Prazgodovinska Ljubljana: urbano trgovsko središče na stičišču poti

Avtorji

  • Petra Vojaković

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.19

Ključne besede:

Slovenija, Ljubljana, Prule, Tribuna, pozna bronasta doba, starejša železna doba, urbana naselbina, trgovsko središče, stanovanjski objekti, gospodarski objekti

Povzetek

Prazgodovinska naselbina na prostoru današnje Ljubljane je bila zgrajena na stičišču pomembnih prometnic in je delovala kot trgovsko središče že od kulture žarnih grobišč. Življenje v njej je potekalo od 13. do 5. st. pr. n. št., pri čemer je od sredine 8. in v 7. st. pr. n. št. opazen drastičen upad v poselitvi, kar se odraža tudi v majhnem številu grobov. Notranja struktura naselbine, odkrite na Tribuni (predel Prul), nam priča o premišljeni, dobro načrtovani ter strnjeni poselitvi. V njej se zrcalijo zametki urbanih elementov, sploh upoštevajoč domnevo, da je akropola stala na strateško pomembnem Grajskem hribu in da je bilo na Tribuni »spodnje mesto« večjega naselbinskega areala, v katerem so živeli in ustvarjali obrtniki (rokodelci) in trgovci. Ob reki Ljubljanici bi smeli pričakovati predel z gospodarskimi objekti oz. delavnicami ter pristan, na območju Poljan pa zaradi rodovitnih evtričnih rjavih tal polja, na katerih so uspevale kultivirane rastline.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Petra Vojaković

Arhej d.o.o.
Drožanjska cesta 23
SI-8290 Sevnica

Filozofska fakulteta UL
Oddelek za arheologijo
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ANDRIČ et al. 2017 = M. Andrič, T. Verbič, J. Lomax, T. Tolar 2017, Človekov vpliv na okolje v prazgodovini: primer z obrežja Ljubljanice pri Špici (Ljubljana) / Embankment of the Ljubljanica River at Špica (Ljubl- jana) and human impact on the environment in late prehistory. – Arheološki vestnik 68, 479–498.

BEINHAUER, K. W. 1985, Untersuchungen zu den eisenzeitlichen Bestattungsplätzen von Novilara (Provinz Pesaro und Urbino, Italien). Archäologie – Anthropologie – Demographie. Methoden und Modelle. – Frankfurt am Main.

BIANCHIN CITTON, E. 1998, Montagnana tra XIII e VIII sec. a. C: un primo bilancio delle ricerche. – V: E. Bianchin Citton, G. Gambacurta, A. Ruta Serafini (ur.), „presso l‘Adige ridente“... Recenti rinvenimenti archeolo- gici da Este a Montagnana, Padova, Padova, 429–433.

BIANCO PERONI, V. 1976, Die Messer in Italien / I coltelli nell‘Italia continentale. – Prähistorische Bronzefunde 7/1. BIETTI SESTIERI, A. M. 1984a, L‘ abitato di Frattesina. – Padusa 20, 413–427.

BIETTI SESTIERI, A. M. 1984b, Lo scavo dell‘ abitato prostorico di Frattesina di Fratta Polesine (Rovigo). – Padusa 20, 429–464.

CARANCINI, G. L. 1975, Die Nadeln in Italien / Gli spilloni nell‘Italia continentale. – Prähistorische Bronzefunde 13/2. CARANCINI, G. L. 1984, Le asce nell‘Italia continentale. – Prähistorische Bronzefunde 9/12.

CHIECO BIANCHI, A. M., L. CALZAVARA CAPUIS 1985, Este 1. Le necropoli Casa di Ricovero, Casa Muletti Prosdocimi e Casa Altonsi. – Monumenti antichi 51. Serie monografica 2.

ČERČE, P., I. ŠINKOVEC 1995, Katalog depojev pozne bronaste dobe / Catalogue of Hoards of the Urnfield Culture). – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 1 / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1, Katalogi in monografije 29, 129–232.

