Mengeš v pozni prazgodovini

Avtorji

  • Janja Železnikar

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.16

Ključne besede:

Gorenjska, Mengeš, pozna bronasta doba, halštatska doba, latenska doba, naselja, depoji, plana grobišča, žgani grobovi, skeletni grobovi

Povzetek

Mengeš ima bogato in pestro arheološko zgodovino, njegovo poselitveno podobo v preteklosti pa izrisujejo številne (četudi naključne) najdbe. Najzgodnejše zanesljivo potrjene sledi poselitve najdemo na hribu Gobavica. Poseljen je bil verjetno že v pozni bronasti dobi, zanesljivo pa v starejšem halštatskem obdobju (Ha C), ko je bil utrjen s kamnitim obzidjem. Njegovi prebivalci so dočakali prihod Rimljanov.

Sočasno z višinsko naselbino so sledi poselitve izpričane tudi v nižini. Severovzhodno od Gobavice je bila najdena naselbinska plast, domnevno iz pozne bronaste dobe. Na jugovzhodnem vznožju Gobavice (danes območje OŠ Mengeš) je bila v letih 2021/22 odkrita večfazna naselbina. Najstarejši arheološki ostanki (stavbe in najdbe) datirajo v čas pozne bronaste dobe, sledijo halštatske, latenske, antične in poznoantične najdbe, ki kažejo na dokaj kontinuirano rabo tega prostora.

Prazgodovinska grobišča so se raztezala od severovzhoda (Staretova drevesnica) do jugovzhoda (Zavrti, Grobeljska cesta, Zoranina in Zadružniška ulica). Pod Oranžerijo je bila najdena posoda-domnevno žara, ki nakazuje potencialno grobišče. Še eno grobišče je bilo na območju Puščave na Gobavici. Nekaj grobov je bilo najdenih tudi v Malem Mengšu ob gradnji obvozne ceste. Ali gre tu samo za ostanke nekropole ali morda tudi sočasne naselbine, bo verjetno bolje razvidno po obdelavi rezultatov raziskave. Vsa grobišča, razen tistega v Puščavi in morda pri Oranžeriji, kažejo na so- časnost skeletnega in žganega pokopa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Janja Železnikar

Medobčinski muzej Kamnik
Muzejska pot 3
SI-1241 Kamnik

Literatura

DROLC, T. 2022, V občini Mengeš so našli najstarejše drsalke v Sloveniji. – Mengšan 29/7, 8–12.

GABROVEC, S. 1954, Arheološka podoba Mengša. Prazgo- dovinska doba. – V: Mengeški zbornik 1 (1154–1954), 7–13. – Mengeš.

GABROVEC, S. 1961, Prazgodovina Gorenjske. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Filozofska fakulteta Zadar, Univerza v Zagrebu (neobjavljeno / unpublished).

GABROVEC, S. 1965, Kamniško ozemlje v prazgodovini. – Kamniški zbornik 10, 89–134.

GABROVEC, S. 1975, Mengeš. – V: Arheološka najdišča Slovenije, Ljubljana, 193.

JOSIPOVIČ, D., T. KAJFEŽ 1997, Arheološko sondiranje na področju predvidene nove športne dvorane. – Mengšan 45, 21–22.

KOLBEZEN, M. 1976, Regulacije in melioracije ob Pšati. – Geografski zbornik 15, 93–98.

LAHARNAR, B., P. TURK, 2017, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

MÜLLNER, A. 1879, Emona. Archaeologische Studien aus Krain. – Laibach.

MÜLLNER, A. 1898, Prähistrorische Stahl von Manns- burg. – Argo 6, 56.

PAVLIN, P. 2003, Gobavica nad Mengšem. – V: G. Štibernik (ur.), Depoja z gradišča Gobavica nad Mengšem in drugi depoji starejše železne dobe. Katalog razstave, 16–17. – Mengeš.

PAVLIN, P., J. ŽELEZNIKAR 1998, Izsledki arheološkega sondiranja na Gobavici. –Mengšan 53, 28–29.

PAVLIN, P., P. TURK 2014, Starejšeželeznodobna depoja z Gobavice nad Mengšem / Two Early Iron Age hoards from Gobavica above Mengeš. – Arheološki vestnik 65, 35–78.

RUTAR, S. 1894, Mittheilungen der k.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. 20. Jahrgang. – Wien, 184.

SAGADIN, M. 1986a, Mengeš – rimsko naselje. – Arheološki pregled 26, 105–106.

SAGADIN, M. 1986b, Mengeš. – Varstvo spomenikov 28, 269. SAGADIN, M. 1989a, Mengeš – Gobavica. – Varstvo spomenikov 31, 228–230.

SAGADIN, M. 1989b, Mengeš – Pot Rašiške čete 4. – Varstvo spomenikov 31, 230.

SAGADIN, M. 1995, Mengeš v antiki / Mengeš in the Roman Period. – Arheološki vestnik 46, 217–245.

SAGADIN, M. 1997, Mengeš – osnovna šola. – Varstvo spomenikov 36, 172–173.

SAGADIN, M. 1999, Rimsko obdobje. – V: Poselitvena podoba Mengša in okolice: od prazgodovine do srednjega veka, 39–46. – Mengeš.

