, A. Staskiewicz, T. Tütken, J. Wahl 2019, What Is the Norm? “Irregular” and “Regular” Burial Practices of the Early Iron Age in Central Europe. – V: T. K. Betsinger, A. B. Scott, A. Tsaliki (ur.), The Odd, the Unusual, and the Strange. Bioarchaeological Explorations of Atypical Burials, 170–189. – Gainesville.

MÜLLNER, A. 1892, Funde beim Baue der Unterkrainer Bahn. – Argo 1/3, 59–60.

MURPHY, E. M. (ur.) 2008, Deviant Burial in the Archa- eological Record. – Studies in Funerary Archaeology 2. – Oxford.

NICHOLLS, R. A. 2017, More than bones. An investigation of life, death and diet in later prehistoric Slovenia and Croa- tia. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Faculty of Life Sciences, School of Archaeological and Forensic Science, University of Bradford (neobjavljeno / unpublished).

NICHOLLS, R., J. BUCKBERRY 2016, Death and the body: using osteological methods to investigate the later prehistoric funerary archaeology of Slovenia and Croatia. – V: I. Armit, H. Potrebica, M. Črešnar, Ph. Mason, L. Büster (ur.), Cultural encounters in Iron Age Europe, Archaeolingua. Series minor 38, 121–144. – Budapest.

NOVINSZKI-GROMA, K. 2017, Inhumation graves at the Early Iron Age cemetery of Süttő. – V: E. Miroššayová, Ch. Pare, S. Stegmann-Rajtár (ur.), Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit. Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien. Archaeolingua 38, 471–498.

PABST, S. 2012, Die Brillenfibeln. Untersuchungen zu spätbronze- und ältereisenzeitlichen Frauentrachten zwischen Ostsee und Mittelmeer. – Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 25.

PARE, CH. F. E. 1998, Beiträge zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa, Teil I: Grundzüge der Chronologie im östlichen Mitteleuropa (11.–8. Jahr- hundert v. Chr.). – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 45/1, 293–433.

PARZINGER, H. 1988, Chronologie der Späthallstatt- und Frühlatène-Zeit. Studien zu Fundgruppen zwischen Mosel und Save. – Quellen und Forschungen zur prähistorischen und provinzialrömischen Archäologie 4.

PARZINGER, H. 1988–1989, Hallstattzeitliche Grabhügel bei Dobrnič. – Arheološki vestnik 39–40, 529–590.