DE MIN, M. 1984a, Montagnana (PD). L‘abitato protos- torico di Borgo S. Zeno. – V: A. Aspes (ur.), Il Veneto nell‘antichità. Preistoria e protostoria, 642–650, Verona.

DE MIN, M. 1984b, Frattesina di Fratta Polesine (RO). L‘abitato e la necropoli protovillanoviani. – V: A. Aspes (ur.), Il Veneto nell‘antichità. Preistoria e protostoria, 651–660, Verona.

DULAR, J. 1982, Halštatska keramika v Sloveniji (Die Grabkeramik der älteren Eisenzeit in Slowenien). – Dela 1. razreda SAZU 23.

DULAR, J. 2003, Halštatske nekropole Dolenjske / Die halls- tattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko). – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6. DOI: 10.3986/9789610502944

DULAR, J. 2008, Prazgodovinske gradbene tehnike in njihova terminologija (Prehistoric Building Techniques and their Terminology). – Annales. Series historia et sociologia 18/2, 337–348.

DULAR, J., S. TECCO HVALA 2007, Southeastern Slovenia in the Early Iron Age. Settlement, economy, society / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev, gospodarstvo, družba. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 12. DOI: 10.3986/9789612545239

DULAR, J., M. TOMANIČ JEVREMOV 2010, Ormož. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe / Ormož. Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und älteren Eisenzeit. – Opera Instituti Archaeologici Slo- veniae 18. DOI: 10.3986/9789612545659

ERJAVEC, R., A. GASPARI 2012, Sledovi bronastodobnih nekropol v Kaminu pri Bevkah. – V: A. Gaspari, M. Erič (ur.), Potopljena preteklost. Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji, 269–282, Ljubljana.

FERNÁNDEZ-GÖTZ, M. 2020, Urbanisation and Deurbanisation in the European Iron Age: Definitions, Debates, and Cycles. – V: L. Zamboni, M. Fernández- Götz, C. Metzner-Nebelsick (ur.), Crossing the Alps. Early Urbanism between Northern Italy and Central Europe (900–400 BC), 27–42.

FRIEDRICH, M. 1996, Dendrochronologische Datierung der Toranlage der Periode Ia der Heuneburg. – V: E. Gerbasch (ur.), Baubefunde der Perioden IIIb-Ia der He- uneburg, Heuneburgstudien 10, Römisch-Germanische Forschungen 56, 169–180.

GABROVEC, S. 1966, Zagorje v prazgodovini (Zagorje in der Vorgeschichte). – Arheološki vestnik 17, 19–49.

GABROVEC, S. 1973, Začetek halštatskega obdobja v Sloveniji (Der Beginn der Eisenzeit in Slowenien). – Arheološki vestnik 24, 338–385.

GABROVEC, S. 1983, Jugoistočnoalpska regija. Kasno brončano doba (kultura polja sa žarama). – V / In: Praistorija jugoslavenskih zemalja 4, Sarajevo, 19-96.

GABROVEC, S. 1987, Jugoistočnoalpska regija sa zapad- nom Panonijom (Uvod, Dolenjska grupa, Svetolucijska grupa, Notranjska grupa, Ljubljanska grupa). – V / In: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, Sarajevo, 23-181.

GASPARI, A. 2010, Začetki rimskega mesta Colonia Iulia Emona / »Apud horridas gentis...« Beginnings of the Roman Town of Colonia Iulia Emona. – Ljubljana.

GASPARI, A. 2014, Prazgodovinska in rimska Emona. Vodnik skozi arheološko preteklost predhodnice Ljubljane / Prehistoric and Roman Emona. A Guide through the Arceological Past of Ljubljana‘s Predecessor. – Ljubljana.

GUŠTIN, M. 1973, Kronologija notranjske skupine (Crono- logia del gruppo preistorico della Notranjska (Carniola Interna)). – Arheološki vestnik 24, 461–506.

HARRIS, E. C. 1989, Načela arheološke stratigrafije. – Ljubljana.

HARRIS, E. C. 1998, 25 Years of the Harris Matrix. – Maritimes 11/2, 11–13.

