Železnodobni gomili na Godeško-Reteških dobravah pri Škofji Loki

Avtorji

  • Barbara Brezigar

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.15

Ključne besede:

Slovenija, Gorenjska, Godešič, Trata, starejša železna doba, gomile, gomilno grobišče, žgani grobovi

Povzetek

V prispevku so predstavljeni rezultati izkopavanja dveh starejšeželeznodobnih gomil G 21 in G 22, ki pripadata gomilnemu grobišču na Godeško-Reteških dobravah pri Škofji Loki. Gomili sta bili raziskani leta 2020 v okviru zaščitnih arheoloških izkopavanj, ki so potekala zaradi širitve industrijske cone Trata. V gomili G 21 so bili odkriti trije žgani grobovi, od tega eden s pridatkom železne sulične osti, železne plavutaste sekire, fibulo in posodo. Na podlagi najdb so grobovi datirani v prvo polovico ali sredino 5. st. pr. n. št. V obeh gomilah so bili v nasutjih odkriti odlomki različnih keramičnih posod z rdeče-črnim premazom, drobci sežganih kosti ter posamezne najdbe železnih nožev in delov noše; gre za ostanke uničenih grobov in nakazujejo nekoliko širši časovni razpon gomil že od konca 7. ali 6. st. pr. n. št. naprej.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Barbara Brezigar

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Območna enota Nova Gorica
Delpinova 16
SI-5000 Nova Gorica

Literatura

BRATINA, P. 1997, Godovič – Jelenšek. – Varstvo spomenikov 36, 146.

BRATINA, P., B. LAHARNAR, D. SVOLJŠAK 2022, Jelenšek nad Godovičem. Gradišče in grobišče iz starejše železne dobe / Jelenšek above Godovič (Slovenia). Hillfort and cemetery from the Early Iron Age.– Arheološki vestnik 73, 585–600. (DOI: 10.3986/AV.73.15)

CAPUIS, L. 1993, I Veneti: società e cultura di un popolo dell‘Italia preromana. – Milano.

DULAR, J. 1982, Halštatska keramika v Sloveniji (Die Grabkeramik der älteren Eisenzeit in Slowenien). – Dela SAZU 23.

DULAR, J. 2003, Halštatske nekropole Dolenjske / Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6. (DOI: 10.3986/9789610502944)

ERŽEN, J. 1963, Arheološki objekti na Sorškem polju. – Loški razgledi 10, 74–83.

ERŽEN, J. 1965, Godeške Dobrave. ‒ Varstvo spomenikov 9 (1962-1964), 191.

GABROVEC, S. 1960a, Mesto Kranja v prazgodovini slovenskega ozemlja. ‒ V: 900 let Kranja: spominski zbornik, 11–30, Kranj.

GABROVEC, S. 1960b, Prazgodovinski Bled (The Prehistory of Bled). ‒ Dela 1. razreda SAZU 12/8.

GABROVEC, S. 1965, Kamniško ozemlje v prazgodovini. ‒ Kamniški zbornik 10, 89–134.

GABROVEC, S. 1974, Halštatske nekropole v Bohinju (Die Hallstattnekropolen in Bohinj). – Arheološki vestnik 25, 287– 318.

GABROVEC, S. 1987, Jugoistočnoalpska regija sa zapadnom Panonijom (Uvod, Dolenjska grupa, Svetolucijska grupa, Notranjska grupa, Ljubljanska grupa). – V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, 25–182, Sarajevo.

GABROVEC et al. 2006 = S. Gabrovec, A. Kruh, I. Murgelj, B. Teržan 2006, Stična II/1. Gomile starejše železne dobe. Katalog / Stična II/1. Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Katalog.– Katalogi in monografije 37.

GORIŠEK, D. 1956, Ob dvajsetletnici muzejskega dela v Škofji Loki. – Loški razgledi 3, 264–267.

GRAHEK, L. 2004, Halštatska gomila na hribu v Metliki / A Hallstatt tumulus at Hrib in Metlika. – Arheološki vestnik 55, 111–206.

GUŠTIN, M. 1991, Posočje in der jüngeren Eisenzeit / Po- sočje v mlajši železni dobi. – Katalogi in monografije 27.