PATTERSON et al. 2021 = N. Patterson, M. Isakov, T. Booth, L. Büster, C.-E. Fischer, I. Olalde, H. Ringbauer, A. Akbari, O. Cheronet, M. Bleasdale, N. Adamski, E. Altena, R. Bernardos, S. Brace, N. Broomandkhoshbacht, K. Callan, F. Candilio, B. Culleton, E. Curtis, L. Demetz, K. S. Duffett Carlson, C. J. Edwards, D. M. Fernandes, M. G. B. Foody, S. Freilich, H. Goodchild, A. Kearns, A. M. Lawson, I. Lazaridis, M. Mah, S. Mallick, K. Mandl, A. Micco, M. Michel, G. Bravo Morante, J. Oppenheimer, K. Toykan Özdoğan, L. Qiu, C. Schattke, K. Stewardson, J. N. Workman, F. Zalzala, Z. Zhang, B. Agustí, T. Allen, K. Almássy, L. Amkreutz, A. Ash, C. Baillif-Ducros, A. Barclay, L. Bartosiewicz, K. Baxter, Z. Bernert, J. Blažek, M. Bodružić, Ph. Boissinot, C. Bonsall, P. Bradley, M. Brittain, A. Brookes, F. Brown, L. Brown, R. Brunning, C. Budd, J. Burmaz, S. Canet, S. Carnicero-Cáceres, M. Čaušević-Bully, A. Chamberlain, S. Chauvin, S. Clough, N. Čondić, A. Coppa, O. Craig, M. Črešnar, V. Cum- mings, Sz. Czifra, A. Danielisová, R. Daniels, A. Davies, Ph. de Jersey, J. Deacon, C. Deminger, P. W. Ditchfield, M. Dizdar, M. Dobeš, M. Dobisíková, L. Domboróczki, G. Drinkall, A. Đukić, M. Ernée, Ch. Evans, J. Evans, M. Fernández-Götz, S. Filipović, A. Fitzpatrick, H. Fo- kkens, C. Fowler, A. Fox, Zs. Gallina, M. Gamble, M. R. González Morales, B. González-Rabanal, A. Green, K. Gyenesei, D. Habermehl, T. Hajdu, D. Hamilton, J. Harris, C. Hayden, J. Hendriks, B. Hernu, G. Hey, M. Horňák, G. Ilon, E. Istvánovits, A. M. Jones, M. Blečić Kavur, K. Kazek, R. A. Kenyon, A. Khreisheh, V. Kiss, J. Kleijne, M. Knight, L. M. Kootker, P. F. Kovács, A. Kozubová, G. Kulcsár, V. Kulcsár, C. Le Pennec, M. Legge, M. Leivers, L. Loe, O. López-Costas, T. Lord, D. Los, J. Lyall, A. B. Marín-Arroyo, Ph. Mason, D. Matošević, A. Maxted, L. McIntyre, J. McKinley, K. McSweeney, B. Meijlink, B. G. Mende, M. Menđušić, M. Metlička, S. Meyer, K. Miho- vilić, L. Milasinovic, S. Minnitt, J. Moore, G. Morley, G. Mullan, M. Musilová, B. Neil, R. Nicholls, M. Novak, M. Pala, M. Papworth, C. Paresys, R. Patten, D. Perkić, K. Pesti, A. Petit, K. Petriščáková, C. Pichon, C. Pickard, Z. Pilling, T. D. Price, S. Radović, R. Redfern, B. Resutík, D. T. Rhodes, M. B. Richards, A. Roberts, J. Roefstra, P. Sankot, A. Šefčáková, A. Sheridan, S. Skae, M. Šmolíková, K. Somogyi, Á. Somogyvári, M. Stephens, G. Szabó, A. Szécsényi-Nagy, T. Szeniczey, J. Tabor, K. Tankó, C. Ta- varez Maria, R. Terry, B. Teržan, M. Teschler-Nicola, J. F. Torres-Martínez, J. Trapp, R. Turle, F. Ujvári, M. van der Heiden, P. Veleminsky, B. Veselka, Z. Vytlačil, C. Wad- dington, P. Ware, P. Wilkinson, L. Wilson, R. Wiseman, E. Young, J. Zaninović, A. Žitňan, C. Lalueza-Fox, P. de Knijff, I. Barnes, P. Halkon, M. G. Thomas, D. J. Kennett, B. Cunliffe, M. Lillie, N. Rohland, R. Pinhasi, I. Armit, D. Reich 2021, Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age. – Nature 601, 588–594. (DOI: 10.1038/s41586-021-04287-4)

PAULI, L. 1975, Keltischer Volksglaube. Amulette und Sonderbestattungen am Dürrnberg bei Hallein und im eisenzeitlichen Mitteleuropa. – Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 28.

PEČNIK, J. 1904, Prazgodovinska gradišča na Kranjskem. – Izvestja muzejskega društva za Kranjsko 14, 125–143.

PEČNIK, J. 1914, Prazgodovina Kranjske dežele. – Ljubljana.

PEREGO, E. 2010, Magic and Ritual in Iron Age Veneto, Italy. – Papers from the Institute of Archaeology 20, 67–96.

PEREGO, E. 2014, Abnormal mortuary behaviour and social exclusion in Iron Age Italy: A case study from the Veneto region. – Journal of Mediterranean Archaeology 27, 161–185.