SAGADIN, M. 2020, Mengeš. – V: J. Horvat, I. Lazar, A. Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor roman settlement in Slovenia. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 187–200. (DOI: 10.3986/9789610502586)

STRAŽAR, S. 1993, Mengeš in Trzin skozi čas. – Mengeš, Trzin.

ŠTIBERNIK, G. 2003a, Gradišče Gobavica. – V: Štibernik, G. (ur.), Depoja z gradišča Gobavica nad Mengšem in drugi depoji starejše železne dobe. Katalog razstave, 13–14, 17. – Mengeš.

ŠTIBERNIK, G. 2006a, Mengeš. Mengeš – arheološko območje Gobavica. – Varstvo spomenikov. Poročila 39/41, 2000–2004 (2006), 98–99.

ŠTIBERNIK, G. 2006b, Mengeš. Mengeš – grobišče na Zadružniški ulici. – Varstvo spomenikov. Poročila 39/41, 2000–2004 (2006), 99–100.

ŠTIBERNIK, G. 2006c, Mengeš – arheološko najdišče Zavrti. – Varstvo spomenikov. Poročila 39/41, 2000–2004 (2006), 101–102.

TURK, P. 1999, Starejša železna doba – halštatsko obdobje. – V: Poselitvena podoba Mengša in okolice: od prazgodovine do srednjega veka, Mengeš, 31–37.

TURK, P. 2003, Depoja z Gobavice nad Mengšem in depoji starejše železne dobe. – V: Štibernik, G. (ur.), Depoja z gradišča Gobavica nad Mengšem in drugi depoji starejše železne dobe, katalog razstave, Mengeš, 17–21.

VELUŠČEK, A. 1999, Mlajša kamena doba – neolitik in bakrena doba – eneolitik. – V: Poselitvena podoba Mengša in okolice: od prazgodovine do srednjega veka, Mengeš, 23-26.

ZUPANČIČ, M. 1979, Arheološki najdišči Trojane in Mengeš. – V: Zbornik Občine Domžale, Domžale, 15–22.

ŽELEZNIKAR, J. 1999, Mlajša železna doba – latensko obdobje. – V: Poselitvena podoba Mengša in okolice: od prazgodovine do srednjega veka, Mengeš, 37–39. Neobjavljena poročila / Unpublished reports

NOVŠAK, M. et al. 2008 = M. Novšak, A. Šinkovec, T. Verbič 2008, Mengeš – Osnovna šola, pripravljalna dela. Arheološko vrednotenje jedrnih vrtin. Poročilo, februar 2008. – Hrani: arhiv MMK).

NOVŠAK, M. et al. 2009 = M. Novšak, A. Šinkovec, T. Verbič 2009, Mengeš – Osnovna šola. Predhodne arheološke raziskave – vrednotenje arheološkega potenciala. Arheološko vrednotenje geo-vrtin. Dodatek k poročilu, avgust 2009. – Hrani: arhiv MMK.

NOVŠAK, M. et al. 2010 = M. Novšak, T. Verbič, R. Erjavec 2010, Arheološko vrednotenje treh vrtin na lokaciji OŠ Mengeš; dodatek k poročiloma. Mengeš – Osnovna šola. Predhodne arheološke raziskave – vrednotenje arheološkega potenciala. – Hrani: arhiv MMK.

OLIĆ, S. 2010, Poročilo o zaščitnem arheološkem izkopavanju na arheološkem najdišču Mali Mengeš 1, Mali Mengeš 2 in Mrzlo polje pri Mengšu, Brežice 2010. – Hrani: INDOK center MK, inv. št. 04775/2011.

PEČE, Š. 2009, Poročilo o arheološkem nadzoru pri grebenih delih na Prešernovi cesti, Glavnem trgu in delu Šolske ulice (junij – november 2009), Ljubljana 2009. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Kranj).

SOKLIČ, J. 2011, Poročilo o arheološkem nadzoru pri gradbenih delih na Mehletovi in Balantičevi ulici, oktober 2011. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Kranj.

ŠTIBERNIK, G. 2003b, Plinifikacija Mengeš–Loka 2003. Poročilo o arheološkem nadzoru – zveza z EŠD 17677. – Hrani: arhiv INDOK center MK, inv. št. 02207/2005.

ŠTIBERNIK, G. 2003c, Poročilo o arheološkem nadzoru na lokaciji Erjavčeva ulica / Mengeš, Mengeš, 2003. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Kranj.

ŠTIBERNIK, G. 2007, Poročilo o poteku arheoloških razisko- vanj v Mengšu, Gobavica 2005. Mengeš 2007. – Hrani: arhiv INDOK center MK RS, inv. št. 02713/2007.

URANKAR, R., H. BEŠTER 2016, Arheološko izkopavanje v Mengšu zaradi prizidka OŠ Mengeš (prvo strokovno poročilo o raziskavi), julij 2016. – Hrani: arhiv MMK.

Prenosi

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Železnikar J. (2023). Mengeš v pozni prazgodovini. Arheološki Vestnik, 74, 469–481. https://doi.org/10.3986/AV.74.16

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2021