GUŠTIN, M., T. KNIFIC 1973, Halštatske in antične najdbe iz Javora (Funde aus Hallstatt- und Römerzeit in Javor).

– Arheološki vestnik 24 (1975), 831–847.

HOLZER, V. 1999, Sechs späthallstatt-/frühlatènezeitliche Glasperlen aus Vicenice, Böhmen. – Annalen des Naturhistorischeschen Museums in Wien 101A, 81–96.

HORVAT, J., V. SVETLIČIČ, 1997, Katalog. – V: J. Horvat, Sermin. Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri / Sermin. A prehistoric and Early Roman settlement in Northwestern Istria. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 3, 171–193. (DOI: 10.3986/9789610503170)

KOS, P. 1973, Koritnica ob Bači. – Arheološki vestnik 24, 848–873.

KRIŽ B., P. TURK 2003, Steklo in jantar Novega mesta. Katalog arheološke razstave. – Novo mesto–Ljubljana. KRUH, A. 2022, Železnodobno grobišče v Kobaridu:

raziskave leta 1979 / Iron Age cemetery in Kobarid (Slovenia): investigations in 1979. – Arheološki vestnik 73, 507–537. (DOI: 10.3986/AV.73.13)

LEBEN, F. 1959, Nova arheološka odkritja v okolici Škofje Loke. – Loški razgledi 6, 83–90.

LEBEN, F. 2001, Arheološka podoba Dobrav. – Kronika župnije Reteče, 46–48.

MLINAR, M., S. TECCO HVALA 2022, Poselitvena slika posoške/svetolucijske skupine – nova najdišča in spoznanja / Settlement in the Posočje/Sveta Lucija group – new sites and insights.– Arheološki vestnik 73, 397–469. (DOI: 10.3986/AV.73.11)

PRELOŽNIK, A. 2007, Japodska princesa z Libne? Ženska knežja oprava iz Špilerjeve gomile 2 na Libni. – V: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (ur.), Scripta praehistorica in Honorem Biba Teržan, Situla 44, 505–517.

RAMŠAK, A. 2009, Gomile starejše železne dobe na Godeško-Reteških dobravah pri Škofji Loki (Early Iron Age tumuli at Godeško-Reteške dobrave near Škofja Loka). – Arheološki vestnik 60, 33–61.

RANT, A. 2000, Začetki arheoloških raziskav na Škofjeloš- kem ozemlju. – Loški razgledi 47, 189–191.

RKD 2022, Register kulturne dediščine. (https://www.gov.si/teme/register-kulturne-dediscine/)

SARACINO, M. 2014, Dalla terra al fuoco. La technologia ceramica degli antichi Veneti. – Fecit te 4.

STARE, F. 1954, Dva ilirska grobova iz Kranja (Zwei illyrische Gräber aus Kranj). – Arheološki vestnik 5, 112–122.

SVOLJŠAK, D. 1997, Godovič – Jelenšek. – Varstvo spomenikov 36, 235.

ŠAŠEL, J. 1975, Smlednik. ‒ V: Arheološka najdišča Slovenije, Ljubljana, 173.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2017, Starejšeželeznodobne gomile na Gorenjskem. Žgani grobovi pri Vili Prah in na Koroški cesti v Kranju / Early Iron Age tumuli in the Gorenjska region. Cremation burials at Vila Prah and Koroška cesta in Kranj.‒ Arheološki vestnik 68, 117–196.

ŠUBIC, Z. 1998, Poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih. – Loški razgledi 45, 19–31.

ŠUBIC, Z. 1999, Enota za arheologijo. Ob 60-letnici Loškega muzeja v Škofji Loki. – Loški razgledi 46, 227–238.

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Magdalenska gora. Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26. (DOI: 10.3986/9789612546007)

TECCO HVALA, S. 2014, Lončene situle iz starejše železne dobe na območju Slovenije (Early Iron Age ceramic situlae from Slovenia). – V: S. Tecco Hvala (ur.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 323–339. (DOI: 10.3986/9789610503651)

TECCO HVALA, S., B. ŠKVOR JERNEJČIČ 2017, Raztresene najdbe v gomilah in njihov značaj / Stray finds in the tumuli and their interpretation.– V: S. Tecco Hvala, Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Lubljana, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36, 119–123, 161–165. (DOI: 10.3986/9789610503750)

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 23, 317–537.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria.. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ-OREL 1984, Most na Soči (S. Lucia) 2. Szombathyjeva izkopavanja. Table / Most na Soči (S. Lucia) 2. Die Ausgrabungen von J. Szombathy. Tafelband. – Katalogi in monografije 23/2.