PEREGO et al. 2020 = E. Perego, V. Tamori, R. Scopacasa 2020, Marginal identities in Iron Age Veneto. A case study based on micro-scale contextual analysis and burial taphonomy. – V: A. Bistáková, G. Březinová, P. C. Ramsl (ur.), Multiple identities in prehistory, early history and presence. Proceedings of the SASPRO workshops in Klement (Austria) 2016 and Nitra (Slovakia) 2018, Archaeologica Slovaca Monographiae communicationes 24, 81–96.

PETRU, S. 1972, Emonske nekropole (odkrite med leti 1635- 1960). – Katalogi in monografije 7.

PINCELLI R., C. MORIGI GOVI 1975, La necropoli villanoviana di San Vitale. – Cataloghi delle collezioni del Museo Civico Archeologico di Bologna 1.

PITTIONI, R. 1954, Urgeschichte des österreichischen Raumes. – Wien.

POGAČNIK, A. 2002, Način pokopa in analiza pridatkov / The burial ritual and the analysis of the grave goods. – V: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin, prazgodovinsko grobišče II. Razprave / Tolmin, the prehistoric cemetery II. Treatises. – Katalogi in monografije 35, 21–84.

PUŠ, I. 1971, Žarnogrobiščna nekropola na dvorišču SAZU v Ljubljani. Izkopavanja v letih 1964-1965 / Nekropole der Urnenfelderkultur im Hof der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Ljubljana. Ausgrabungen in den Jahren 1964-1965. – Razprave 1. razreda SAZU 7/1.

PUŠ, I. 1978, Antropomorfni obeski iz Ljubljane (Anthropomorphic pendants from Ljubljana). – Arheološki vestnik 29, 46–54.

PUŠ, I. 1981, Ljubljana. Šišenski hrib. – Varstvo spomenikov 23, 285–286.

PUŠ, I. 1982, Prazgodovinsko žarno grobišče v Ljubljani / Das vorgeschichtliche Urnengräberfeld in Ljubljana. – Razprave 1. razreda SAZU 13/2.

PUŠ, I. 1984, Prazgodovinski Molnik (Das vorgeschichtliche Molnik). – Arheološki vestnik 35, 134–162.

RAUNIG, B. 1971, Die Iapodische Nekropole auf der Crkvina in Golubić. – Wissenschaftliche Mitteilungen des Bosnisch-herzegowinischen Landesmuseums I, 97–116.

RAUNIG, B. 1981, Praistorijska nekropole na Gradini u selu Ripač. – Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 35/36, 141–161.

RAUNIG, B. 1982, Grob ranog željeznog doba iz Ostrožca kod Cazina. – Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 37, 2–13.

REYNOLDS, A. 2009, Anglo-Saxon Deviant Burial Cus- toms. – Oxford. (DOI: http://dx.doi.org/10.1093/acpr of:oso/9780199544554.001.0001)

RUTAR, S. 1891, Prazgodovinske in rimske izkopanine po Slovenskem l. 1890. – Letopis matice slovenske za leto 1891, 182–209.

RYCHNER, V. 1979, L’âge du Bronze final à Auvernier (lac de Neuchâtel, Suisse). Typologie et chronologie des anciennes collections conservées en Suisse. – Cahiers d’archéologie romande de la Bibliothèque historique vaudoise 15-16. – Auvernier.

RYCHNER-FARAGGI, A.-M. 1993, Métal et parure au Bronze final. – Hauterive-Champréveyres 9, Archéologie neuchâteloise 17.

SAGADIN, M. 1994–1995, Gradišče pri Lukovici. – Varstvo spominkov 36, 148.

SAGADIN, M. 2004, Arheološka preteklost občine Lukovica. – V: Zbornik Občine Lukovica 2004. Ob 700-letnici prve pisne omembe Šentvida in Lukovice, 41–50. – Ljubljana, Lukovica.

SALZANI, L. 1985, Preistoria e protostoria nella media pianura veronese. – Oppeano.