HÄNSEL, B. 1996, Bronzezeitliche Siedlungssysteme und Gesellschaftsformen in Südosteuropa: vorstädtische Entwicklungen und Ansätze zur Stadtwerdung. – V: C. Belardelli et al. (ur.), The Bronze Age in Europe and the Mediterranean. The Colloquia of the XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences 11 (Forlì 1996), 241– 251, Forlì.

HÄNSEL, B. 2002, Stationen der Bronzezeit zwischen Griechenland und Mitteleuropa. – Bericht der Römisch- Germanischen Kommission 83, 69– 98.

HELLMUTH, A. 2006, Smolenice-Molpir im Licht skythischer Angriffe auf die hallstattzeitlichen Siedlungen nördlich und südlich der Mährischen Pforte. – Slovenska Archeologia 54/2, 191–208.

HORVAT, M. 1991, Preliminarno poročilo o arheoloških raziskavah na Ljubljanskem gradu. – Varstvo spomenikov 33, 232–233.

KOROŠEC, J. 1955, Oris predzgodovine Ljubljane. – V: I. Rakovec (ur.), Zgodovina Ljubljane 1, 243–330, Ljubljana. LAHARNAR, B. 2022, From Ocra to Albion / Od Okre do Albijske gore. – Katalogi in monografije 45.

LUNZ, R. 1974, Studien zur End-Bronzezeit und alteren Eisenzeit im Südalpenraum. – Origines. Studi e materiali pubblicati a cura dell‘Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 9.

MIHOVILIĆ, K. 2007, I vasi del tipo Kothon nell’adriatico orientale. – V: M. Guštin, P. Ertel, M. Buora (ur.), Piceni ed Europa, Atti del convegno. Archeologia di frontiera 6, 85–94.

MURGELJ et al. 2013, I. Murgelj, D. Svoljšak, M. Culiberg, P. Leben Sekljak, T. Verbič, A. Šemrov 2013, Podsmreka pri Višnji Gori. – Zbirka arheologija na avtocestah Slovenije 42. (https://www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/42_podsmreka_pri_visnji_gori.pdf )

MÜLLER-KARPE, H. 1959, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. – Römisch-Germanische Forschungen 22.

MÜLLNER, A. 1892,. – Argo 1, 17.

NANUT, T. 2018, Poznobronasto- in železnodobni depojski najdbi iz Dolenjih Raven na Cerkljanskem in s Sv. Jakoba na Kanalskem Kolovratu / Late Bronze and Iron Age hoard finds from Dolenje Ravne near Cerkno and Sv. Jakob in the Kanalski Kolovrat Hills. – V: M. Črešnar, M. Vinazza (ur.), Srečanja in vplivi v razisko- vanju bronaste in železne dobe na Slovenskem.Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, Ljubljana, 137–161. DOI: 10.4312/9789610600855

NASCIMBENE, A. 2009, Le Alpi Orientali nell‘età del Ferro (VII–V secolo a. C.). – Collana “L‘Album” 15.

NOVŠAK, M. et al. 2017 = M. Novšak, I. Bekljanov Zidanšek, P. Vojaković 2017, Zaton predrimske naselbine na Tribuni. Razumevanje morebitne diskontinuitete poselitve med zadnjo fazo latenskega naselja in rimskim vojaškim taborom / The decline of the pre-Roman set- tlement at Tribuna. Deliberations on the possibility of settlement discontinuity between the final phase of the La Tène settlement and the Roman military camp. – V: B. Vičič, B. Županek (ur.), Emona MM: urbanizacija prostora – nastanek mesta / Emona MM: urbanisation of space – beginning of a town, 9–52, Ljubljana.

PARE, C. F., E. BIRMINGHAM 1996, Chronology in central Europe at the end of the Bronze Age. – V: K. Randsborg (ur.), Absolute Chronology. Archaeological Europe 2500–500 BC, Acta archaeologica 67, Supple- menta 1, 99–120.