VALIČ, A. 1975, Oris 20-letnih raziskovanj grobišča v Kranju. ‒ Kranjski zbornik 1975, 159–167, Kranj.

VALIČ, A. 1980, Mesta arheoloških najdb v Kranju in okolici. ‒ Kranjski zbornik 1980, 110–117, Kranj.

VALIČ, A. 1982, Arheološka raziskovanja na kranjskem območju v preteklih štirih desetletjih. ‒ V: J. Žontar, Zgodovina mesta Kranja, V – XXIII, Kranj.

VALIČ, A. 1983, Prazgodovinske grobne in naselbinske najdbe v Kranju. Zaščitna arheološka izkopavanja okoli Farne cerkve l. 1972 (Vorgeschichtliche Grab- und Sied- lungsfunde in Kranj. Archäologische Schutzgrabungen um die Pfarkirche herum im J. 1972). ‒ Arheološki vestnik 34, 129–139.

VINAZZA, M, 2011, Prazgodovinski Štanjel na Krasu. – Diplomsko delo /Diploma thesis, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

VINAZZA, M. 2021, Lončarstvo pozne bronaste in starejše železne dobe v zahodni Sloveniji. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

VOJAKOVIĆ, P. 2008, Starejšeželeznodobna gomila z Vrtičnjaka nad Tupaličami pri Preddvoru na Gorenjskem (The Early Iron Age tumulus from Vrtičnjak above Tupaliče near Preddvor, Slovenia). – Arheološki vestnik 59, 149–188.

ŽLEBNIK, L. 1975, Hidrogeološke razmere na Sorškem polju (Hydrogeologic Features of the Sora Field). ‒ Geologija 18/16, 259–288.

BREZIGAR, B. 2021, Preliminarno poročilo o arheološkem izkopavanju na Trati pri Škofji Loki zaradi širitve stavbnih zemljišč vzhodno od obstoječe industrijske cone Trata na območju arheološkega najdišča Godešič – modul 6 (parc. št. 162/1, k.o. Godešič), (hrani ZVKDS, OE Ljubljana).

BREZIGAR, B., I. KLOKOČOVNIK 2018, Preliminarno poročilo o arheološkem izkopavanju na Trati pri Škofji Loki zaradi širitve stavbnih zemljišč vzhodno od obstoječe industrijske cone Trata na območju arheološkega najdišča Godešič (parc. št. 162/2, k.o. Godešič), (hrani ZVKDS, OE Ljubljana).

ERŽEN, J. 1963, Arheološki objekti na Sorškem polju, (hrani ZVKDS, OE Ljubljana).

KOVAČ, O. 2017, Strokovno poročilo o predhodni arheološki raziskavi – arheološki izkop ročnih in strojnih testnih jarkov na območju parcel št. 162/1 in 162/2, k.o. Godešič na območju Trata v Škofji Loki, občina Škofja Loka, (hrani ZVKDS OE Ljubljana).

LEBEN-SELJAK, P. 2022, Antropološka analiza žganih grobov: Trata – Filc 2020 (Arhiv Avgusta d.o.o.).

OREHEK, B., M. LAVRINC, N. VERŠNIK, T. MULH 2022, Ocena arheološkega potenciala za območje DPN za železniško progo Ljubljana – Kranj – Jesenice (metode 5–6). Poročilo št.: 00-0018/2013-BO-2022-30, (hrani ZVKDS, OE Ljubljana).

RUPNIK, J., M. PEČOVNIK, B. KLEZIN 2016, Arheološko dokumentiranje uničenja v bližini naselja Trnje pri Škofji Loki, (hrani ZVKDS, OE Ljubljana).

Prenosi

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Brezigar, B. (2023). Železnodobni gomili na Godeško-Reteških dobravah pri Škofji Loki. Arheološki Vestnik, 74, 443–467. https://doi.org/10.3986/AV.74.15

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2021