SALZANI, L. 2005, La necropoli protostorica di Ponte Nuovo a Gazzo Veronese. – Notizie Archeologiche Bergomensi 13, 7–112.

SALZANI, L. 2008, Scavi della Soprintendenza nell’abitato. – V: A. Guidi, L. Salzani (ur.), Oppeano. Vecchi e nuovi dati sul centro protourbano, Quaderni di Archeologia del Veneto, Serie Speciale 3, 21–33. – Rome.

SALZANI, L. 2018, Necropoli dei Veneti antichi a Ca’del Ferro di Oppeano (Verona). – Documenti di archeologia 60.

SALZANI, L., M. MORELATO 2022, I Veneti antichi a Gazzo Veronese La necropoli della Colombara. – Documenti di archeologia 69.

SARACINO, M. 2009, Sepolture atipiche durante il Bronzo Finale e la seconda Età del Ferro in Veneto. – Padusa 45, 65–72.

SARACINO, M., A. GUIDI 2020, The Proto-urban Phenomenon in Veneto: A Review of the Population Dynamics of the Settlement of Oppeano (Verona). – V: L. Zamboni, M. Fernández-Götz, C. Metzner-Nebelsick (ur.), Crossing the Alps. Early urbanism between Northern Italy and Central Europe (900-400 BC), 153–169. – Leiden.

SCHUMACHER-MATTHÄUS, G. 1985, Studien zu bronzezeitlichen Schmucktrachten im Karpatenbecken. Ein Beitrag zur Deutung der Hortfunde im Karpatenbecken. – Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 6.

SPERBER, L. 2017, Studien zur spätbronzezeitlichen Chronologie im westlichen Mitteleuropa und in Westeuropa. – Monographien Römisch-Germanisches Zentralmuseums, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte 136.

SPITZER, G. 1973, Ein hallstattzeitlicher Tumulus von Dragatuš. – Arheološki vestnik 24, 780–811.

STARE, F. 1954, Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani (Illyrische Funde aus der Eisenzeit in Ljubljana). – Dela 1. razreda SAZU 9/7.

STARE, F. 1975, Dobova. – Posavski muzej Brežice, knjiga 2.

STARE, V. 1960–1961, Novi trg 3. – V: P. Petru (ur.), Izkopavanja in najdbe v Ljubljani med leti 1941–1961, Varstvo spomenikov 8, 272–273.

SVOLJŠAK, D., B. ŽBONA TRKMAN 1985, Načini pokopa v prazgodovini Posočja. – V: N. Tasić (ur.), Sahranjivanje pokojnika sa aspekta ekonomskih i društvenih kretanja u praistoriji i antici / Enterrement des défunts de l’aspect des mouvements sociaux et économiques dans la préhistoire et l’antiquité, Materiali XX, 87–89.

ŠINKOVEC, I. 1998, Utrjena naselja / Fortified Settlements. – V: T. Vovk Čepič (ur.), Poselitev ljubljanske kotline – urbani razvoj Ljubljane. Razstava Mestnega muzeja Ljubljana ob Evropskem mesecu kulture na Ljubljanskem gradu, Ljubljana, 1997 / Settlement of the Ljubljana basin – urban development of Ljubljana. Exhibition of the Municipal Museum of Ljubljana for the European Month of Culture in Ljubljana Castle, 31–35. – Ljubljana.

ŠKOBERNE, Ž. 1999, Budinjak. Kneževski tumul. – Zagreb.

ŠKOBERNE, Ž. 2004, Grupa Budinjak. – V: D. Balen-Letunić (ur.), Ratnici na razmeđu istoka i zapada. Starije željezno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj / Warriors at the crossroads of East and West / Krieger am scheiddeweg zwieschen Ost und West. Katalog razstave, 131–171. – Zagreb.