PARZINGER, H. 1988, Chronologie der Späthallstatt- und Frühlatène-Zeit. Studien zu Fundgruppen zwischen Mosel und Save. – Quellen und Forschungen zur prähistorischen und provinzialrömischen Archäologie 4.

PAVLIN, P., P. TURK 2014, Starejšeželeznodobna depoja z Gobavice nad Mengšem / Two Early Iron Age hoards from Gobavica above Mengeš. – Arheološki vestnik 65, 35–78.

PEARCE, M. 2020, Aspects of urbanism in later Bronze Age northern Italy. – V: L. Zamboni, M. Fernández- -Götz, C. Metzner-Nebelsick (ur.), Crossing the Alps. Early Urbanism between Northern Italy and Central Europe (900–400 BC), 19–25, Milano.

PEČNIK, J. 1904, Prazgodovinska gradišča na Kranjskem [dalje]. – V: Izvestja muzejskega društva za Kranjsko let. 14, sešitek 1 in 2, Ljubljana, 125–143.

PETRU, P. 1962, Izkopavanja in najdbe v Ljubljani med leti 1941–1961. – Varstvo spomenikov 8, 271–327.

POGAČNIK, A. 2002, Način pokopa in analiza pridatkov. – V: D. Svoljšak, A. Pogačnik (ur.), Tolmin. Prazgodovinsko grobišče II. Razprave / Tolmin. The prehistoric cemetery II. Treatises. – Katalogi in monografije 34.

PUŠ, I. 1971, Žarnogrobiščna nekropola na dvorišču SAZU v Ljubljani. Izkopavanja v letih 1964–1965 (Nekropole der Urnenfelderkultur im Hof der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Ljubljana. Ausgrabungen in den Jahren 1964–1965). – Razprave 1. razreda SAZU 7/1.

PUŠ, I. 1973, Ljubljana v prazgodovini. – V: Arheološka obdobja Ljubljane. Pregled prazgodovine, antike in zgodnjega srednjega veka, 9– 15, Ljubljana.

PUŠ, I. 1982, Prazgodovinsko žarno grobišče v Ljubljani (Das vorgeschichtliche Graberfeld in Ljubljana). – Razprave 1. razreda SAZU 13/2.

PUŠ, I. 1992, Prazgodovinsko obdobje. – V: Rešena arheološka dediščina Ljubljane, 16–40, Ljubljana.

ŘÍHOVSKÝ, J. 1972, Die Messer in Mähren und dem Ostalpengebiet. – Prähistorische Bronzefunde 7/2.

ŘÍHOVSKÝ, J. 1979, Die Nadeln in Mähren und Ostalpengebiet. – Prahistorische Bronzefunde 13/5.

ROZMAN, B. 2004, Keramika iz prazgodovinske naselbine v Kranju (Pavšlarjeva hiša) / Pottery from the prehistoric settlement in Kranj (the Pavšlar house). – Arheološki vestnik 55, 55–109.

RUTAR, S. 1891, Prazgodovinske in rimske izkopanine po Slovenskem l. 1890. – Letopis matice slovenske za leto 1891, 182-209.

RYCHNER et al. 1995 = V. Rychner, A. Billamboz, A. Boquet, P. Gassmann, L. Gebus, Th. Klag, A. Marget, G. Schöbel 1995, Stand und Aufgaben dendrochrono- logischer Forschung zur Urnenfelderzeit. – V: Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. Ergebnisse eines Kolloquiums Monographien. Römisch- Germanisches Zentralmuseum Mainz 35, 455–487.

SMITH, M. E. 2016, How can archaeologists identify early cities? Definitions, types, and attributes. − V: M. Fernán- dez-Götz, D. Krausse (ur.), Eurasia at the Dawn of History. Urbanization and Social Change, 153−168, New York.

STARE, F. 1952, Bronasta sekira iz Kranja. – Arheološki vestnik 3, 298–299.

STARE, F. 1954, Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani. – Dela SAZU 9, 7.