ŠKOBERNE, Ž., A. BUGAR 2017, Od Budinjaka do Mainza / Von Budinjak nach Mainz. – Zagreb.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2011, Starejšeželeznodobno grobišče Veliki Nerajec pri Dragatušu v Beli krajini / The early Iron Age cemetery of Veliki Nerajec near Dragatuš in Bela krajina. – Arheološki vestnik 62, 165–230.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014a, Žarna nekropola v Ljubljani in preobrazba ljubljanske skupine na prehodu iz bronaste v železno dobo. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014b, Ljubljana. Dvorišče SAZU. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014a, 363–385.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014c, Contributo alla conoscenza degli inizi dell’età del Ferro tra la penisola italiana e l’area alpina sud-orientale. Analisi degli spilloni con capocchia conica e ad ombrellino nell’area del Caput Adriae. – Pa- dusa 50, 141–166.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2017a, Grobovi iz starejšega halštatskega obdobja na Molniku / Graves from the Early Hallstatt period at Molnik. – V: S. Tecco Hvala (ur.) 2017a, 89–108, 140–153.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2017b, Starejšeželeznodobne gomile na Gorenjskem. Žgani grobovi pri Vili Prah in na Koroški cesti v Kranju / Early Iron Age tumuli in the Gorenjska region. Cremation burials at Vila Prah and Koroška cesta in Kranj. – Arheološki vestnik 68, 117–196.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2018a, Razmislek o poznobronastodobnih skupnostih iz Ljubljane na podlagi njihovih pogrebnih običajev in noše (Considerations about the Late Bronze Age communities in Ljubljana as revealed by their funerary practices and attires). – V: M. Črešnar, M. Vinazza (ur.) 2018, 163–186. – Ljubljana.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2018b, Il rituale e il costume funerario nella tarda età del bronzo e nella prima età del ferro nella Slovenia centrale e nell’Italia nordorientale. – V: E. Borgna, P. Cassòla Guida, S. Corazza (ur.), Preistoria e protostoria del Caput Adriae. Atti della XLIX riunione scientifica IIPP, Studi di preistoria e protostoria 5, 537–550.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2019, Considerazioni su alcuni aspetti cronologici e funerari dell’Età del Bronzo Recente in Slovenia e in Italia. – V: J. Danckers, C. Cavazzuti, M. Cattani (ur.), Facies e culture nell’età del Bronzo italiana?, 183–196. – Bruxelles, Roma.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2021, Towards an absolute chronology at the beginning of the Late Bronze Age. – Archaeologia Austriaca. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 105, 117–148.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B., M. VINAZZA 2016, Burial prac- tices and burial rites between the Late Bronze Age and Early Iron Age in Slovenia. A comparative analysis of Ljubljana and Tolmin cemeteries. – V: T. Cividini, G. Tasca (ur.), Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l’età del ferro e l’età tardoantica. Atti del Convegno Internazionale / The funerary in Friuli and surrounding regions between Iron Age and Late Antiquity. Proceedings of the international conference, San Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2013, BAR. International series, 2795, 41–62.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B., P. VOJAKOVIĆ 2020, Understanding social relations through settlement vs cemetery records. Late Bronze Age social (in)equalities in the case of Ljubljana (Slovenia). – Quaternary international 539, 138–157.

ŠTIBERNIK, G. 2006, Mengeš. – Varstvo spomenikov. Poročila 39–41, 101–102.

TAGLIONI, C. 1997, Le fornaci del sepolcreto di San Vitale di Bologna. – Ocnus 5, 207–224.

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26. (DOI: 10.3986/9789612546007)

TECCO HVALA, S. (ur.) 2014a, Studia praehistorica in honorem Janez Dular. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30. (DOI: 10.3986/9789610503651)

TECCO HVALA, S. 2014b, Lončene situle iz starejše železne dobe na območju Slovenije / Early Iron Age ceramic situlae from Slovenia. – V: S. Tecco Hvala (ur.) 2014a, 323–339.

TECCO HVALA, S. (ur.) 2017a, Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The iron age site at Molnik near Ljubljana. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 36. (DOI: 10.3986/9789610503750)

TECCO HVALA, S. 2017b, Grobišča / Cemeteries. – V: S. Tecco Hvala (ur.) 2017a, 23–78, 135–137.