STARE, F. 1975, Dobova. – Posavski muzej Brežice 2. STELE, F. 1934, Problem ljubljanskega gradu. – Kronika slovenskih mest 1/2, 106–109.

STRMČNIK GULIČ, M. 1979, Prazgodovinske gomile na Legnu pri Slovenj Gradcu / Vorgeschichtliche Grabhügel auf dem Legen). – Arheološki vestnik 30, 101–150.

SVOLJŠAK, D., J. DULAR 2016, Železnodobno naselje Most na Soči. Gradbeni izvidi in najdbe / The Iron Age settlement at Most na Soči. Settlement structures and small finds. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 33. DOI: 10.3986/9789612549367

ŠAŠEL KOS, M. 1990, Nauportus: antični literarni in epigrafski viri / Nauportus: Literary and epigraphical sources. – V: J. Horvat, Nauportus (Vrhnika), Dela 1. razreda SAZU 33, 17–33, 143–159.

ŠINKOVEC, I. 1995, Katalog posameznih kovinskih najdb bakrene in bronaste dobe / Catalogue of Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Age. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 1 / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1, Katalogi in monografije 29, 29–127.

ŠINKOVEC, I. 2012, Kolišče na Špici v Ljubljani. – V: A. Gaspari, M. Erič (ur.), Potopljena preteklost. Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji, 251–258, Ljubljana.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014, Žarna nekropola v Ljubljani in preobrazba ljubljanske skupine na prehodu iz bronaste v železno dobo. – (neobjavljena doktorska disertacija / unpublished PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2017, Starejšeželeznodobne go- mile na Gorenjskem. Žgani grobovi pri Vili Prah in na Koroški cesti v Kranju / Early Iron Age tumuli in the Gorenjska region. Cremation burials at Vila Prah and Koroška cesta in Kranj. – Arheološki vestnik 68, 117–196.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2021, Towards an Absolute Chronology at the Beginning of the Late Bronze Age in Slovenia. New Radiocarbon Dates from Ljubljana. – Archaeologia Austriaca 105, 117–148.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B., B. TOŠKAN 2018, Ritual use of dogs and wolves in the Late Bronze and Early Iron Age in the South-Eastern Alpine region. New evidence from the archaeo(zoo)logical perspective. – V: S. Costamagno (ur.), Animal symbolisé, animal exploité: du Paléolithique à la Protohistoire. Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, Paris, 249–277.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B., P. VOJAKOVIĆ 2020, Understanding social relationas through settlement vs cemetery records. Late Bronze Age social (in)equalities in the cas of Ljubljana (Slovenia). – Quaternary international 539, 138–157.

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26. DOI: 10.3986/9789612546007

TECCO HVALA, S., J. DULAR, E. KOCUVAN, 2004, Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora. – Katalogi in monografije 36.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 27, 317–536.

TERŽAN, B. 1987, The Early Iron Age chronology of the central Balkans: a review from the viewpoint of the southeastern Alpine Hallstatt. – Archaeologia Iugosla- vica 24, 7–27.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 1995, Stand und Aufgaben der Forschungen zur Urnenfelderzeit in Jugoslawien. – V: Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, Monographien. Römisch-Germanisches Zentralmuseum35, 323–372.

TERŽAN, B. 1998, Auswirkungen des skythisch geprägten Kulturkreises auf die hallstattzeitlichen Kulturgruppen Pannoniens und des Ostalpenraumes. – V: B. Hansel, J. Machnik (ur.), Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe: Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlichen Metallzeiten (4000–500 v. Chr.). Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 12 / Südosteuropa-Schriften 20 (München - Rahden/ Westf., 1998), 511–560.

TERŽAN, B. 2002, Kronološki oris / Chronological outline. – V: D. Svoljšak, A. Pogačnik (ur.), Tolmin. Prazgodovinsko grobišče 2. Razprave / Tolmin. The prehistoric cemetery 2. Treatises, Katalogi in monografije 35, 85–102.

TERŽAN, B. 2008, Stiške skice / Stična – Skizzen. – V: S. Gabrovec, B. Teržan (ur.), Stična II/2. Gomile starejše železne dobe. Razprave / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Studien, Katalogi in monografije 38 (2010), 189–325.