TECCO HVALA, S. 2017c, Rezultati radiokarbonskega datiranja izbranih vzorcev z Molnika (Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe) / Results of the radiocarbon analyses of select samples from Molnik (Poznań Radiocarbon Laboratory). – V: S. Tecco Hvala (ur.) 2017a, 225–226.

TECCO HVALA, S. 2017d, Grobovi iz mlajšega halštatskega obdobja na Molniku / Graves from the Late Hallstatt period at Molnik. – V: S. Tecco Hvala (ur.) 2017a, 109–118, 153–160.

TECCO HVALA et al. 2004 = S. Tecco Hvala, J. Dular, E. Kocuvan 2004, Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora. – Katalogi in monografije 36.

TERŽAN, B. 1987, The Early Iron Age Chronology of the Central Balkans. Review from the Viewpoint of the Southeastern Alpine Hallstatt. – Archaeologia Iugoslavica 24, 7–27.

TERŽAN B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 1992, Bemerkungen zu H. Parzingers Chronolo- gie der Späthallstatt- und Frühlatènezeit. – Prähistorische Zeitschrift 67/1, 66–89.

TERŽAN, B. 1995a, Stand und Aufgaben der Forschungen zur Urnenfelderzeit in Jugoslawien. – V: M. zu Erbach (ur.), Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. Ergebnisse eines Kolloquiums. Römisch-Germani- sches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte, 323–372.

TERŽAN, B. 1995b, Handel und soziale Oberschichten im früheisenzeitlichen Südosteuropa. – V: B. Hänsel (ur.), Handel, Tausch und Verkehr im bronze- und früheisen- zeitlichen Südosteuropa. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 11, 81–159.

TERŽAN, B. 1999, An outline of the Urnfield culture period in Slovenia / Oris obdobja kulture žarnih grobišč na Slovenskem. – Arheološki vestnik 50, 97–143.

TERŽAN, B. 2009, Kaukasisches Symbolgut in Südosteuropa – Bemerkungen zu Goldfibeln von Michałków - Fokoru - Dalj. – V: J. Apakidze, B. Govedarica, B. Hänsel (ur.), Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000-500 v. Chr.). Kommunikationse- benen zwischen Kaukasus und Karpaten. Internationale Fachtagung von Humboldtianern für Humboldtianer im Humboldt-Kolleg in Tiflis, Georgien (17.-20. Mai 2007). Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 25, 190–216.

TERŽAN, B. 2010, Stiške skice / Stična – Skizzen. – V: S. Gabrovec, B. Teržan (ur.), 2010, 189–325.

TERŽAN, B. 2014, Prvi med prvimi. O centralnem grobu gomile I na Kapiteljski njivi v Novem mestu / First among firsts. The central grave of tumulus I at the Kapiteljska njiva in Novo mesto. – V: S. Tecco Hvala (ur.) 2014a, 251–270.

TERŽAN, B. 2020, Dolenjska halštatska skupina. Uvodnik in kratek oris / The Dolenjska Hallstatt Group. An introduction and brief outline. – Arheološki vestnik 71, 361–394. (DOI: 10.3986/AV.71.12)

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR (ur.) 2014a, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia. – Katalogi in monografije 40.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR 2014b, Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Attempt at an absolute dating of the Early Iron Age in Slovenia. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014a, 703–724.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ-OREL 1984–1985, Most na Soči (S. Lucia) 1–2. Szombathyjeva izkopavanja / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. – Katalogi in monografije 23/1–2.

TERŽAN, B., N. TRAMPUŽ 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine (Contributo alla cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia). – Arheološki vestnik 24, 416–460.

TOMEDI, G. 2002, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Frög. Die Altgrabungen von 1883 bis 1892. – Archaeolingua 14. TORBRÜGGE, W. 1992, Die frühe Hallstattzeit (Ha C) in chronologischen Ansätzen und notwendige Randbemerkungen II. Der sogenannte östliche Hallstattkreis. – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 38/2, 425–614.