TERŽAN, B. 2022, Svetolucijska halštatska kulturna skupina. Uvodnik in kratki oris / The Sveta Lucija Hallstatt cultural group.An introduction and brief outline. – Arheološki vestnik 73, 347–396. DOI: 10.3986/AV.73.10

TERŽAN, B., N. TRAMPUŽ 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine (Contributo alla cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia). – Arheološki vestnik 24, 416–460.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ-OREL 1984, Most na Soči (S. Lucia) 2. Szombathyjeva izkopavanja. Table / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. Tafelband. – Katalogi in monografije 23/2.

TOŠKAN, B., L. BARTOSIEWICZ, 2018, Živalski ostanki iz naselbine na Mostu na Soči. vpogled v družbeno kompleksnost železnodobne skupnosti v jugovzhodnoalpskem prostoru / Animal remains from the settlement at Most na Soči. Insights into the social complexity of an iron age community in the south-eastern Alps. – V: J. Dular, S. Tecco Hvala (ur.), Železnodobno naselje Most na Soči / The Iron Age settlement at Most na Soči. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 467–511. DOI: 10.3986/9789610501091

TOWLE, A., J. HENDERSON, P. BELLINTANI, G. GAMBACURTA 2002, Frattesina and Adria. Report of scientific analyses of early glass from the Veneto. – Padusa 37, 7–68.

TRAMPUŽ-OREL, N. 1999, Arheometalurške raziskave v Sloveniji. Zgodovina raziskav prazgodovinskih barvnih kovin / Archaeometallurgic investigations in Slovenia. A History of Research on Non-Ferrous Metals. – Arheološki vestnik 50, 407–429.

TRAMPUŽ-OREL, N., D. J. HEATH 1998, Analysis of Heavily Leaded Shaft-Hole-Axes. – V: B. Hänsel (ur.), Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas, 237–248, Kiel.

TURK, P. 1996, Datacija poznobronastih depojev / The Dating of Late Bronze Age Hoards. – V: B. Teržan (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 1 / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia 1, Katalogi in monografije 30, 89–124.

VIČIČ, B. 1990, Ljubljana, Ljubljanski grad. – Varstvo spomenikov 32, 178.

VOJAKOVIĆ, P. 2013, Prazgodovinska Emona. Novo odkrita protourbana naselbina na Prulah in njeno mesto v času in prostoru. – (neobjavljena doktorska disertacija / unpublished PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).

VOJAKOVIĆ, P. 2014a, Predrimska Emona v luči novih arheoloških odkritij / Pre-Roman Emona in the Light of New Archaeological Discoveries. – V: M. Ferle (ur.) , Emona: mesto v imperiju / Emona: a City of the Empire, 65–78.

VOJAKOVIĆ, P. 2014b, Tribuna. – V: B. Teržan, M. Čreš- nar (ur.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia. Katalogi in monografije 40, 392–412.

ČAKŠ, G. 2016, Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih na lokaciji Prijateljeva 26/Privoz 7, Prule. –Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

DRAKSLER et al. 2011 = M. Draksler, M. Horvat, M. Kunstelj, R. Masaryk, B. Odar, S. Porenta, M. Ravnik, T. Tomazo-Ravnik, T. Verbič, Poročilo o arheološkem nadzoru in arheoloških raziskavah pri izvedbi projekta obnove komunalne infrastrukture na širšem območju Tržnice – 1. Faza. Ljubljana – Kopitarjeva ulica, Krekov, Vodnikov in Ciril-Metodov trg. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

DRAKSLER et al. 2018 = M. Draksler, M. Horvat, A. Berdnik, I. Bekljanov Zidanšek, P. Vojaković, B. Toš- kan, Končno strokovno poročilo o raziskavi – arheološke raziskave ob gradnji na Čopovi ulici v Ljubljani. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

KLASINC et al. 2010 = R. Klasinc, M. Ravnik, J. Kusetič, M. Jančar, S. Vučković, Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih Špica. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

LAVRINC, M. 2020, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah/oceni uničenja in zaščitnih arheoloških izkopavanjih na parcelah 23/22, 23/23, 23/24 in 23/32, k.o. Prule. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

MASARYK et al. 2011 = R. Masaryk, D. Badovinac, J. Hrustel, P. Vojaković, S. Hvalec, S. Porenta, J. Brečić, I. Bekljanov Zidanšek, T. Verbič, M. Božinović, R. Erjavec, Poročilo o arheoloških raziskavah na območju gradnje parkirne hiše v Ljubljani, Kongresni trg, Zvezek I–XI. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

NOVŠAK et al. 2019 = M. Novšak, I. Bekljanov Zidanšek, J. Brečić, N. Žitko, P. Vojaković, T. Žerjal, R. Erjavec, D. Češarek, Prvo strokovno poročilo o predhodni arheološki raziskavi za objekt »Intervencijska pot, Zvonarska cesta, zunanja ureditev objekta Pirnat (delno) ob Karlovški cesti v Ljubljani - nova gradnja in investicijsko vzdrževalna dela« TRIBUNA 2 – Zvonarska in Tesarska ulica. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

PLESTENJAK et al. 2021, A. Plestenjak, R. Masaryk, A. Gaspari, P. Vojaković, M. Jenko, T. Žerjal, I. Bekljanov Zidanšek, T. Verbič, B. Toškan, A. Šemrov, J. Lorber, R. Erjavec, Poročilo o arheoloških izkopavanjih na lokaciji Ljubljana – Šumi. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

TICA, G. 2019, Poročilo o arheoloških raziskavah ob gradnji zaradi prostorov Inštituta za novejšo zgodovino, Privoz 11, Ljubljana – Prule (23/21 in 23/86, obe k.o. Prule). – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

TICA, G., A. VIČAR, R. BREMC 2020, Poročilo o izvedbi arheoloških izkopavanj za novogradnjo večnamenskega objekta na lokaciji Ljubljana – Prule, Prijateljeva ulica 5 (parc. štev. 22/122, k.o. Prule). – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

TOLAR, T. 2012, Poročilo o makrorastlinskih ostankih z najdišča Tribuna, prazgodovinske plasti. – Hrani: arhiv ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo.

TOŠKAN, B., J. DIRJEC 2012, Živalski ostanki iz pozne bronaste in starejše železne dobe z lokacije Ljubljana – Stanovanjska soseska Tribuna. – Hrani: arhiv ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo.

VIČAR, A., G. TICA, R. BREMC 2020, Poročilo o izvedbi arheoloških izkopavanj za novogradnjo večnamenskega objekta z rušenjem obstoječega objekta na lokaciji Ljubljana – Prule, Cimpermanova ulica 1 (parc. št. 13/12, 13/18 in 13/14, k.o. Prule. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

VOJAKOVIĆ, P. et al. 2021 = P. VOJAKOVIĆ, J. BREČIĆ, M. NOVŠAK 2021, Dodatek k poročilu o predhodnih arheoloških raziskavah pri izvedbi projekta »objekt za reševanje prostorske problematike zavoda za prestajanje kazni zapora Ig – nova gradnja, rekonstrukcija, odstranitev objekta« Faza IIIa – dodatna arheološka izkopavanja. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

ŽERJAL, T., M. ČERNE 2011, Poročilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav na območju gradnje stanovanjske hiše Glažar Perović Bevk, parc. št. 13/28, k.o. Prule. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

ŽERJAL et al. 2012 = T. Žerjal, M. Černe, T. Nanut, T. Verbič, Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih na območju predvidene gradnje stanovanjske hiše Glažar Perović Bevk, parcela št. 13/28, k.o. Prule. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

Prenosi

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Vojaković P. (2023). Prazgodovinska Ljubljana: urbano trgovsko središče na stičišču poti. Arheološki Vestnik, 74, 531–590. https://doi.org/10.3986/AV.74.19

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2021