TRUHLAR, F. 1975, Gradišče nad Pijavo gorico. – V: Arheološka najdišča Slovenije, 200. – Ljubljana.

URLEB, M. 1974, Križna gora pri Ložu. Halštatska nekropola / Hallstattzeitliches Gräberfeld Križna gora. – Katalogi in monografije 11.

VAHEN, D. 1995, Ljubljana. – Varstvo spomenikov 35, 114–117. VALIČ, A. 1975, Zgornje Bitnje. – V: Arheološka najdišča Slovenije, 174. – Ljubljana.

VALIČ, A. 1982, Arheološka raziskovanja na Kranjskem območju v preteklih štirih desetletjih. – V: Žontar J., Zgodovina mesta Kranja, 5–24. – Ljubljana.

VANZINI, R. 2020, L’abitato villanoviano di via S. Donato- -Caserma Battistini a Bologna. – Studi Etruschi 82, 1–35.

VINSKI, Z. 1955, Prethodni izvještaj o iskopavanju na “Lijevoj bari” u Vukovaru 1951., 1952. i 1953. godine. – Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 60, 231–255.

VINSKI-GASPARINI, K. 1973, Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj / Die Urnenfelderkultur in Nordkro- atien. – Monografije 1.

VOJAKOVIĆ, P. 2008, Starejšeželeznodobna gomila z Vrtičnjaka nad Tupaličami pri Preddvoru na Gorenjskem / The Early Iron Age tumulus from Vrtičnjak above Tupaliče near Preddvor, Slovenia. – Arheološki vestnik 59, 149–188.

VOJAKOVIĆ, P. 2013, Prazgodovinska Emona: novo odkrita naselbina na Prulah in njeno mesto v času in prostoru. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

VOJAKOVIĆ, P. 2014, Tribuna. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014a, 392–412.

WELS-WEYRAUCH, U. 1991, Die Anhänger in Südbayern. – Prähistorische Bronzefunde XI/5.

ZAMBONI, L. 2018, Sepolture arcaiche della pianura emiliana. Il riconoscimento di una società di frontiera. – Reditus. Riflessioni di archeologia 1.

ŽELEZNIKAR, J. 1999, Poselitvena podoba Mengša in okolice. Od prazgodovine do srednjega veka. Katalog razstave. – Mengeš.

ŽUPANEK, B. 2014a, Grob vojaka / Grave of a soldier. – V: B. Županek (ur.) 2014c, 16. – Ljubljana.

ŽUPANEK, B. 2014b, Prazgodovinski grob / Prehistoric grave. – V: B. Županek (ur.) 2014c, 15. – Ljubljana.

ŽUPANEK, B. (ur.) 2014c, Emona. Mesto v imperiju / A city of the Empire. - Ljubljana.

DRAKSLER et al. 2018 = M. Draksler, M. Horvat, A. Berdnik, I. Bekljanov Zidanšek, P. Vojaković, B. Toškan 2018, Končno strokovno poročilo o raziskavi – arheološke raziskave ob gradnji na Čopovi ulici v Ljubljani. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

MASARYK et al. 2011 = R. Masaryk, D. Badovinac, J. Hrustel, J., P. Vojaković, S. Hvalec, S. Porenta, J. Brečić, I. Bekljanov Zidanšek, T. Verbič, M. Božinović, R. Erja- vec 2011, Poročilo o arheoloških raziskavah na območju gradnje parkirne hiše v Ljubljani, Kongresni trg. Zvezek I-XI. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

Prenosi

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Škvor Jernejčič B., & Vojaković P. (2023). Grobišča iz starejše železne dobe v Ljubljani. Različni načini pokopa kot kazalci heterogenih prazgodovinskih družbenih identitet. Arheološki Vestnik, 74, 591–632. https://doi.org/10.3986/AV.74.20

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2021